Thursday, March 5, 2009

Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan Tugasan di Perpustakaan

Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut:

Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut:

1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)

2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah)

3. Buat esei mengenai penguasaan kanak-kanak berdasarkan data yang dipungut selama dua bulan. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. (40 markah)

Tugasan 1 dan 2 hendaklah diemelkan kepada saya pada 11 Mac 2009.

Tugasan 3 hendaklah disempurnakan dan diemelkan kepada saya pada akhir Mac 2009.

30 comments:

normahismail said...

Normah bt. Ismail (M20081000089)
SK Methodist (ACS),
Jalan Lahat ,
30200 Ipoh.
014 2546199

Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut:
Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut:

1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)


BUKU - PENGANTAR PSIKOLINGUISTIK MODEN : MANGANTAR SIMAJUNTAK

BAB 3 : BEBERAPA TEORI LINGUISTIK

4 teori yang akan dibincangkan:

1. TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913)

De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss, dianggap sebagai pengasas linguistik deskriptif. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut, telinga dan bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar.

Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya, iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. Baik konsep-konsep mahupun bayangan-bayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B, maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. Kemudian, dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini, otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. Kemudian, gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama.


De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa, bukan bertutur dan bukan pula ucapan. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut :

1. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan.
2. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual.
3. Bahasa adalah pasif, sedangkan bertutur adalah aktif.

Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tanda- tanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri.

Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. Jadi, bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak.

Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign), tanda atau lambang, kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi, gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi.

De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti :
a. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda
b. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda
c. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda

Contohnya, jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita, dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. Jadi, ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’.

Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Pertamanya, tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenang-wenang atau arbitrari. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari.

Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari, tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable), tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable).

Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik.

Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis, satu perpanjangan. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence).

Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. Dengan kata lain, tanda-tanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas.

Menurut De Saussure, metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. Pola-pola itu boleh sintagmatik, iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan, atau boleh paradigmatik, iaitu hubungan-hubungan antara unit-unit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan.

Pembentukan ayat-ayat, menurut De Saussure, tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue), tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayat-ayat di luar bidang linguistik murni. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses penciptaan bebas, tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Chomsky 1968).


2. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949)

Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli psikologi seperti John B. Watson dan A.P. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa.

Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku–tingkah laku lain. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan, maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Oleh yang demikian, apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya.

Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’.

Jack dan Jill berjalan-jalan. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. Jack memanjat pohon epal, memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut:

1. Jill melihat epal ( S )
2. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack
3. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r )
4. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( ..... )
5. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S )
6. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak
7. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R )r: pengeluaran bunyi )
......... : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan
s: pengamatan bunyi )

Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan

Bahasa, bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). Ungkapan-ungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran. Oleh itu, perilaku ucapan adalah satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau:

Laku ucapan : r…..s + S – R

Bagi Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu.

Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem.

Ada tiga jenis bentuk:
a. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian, misalnya: ‘Amat jalan’ ; ‘Amat’ ; ‘jalan’.
b. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian, misalnya: ‘pe-‘ ; ‘-an’.
c. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain, misalnya : ‘matahari’ ; ‘kakitangan’.

Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa.

Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu.

Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon.

Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentuk-bentuk bebas.

Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas.

Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas; semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran.

Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum.

Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya.
3. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960)

Menurut Firth, dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi, konteks morfologi, konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Bahasa adalah susunan daripada konteks-konteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis.

Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik, tingkatan leksikon, tingkatan morfologi, tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem, unsur-unsur leksikon adalah kata-kata, unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem, unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori semantik.

Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik, tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya.

Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Jadi, erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi:
1. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata).
2. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat.
3. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu.
4. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan.
5. Hubungan ayat dengan konteks situasi.

Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya.

Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataan-pernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti; erti tatabahasa dan erti fonologi.

Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma.

Jadi, erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Misalnya, satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik.

Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsur-unsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa.

Menurut Firth, dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi:

1. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsur-unsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan.
2. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen, baik berupa perpanjangan fonetik, mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi, seperti suku kata atau kata. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan.

Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu.
4. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG)

Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky, iaitu teori Transformasi Generatif, pada tahun 1957, maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik, terutama dalam psikolinguistik.

Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa, maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya.

Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor, dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja.

Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Jadi, menurut Chomsky, teori linguistik bersifat mental, kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku.Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut :

1) Aspek kreatif penggunaan bahasa.
2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik.
3) Kesejagatan struktur linguistik dasar.
4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental).

Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative).

Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini.

Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak.

Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan, kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa.

Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting, terutama dalam psikolinguistik. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat.

Dalam teori linguistiknya, Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman, iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan, iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan.

Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. Jadi, tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif.

Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayat-ayat berikut (Chomsky 1964, cetakan ke-24 1969 :34) :

1. “John is easy to please.”
2. “John is eager to please.”

Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya, iaitu John ialah subjek kedua-dua ayat itu. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu, bahawa dalam ayat pertama, John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”), sedangkan dalam ayat yang kedua, John ialah subjek (“John wants to please”).

Pada tahun 1965, Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. Jadi, tatabahasa generatif terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu;

1) Komponen sintaksis
2) Komponen semantik
3) Komponen fonologi

Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumus-rumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti.

2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah)

Buat kajian mengenai kanak-kanak yang berumur antara 12 – 24 bulan. Tahap membina bahasa dari segi membina ayat, frasa, perkataan dan ungkapan.
Dalam kerja kursus, rakaman yang dibuat hanya ‘recording’ dan transkripsi – tuliskan apa yang disebut oleh kanak-kanak itu, kemudian baru buat analisis. Buat rakaman setiap minggu, rekod dan catat apa yang disebut, paling kurang setengah jam. Rekodkan walaupun di luar jadual, apa-apa sahaja yang disebut oleh budak itu (casual) secara tidak sengaja. Rekodkan juga apa-apa sahaja yang dilihat pada anak orang lain, contohnya budak menonton televisyen dan dia meniru atau mengikut nyanyian dalam televisyen tersebut. Setiap apa yang direkod perlu dibuat catatan.

Proses-proses yang berlaku dalam minda. Apa yang dilihat (empirikal) – boleh dilihat dan didengar. Yang tidak empirikal-sesuatu yang tidak logik. Belajar dan kaji apa yang dilihat dan didengar sahaja.

Kajian oleh beberapa orang ahli psikolinguistik melibatkan bagaimana manusia lahir tanpa tahu berbahasa, lama-kelamaan dia belajar berbahasa. Melibatkan perbezaan antara manusia dengan haiwan. Manusia lahir dengan dibantu dalam perkembangannya. Haiwan lahir dan kemudian hanya dijaga untuk seketika, kemudian boleh berjalan, berpaut dan memanggil ibunya. Anak manusia perlu belajar banyak perkara untuk menjadi dewasa. Oleh itu dia akan melalui proses pembelajaran yang sangat pesat, bayi menangis sebagai satu keperluan biologi, sama seperti gigi untuk mengunyah. Organ-organ manusia boleh melakukan proses-proses yang banyak, contohnya lidah untuk merasa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Bercakap bukan satu perkara asas tetapi makan ialah perkara asas.

Dalam belajar bahasa ada bunyi, ayat dan tatabahasa yang dipelajari dalam bidang tatabahasa. Bagaimana proses-proses ini berlaku, semua perlakuan (behaviour) ini disusun untuk melihat perkembangan yang berlaku dalam minda. Proses kedua, bagaimana manusia memainkan peranannya sebagai ahli dalam sebuah masyarakat, bagaimana dia bercakap, memimpin dan sebagainya.

Psikolinguistik adalah satu bidang yang mengkaji bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak tahu berbahasa, menggunakan sistem bunyi untuk berbahasa. Kita tidak ada sebarang usaha untuk mencampuri perkembangan yang berlaku tetapi apabila kita tahu proses ini berlaku begitu, kita boleh mencampuri proses itu. Contohnya, kanak-kanak boleh belajar dengan mudah dan kita tidak boleh biarkan sahaja proses itu, sebaliknya kita perlu membantu supaya kanak-kanak itu boleh berbahasa dengan baik. Hal ini jarang dibincangkan kerana orang ramai tidak mengetahuinya.

Proses dan tahap-tahap proses itu berlaku seperti 3 bulan, 6 bulan, setahun dan sebagainya dan apa yang kanak-kanak itu boleh lakukan dalam peringkat umur tersebut. Anak-anak kenal suara yang mesra dan suara yang asing baginya. Dia juga akan melihat ke arah suara orang yang bercakap itu. Anak-anak yang pekak tidak akan bersuara kerana tiada model yang didengarnya. Anak-anak akan mula mengeluarkan bunyi yang ringkas dan diikuti dengan bunyi yang lebih panjang. Umur 8-10 bulan baru keluar bunyi yang ada sukukata, diikuti dengan perkataan. Proses mengikut bunyi, contohnya kita sebut kucing tetapi anak-anak sebut ‘miaw’. Kemudian baru kanak-kanak tahu gunakan frasa atau ayat dua perkataan untuk membentuk ayat-ayat yang disebut ayat telegraf. Selepas 2 tahun, barulah kanak-kanak boleh menggunakan 3 perkataan atau lebih.

Biasanya kanak-kanak akan menyebut perkataan kata nama terlebih dahulu, seperti bantal, susu, mama, diikuti dengan kata kerja seperti makan, minum, jatuh dan sebagainya. Seterusnya diikuti dengan kata keterangan seperti “opah dating semalam”, semalam ialah kata keterangan.

Anak orang Inggeris, biasanya 3-4 tahun sudah petah bercakap kerana mereka didedahkan dengan perkataan-perkataan semasa masih di usia tersebut. Kosa kata dan perbendaharaan kata mereka lebih luas.

Proses kognitif sangat sukar difahami, seperti proses memperkenalkan dalam budaya kita bagaimana cara untuk membaca. Tidak mudah untuk kanak-kanak mengaitkan bunyi dengan huruf atau lambang-lambang dan benda atau objek yang dilihat. Menulis ialah proses memperkenalkan lambang-lambang yang konvensional dengan bunyi yang didengar. Bagaimana kita melihat kanak-kanak dapat menguasai sistem pragmatik dalam bahasa kita iaitu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat (peraturan berbahasa).

Psikolinguistik
Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa.” Sementara itu, Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman, penghasilan, dan pemerolehan bahasa. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa.


Tahap Formatif

Pada pertengahan abad ke dua puluh, John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik

Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”

Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan, sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. Daripada segi biologi, manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. Mulut manusia, misalnya, memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah, keanjalan lidah, dan tipisnya bibir, membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif.

Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia, yakni, pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua, iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan, atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. Dengan pengetahuan yang kita miliki, parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang; dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang, iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. Apakah binatang tidak dapat berbahasa?

Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Waktu dilahirkan, manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Menurut Chomsky, manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir, dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa.

Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933; Hayes 1947; Gardner 1966; Terrace, 1979), tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Gua, seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog, dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Viki, cimpanzi yang diajar oleh Dr. dan Puan Hayes, akhirnya hanya dapat mengatakan papa, mama, cup, dan up. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan, tetapi masih tidak dapat berbahasa. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan, tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka.

Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal, termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia, tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Apabila sampai pada hal-hal lisan, di situlah mereka berbeza daripada manusia.

c. Tahap Kognitif

Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.

Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Frasa orang tua itu, misalnya, membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia.

Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik

Pada tahap akhir ini, psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.


Teori Empirikal – apabila kenyataan/kesimpulan yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar, boleh diuji. Kemudian, buat analisis dan daripada analisis dibuat kesimpulan.


Kaedah yang berkesan:
• Berjaya : penyelidik membina kaedah berkesan mendapatkan data daripada kanak-kanak.
• Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana:
 Perkembangan kognitif
 Jangka minat (attention) pendek
 Memahami dan mengingat arahan
 Tidak dapat dilakukan bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun

Kaedah baru
• Teknik merakam dan design eksperimen direka.
• Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan
• Ada mikrofon radio
• Sample besar bertahun-tahun
• Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial
• Kanak-kanak belum bercakap pun dapat dikaji
• Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara
• Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam
• Data boleh dipercayai, dari lahir hingga baligh

Paradigma penyelidikan
• Bukan satu cara sahaja
• Linguistik dan psikologi

Sampel alamiah (naturalistik)
• Suasana lazim kanak-kanak
• Di rumah – akustik tidak baik alat boleh mengganggu kanak-kanak
• Pusat penyelidikan : kanak-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan
• Data berkualiti : representative dan naturalistik
• Kesulitan : mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya
• Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak
• Mungkin tidak banyak peristiwa tentang ciri-ciri bagi membuat kesimpulan bagaimana kanak-kanak belajar
• Perlu suplemen dari kaedah lain

Eksperimen
Psikologi eksperimental banyak digunakan.
1. bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa
2. reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek
3. jalankan tugasan dan kumpul data
4. buat analisis statistik behaviour subjek
5. hasilnya memberi bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan memperbaiki eksperimen akan datang)

Hasil penyelidikan
• dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak
• tetapi, pengitlakan daripada kajian ini sukar
• apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal, tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa
• lain subjek, suasana eksperimen dan prosedur statistik memberi interpretasi berlainan
• sangat perlahan. Memakan masa yang lama untuk penyelidik memastikan semua angkubah dikaji dan hasilnya sahih

Kekerapan
• berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen ?
• kerap, selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat, mulai lahir hingga 3 bulan.

Teori Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak
3 teori : a. meniru
b. kudrat (innate)
c. input

1. meniru – ahli psikologi mengatakan kanak-kanak belajar berbahasa kerana mereka meniru. Ada kanak-kanak yang berbahasa kesat kerana mendengar orang yang berada di persekitarannya berbahasa sebegitu. Proses meniru memang berlaku, tetapi ada juga teori lain – innate.
2. innate – otak kanak-kanak itu ada kemampuan untuk berkembang dan mempelajari bahasa. Sudah tersedia jentera (LAD) untuk membantu atau beroperasi dalam otak kanak-kanak itu. Ini ada kaitan dengan jentera belajar bahasa (LAD).
3. input – khusus kepada apa yang ibunya ajarkan supaya kanak-kanak itu belajar. Contoh: emak menyuruh anak itu ucap terima kasih apabila menerima sesuatu. Ibu yang beri input kepada anak itu untuk mengatakan sesuatu perkataan.

Perkataan Pertama
 umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama
 itulah bukti ketara perkembangan bahasa, bayi mula bercakap
 tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan
 3 bidang besar : penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan

Penghasilan bunyi
Dari saat bayi lahir hingga 12 bulan, ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. Ada beberapa tahap perkembangan:

Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi
 Pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja
 Ia mungkin mangatakan lapar, sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif
 Aktiviti bernafas, makan, buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya
 Bunyi makan, mencepak, menelan, batuk, sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi
 Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah didokumentasikan dengan baik
 Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a]

Interpretasi Maksud
 Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi
 Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama
 Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain
 Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek
 Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan

Tidak seperti bunyi bahasa
 Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa
 Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa
 Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi
 Bunyinya beritma
 Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara
 Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang

Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah
 Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan
 Tangisan juga dihasilkan, nadanya mula berbagai-bagai
 Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu
 Beritma dan pendek-pendek
 Mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontur intonasi
 Bunyi ga, gu menyerupai suku kata
 4 bulan, bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir
 Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa
 Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa


Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa
 Penghasilan bunyi lebih mantap
 Bunyi lebih panjang 1 saat, seperti vokal dan konsonan
 Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal
 Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan
 Ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut
 Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya

Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel
 Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan
 Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang
 Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba, aa gaa, daa da dan lain-lain
 Bebel tidak ada makna, tetapi menyerupai bunyi dewasa
 Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah
 Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga
18 bulan
 Bunyi ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak
 Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi

Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama
 Bunyi sudah berirama, berbeza-beza
 Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran
 Bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan
 Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi
 Sudah ada suku kata, kata awal dengan makna jelas
 Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan
Usia Kritikal (Critical Age) – tahap yang sangat penting
Semasa kanak-kanak belajar bahasa, lazimnya umur 2 tahun sudah boleh bercakap dan membuat ayat. Proses ini aktif setiap hari. Ada satu tahap umur yang dia tidak lagi belajar, sistem nahu atau tatabahasanya sudah lengkap. Selepas itu dia tidak belajar lagi sistem nahu dan ayat-ayat baharu, frasa baharu, cuma yang terus berkembang ialah bilangan perkataan yang dikuasainya. Kanak-kanak belajar bahasa ada tempoh boleh belajar dengan berlakunya beberapa perkara (setting) LAD (Language Acquisition Device).
Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia, mendengar manusia berkata-kata (konteks bahasa itu digunakan) jentera itu dihidupkan, menyerap dan mengajuk bunyi. Kita boleh mempersoalkan kebenaran teori itu?
Kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak yang hidup dalam lingkungannya bahasa manusia, tercetus LAD. Jika tidak hidup dalam lingkungan manusia, adakah LAD itu tercetus? Contoh: pekak – tidak dapat menyebut dan tidak dapat berbahasa kerana tidak ada bahasa untuk ditiru kerana dia tidak mendengar. Begitu juga bagi kanak-kanak yang ibu atau bapanya pekak atau bisu.
Kanak-kanak belajar bahasa antara 2 hingga 6 atau 7 tahun. Selepas itu, jika tidak didedahkan dengan bunyi-bunyi bahasa, dia tidak akan tahu berbahasa. Tempoh ini disebut tempoh usia kritikal. Selepas tempoh ini, kanak-kanak hilang upaya kuasai bahasa. Implikasinya kepada kita, tempoh itulah kita mengajar kanak-kanak itu membina atau membentuk bahasa. Kanak-kanak yang dihantar ke tadika pandai bercerita atau bercakap kerana tempoh itu perkembangannya pesat. Kanak-kanak yang cepat bersekolah akan cepat dapat menguasai konsep-konsep atau perkataan yang ada makna.

Pragmatik
Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa, ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna, semantik. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. Akan tetapi, apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Sementara itu, pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1998).
Penguasaan Makna (Semantik)
Bagaimana kanak-kanak belajar makna? Bagaimana dia tiba-tiba tahu makna? Apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang menyebabkan dia kenal apa yang dilihat dan memberi label (perkataan). Bagaimana dia memahami setiap perkataan dalam dunia ini? Bagaimana kanak-kanak dapat memahami sesuatu benda dan menyebut benda tersebut, contohnya seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberi tahu oleh ibunya bahawa binatang yang mereka lihat itu adalah kucing. Tertanamlah pada benak anak itu bahawa binatang itu adalah kucing. Anak itu lalu menyerap ciri-ciri yang ada pada binatang itu; kakinya empat, berbulu coklat, telinganya dua, matanya dua, ekornya satu, dan lain-lain. Semua benda dalam dunia ini prototaip (bentuk yang paling asas) seperti bentuk, saiz dan warna yang membolehkan kanak-kanak mengenali dan membaca alam.

normahismail said...

Normah bt. Ismail (M20081000089)
SK Methodist (ACS),
Jalan Lahat ,
30200 Ipoh.
014 2546199

Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut:
Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut:

1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)


BUKU - PENGANTAR PSIKOLINGUISTIK MODEN : MANGANTAR SIMAJUNTAK

BAB 3 : BEBERAPA TEORI LINGUISTIK

4 teori yang akan dibincangkan:

1. TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913)

De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss, dianggap sebagai pengasas linguistik deskriptif. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut, telinga dan bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar.

Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya, iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. Baik konsep-konsep mahupun bayangan-bayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B, maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. Kemudian, dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini, otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. Kemudian, gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama.


De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa, bukan bertutur dan bukan pula ucapan. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut :

1. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan.
2. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual.
3. Bahasa adalah pasif, sedangkan bertutur adalah aktif.

Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tanda- tanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri.

Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. Jadi, bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak.

Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign), tanda atau lambang, kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi, gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi.

De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti :
a. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda
b. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda
c. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda

Contohnya, jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita, dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. Jadi, ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’.

Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Pertamanya, tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenang-wenang atau arbitrari. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari.

Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari, tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable), tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable).

Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik.

Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis, satu perpanjangan. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence).

Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. Dengan kata lain, tanda-tanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas.

Menurut De Saussure, metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. Pola-pola itu boleh sintagmatik, iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan, atau boleh paradigmatik, iaitu hubungan-hubungan antara unit-unit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan.

Pembentukan ayat-ayat, menurut De Saussure, tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue), tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayat-ayat di luar bidang linguistik murni. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses penciptaan bebas, tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Chomsky 1968).


2. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949)

Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli psikologi seperti John B. Watson dan A.P. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa.

Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku–tingkah laku lain. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan, maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Oleh yang demikian, apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya.

Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’.

Jack dan Jill berjalan-jalan. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. Jack memanjat pohon epal, memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut:

1. Jill melihat epal ( S )
2. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack
3. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r )
4. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( ..... )
5. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S )
6. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak
7. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R )r: pengeluaran bunyi )
......... : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan
s: pengamatan bunyi )

Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan

Bahasa, bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). Ungkapan-ungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran. Oleh itu, perilaku ucapan adalah satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau:

Laku ucapan : r…..s + S – R

Bagi Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu.

Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem.

Ada tiga jenis bentuk:
a. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian, misalnya: ‘Amat jalan’ ; ‘Amat’ ; ‘jalan’.
b. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian, misalnya: ‘pe-‘ ; ‘-an’.
c. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain, misalnya : ‘matahari’ ; ‘kakitangan’.

Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa.

Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu.

Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon.

Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentuk-bentuk bebas.

Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas.

Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas; semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran.

Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum.

Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya.
3. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960)

Menurut Firth, dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi, konteks morfologi, konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Bahasa adalah susunan daripada konteks-konteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis.

Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik, tingkatan leksikon, tingkatan morfologi, tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem, unsur-unsur leksikon adalah kata-kata, unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem, unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori semantik.

Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik, tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya.

Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Jadi, erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi:
1. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata).
2. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat.
3. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu.
4. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan.
5. Hubungan ayat dengan konteks situasi.

Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya.

Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataan-pernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti; erti tatabahasa dan erti fonologi.

Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma.

Jadi, erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Misalnya, satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik.

Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsur-unsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa.

Menurut Firth, dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi:

1. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsur-unsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan.
2. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen, baik berupa perpanjangan fonetik, mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi, seperti suku kata atau kata. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan.

Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu.
4. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG)

Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky, iaitu teori Transformasi Generatif, pada tahun 1957, maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik, terutama dalam psikolinguistik.

Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa, maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya.

Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor, dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja.

Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Jadi, menurut Chomsky, teori linguistik bersifat mental, kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku.Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut :

1) Aspek kreatif penggunaan bahasa.
2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik.
3) Kesejagatan struktur linguistik dasar.
4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental).

Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative).

Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini.

Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak.

Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan, kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa.

Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting, terutama dalam psikolinguistik. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat.

Dalam teori linguistiknya, Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman, iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan, iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan.

Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. Jadi, tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif.

Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayat-ayat berikut (Chomsky 1964, cetakan ke-24 1969 :34) :

1. “John is easy to please.”
2. “John is eager to please.”

Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya, iaitu John ialah subjek kedua-dua ayat itu. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu, bahawa dalam ayat pertama, John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”), sedangkan dalam ayat yang kedua, John ialah subjek (“John wants to please”).

Pada tahun 1965, Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. Jadi, tatabahasa generatif terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu;

1) Komponen sintaksis
2) Komponen semantik
3) Komponen fonologi

Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumus-rumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti.

2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah)

Buat kajian mengenai kanak-kanak yang berumur antara 12 – 24 bulan. Tahap membina bahasa dari segi membina ayat, frasa, perkataan dan ungkapan.
Dalam kerja kursus, rakaman yang dibuat hanya ‘recording’ dan transkripsi – tuliskan apa yang disebut oleh kanak-kanak itu, kemudian baru buat analisis. Buat rakaman setiap minggu, rekod dan catat apa yang disebut, paling kurang setengah jam. Rekodkan walaupun di luar jadual, apa-apa sahaja yang disebut oleh budak itu (casual) secara tidak sengaja. Rekodkan juga apa-apa sahaja yang dilihat pada anak orang lain, contohnya budak menonton televisyen dan dia meniru atau mengikut nyanyian dalam televisyen tersebut. Setiap apa yang direkod perlu dibuat catatan.

Proses-proses yang berlaku dalam minda. Apa yang dilihat (empirikal) – boleh dilihat dan didengar. Yang tidak empirikal-sesuatu yang tidak logik. Belajar dan kaji apa yang dilihat dan didengar sahaja.

Kajian oleh beberapa orang ahli psikolinguistik melibatkan bagaimana manusia lahir tanpa tahu berbahasa, lama-kelamaan dia belajar berbahasa. Melibatkan perbezaan antara manusia dengan haiwan. Manusia lahir dengan dibantu dalam perkembangannya. Haiwan lahir dan kemudian hanya dijaga untuk seketika, kemudian boleh berjalan, berpaut dan memanggil ibunya. Anak manusia perlu belajar banyak perkara untuk menjadi dewasa. Oleh itu dia akan melalui proses pembelajaran yang sangat pesat, bayi menangis sebagai satu keperluan biologi, sama seperti gigi untuk mengunyah. Organ-organ manusia boleh melakukan proses-proses yang banyak, contohnya lidah untuk merasa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Bercakap bukan satu perkara asas tetapi makan ialah perkara asas.

Dalam belajar bahasa ada bunyi, ayat dan tatabahasa yang dipelajari dalam bidang tatabahasa. Bagaimana proses-proses ini berlaku, semua perlakuan (behaviour) ini disusun untuk melihat perkembangan yang berlaku dalam minda. Proses kedua, bagaimana manusia memainkan peranannya sebagai ahli dalam sebuah masyarakat, bagaimana dia bercakap, memimpin dan sebagainya.

Psikolinguistik adalah satu bidang yang mengkaji bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak tahu berbahasa, menggunakan sistem bunyi untuk berbahasa. Kita tidak ada sebarang usaha untuk mencampuri perkembangan yang berlaku tetapi apabila kita tahu proses ini berlaku begitu, kita boleh mencampuri proses itu. Contohnya, kanak-kanak boleh belajar dengan mudah dan kita tidak boleh biarkan sahaja proses itu, sebaliknya kita perlu membantu supaya kanak-kanak itu boleh berbahasa dengan baik. Hal ini jarang dibincangkan kerana orang ramai tidak mengetahuinya.

Proses dan tahap-tahap proses itu berlaku seperti 3 bulan, 6 bulan, setahun dan sebagainya dan apa yang kanak-kanak itu boleh lakukan dalam peringkat umur tersebut. Anak-anak kenal suara yang mesra dan suara yang asing baginya. Dia juga akan melihat ke arah suara orang yang bercakap itu. Anak-anak yang pekak tidak akan bersuara kerana tiada model yang didengarnya. Anak-anak akan mula mengeluarkan bunyi yang ringkas dan diikuti dengan bunyi yang lebih panjang. Umur 8-10 bulan baru keluar bunyi yang ada sukukata, diikuti dengan perkataan. Proses mengikut bunyi, contohnya kita sebut kucing tetapi anak-anak sebut ‘miaw’. Kemudian baru kanak-kanak tahu gunakan frasa atau ayat dua perkataan untuk membentuk ayat-ayat yang disebut ayat telegraf. Selepas 2 tahun, barulah kanak-kanak boleh menggunakan 3 perkataan atau lebih.

Biasanya kanak-kanak akan menyebut perkataan kata nama terlebih dahulu, seperti bantal, susu, mama, diikuti dengan kata kerja seperti makan, minum, jatuh dan sebagainya. Seterusnya diikuti dengan kata keterangan seperti “opah dating semalam”, semalam ialah kata keterangan.

Anak orang Inggeris, biasanya 3-4 tahun sudah petah bercakap kerana mereka didedahkan dengan perkataan-perkataan semasa masih di usia tersebut. Kosa kata dan perbendaharaan kata mereka lebih luas.

Proses kognitif sangat sukar difahami, seperti proses memperkenalkan dalam budaya kita bagaimana cara untuk membaca. Tidak mudah untuk kanak-kanak mengaitkan bunyi dengan huruf atau lambang-lambang dan benda atau objek yang dilihat. Menulis ialah proses memperkenalkan lambang-lambang yang konvensional dengan bunyi yang didengar. Bagaimana kita melihat kanak-kanak dapat menguasai sistem pragmatik dalam bahasa kita iaitu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat (peraturan berbahasa).

Psikolinguistik
Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa.” Sementara itu, Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman, penghasilan, dan pemerolehan bahasa. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa.


Tahap Formatif

Pada pertengahan abad ke dua puluh, John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik

Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”

Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan, sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. Daripada segi biologi, manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. Mulut manusia, misalnya, memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah, keanjalan lidah, dan tipisnya bibir, membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif.

Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia, yakni, pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua, iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan, atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. Dengan pengetahuan yang kita miliki, parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang; dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang, iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. Apakah binatang tidak dapat berbahasa?

Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Waktu dilahirkan, manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Menurut Chomsky, manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir, dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa.

Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933; Hayes 1947; Gardner 1966; Terrace, 1979), tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Gua, seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog, dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Viki, cimpanzi yang diajar oleh Dr. dan Puan Hayes, akhirnya hanya dapat mengatakan papa, mama, cup, dan up. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan, tetapi masih tidak dapat berbahasa. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan, tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka.

Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal, termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia, tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Apabila sampai pada hal-hal lisan, di situlah mereka berbeza daripada manusia.

c. Tahap Kognitif

Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.

Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Frasa orang tua itu, misalnya, membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia.

Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik

Pada tahap akhir ini, psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.


Teori Empirikal – apabila kenyataan/kesimpulan yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar, boleh diuji. Kemudian, buat analisis dan daripada analisis dibuat kesimpulan.


Kaedah yang berkesan:
• Berjaya : penyelidik membina kaedah berkesan mendapatkan data daripada kanak-kanak.
• Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana:
 Perkembangan kognitif
 Jangka minat (attention) pendek
 Memahami dan mengingat arahan
 Tidak dapat dilakukan bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun

Kaedah baru
• Teknik merakam dan design eksperimen direka.
• Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan
• Ada mikrofon radio
• Sample besar bertahun-tahun
• Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial
• Kanak-kanak belum bercakap pun dapat dikaji
• Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara
• Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam
• Data boleh dipercayai, dari lahir hingga baligh

Paradigma penyelidikan
• Bukan satu cara sahaja
• Linguistik dan psikologi

Sampel alamiah (naturalistik)
• Suasana lazim kanak-kanak
• Di rumah – akustik tidak baik alat boleh mengganggu kanak-kanak
• Pusat penyelidikan : kanak-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan
• Data berkualiti : representative dan naturalistik
• Kesulitan : mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya
• Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak
• Mungkin tidak banyak peristiwa tentang ciri-ciri bagi membuat kesimpulan bagaimana kanak-kanak belajar
• Perlu suplemen dari kaedah lain

Eksperimen
Psikologi eksperimental banyak digunakan.
1. bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa
2. reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek
3. jalankan tugasan dan kumpul data
4. buat analisis statistik behaviour subjek
5. hasilnya memberi bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan memperbaiki eksperimen akan datang)

Hasil penyelidikan
• dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak
• tetapi, pengitlakan daripada kajian ini sukar
• apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal, tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa
• lain subjek, suasana eksperimen dan prosedur statistik memberi interpretasi berlainan
• sangat perlahan. Memakan masa yang lama untuk penyelidik memastikan semua angkubah dikaji dan hasilnya sahih

Kekerapan
• berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen ?
• kerap, selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat, mulai lahir hingga 3 bulan.

Teori Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak
3 teori : a. meniru
b. kudrat (innate)
c. input

1. meniru – ahli psikologi mengatakan kanak-kanak belajar berbahasa kerana mereka meniru. Ada kanak-kanak yang berbahasa kesat kerana mendengar orang yang berada di persekitarannya berbahasa sebegitu. Proses meniru memang berlaku, tetapi ada juga teori lain – innate.
2. innate – otak kanak-kanak itu ada kemampuan untuk berkembang dan mempelajari bahasa. Sudah tersedia jentera (LAD) untuk membantu atau beroperasi dalam otak kanak-kanak itu. Ini ada kaitan dengan jentera belajar bahasa (LAD).
3. input – khusus kepada apa yang ibunya ajarkan supaya kanak-kanak itu belajar. Contoh: emak menyuruh anak itu ucap terima kasih apabila menerima sesuatu. Ibu yang beri input kepada anak itu untuk mengatakan sesuatu perkataan.

Perkataan Pertama
 umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama
 itulah bukti ketara perkembangan bahasa, bayi mula bercakap
 tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan
 3 bidang besar : penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan

Penghasilan bunyi
Dari saat bayi lahir hingga 12 bulan, ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. Ada beberapa tahap perkembangan:

Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi
 Pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja
 Ia mungkin mangatakan lapar, sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif
 Aktiviti bernafas, makan, buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya
 Bunyi makan, mencepak, menelan, batuk, sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi
 Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah didokumentasikan dengan baik
 Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a]

Interpretasi Maksud
 Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi
 Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama
 Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain
 Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek
 Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan

Tidak seperti bunyi bahasa
 Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa
 Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa
 Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi
 Bunyinya beritma
 Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara
 Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang

Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah
 Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan
 Tangisan juga dihasilkan, nadanya mula berbagai-bagai
 Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu
 Beritma dan pendek-pendek
 Mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontur intonasi
 Bunyi ga, gu menyerupai suku kata
 4 bulan, bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir
 Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa
 Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa


Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa
 Penghasilan bunyi lebih mantap
 Bunyi lebih panjang 1 saat, seperti vokal dan konsonan
 Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal
 Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan
 Ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut
 Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya

Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel
 Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan
 Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang
 Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba, aa gaa, daa da dan lain-lain
 Bebel tidak ada makna, tetapi menyerupai bunyi dewasa
 Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah
 Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga
18 bulan
 Bunyi ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak
 Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi

Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama
 Bunyi sudah berirama, berbeza-beza
 Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran
 Bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan
 Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi
 Sudah ada suku kata, kata awal dengan makna jelas
 Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan
Usia Kritikal (Critical Age) – tahap yang sangat penting
Semasa kanak-kanak belajar bahasa, lazimnya umur 2 tahun sudah boleh bercakap dan membuat ayat. Proses ini aktif setiap hari. Ada satu tahap umur yang dia tidak lagi belajar, sistem nahu atau tatabahasanya sudah lengkap. Selepas itu dia tidak belajar lagi sistem nahu dan ayat-ayat baharu, frasa baharu, cuma yang terus berkembang ialah bilangan perkataan yang dikuasainya. Kanak-kanak belajar bahasa ada tempoh boleh belajar dengan berlakunya beberapa perkara (setting) LAD (Language Acquisition Device).
Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia, mendengar manusia berkata-kata (konteks bahasa itu digunakan) jentera itu dihidupkan, menyerap dan mengajuk bunyi. Kita boleh mempersoalkan kebenaran teori itu?
Kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak yang hidup dalam lingkungannya bahasa manusia, tercetus LAD. Jika tidak hidup dalam lingkungan manusia, adakah LAD itu tercetus? Contoh: pekak – tidak dapat menyebut dan tidak dapat berbahasa kerana tidak ada bahasa untuk ditiru kerana dia tidak mendengar. Begitu juga bagi kanak-kanak yang ibu atau bapanya pekak atau bisu.
Kanak-kanak belajar bahasa antara 2 hingga 6 atau 7 tahun. Selepas itu, jika tidak didedahkan dengan bunyi-bunyi bahasa, dia tidak akan tahu berbahasa. Tempoh ini disebut tempoh usia kritikal. Selepas tempoh ini, kanak-kanak hilang upaya kuasai bahasa. Implikasinya kepada kita, tempoh itulah kita mengajar kanak-kanak itu membina atau membentuk bahasa. Kanak-kanak yang dihantar ke tadika pandai bercerita atau bercakap kerana tempoh itu perkembangannya pesat. Kanak-kanak yang cepat bersekolah akan cepat dapat menguasai konsep-konsep atau perkataan yang ada makna.

Pragmatik
Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa, ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna, semantik. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. Akan tetapi, apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Sementara itu, pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1998).
Penguasaan Makna (Semantik)
Bagaimana kanak-kanak belajar makna? Bagaimana dia tiba-tiba tahu makna? Apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang menyebabkan dia kenal apa yang dilihat dan memberi label (perkataan). Bagaimana dia memahami setiap perkataan dalam dunia ini? Bagaimana kanak-kanak dapat memahami sesuatu benda dan menyebut benda tersebut, contohnya seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberi tahu oleh ibunya bahawa binatang yang mereka lihat itu adalah kucing. Tertanamlah pada benak anak itu bahawa binatang itu adalah kucing. Anak itu lalu menyerap ciri-ciri yang ada pada binatang itu; kakinya empat, berbulu coklat, telinganya dua, matanya dua, ekornya satu, dan lain-lain. Semua benda dalam dunia ini prototaip (bentuk yang paling asas) seperti bentuk, saiz dan warna yang membolehkan kanak-kanak mengenali dan membaca alam.

Abdul Rahim bin Barmawi said...

1. ULASAN BUKU PSIKOLINGUISTIK (Soenjono Dardjowidjojo)

Bab 11 : Memori, Fikiran dan Bahasa.

Disediakan oleh: Abdul Rahim bin Barmawi (M20072000596)


Mamori atau ingatan sangat perlu dalam mengingat perkara yang lalu, menyimpan maklumat baru, dan mengingat apa yang akan dilakukan esok. Komunikasi tidak akan berlaku sekiranya manusia gagal mengingat apa yang baru dikata atau di dengar. Manusia juga akan hilang kenormalannya jika hilang keupayaan mengingat.

Kajian Memori

Terdapat pelbagai pendapat oleh sarjana tentang memori. Secara umumnya kajian memori dapat disimpulkan seperti berikut;
Memori boleh dibahagikan kepada memori singkat dan memori lama. Pengulangan ayat atau peristiwa boleh membuat memori lebih lama. Memori jangka pendek hanya berlangsung beberapa saat atau minit sahaja. Sebaliknya memori jangka panjang boleh diingat hingga seumur hidup.
Memori tidak disimpan pada satu bahagian otak tetapi banyak bahagian otak yang terlibat. Sarjana bedah saraf Wilder Penfield mendapati bahagian cuping temporikal adalah tempat memori disimpan dalam otak. Terdapat juga pendapat yang menyatakan, penyimpanan memori dalam otak tidak pada tempat yang sama. Mereka mendapati memori disimpan di hemisfera kiri manakala untuk pengimbasan memori dilakukan oleh hemisfera kanan.

Jenis-jenis Memori

Terdapat tiga jenis memori iaitu;
i) memori pengalaman – iaitu dari pengalaman kemudian wujud dalam bentuk perubahan tingkah laku.
ii) memori konseptual – membangunkan sesuatu konsep berdasarkan fakta yang masuk.
iii) memori perkataan – mengaitkan konsep dengan bentuk bunyi.

Terdapat juga pendapat yang membahagikan memori kepada dua iaitu nondeklaratif dan deklaratif. Memori nondeklaratif wujud daripada pengalaman kemudian wujud dalam bentuk perubahan tingkahlaku. Contohnya ingatan anjing dalam eksperimen Pavlov. Memori deklaratif pula adalah untuk mengingati peristiwa, fakta, dan segala bentu pengetahuan yang diperoleh. Sikap positif dan kerap mengulang apa yang dipelajari akan menguatkan ingatan.
Jika sesuatu peristiwa atau fakta itu releven dalam hidup seseorang, maka ingatannya terhadap memori tersebut akan kekal lebih lama. Contohnya peristiwa berkhatan dan cinta pertama pada remaja mungkin akan diingati selamanya.
Faktor signifikan sesuatu peristiwa juga mempengaruhi memori. Peristiwsa 31 Ogos 1957 biasanya kekal diingati oleh kebanyakan rakyat Malaysia kerana ia adalah tarikh kemerdekaan Malaysia.
Faktor latihan terpaksa seperti seorang pelakon terpaksa menghafal skrip lakonannya, seorang penyanyi menghafal seni kata lagunya menyebakan mereka dapat menghafal dan mengingat dengan lebih cepat atas faktor terpaksa demi persembahan yang akan dilakukan. Begitu juga dengan barang yang disusun secara teratur akan mudah dicari atau diingati berbanding barang yang diletak secara berselerak. Contohnya buku yang disusun di perpustakaan mudah diingati lokasinya jika disusun secara teratur menggunakan sistem tertentu.

Pembentukan dan Pengunaan Memori.

Memori dibentuk dan digunakn melalui tiga tahap iaitu input, penyimpanan dan output. Pada tahap input, memori menerima masukan baik lisan mahupun tulisan. Daripada sekian banyak perkataan yang didengar, yang disimpan didalam memori adalah isi atau maknanya sahaja. Bermula dengan proses menyimpan maklumat pada memori pendek Apabila dirasakan perlu disimpan dalam jangka masa lama, maka maklumat itu dikirim ke memori panjang. Kadang-kala hafalan verbatim juga disimpan disini. Contohnya ada orang Melayu yang dapat menghafal dan menyanyikan lagu Hindi dengan baik, tetapi tidak memahami langsung apa yang dinyayikan.
Pada tahap output, ada dua cara yang digunakan iaitu rekognisi dan pengimbauan. Rekognisi adalah proses memanggil memori dengan meminta seseorang supaya dapat merekognisi sesuatu yang sudah diberikan kepadanya sebelumnya. Contohnya subjek diminta menjawab apakah benda yang ditunjukkan kepadanya itu sudah dia lihat sebelumnya. Dalam imbauan itu, dia diminta menyebutkannama benda yang sudah dia lihat atau dengar sebelumnya. Kadangkala orang juga memanfaatkan pengetahuan tentang dunia. Pengetahuan kita tentang buaya misalnya tidak akan kita mungkin mengimbau ungkapan ’aligator shoes’ yang bermakna kasut untuk buaya.

Fikiran dan Bahasa.

Bahasa dan fikiran tidak dapat dipisahkan. Kita menggunakan fikiran semasa kita berbahasa.
Hubungan antara percakapan dalaman (inner speech) dengan percakapan luaran (external speech) mestilah memanfatkan bunyi kerana ujaran hanya dapat terwujud dengan adanya bunyi fonetik.Bezanya adalah semasa percakapan luaran, pada fikiran telah terbentuk dalam perkataan manakala percakapan dalaman, perkataan-perkataannya lenyap pada masa fikiran itu terbentuk. Semasa kanak-kanak pemikiran diujarkan dalam bentuk kata-kata. Setelah dewasa berfikir tidak lagi dilakukan dengan perkataan yang diujarkan.
Cara berfikir sesebuah komuniti adalah dipengaruhi oleh struktur bahasa yang mereka gunakan. Bahasa juga boleh mengklasifikasikan pengalaman. Contohnya, orang Inggeris di Eropah akan mengatakan raja negara mereka ’died atau passed away’ sedangkan orang Melayu di Asia Tenggara akan mengungkapkan pengalaman dengan perkataan ’wafat atau meninggal dunia’.

Ujaran dan Fikiran adalah satu yang kompleks.
Perbuatan atau keadaan terbahagi kepada dua iaitu kelompok neutral (unmarked) dan kelompok tidak neutral (marked). Dua contoh ayat dibawah dapat menunjukkan perbezaan dua istilah yang disebutkan;
i) How tall is your boyfriend?
ii) How short is your boyfriend?

Perkatan tall dalam ayat adalah kata sifat seorang teman lelaki yang neutral. Adalah menjadi kebiasaan seseorang lelaki itu tinggi. Akan tetapi perkataan short dalam ayat pula adalah kata sifat yang tidak neutral. Adalah suatu kekurangan sekiranya seorang lelaki itu pendek.
Fikiran yang kompleks adalah berkaitan dengan konsep neutral dan tidak neutral ini. Konsep neutral (unmarkedness) umumnya adalah merujuk kepada perkara yang positif pada morfologi. Dalam bahasa Inggeris perkataan neutral seperti happy dan kind boleh menjadi negatif (tidak neutral) hanya dengan menambahkan bentuk un- :unhappy, unkind.

Kesimpulan.

Terdapat pelbagai kajian dan pendapat tentang memori, fikiran dan bahasa. Namun begitu dapat dibuat kesimpulan bahawa memori, fikiran dan bahasa adalah saling berkait antara satu sama lain dalam membantu manusia berkomunikasi dengan lebih berkesan. Tanpa memori manusia tidak mungkin dapat berfikir dan berkomunikasi melalui bahasa. Begitu juga sebaliknya.

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng
No Matrik : M20082000313
Tugasan : 3
Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut:


1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)

BAB BELAJAR BAHASA KEDUA
pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu.
PROSES MENJADI DWIBAHASA
Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.
MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN
Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.
Keperluan latihan
Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsure-unsur lain yang terlibat.

Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua
Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Penerimaan kedalam masyarakat baharu
Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.

Peringkat pencapaian yang perlu
Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.
Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.
PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA

pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik.

Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA
Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ;

Motif
Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.

Keupayaan
Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.

Sikap
Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

Peluang
Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

Lingkungan
Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.

KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA
D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.
1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.
2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.
3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.
4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya.
5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.
6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.
7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.


2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah)

Kuliah 19/12/2008

1. Ayat bina ayat
Peringkat awal
Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut
Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat
2. Teori-teori
Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca .
Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.
Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.
Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga
Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.
Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara
- tajuk
- siapa pengarang
- masa tahun pengarang
- isi dalam buku itu
Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar.
Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.
Pramatik
Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.
Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.

Kuliah 2/1/2009
Psikolinguistik
- Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.
- Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.
- Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya
- Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan
- psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami
Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen
Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanak-
Kanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.
- Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu
- kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan
- kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan
Kaedah yang berkesan
Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana
a) Perkembangan kognitif yang berbeza
b) Jangka minat pendek
c) Memahami dan mengigat arahan
d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.

Kaedah baru yang digunakan
a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka
b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan
c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social
d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji
e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam
f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.

Peradigma penyelidikan
Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu
-sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak
– selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada
- Data tidak selalu berkualiti yang representative

Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui
- tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.
Hasil penyelidikan
- Memahami kumpulan kanak-kanak
- Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan
- Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal
- Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.
Kekerapan
- Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam
- Sejak kanak-kanak itu dilahirkan
Roger Brown
- Seorang ahli psikologi Amerika (1925)
- Dilakukan pada tahun 1960
- Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan
Gorden Well
- 1953
- 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan
Saiz Sampel
- Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting
- Yang popular sample setegah jam
- Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.
- Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak
Kesimpulan
- Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.

Kuliah 3 tarikh 9/1/2009
1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi
Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat
2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan
Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.
Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f,
Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.
Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.
Bunyi mana yang melambang bunyi ini
Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su
Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m .
Bunyi hurup vocal dan konsonan
Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.
Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.

Kuliah 4 tarikh 16/1/2009
Bunyi perkataan ayat
Jenis bunyi
-Apa berkembangan
- Bagai mana berlaku
Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.
Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.
Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap

Buat yang membunyi konsonal dan vokal

Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.
Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.
Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.
Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.
Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.

Tahun pertama (perkataan)
- Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.
- Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap
- Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.

Penghalan bunyi
•Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan
•Ada beberapa tahap

Tahap I (0-8 minggu)
•Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja
• La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif
• Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya
• Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi
• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan

Inter pretasi maksud
• Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi
•Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama
•Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain
•Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat

Tidak seperti bunyi bahasa
•Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa
•Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa
•Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa
•Bunyinya beritma
•Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara
•Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang

Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah
•Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan
•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai
•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu
•Berirama dan pindek-pindek
•mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi
•Bunyi ga,gu menyerupai suku kata
•4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir
•Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa
•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa

Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa
•Penghasilan bunyi lebih mantap
•Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan
•Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v
•Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan
•Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut
Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

Tahap IV (membebel )
•Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan
•Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain…..selalunya diulang-ulang
•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll
•tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa
•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah.
•Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan

Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama
•Bunyi sudah berirama, berbeza-beza
•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran
•Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan
•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi
•Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas
•Ini tanda awal bahasa
•Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan
•Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas)
•Boleh meginlut arah mudah
•Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit
•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah
•Faham kata kerja yang mudah
•menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek

Kuliah 5 tarikh 23/1/2009
Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi
- Memperoleh apa yang kita di senaraikan
- Mesti demograpi lontal
- Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak
- Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.
Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .
Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing

Kuliah 6 30/1/2009
Perkembangan ayat / frasa
-Sintaksis
Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja)
Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.
Contoh :
1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki
2.k.n +adjektif : nasi lemak
3. k. Bantu + k.k : nak auat

Kuliah 8 tarikh 13/2/2009
Apa aspek
Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa.
Contoh: a : alak,elak, oo : emak.
Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun
Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal.
Frasa k.n + penerang
Analisis
- bunyi apa yang ada
- bunyi apa
- berapa perkataan
- senarai perkataan yang penuh
- senarai perkataan yang dia sebut
Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya
Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.
Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.
Popretion :pandai pengaroh orang.
Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat
Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.
Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll.
Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya

Kuliah 9 tarikh 20/2/2009
Makna
- Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris
- Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .

Perkataan yang ada imbuhan
Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.
Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.
Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).
- bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk
- sekira kanak –kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.
Kuliah 10 tarikh 27/2/2009
Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.
Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.
Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.
-prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.
kemahiran
-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti
mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.
- Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah
- Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.
Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .
Edugram gambar.
Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng
No Matrik : M20082000313
Tugasan : 3
Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut:


1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)

BAB BELAJAR BAHASA KEDUA
pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu.
PROSES MENJADI DWIBAHASA
Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.
MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN
Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.
Keperluan latihan
Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsure-unsur lain yang terlibat.

Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua
Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Penerimaan kedalam masyarakat baharu
Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.

Peringkat pencapaian yang perlu
Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.
Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.
PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA

pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik.

Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA
Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ;

Motif
Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.

Keupayaan
Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.

Sikap
Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

Peluang
Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

Lingkungan
Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.

KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA
D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.
1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.
2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.
3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.
4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya.
5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.
6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.
7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.


2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah)

Kuliah 19/12/2008

1. Ayat bina ayat
Peringkat awal
Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut
Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat
2. Teori-teori
Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca .
Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.
Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.
Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga
Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.
Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara
- tajuk
- siapa pengarang
- masa tahun pengarang
- isi dalam buku itu
Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar.
Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.
Pramatik
Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.
Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.

Kuliah 2/1/2009
Psikolinguistik
- Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.
- Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.
- Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya
- Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan
- psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami
Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen
Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanak-
Kanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.
- Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu
- kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan
- kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan
Kaedah yang berkesan
Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana
a) Perkembangan kognitif yang berbeza
b) Jangka minat pendek
c) Memahami dan mengigat arahan
d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.

Kaedah baru yang digunakan
a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka
b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan
c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social
d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji
e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam
f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.

Peradigma penyelidikan
Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu
-sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak
– selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada
- Data tidak selalu berkualiti yang representative

Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui
- tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.
Hasil penyelidikan
- Memahami kumpulan kanak-kanak
- Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan
- Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal
- Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.
Kekerapan
- Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam
- Sejak kanak-kanak itu dilahirkan
Roger Brown
- Seorang ahli psikologi Amerika (1925)
- Dilakukan pada tahun 1960
- Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan
Gorden Well
- 1953
- 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan
Saiz Sampel
- Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting
- Yang popular sample setegah jam
- Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.
- Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak
Kesimpulan
- Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.

Kuliah 3 tarikh 9/1/2009
1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi
Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat
2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan
Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.
Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f,
Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.
Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.
Bunyi mana yang melambang bunyi ini
Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su
Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m .
Bunyi hurup vocal dan konsonan
Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.
Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.

Kuliah 4 tarikh 16/1/2009
Bunyi perkataan ayat
Jenis bunyi
-Apa berkembangan
- Bagai mana berlaku
Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.
Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.
Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap.

Buat yang membunyi konsonal dan vokal

Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.
Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.
Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.
Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.
Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.

Tahun pertama (perkataan)
- Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.
- Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap
- Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.

Penghalan bunyi
•Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan
•Ada beberapa tahap

Tahap I (0-8 minggu)
•Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja
• La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif
• Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya
• Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi
• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan

Inter pretasi maksud
• Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi
•Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama
•Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain
•Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat

Tidak seperti bunyi bahasa
•Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa
•Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa
•Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa
•Bunyinya beritma
•Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara
•Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang

Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah
•Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan
•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai
•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu
•Berirama dan pindek-pindek
•mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi
•Bunyi ga,gu menyerupai suku kata
•4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir
•Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa
•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa

Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa
•Penghasilan bunyi lebih mantap
•Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan
•Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v
•Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan
•Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut
Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

Tahap IV (membebel )
•Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan
•Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain…..selalunya diulang-ulang
•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll
•tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa
•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah.
•Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan

Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama
•Bunyi sudah berirama, berbeza-beza
•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran
•Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan
•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi
•Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas
•Ini tanda awal bahasa
•Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan
•Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas)
•Boleh meginlut arah mudah
•Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit
•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah
•Faham kata kerja yang mudah
•menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek

Kuliah 5 tarikh 23/1/2009
Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi
- Memperoleh apa yang kita di senaraikan
- Mesti demograpi lontal
- Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak
- Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.
Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .
Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing

Kuliah 6 30/1/2009
Perkembangan ayat / frasa
-Sintaksis
Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja)
Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.
Contoh :
1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki
2.k.n +adjektif : nasi lemak
3. k. Bantu + k.k : nak auat

Kuliah 8 tarikh 13/2/2009
Apa aspek
Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa.
Contoh: a : alak,elak, oo : emak.
Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun
Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal.
Frasa k.n + penerang
Analisis
- bunyi apa yang ada
- bunyi apa
- berapa perkataan
- senarai perkataan yang penuh
- senarai perkataan yang dia sebut
Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya
Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.
Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.
Popretion :pandai pengaroh orang.
Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat
Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.
Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll.
Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya

Kuliah 9 tarikh 20/2/2009
Makna
- Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris
- Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .

Perkataan yang ada imbuhan
Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.
Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.
Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).
- bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk
- sekira kanak –kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.
Kuliah 10 tarikh 27/2/2009
Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.
Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.
Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.
-prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.
kemahiran
-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti
mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.
- Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah
- Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.
Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .
Edugram gambar.
Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng
No Matrik : M20082000313
Tugasan : 3
Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut:


1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)

BAB BELAJAR BAHASA KEDUA
pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu.
PROSES MENJADI DWIBAHASA
Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.
MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN
Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.
Keperluan latihan
Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsure-unsur lain yang terlibat.

Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua
Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Penerimaan kedalam masyarakat baharu
Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.

Peringkat pencapaian yang perlu
Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.
Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.
PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA

pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik.

Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA
Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ;

Motif
Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.

Keupayaan
Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.

Sikap
Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

Peluang
Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

Lingkungan
Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.

KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA
D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.
1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.
2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.
3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.
4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya.
5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.
6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.
7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.


2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah)

Kuliah 19/12/2008

1. Ayat bina ayat
Peringkat awal
Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut
Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat
2. Teori-teori
Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca .
Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.
Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.
Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga
Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.
Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara
- tajuk
- siapa pengarang
- masa tahun pengarang
- isi dalam buku itu
Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar.
Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.
Pramatik
Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.
Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.

Kuliah 2/1/2009
Psikolinguistik
- Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.
- Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.
- Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya
- Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan
- psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami
Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen
Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanak-
Kanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.
- Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu
- kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan
- kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan
Kaedah yang berkesan
Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana
a) Perkembangan kognitif yang berbeza
b) Jangka minat pendek
c) Memahami dan mengigat arahan
d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.

Kaedah baru yang digunakan
a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka
b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan
c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social
d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji
e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam
f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.

Peradigma penyelidikan
Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu
-sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak
– selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada
- Data tidak selalu berkualiti yang representative

Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui
- tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.
Hasil penyelidikan
- Memahami kumpulan kanak-kanak
- Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan
- Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal
- Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.
Kekerapan
- Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam
- Sejak kanak-kanak itu dilahirkan
Roger Brown
- Seorang ahli psikologi Amerika (1925)
- Dilakukan pada tahun 1960
- Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan
Gorden Well
- 1953
- 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan
Saiz Sampel
- Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting
- Yang popular sample setegah jam
- Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.
- Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak
Kesimpulan
- Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.

Kuliah 3 tarikh 9/1/2009
1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi
Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat
2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan
Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.
Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f,
Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.
Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.
Bunyi mana yang melambang bunyi ini
Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su
Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m .
Bunyi hurup vocal dan konsonan
Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.
Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.

Kuliah 4 tarikh 16/1/2009
Bunyi perkataan ayat
Jenis bunyi
-Apa berkembangan
- Bagai mana berlaku
Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.
Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.
Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh:


Buat yang membunyi konsonal dan vokal

Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.
Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.
Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.
Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.
Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.

Tahun pertama (perkataan)
- Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.
- Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap
- Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.

Penghalan bunyi
•Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan
•Ada beberapa tahap

Tahap I (0-8 minggu)
•Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja
• La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif
• Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya
• Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi
• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan

Inter pretasi maksud
• Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi
•Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama
•Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain
•Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat

Tidak seperti bunyi bahasa
•Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa
•Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa
•Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa
•Bunyinya beritma
•Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara
•Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang

Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah
•Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan
•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai
•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu
•Berirama dan pindek-pindek
•mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi
•Bunyi ga,gu menyerupai suku kata
•4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir
•Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa
•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa

Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa
•Penghasilan bunyi lebih mantap
•Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan
•Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v
•Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan
•Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut
Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

Tahap IV (membebel )
•Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan
•Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain…..selalunya diulang-ulang
•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll
•tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa
•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah.
•Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan

Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama
•Bunyi sudah berirama, berbeza-beza
•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran
•Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan
•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi
•Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas
•Ini tanda awal bahasa
•Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan
•Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas)
•Boleh meginlut arah mudah
•Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit
•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah
•Faham kata kerja yang mudah
•menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek

Kuliah 5 tarikh 23/1/2009
Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi
- Memperoleh apa yang kita di senaraikan
- Mesti demograpi lontal
- Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak
- Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.
Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .
Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing

Kuliah 6 30/1/2009
Perkembangan ayat / frasa
-Sintaksis
Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja)
Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.
Contoh :
1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki
2.k.n +adjektif : nasi lemak
3. k. Bantu + k.k : nak auat

Kuliah 8 tarikh 13/2/2009
Apa aspek
Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa.
Contoh: a : alak,elak, oo : emak.
Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun
Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal.
Frasa k.n + penerang
Analisis
- bunyi apa yang ada
- bunyi apa
- berapa perkataan
- senarai perkataan yang penuh
- senarai perkataan yang dia sebut
Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya
Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.
Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.
Popretion :pandai pengaroh orang.
Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat
Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.
Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll.
Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya

Kuliah 9 tarikh 20/2/2009
Makna
- Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris
- Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .

Perkataan yang ada imbuhan
Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.
Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.
Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).
- bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk
- sekira kanak –kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.
Kuliah 10 tarikh 27/2/2009
Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.
Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.
Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.
-prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.
kemahiran
-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti
mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.
- Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah
- Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.
Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .
Edugram gambar.
Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng
No Matrik : M20082000313
Tugasan : 3
Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut:


1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)

BAB BELAJAR BAHASA KEDUA
pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu.
PROSES MENJADI DWIBAHASA
Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.
MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN
Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.
Keperluan latihan
Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsure-unsur lain yang terlibat.

Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua
Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Penerimaan kedalam masyarakat baharu
Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.

Peringkat pencapaian yang perlu
Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.
Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.
PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA

pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik.

Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA
Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ;

Motif
Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.

Keupayaan
Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.

Sikap
Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

Peluang
Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

Lingkungan
Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.

KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA
D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.
1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.
2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.
3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.
4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya.
5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.
6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.
7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.


2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah)

Kuliah 19/12/2008

1. Ayat bina ayat
Peringkat awal
Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut
Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat
2. Teori-teori
Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca .
Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.
Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.
Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga
Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.
Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara
- tajuk
- siapa pengarang
- masa tahun pengarang
- isi dalam buku itu
Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar.
Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.
Pramatik
Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.
Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.

Kuliah 2/1/2009
Psikolinguistik
- Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.
- Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.
- Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya
- Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan
- psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami
Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen
Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanak-
Kanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.
- Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu
- kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan
- kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan
Kaedah yang berkesan
Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana
a) Perkembangan kognitif yang berbeza
b) Jangka minat pendek
c) Memahami dan mengigat arahan
d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.

Kaedah baru yang digunakan
a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka
b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan
c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social
d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji
e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam
f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.

Peradigma penyelidikan
Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu
-sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak
– selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada
- Data tidak selalu berkualiti yang representative

Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui
- tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.
Hasil penyelidikan
- Memahami kumpulan kanak-kanak
- Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan
- Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal
- Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.
Kekerapan
- Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam
- Sejak kanak-kanak itu dilahirkan
Roger Brown
- Seorang ahli psikologi Amerika (1925)
- Dilakukan pada tahun 1960
- Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan
Gorden Well
- 1953
- 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan
Saiz Sampel
- Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting
- Yang popular sample setegah jam
- Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.
- Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak
Kesimpulan
- Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.

Kuliah 3 tarikh 9/1/2009
1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi
Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat
2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan
Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.
Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f,
Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.
Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.
Bunyi mana yang melambang bunyi ini
Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su
Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m .
Bunyi hurup vocal dan konsonan
Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.
Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.

Kuliah 4 tarikh 16/1/2009
Bunyi perkataan ayat
Jenis bunyi
-Apa berkembangan
- Bagai mana berlaku
Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.
Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.
Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh:


Buat yang membunyi konsonal dan vokal

Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.
Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.
Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.
Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.
Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.

Tahun pertama (perkataan)
- Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.
- Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap
- Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.

Penghalan bunyi
•Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan
•Ada beberapa tahap

Tahap I (0-8 minggu)
•Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja
• La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif
• Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya
• Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi
• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan

Inter pretasi maksud
• Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi
•Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama
•Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain
•Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat

Tidak seperti bunyi bahasa
•Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa
•Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa
•Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa
•Bunyinya beritma
•Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara
•Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang

Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah
•Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan
•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai
•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu
•Berirama dan pindek-pindek
•mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi
•Bunyi ga,gu menyerupai suku kata
•4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir
•Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa
•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa

Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa
•Penghasilan bunyi lebih mantap
•Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan
•Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v
•Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan
•Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut
Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

Tahap IV (membebel )
•Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan
•Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain…..selalunya diulang-ulang
•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll
•tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa
•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah.
•Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan

Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama
•Bunyi sudah berirama, berbeza-beza
•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran
•Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan
•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi
•Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas
•Ini tanda awal bahasa
•Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan
•Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas)
•Boleh meginlut arah mudah
•Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit
•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah
•Faham kata kerja yang mudah
•menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek

Kuliah 5 tarikh 23/1/2009
Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi
- Memperoleh apa yang kita di senaraikan
- Mesti demograpi lontal
- Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak
- Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.
Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .
Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing

Kuliah 6 30/1/2009
Perkembangan ayat / frasa
-Sintaksis
Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja)
Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.
Contoh :
1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki
2.k.n +adjektif : nasi lemak
3. k. Bantu + k.k : nak auat

Kuliah 8 tarikh 13/2/2009
Apa aspek
Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa.
Contoh: a : alak,elak, oo : emak.
Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun
Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal.
Frasa k.n + penerang
Analisis
- bunyi apa yang ada
- bunyi apa
- berapa perkataan
- senarai perkataan yang penuh
- senarai perkataan yang dia sebut
Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya
Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.
Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.
Popretion :pandai pengaroh orang.
Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat
Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.
Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll.
Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya

Kuliah 9 tarikh 20/2/2009
Makna
- Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris
- Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .

Perkataan yang ada imbuhan
Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.
Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.
Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).
- bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk
- sekira kanak –kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.
Kuliah 10 tarikh 27/2/2009
Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.
Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.
Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.
-prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.
kemahiran
-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti
mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.
- Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah
- Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.
Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .
Edugram gambar.
Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.

fadilah saleah said...

NAMA : Hasuenah Wohseng

No Matrik : M20082000313

Tugasan : 3

Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut:

1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)


BAB BELAJAR BAHASA KEDUA
pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu.
PROSES MENJADI DWIBAHASA
Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.
MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN
Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.
Keperluan latihan

Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsure-unsur lain yang terlibat.Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua

Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.Penerimaan kedalam masyarakat baharu

Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.Peringkat pencapaian yang perlu

Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.

Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.

PEMELIHARAAN BAHASA KEDUApada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik.Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA

Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ;Motif

Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.Keupayaan
Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.Sikap

Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.Peluang

Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.Lingkungan
Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA

D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.

1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.

2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.

3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.

4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya.

5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.

6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.

7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.

2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah)Kuliah 19/12/20081. Ayat bina ayat

Peringkat awal

Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut

Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat

2. Teori-teori

Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca .

Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.

Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.

Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga

Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.

Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara

- tajuk

- siapa pengarang

- masa tahun pengarang

- isi dalam buku itu

Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar.

Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.

Pramatik

Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.

Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Kuliah 2/1/2009

Psikolinguistik

- Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.

- Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.

- Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya

- Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan

- psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami

Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen

Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanak-

Kanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.

- Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu

- kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan

- kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan

Kaedah yang berkesan

Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana

a) Perkembangan kognitif yang berbeza

b) Jangka minat pendek

c) Memahami dan mengigat arahan

d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.Kaedah baru yang digunakan

a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka

b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan

c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social

d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji

e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam

f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Peradigma penyelidikan

Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu

-sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak

– selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada

- Data tidak selalu berkualiti yang representativeKesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui

- tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.

Hasil penyelidikan

- Memahami kumpulan kanak-kanak

- Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan

- Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal

- Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.

Kekerapan

- Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam

- Sejak kanak-kanak itu dilahirkan

Roger Brown

- Seorang ahli psikologi Amerika (1925)

- Dilakukan pada tahun 1960

- Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan

Gorden Well

- 1953

- 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan

Saiz Sampel

- Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting

- Yang popular sample setegah jam

- Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.

- Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak

Kesimpulan

- Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Kuliah 3 tarikh 9/1/2009

1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi

Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat

2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan

Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.

Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f,

Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.

Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.

Bunyi mana yang melambang bunyi ini

Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su

Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m .

Bunyi hurup vocal dan konsonan

Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.

Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.Kuliah 4 tarikh 16/1/2009

Bunyi perkataan ayat

Jenis bunyi

-Apa berkembangan

- Bagai mana berlaku

Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.

Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.

Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh:

Buat yang membunyi konsonal dan vokal

Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.

Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.

Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.

Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.

Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.Tahun pertama (perkataan)

- Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.

- Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap

- Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Penghalan bunyi

•Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan

•Ada beberapa tahapTahap I (0-8 minggu)

•Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja

• La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif

• Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya

• Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi

• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekananInter pretasi maksud

• Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi

•Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama

•Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain

•Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saatTidak seperti bunyi bahasa

•Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa

•Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa

•Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa

•Bunyinya beritma

•Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara

•Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembangTahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah

•Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan

•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai

•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu

•Berirama dan pindek-pindek

•mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi

•Bunyi ga,gu menyerupai suku kata

•4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir

•Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa

•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasaTahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa

•Penghasilan bunyi lebih mantap

•Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan

•Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v

•Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan

•Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut

Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.Tahap IV (membebel )

•Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan

•Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain…..selalunya diulang-ulang

•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll

•tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa

•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah.

•Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulanTahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama

•Bunyi sudah berirama, berbeza-beza

•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran

•Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan

•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi

•Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas

•Ini tanda awal bahasa

•Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan

•Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas)

•Boleh meginlut arah mudah

•Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit

•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah

•Faham kata kerja yang mudah

•menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendekKuliah 5 tarikh 23/1/2009

Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi

- Memperoleh apa yang kita di senaraikan

- Mesti demograpi lontal

- Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak

- Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.

Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .

Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucingKuliah 6 30/1/2009

Perkembangan ayat / frasa

-Sintaksis

Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja)

Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.

Contoh :

1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki

2.k.n +adjektif : nasi lemak

3. k. Bantu + k.k : nak auatKuliah 8 tarikh 13/2/2009

Apa aspek

Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa.

Contoh: a : alak,elak, oo : emak.

Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun

Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal.

Frasa k.n + penerang

Analisis

- bunyi apa yang ada

- bunyi apa

- berapa perkataan

- senarai perkataan yang penuh

- senarai perkataan yang dia sebut

Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya

Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.

Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.

Popretion :pandai pengaroh orang.

Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat

Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.

Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll.

Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknyaKuliah 9 tarikh 20/2/2009

Makna

- Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris

- Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .Perkataan yang ada imbuhan

Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.

Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.

Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).

- bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk

- sekira kanak –kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.

Kuliah 10 tarikh 27/2/2009

Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.

Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.

Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.

-prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.

kemahiran

-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti

mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.

- Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah

- Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.

Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .

Edugram gambar.

Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng
No Matrik : M20082000313
Tugasan : 3
Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut:


1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)

BAB BELAJAR BAHASA KEDUA
pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu.
PROSES MENJADI DWIBAHASA
Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.
MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN
Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.
Keperluan latihan
Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsure-unsur lain yang terlibat.

Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua
Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Penerimaan kedalam masyarakat baharu
Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.

Peringkat pencapaian yang perlu
Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.
Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.
PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA

pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik.

Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA
Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ;

Motif
Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.

Keupayaan
Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.

Sikap
Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

Peluang
Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

Lingkungan
Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.

KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA
D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.
1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.
2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.
3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.
4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya.
5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.
6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.
7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.


2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah)

Kuliah 19/12/2008

1. Ayat bina ayat
Peringkat awal
Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut
Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat
2. Teori-teori
Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca .
Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.
Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.
Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga
Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.
Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara
- tajuk
- siapa pengarang
- masa tahun pengarang
- isi dalam buku itu
Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar.
Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.
Pramatik
Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.
Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.

Kuliah 2/1/2009
Psikolinguistik
- Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.
- Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.
- Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya
- Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan
- psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami
Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen
Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanak-
Kanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.
- Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu
- kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan
- kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan
Kaedah yang berkesan
Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana
a) Perkembangan kognitif yang berbeza
b) Jangka minat pendek
c) Memahami dan mengigat arahan
d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.

Kaedah baru yang digunakan
a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka
b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan
c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social
d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji
e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam
f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.

Peradigma penyelidikan
Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu
-sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak
– selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada
- Data tidak selalu berkualiti yang representative

Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui
- tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.
Hasil penyelidikan
- Memahami kumpulan kanak-kanak
- Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan
- Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal
- Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.
Kekerapan
- Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam
- Sejak kanak-kanak itu dilahirkan
Roger Brown
- Seorang ahli psikologi Amerika (1925)
- Dilakukan pada tahun 1960
- Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan
Gorden Well
- 1953
- 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan
Saiz Sampel
- Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting
- Yang popular sample setegah jam
- Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.
- Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak
Kesimpulan
- Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.

Kuliah 3 tarikh 9/1/2009
1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi
Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat
2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan
Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.
Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f,
Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.
Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.
Bunyi mana yang melambang bunyi ini
Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su
Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m .
Bunyi hurup vocal dan konsonan
Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.
Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.

Kuliah 4 tarikh 16/1/2009
Bunyi perkataan ayat
Jenis bunyi
-Apa berkembangan
- Bagai mana berlaku
Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.
Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.
Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh:


Buat yang membunyi konsonal dan vokal

Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.
Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.
Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.
Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.
Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.

Tahun pertama (perkataan)
- Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.
- Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap
- Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.

Penghalan bunyi
•Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan
•Ada beberapa tahap

Tahap I (0-8 minggu)
•Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja
• La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif
• Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya
• Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi
• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan

Inter pretasi maksud
• Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi
•Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama
•Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain
•Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat

Tidak seperti bunyi bahasa
•Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa
•Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa
•Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa
•Bunyinya beritma
•Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara
•Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang

Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah
•Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan
•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai
•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu
•Berirama dan pindek-pindek
•mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi
•Bunyi ga,gu menyerupai suku kata
•4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir
•Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa
•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa

Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa
•Penghasilan bunyi lebih mantap
•Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan
•Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v
•Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan
•Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut
Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

Tahap IV (membebel )
•Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan
•Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain…..selalunya diulang-ulang
•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll
•tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa
•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah.
•Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan

Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama
•Bunyi sudah berirama, berbeza-beza
•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran
•Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan
•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi
•Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas
•Ini tanda awal bahasa
•Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan
•Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas)
•Boleh meginlut arah mudah
•Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit
•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah
•Faham kata kerja yang mudah
•menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek

Kuliah 5 tarikh 23/1/2009
Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi
- Memperoleh apa yang kita di senaraikan
- Mesti demograpi lontal
- Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak
- Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.
Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .
Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing

Kuliah 6 30/1/2009
Perkembangan ayat / frasa
-Sintaksis
Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja)
Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.
Contoh :
1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki
2.k.n +adjektif : nasi lemak
3. k. Bantu + k.k : nak auat

Kuliah 8 tarikh 13/2/2009
Apa aspek
Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa.
Contoh: a : alak,elak, oo : emak.
Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun
Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal.
Frasa k.n + penerang
Analisis
- bunyi apa yang ada
- bunyi apa
- berapa perkataan
- senarai perkataan yang penuh
- senarai perkataan yang dia sebut
Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya
Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.
Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.
Popretion :pandai pengaroh orang.
Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat
Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.
Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll.
Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya

Kuliah 9 tarikh 20/2/2009
Makna
- Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris
- Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .

Perkataan yang ada imbuhan
Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.
Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.
Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).
- bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk
- sekira kanak –kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.
Kuliah 10 tarikh 27/2/2009
Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.
Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.
Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.
-prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.
kemahiran
-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti
mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.
- Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah
- Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.
Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .
Edugram gambar.
Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.

fadilah saleah said...

Fadilah Saleah
M20082000312
Nomber telefon bimbit : 0176289757
Jawapan
Soalan 1. 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)

BELAJAR BAHASA KEDUA

Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, iaitu tidak perlu diajar. Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan. Kita mesti mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya. Bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu Pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara.

PROSES MENJADI DWIBAHASA

Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini, pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan. Linguistik dan sosiologi merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan, iaitu dari bahasa ibunya.

MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN

Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu.

Keperluan Latihan

Perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. Latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi dwibahasa. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar, pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu, berfikir, bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang.

Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua

Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua, kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu

Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Oleh itu akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu pula. Hal ini memang ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini.

Peringkat Pencapaian yang Perlu

Walau ramai, bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Jelas sekali dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. Bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal, tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya.

PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG

Pada tahun 1971, Mohd. Khalid melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. Umumnya terdapat bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik, manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA

Dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua:

a. Motif

Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Motif juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum.

b. Keupayaan

Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Walau seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan. Keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya, iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya.

c. Sikap

Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap ini dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

d. Peluang

Peluang merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. Peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar. Kadang- kadang ketiadaan guru, buku teks, masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar, baik dari dalam mahupun dari luar kelas.

e. Lingkungan

Lingkungan di mana pelajar itu tinggal, dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa.

KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA

D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.

1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.

2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik, tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa, akan mencapai kejayaan yang baik juga.

3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik, tetapi kurang berpeluang, harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu.

4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya.

5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan.

6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya.

7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif, kalau tidak dia akan gagal.

PEMEROLEHAN BAHASA

Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis.

TEORI BEHAVIORISME

Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. Teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia, sama seperti lakuan lain. Sepertimana ahli psikologi yang masyhur ialah Watson, Guthrie dan Skinner.

KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME

Dalam kritiknya itu, Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. Baginya, tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan, pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu, bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting, memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi, hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks.

TEORI BIOLOGIS

Chomsky dan rakan-rakan telah menumpukan perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan lakuan, bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia, iaitu bahasa. Bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut. Ini bermakna, kalau tidak ada pendedahan, maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku.

Jadual Pemerolehan Bahasa

Salah satu dari teori E.H. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. Pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. Kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja.

Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur

Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. Kehilangan salah satu dari pancaindera, tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu.

Dari yang Umum Menuju yang Khusus

Semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2,000 sampai 3,000 perkataan lain.

PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA

Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniru-niru percakapan ibu bapa. Pertuturan kanak- kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan sendiri. Merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa.

Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan

Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi orang bercakap. Selain dari itu, fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku.

Jadual Pemerolehan Mengikut Umur

Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanak-kanak melalui lapan peringkat:

1. Semasa berumur tiga bulan, kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya. Kanak-kanak kurang menangis dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vocal, kadang-kadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat.

2. Semasa berumur empat bulan, kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan mula menggemari barang- barang permainan. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam, matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa.

3. Pada masa berumur lima bulan, kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. Dia mula menyebut bunyi konsonan dan vocal. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa.

4. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata.

5. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding. Pengulangan bunyi- bunyi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan.

6. Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadang-kadang berdiri tegak. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya.

7. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan, Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan.

8. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. Kefahamannya bertambah baik dan mula menggabungkan dua perkataan. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh.

Kekenyalan Berakhir

Pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun, iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain. Di antara perkara yang penting ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun.
Setelah mencapai peringkat itu maka, bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. Memang betul bahawa kanak-kanak, bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya, atau peluasan dari segi pemakaian, atau sesuatu makna yang baharu sahaja. Sebenarnya, dari segi nahunya, bahasa itu sudah cukup lengkap, tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku.
Soalan 2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah)
Kuliah 1
19 Disember 2008

BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU.

Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. Topik-topik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran, kosa kata, unsur tatabahasa, dan wacana. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama, pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie, dll) serta bahasa dan pemikiran. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik, Behaviorisme, LAD, Hipotesis Usia Kritikal, dan Afeksia. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing.

Pengajaran
1. Kursus disampaikan melalui:a. kuliah, b. bengkel,c. amali,d. bahan bacaan dipaparkan dalam blog e. tugasan dan arahan perbincangan juga dipaparkan dalam blog.
2. Semua tugsan hendaklah dimasukkan ke dalam blog
3. Prinsip dan teknik penilaian dan pengujian akan diberi dalam kuliah, dan amali akan dijalankan dalam bengkel, atau sebagai kerja rumah.
Penilaian prestasi pelajar
Esei dan persembahan: 60% (2 esei)
- Buatkan nota buku bacaan
- Buatkan nota kuliah
- Kumpulkan bahan mengenai penguasaan kanak-kanak yang diperhati. Hendaklah
Catatan perkataan yang dilakukan oleh kanak-kanak menurut tarikh diambil, dan bunyi yang sudah dikuasai oleh kanak-kanak. Buatkan jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan.

Peperiksaan akhir: 40

Kuliah 2
02 January 2009

Psikologi melibatkan bahasa, menunjukan ada yang portindihan, Psikologi bahasa juga mengguasai bagaimana kita memahami proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Dapat mengentaui kompleksnya , bagaimana kanak-kanak dapat mempelajari proses yang begitu kompieks. Adakah bahasa itu wujud dalam dirinya sejak lahir.

Firaun mengkaji bagaimana kanak-kank memproses bahaa, penyusun kanak-kanak bisu, kanak-kanak tidak dapat menyebut perkatana.

Kanak-kanak adalah makhluk social, persekitaran mempengaruhi pengentahuan bahasanya.

Kajian sebenarnya mula pada 1950-an adanya alat-alat teknologi seperti pita perukan. Pada waktu ini bermulanya perkembangan teori empirical berdasarkan pada yang dilihat dan didengar. Yang boleh diuji dan diulang. Seterusnya baru boleh di buat analisis dan generalisasi


Kaedah yang berkesan
Teknik yang dilakukan tidak semasa dengan orang dewasa kerana :
a. Perkembangkan kognitif yang berbeza
b. Pendik
c. Kurang memahami dan menggikat arahan
d. Sukar dilakukan terhadap kanak-kanak dibawah tiga tahun

Kaedah baru yang digunakan
a. Teknik merukam dan eksperimen
b. Kanak-kanak dirakam tanpa gungguan
c. Tahap pemikiran direndahkan seperti kanak-kanak sesuai dengan tahun intelektual dan pengalaman social.
d. Kanak-kanak yang belum boleh bercakap
e. Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam
f. Boleh dipercapaian apabila kanak-kanak itu kecil hingga balig

Kesulitan dia dapat mengetahui apa yang difahami dan diketahui, kanak-kanak tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengentahui bahasa.

Hasil pneyelidikan, memahami kemampuan kanak-kanak, membuat generasi dan pola-pola yang dihasilkan, tidak dilakukan dalam susunan yang terkawal, lain subjek susuna eksperimen dan proses stutistik memberi interpretasi yang berlaian.
Kekerupaan, sebaiknya seminggu sekali selama ½ jam, sejak kanak-kanak itu dilahirkan.

Roger Brown, seorang ahli psikologi Amerika (19250, dilakukan pada tahun 1960-an, mengambil sample 3 orang kanak-kanak, membuat kajian 2 jam sebulan

Gordon Wells, mula pada 1935, dan 1970-an seramai 128 orang kanak-kanak 3 jam setiap 2 bulan

Saiz Sampel, sample yang besar tidak menjamin berlakunya cirri penting, yang popular sample ½ jam, mengganakan 100 ujuran, mewakili keadaan sebenar kanak-kanak.


Kuliah 3
09 January 2009

Bagai manakah kanak-kanak yang bunyi?
Apakah kanak-kanak yang ia faham?

Bahasa jenis pertama, iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu, tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja.

Locig ada 3 peringkat
a. Menunjung tempat,
b. Menujung masa, dan
c. Menujung akibat.

Bagaimana Bunyi Dihasilkan

Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya.
1. Penghasilan Bunyi Konsonan
Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah, bibir, dan gigi. Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor. Diantara bunyinya
[b], [p],[m],[n],[t],[d],[k],[g],[c],[j],[ny],[s],[z],[y],[l],[v].
2.Pembuatan Bunyi Vokal
Berbeza dengan konsonan, kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah, (2) posisi lidah, (3) ketegangan lidah, dan (4) bentuk bibir.
iaitu[a],[i],[o],[u],[e].
Contoh

Jadual Pemerolehan Bunyi
PRAGMATIK

Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa; ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa.

Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia, hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga, dan macam-macam lakuan ujaran, contohnya
Akan
A : suku kata buka
Kan : suku kata tutup

Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar.

Language Acquisition Devicl(LAD)

Proses yang berlaku apabila apa yang di bunyi dan apabila didengar maka kudrat dapat di faham.

Kuliah 4
16 January 2009
Contoh

Jadual Perkembangkan Bahasa kanak-kanak

1.Jenis Jabual Bilagan Perkataan
2. Jenis Jadual Konsonan3. Jenis Jadual Frasa

Teori memahami proses mempelajari Bahasa Melayu, terbahagi kepada tiga teori.

a.Teori meniru

Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa, banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru bahasa ibu bapa atau orang-orang tua, Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama, baba, maksu, dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya.

b.Teori kudrat (innat)

Apa bila otak kanak-kanak itu sudah tersedia untuk belajar bahasa.

c.Teori input

Iaitu seolah-olah dia (kanak-kanak yang mempelajari bahasa) dilengkapkan (secara batin) dengan satu set “acuan” yang boleh digunakannya untuk membanding, seperti meniru tuturan yang didengarnya secara kebetulan tuturan ibu bapa dan orang-oang lain.

Perkataan Pertama
- Umumnya perkataan pertama diajukan pada tahun pertama.
- Iaitu bukti ketara perkembangan bahasa, bunyi mula bercakap.
- Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.

Penghasilan Bunyi

Daripadasaat bunyi lahir hingga 12 bulan, ada banyak perkembangan dan beberapa tahap.

a. Tahap I (0-8 minggu)

- Pada tahap ini beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja;
- Ia mungkin menyatakan lapar, sakit, atau tidak selasa menyebabkan terhasil bunyi refleksif, mungkin menghasilkan bunyi yang sama;
- Aktiviti juga bernafas, seperti makan, buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya;
- Bunyi makan, mencepak, menelan, batuk dan sedawa adalah berkaitan dengan keperluan biologi juga;
- Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi bahasa, namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa.b. Tahap II (8-20 minggu)

- Tahap II antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibirakan;
- Tangisan juga dihasilkan, nadanya mula berbagai-bagai;
- Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu;
- Berirama dan pendak-pendak misalnya: mi, bi, air, cu,cid an sebagainya;
- Mula mengagah dan gerak, mula mewujudkan kontur intonasi;
- Bunyi ga,gu menyerupai suku kata;
- Ketika berumur 4 bulan bunyi bahagian-agah belakang rongga mulut mula lahir;
- Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa;
- Lidah lebih banyak bergerak keatas dan kedepan menyerupai aktiviti menyibut bunyi bahasa.

c. Tahap III (20-30 minggu)

- Pada ini penghasilan bunyi lebih mantap;
- Bunyi-bunyian lebeh panjang 1 saat, seperti vokal: ari, dan konsonan;
- Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vocal;
- Ada banyak bunyi berlainan yang dahasilkan,ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan gabunkan bunyi-bunyi tersebut;
- Bunyi itu seolah-oleh berlatih pada masa ini-lebih menggembirakan pada ibunya.

d. Tahap IV (25-50 minggu)

- Tahap ini menggunakan beberapa bunyi sahaja, tetapi lebih kerap di gunakan;
- Bunyi seperti bababa dan beritam lain… selalunya di ulang-ulang;
- Selepas itu ia menghasilkan k.d.u dalam suku kata seperti- aa, ba, aagaa, dada dan pelbagainya;
- Betul tidak ada makna, tetapi menyerupai bunyi bewasa;
- Pada mulanya penkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah;
- Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap-ada membebel hingga 18 bulan.e. Tahap V (9-18 bulan)

- Kanak-kanak sudah bunyi berirama, berbeza-beza;
- Ibu mula ada mengesah tujuan di sebalik ujian;
- Bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, pangilan,kemahuan, dan kemesraan;
- Bermula main dan ulangan- nyaian bermilodi, sudah ada suku kata, kata awal, ini tanda awal bahasa;
- Boleh cakap 2-3 perkataan kata nama, kata kerja, kata adjektif (mungkin tak jelas).
- Boleh mengikut arah mudah;
- Boleh memberikan tumpuan untuk lebih kurang 2 minit;
- Tunjuk kepad angguta badan yang mudah;
- Faham kata kerja yang mudah;
- Menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama da awal suku kata dan perkataan pendek.

Kuliah 5
23 January 2009

Bagaimana kanak-kanak memperolehi bunyi.

Contoh
Nak ipoh
Agu
Ijak
nyak
Ikat abut

Jadual 1. Perkembangan Bunyi Kanak-kanak

Kuliah 6
30 January 2009

Proses selepas kanak-kanak memahami
- Memperkembangkan frasa
- Memperkembangkan ayat

Ungkapan

Tahap 1

Ayat satu perkataan, contohnya : atut, ayi, su, yam, kan, dan dll.

Tahap 2

Ayat dua perkataan, contohnya : nak ipoh, uwat, cucu, akan, ubat, dan dll.

Prodikat
Dalam prodikat yang banyak itu ada pola seperti.
1. Kata Nama + adjektif
2. Kata Kerja + objektif
3. Kata Bantu + Kata kerja

Kuliah 8
13 FEBRUARY 2009

Bunyi kanak-kanak di keluarkan
Kanak-kanak mempelajari tatabahasa, frasa, dan ayat yang terdiri dari satu perkataan atau ayat yang pindik seperti mamam, maksud, abah, dan dll.Kanak-kanak juga mengguasai bunyi forma iaitu tersusun, dan tidak forma.
Contoh
A : Abah balik kerumah. (subjek + perdikat + keterangan)
B : Kucing makan.
C : Kucing jahat.

Dalam Frasa terdiri daripada :
1. Kata Nama + Penerang
2. Lori sampah
3. Lori simen

Sendi logik terdiri daripada :
1. Tempat
2. Masa
3. Sebab akibat

Kuliah 9
20 FEBRUARY 2009

Prakmatik
Umumnya, peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. Peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap, iaitu tahap membabel atau mengagah, tahap holofrasa, tahap ucapan dua kata, tahap permulaan tatabahasa, tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya, tahap kecakapan penuh. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. Kanak-kanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri, atau gelaran dan pangkat dalam keluarga, seperti kakak atau abang. Anak-ank Melayu, biasanya dia suka menyebut nama dia sendiri. Walau bagaimanapun, hanya pada usia dua tahun dan ke atas, kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat, ada yang satu tahun mereka tidak belajar lagi disegi sesuatu perkataan baru atau frasa, tetapi ayat baru belum di belajari. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri, dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara, seperti bercerita, bertengkar, mengulas, dan bertanya. Dalam situasi ini, kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. Justeru, mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain, dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza. Bahasa jenis pertama, iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu, tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Kata bahawa dalam mental atau mindal kanak-kank ada satu alat dalam kepala kanak-kanak itu.

Kuliah 10
27 FEBRUARY 2009

Semantik
Bagaimana makna dikenali sebagai semantik.
Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna.
Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran, perasaan, pendapat, emosi, perlakuan dan keperibadian manusia.
Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang, semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya.
Contohnya :
Kurusi, adanya kurusi boleh dipusing, dan tidak boleh dipusing.
Ayah : manusia, lelaki,dewasa,bapa kepada anak.
Saya : ganti nama, manusia, .orang yang berkata.

Prototype

Teori prototaip mengatakan bahawa sesuatu entri dalam kamus mental
bertumpu di sekitar sesuatu perwakilan kelompok makna kata itu oleh suatu
anggota yang masuk prototaip. makna kata burunga Syarikat menganggap robin (jenis burung yang berdada merah), burung
yang paling sesuai sebagai prototaip. Akan tetapi, walaupun. robin burung yang
paling lazim, mungkin ada burung yang dipandang lebih lazim. Yang paling lazim
dari burung-burung mungkin itulah yang dianggap sebagai prototaip yang
lebih daripada jenis burung. Satu cara untuk menerangkan konsep prototaip adalah dengan menggunakan konsep esyarat diantara tulisan dan gambar.

Wallahu a lam

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng
No Matrik : M20082000313
Tugasan : 3
Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut:


1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)

BAB BELAJAR BAHASA KEDUA
pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu.
PROSES MENJADI DWIBAHASA
Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.
MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN
Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.
Keperluan latihan
Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsure-unsur lain yang terlibat.

Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua
Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Penerimaan kedalam masyarakat baharu
Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.

Peringkat pencapaian yang perlu
Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.
Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.
PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA

pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik.

Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA
Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ;

Motif
Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.

Keupayaan
Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.

Sikap
Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

Peluang
Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

Lingkungan
Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.

KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA
D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.
1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.
2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.
3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.
4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya.
5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.
6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.
7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.


2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah)

Kuliah 19/12/2008

1. Ayat bina ayat
Peringkat awal
Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut
Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat
2. Teori-teori
Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca .
Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.
Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.
Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga
Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.
Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara
- tajuk
- siapa pengarang
- masa tahun pengarang
- isi dalam buku itu
Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar.
Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.
Pramatik
Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.
Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.

Kuliah 2/1/2009
Psikolinguistik
- Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.
- Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.
- Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya
- Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan
- psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami
Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen
Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanak-
Kanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.
- Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu
- kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan
- kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan
Kaedah yang berkesan
Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana
a) Perkembangan kognitif yang berbeza
b) Jangka minat pendek
c) Memahami dan mengigat arahan
d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.

Kaedah baru yang digunakan
a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka
b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan
c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social
d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji
e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam
f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.

Peradigma penyelidikan
Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu
-sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak
– selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada
- Data tidak selalu berkualiti yang representative

Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui
- tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.
Hasil penyelidikan
- Memahami kumpulan kanak-kanak
- Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan
- Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal
- Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.
Kekerapan
- Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam
- Sejak kanak-kanak itu dilahirkan
Roger Brown
- Seorang ahli psikologi Amerika (1925)
- Dilakukan pada tahun 1960
- Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan
Gorden Well
- 1953
- 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan
Saiz Sampel
- Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting
- Yang popular sample setegah jam
- Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.
- Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak
Kesimpulan
- Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.

Kuliah 3 tarikh 9/1/2009
1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi
Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat
2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan
Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.
Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f,
Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.
Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.
Bunyi mana yang melambang bunyi ini
Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su
Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m .
Bunyi hurup vocal dan konsonan
Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.
Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.

Kuliah 4 tarikh 16/1/2009
Bunyi perkataan ayat
Jenis bunyi
-Apa berkembangan
- Bagai mana berlaku
Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.
Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.
Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh:


Buat yang membunyi konsonal dan vokal

Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.
Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.
Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.
Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.
Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.

Tahun pertama (perkataan)
- Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.
- Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap
- Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.

Penghalan bunyi
•Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan
•Ada beberapa tahap

Tahap I (0-8 minggu)
•Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja
• La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif
• Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya
• Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi
• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan

Inter pretasi maksud
• Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi
•Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama
•Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain
•Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat

Tidak seperti bunyi bahasa
•Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa
•Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa
•Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa
•Bunyinya beritma
•Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara
•Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang

Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah
•Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan
•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai
•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu
•Berirama dan pindek-pindek
•mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi
•Bunyi ga,gu menyerupai suku kata
•4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir
•Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa
•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa

Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa
•Penghasilan bunyi lebih mantap
•Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan
•Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v
•Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan
•Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut
Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

Tahap IV (membebel )
•Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan
•Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain…..selalunya diulang-ulang
•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll
•tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa
•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah.
•Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan

Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama
•Bunyi sudah berirama, berbeza-beza
•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran
•Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan
•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi
•Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas
•Ini tanda awal bahasa
•Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan
•Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas)
•Boleh meginlut arah mudah
•Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit
•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah
•Faham kata kerja yang mudah
•menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek

Kuliah 5 tarikh 23/1/2009
Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi
- Memperoleh apa yang kita di senaraikan
- Mesti demograpi lontal
- Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak
- Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.
Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .
Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing

Kuliah 6 30/1/2009
Perkembangan ayat / frasa
-Sintaksis
Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja)
Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.
Contoh :
1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki
2.k.n +adjektif : nasi lemak
3. k. Bantu + k.k : nak auat

Kuliah 8 tarikh 13/2/2009
Apa aspek
Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa.
Contoh: a : alak,elak, oo : emak.
Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun
Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal.
Frasa k.n + penerang
Analisis
- bunyi apa yang ada
- bunyi apa
- berapa perkataan
- senarai perkataan yang penuh
- senarai perkataan yang dia sebut
Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya
Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.
Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.
Popretion :pandai pengaroh orang.
Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat
Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.
Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll.
Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya

Kuliah 9 tarikh 20/2/2009
Makna
- Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris
- Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .

Perkataan yang ada imbuhan
Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.
Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.
Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).
- bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk
- sekira kanak –kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.
Kuliah 10 tarikh 27/2/2009
Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.
Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.
Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.
-prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.
kemahiran
-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti
mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.
- Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah
- Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.
Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .
Edugram gambar.
Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng
No Matrik : M20082000313
Tugasan : 3
Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut:


1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)

BAB BELAJAR BAHASA KEDUA
pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu.
PROSES MENJADI DWIBAHASA
Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.
MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN
Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.
Keperluan latihan
Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsure-unsur lain yang terlibat.

Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua
Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Penerimaan kedalam masyarakat baharu
Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.

Peringkat pencapaian yang perlu
Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.
Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.
PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA

pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik.

Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA
Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ;

Motif
Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.

Keupayaan
Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.

Sikap
Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

Peluang
Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

Lingkungan
Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.

KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA
D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.
1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.
2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.
3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.
4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya.
5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.
6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.
7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.


2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah)

Kuliah 19/12/2008

1. Ayat bina ayat
Peringkat awal
Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut
Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat
2. Teori-teori
Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca .
Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.
Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.
Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga
Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.
Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara
- tajuk
- siapa pengarang
- masa tahun pengarang
- isi dalam buku itu
Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar.
Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.
Pramatik
Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.
Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.

Kuliah 2/1/2009
Psikolinguistik
- Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.
- Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.
- Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya
- Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan
- psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami
Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen
Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanak-
Kanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.
- Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu
- kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan
- kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan
Kaedah yang berkesan
Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana
a) Perkembangan kognitif yang berbeza
b) Jangka minat pendek
c) Memahami dan mengigat arahan
d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.

Kaedah baru yang digunakan
a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka
b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan
c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social
d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji
e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam
f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.

Peradigma penyelidikan
Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu
-sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak
– selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada
- Data tidak selalu berkualiti yang representative

Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui
- tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.
Hasil penyelidikan
- Memahami kumpulan kanak-kanak
- Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan
- Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal
- Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.
Kekerapan
- Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam
- Sejak kanak-kanak itu dilahirkan
Roger Brown
- Seorang ahli psikologi Amerika (1925)
- Dilakukan pada tahun 1960
- Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan
Gorden Well
- 1953
- 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan
Saiz Sampel
- Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting
- Yang popular sample setegah jam
- Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.
- Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak
Kesimpulan
- Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.

Kuliah 3 tarikh 9/1/2009
1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi
Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat
2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan
Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.
Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f,
Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.
Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.
Bunyi mana yang melambang bunyi ini
Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su
Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m .
Bunyi hurup vocal dan konsonan
Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.
Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.

Kuliah 4 tarikh 16/1/2009
Bunyi perkataan ayat
Jenis bunyi
-Apa berkembangan
- Bagai mana berlaku
Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.
Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.
Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh:


Buat yang membunyi konsonal dan vokal

Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.
Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.
Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.
Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.
Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.

Tahun pertama (perkataan)
- Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.
- Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap
- Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.

Penghalan bunyi
•Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan
•Ada beberapa tahap

Tahap I (0-8 minggu)
•Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja
• La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif
• Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya
• Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi
• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan

Inter pretasi maksud
• Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi
•Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama
•Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain
•Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat

Tidak seperti bunyi bahasa
•Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa
•Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa
•Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa
•Bunyinya beritma
•Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara
•Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang

Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah
•Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan
•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai
•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu
•Berirama dan pindek-pindek
•mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi
•Bunyi ga,gu menyerupai suku kata
•4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir
•Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa
•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa

Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa
•Penghasilan bunyi lebih mantap
•Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan
•Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v
•Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan
•Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut
Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

Tahap IV (membebel )
•Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan
•Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain…..selalunya diulang-ulang
•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll
•tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa
•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah.
•Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan

Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama
•Bunyi sudah berirama, berbeza-beza
•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran
•Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan
•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi
•Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas
•Ini tanda awal bahasa
•Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan
•Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas)
•Boleh meginlut arah mudah
•Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit
•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah
•Faham kata kerja yang mudah
•menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek

Kuliah 5 tarikh 23/1/2009
Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi
- Memperoleh apa yang kita di senaraikan
- Mesti demograpi lontal
- Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak
- Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.
Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .
Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing

Kuliah 6 30/1/2009
Perkembangan ayat / frasa
-Sintaksis
Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja)
Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.
Contoh :
1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki
2.k.n +adjektif : nasi lemak
3. k. Bantu + k.k : nak auat

Kuliah 8 tarikh 13/2/2009
Apa aspek
Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa.
Contoh: a : alak,elak, oo : emak.
Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun
Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal.
Frasa k.n + penerang
Analisis
- bunyi apa yang ada
- bunyi apa
- berapa perkataan
- senarai perkataan yang penuh
- senarai perkataan yang dia sebut
Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya
Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.
Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.
Popretion :pandai pengaroh orang.
Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat
Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.
Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll.
Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya

Kuliah 9 tarikh 20/2/2009
Makna
- Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris
- Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .

Perkataan yang ada imbuhan
Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.
Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.
Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).
- bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk
- sekira kanak –kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.
Kuliah 10 tarikh 27/2/2009
Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.
Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.
Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.
-prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.
kemahiran
-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti
mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.
- Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah
- Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.
Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .
Edugram gambar.
Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.

fadilah saleah said...

Fadilah Saleah
M20082000312
Nomber telefon bimbit : 0176289757

BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Jawapan

Soalan 1.1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)

BELAJAR BAHASA KEDUA

Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, iaitu tidak perlu diajar. Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan. Kita mesti mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya. Bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu Pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara.

PROSES MENJADI DWIBAHASA

Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini, pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan. Linguistik dan sosiologi merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan, iaitu dari bahasa ibunya.

MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN

Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu.

Keperluan Latihan

Perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. Latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi dwibahasa. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar, pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu, berfikir, bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang.

Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua

Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua, kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu

Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Oleh itu akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu pula. Hal ini memang ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini.

Peringkat Pencapaian yang Perlu

Walau ramai, bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Jelas sekali dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. Bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal, tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya.

PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG

Pada tahun 1971, Mohd. Khalid melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. Umumnya terdapat bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik, manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA

Dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua:

a. Motif

Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Motif juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum.

b. Keupayaan

Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Walau seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan. Keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya, iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya.

c. Sikap

Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap ini dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

d. Peluang

Peluang merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. Peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar. Kadang- kadang ketiadaan guru, buku teks, masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar, baik dari dalam mahupun dari luar kelas.

e. Lingkungan

Lingkungan di mana pelajar itu tinggal, dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa.

KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA

D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.

1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.

2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik, tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa, akan mencapai kejayaan yang baik juga.

3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik, tetapi kurang berpeluang, harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu.

4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya.

5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan.

6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya.

7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif, kalau tidak dia akan gagal.

PEMEROLEHAN BAHASA

Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis.

TEORI BEHAVIORISME

Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. Teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia, sama seperti lakuan lain. Sepertimana ahli psikologi yang masyhur ialah Watson, Guthrie dan Skinner.

KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME

Dalam kritiknya itu, Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. Baginya, tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan, pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu, bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting, memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi, hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks.

TEORI BIOLOGIS

Chomsky dan rakan-rakan telah menumpukan perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan lakuan, bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia, iaitu bahasa. Bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut. Ini bermakna, kalau tidak ada pendedahan, maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku.

Jadual Pemerolehan Bahasa

Salah satu dari teori E.H. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. Pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. Kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja.

Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur

Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. Kehilangan salah satu dari pancaindera, tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu.
Dari yang Umum Menuju yang Khusus

Semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2,000 sampai 3,000 perkataan lain.

PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA

Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniru-niru percakapan ibu bapa. Pertuturan kanak- kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan sendiri. Merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa.

Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan

Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi orang bercakap. Selain dari itu, fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku.

Jadual Pemerolehan Mengikut Umur

Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanak-kanak melalui lapan peringkat:
1. Semasa berumur tiga bulan, kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya. Kanak-kanak kurang menangis dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vocal, kadang-kadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat.

2. Semasa berumur empat bulan, kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan mula menggemari barang- barang permainan. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam, matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa.

3. Pada masa berumur lima bulan, kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. Dia mula menyebut bunyi konsonan dan vocal. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa.

4. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata.

5. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding. Pengulangan bunyi- bunyi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan.

6. Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadang-kadang berdiri tegak. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya.

7. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan, Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan.

8. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. Kefahamannya bertambah baik dan mula menggabungkan dua perkataan. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh.

Kekenyalan Berakhir

Pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun, iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain. Di antara perkara yang penting ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun.
Setelah mencapai peringkat itu maka, bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. Memang betul bahawa kanak-kanak, bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya, atau peluasan dari segi pemakaian, atau sesuatu makna yang baharu sahaja. Sebenarnya, dari segi nahunya, bahasa itu sudah cukup lengkap, tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku.
Soalan 2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah)
Kuliah 1
19 Disember 2008
BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. Topik-topik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran, kosa kata, unsur tatabahasa, dan wacana. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama, pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie, dll) serta bahasa dan pemikiran. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik, Behaviorisme, LAD, Hipotesis Usia Kritikal, dan Afeksia. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing.

Pengajaran
1. Kursus disampaikan melalui:a. kuliah, b. bengkel,c. amali,d. bahan bacaan dipaparkan dalam blog e. tugasan dan arahan perbincangan juga dipaparkan dalam blog.
2. Semua tugsan hendaklah dimasukkan ke dalam blog
3. Prinsip dan teknik penilaian dan pengujian akan diberi dalam kuliah, dan amali akan dijalankan dalam bengkel, atau sebagai kerja rumah.
Penilaian prestasi pelajar
Esei dan persembahan: 60% (2 esei)
-Buatkan nota buku bacaan
-Buatkan nota kuliah
-Kumpulkan bahan mengenai penguasaan kanak-kanak yang diperhati. Hendaklah
Catatan perkataan yang dilakukan oleh kanak-kanak menurut tarikh diambil, dan bunyi yang sudah dikuasai oleh kanak-kanak. Buatkan jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan.

Peperiksaan akhir: 40

Kuliah 2
02 January 2009

Psikologi melibatkan bahasa, menunjukan ada yang portindihan, Psikologi bahasa juga mengguasai bagaimana kita memahami proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Dapat mengentaui kompleksnya , bagaimana kanak-kanak dapat mempelajari proses yang begitu kompieks. Adakah bahasa itu wujud dalam dirinya sejak lahir.

Firaun mengkaji bagaimana kanak-kank memproses bahaa, penyusun kanak-kanak bisu, kanak-kanak tidak dapat menyebut perkatana.

Kanak-kanak adalah makhluk social, persekitaran mempengaruhi pengentahuan bahasanya.

Kajian sebenarnya mula pada 1950-an adanya alat-alat teknologi seperti pita perukan. Pada waktu ini bermulanya perkembangan teori empirical berdasarkan pada yang dilihat dan didengar. Yang boleh diuji dan diulang. Seterusnya baru boleh di buat analisis dan generalisasi

Kaedah yang berkesan
Teknik yang dilakukan tidak semasa dengan orang dewasa kerana :
a.Perkembangkan kognitif yang berbeza
b.Pendik
c.Kurang memahami dan menggikat arahan
d.Sukar dilakukan terhadap kanak-kanak dibawah tiga tahun

Kaedah baru yang digunakan
a.Teknik merukam dan eksperimen
b.Kanak-kanak dirakam tanpa gungguan
c.Tahap pemikiran direndahkan seperti kanak-kanak sesuai dengan tahun intelektual dan pengalaman social.
d.Kanak-kanak yang belum boleh bercakap
e.Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam
f.Boleh dipercapaian apabila kanak-kanak itu kecil hingga balig

Kesulitan dia dapat mengetahui apa yang difahami dan diketahui, kanak-kanak tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengentahui bahasa.

Hasil pneyelidikan, memahami kemampuan kanak-kanak, membuat generasi dan pola-pola yang dihasilkan, tidak dilakukan dalam susunan yang terkawal, lain subjek susuna eksperimen dan proses stutistik memberi interpretasi yang berlaian.
Kekerupaan, sebaiknya seminggu sekali selama ½ jam, sejak kanak-kanak itu dilahirkan.

Roger Brown, seorang ahli psikologi Amerika (19250, dilakukan pada tahun 1960-an, mengambil sample 3 orang kanak-kanak, membuat kajian 2 jam sebulan

Gordon Wells, mula pada 1935, dan 1970-an seramai 128 orang kanak-kanak 3 jam setiap 2 bulan

Saiz Sampel, sample yang besar tidak menjamin berlakunya cirri penting, yang popular sample ½ jam, mengganakan 100 ujuran, mewakili keadaan sebenar kanak-kanak.

Kuliah 3
09 January 2009

Bagai manakah kanak-kanak yang bunyi?
Apakah kanak-kanak yang ia faham?

Bahasa jenis pertama, iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu, tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja.

Locig ada 3 peringkat
a.Menunjung tempat,
b.Menujung masa, dan
c.Menujung akibat.
Bagaimana Bunyi Dihasilkan

Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya.
1. Penghasilan Bunyi Konsonan
Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah, bibir, dan gigi. Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor. Diantara bunyinya
[b], [p],[m],[n],[t],[d],[k],[g],[c],[j],[ny],[s],[z],[y],[l],[v].
2.Pembuatan Bunyi Vokal
Berbeza dengan konsonan, kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah, (2) posisi lidah, (3) ketegangan lidah, dan (4) bentuk bibir.
iaitu[a],[i],[o],[u],[e].
Contoh

Jadual Pemerolehan Bunyi

PRAGMATIK
Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa; ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa.

Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia, hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga, dan macam-macam lakuan ujaran, contohnya
Akan
A : suku kata buka
Kan : suku kata tutup

Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar.

Language Acquisition Devicl(LAD)

Proses yang berlaku apabila apa yang di bunyi dan apabila didengar maka kudrat dapat di faham.

Kuliah 4
16 January 2009
Contoh

Jadual Perkembangkan Bahasa kanak-kanak

1.Jenis Jabual Bilagan Perkataan

2. Jenis Jadual Konsonan3. Jenis Frasa

Contoh
nak susu
nak yam
nak naci
nak puh

Teori memahami proses mempelajari Bahasa Melayu, terbahagi kepada tiga teori.

a.Teori meniru

Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa, banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru bahasa ibu bapa atau orang-orang tua, Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama, baba, maksu, dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya.

b.Teori kudrat (innat)

Apa bila otak kanak-kanak itu sudah tersedia untuk belajar bahasa.

c.Teori input

Iaitu seolah-olah dia (kanak-kanak yang mempelajari bahasa) dilengkapkan (secara batin) dengan satu set “acuan” yang boleh digunakannya untuk membanding, seperti meniru tuturan yang didengarnya secara kebetulan tuturan ibu bapa dan orang-oang lain.

Perkataan Pertama
- Umumnya perkataan pertama diajukan pada tahun pertama.
- Iaitu bukti ketara perkembangan bahasa, bunyi mula bercakap.
- Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.

Penghasilan Bunyi

Daripadasaat bunyi lahir hingga 12 bulan, ada banyak perkembangan dan beberapa tahap.
a.Tahap I (0-8 minggu)

- Pada tahap ini beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja;
- Ia mungkin menyatakan lapar, sakit, atau tidak selasa menyebabkan terhasil bunyi refleksif, mungkin menghasilkan bunyi yang sama;
- Aktiviti juga bernafas, seperti makan, buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya;
- Bunyi makan, mencepak, menelan, batuk dan sedawa adalah berkaitan dengan keperluan biologi juga;
- Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi bahasa, namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa.


b.Tahap II (8-20 minggu)

- Tahap II antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibirakan;
- Tangisan juga dihasilkan, nadanya mula berbagai-bagai;
- Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu;
- Berirama dan pendak-pendak misalnya: mi, bi, air, cu,cid an sebagainya;
- Mula mengagah dan gerak, mula mewujudkan kontur intonasi;
- Bunyi ga,gu menyerupai suku kata;
- Ketika berumur 4 bulan bunyi bahagian-agah belakang rongga mulut mula lahir;
- Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa;
- Lidah lebih banyak bergerak keatas dan kedepan menyerupai aktiviti menyibut bunyi bahasa.

c.Tahap III (20-30 minggu)

- Pada ini penghasilan bunyi lebih mantap;
- Bunyi-bunyian lebeh panjang 1 saat, seperti vokal: ari, dan konsonan;
- Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vocal;
- Ada banyak bunyi berlainan yang dahasilkan,ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan gabunkan bunyi-bunyi tersebut;
- Bunyi itu seolah-oleh berlatih pada masa ini-lebih menggembirakan pada ibunya.

d.Tahap IV (25-50 minggu)

- Tahap ini menggunakan beberapa bunyi sahaja, tetapi lebih kerap di gunakan;
- Bunyi seperti bababa dan beritam lain… selalunya di ulang-ulang;
- Selepas itu ia menghasilkan k.d.u dalam suku kata seperti- aa, ba, aagaa, dada dan pelbagainya;
- Betul tidak ada makna, tetapi menyerupai bunyi bewasa;
- Pada mulanya penkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah;
- Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap-ada membebel hingga 18 bulan.

e.Tahap V (9-18 bulan)

- Kanak-kanak sudah bunyi berirama, berbeza-beza;
- Ibu mula ada mengesah tujuan di sebalik ujian;
- Bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, pangilan,kemahuan, dan kemesraan;
- Bermula main dan ulangan- nyaian bermilodi, sudah ada suku kata, kata awal, ini tanda awal bahasa;
- Boleh cakap 2-3 perkataan kata nama, kata kerja, kata adjektif (mungkin tak jelas).
- Boleh mengikut arah mudah;
- Boleh memberikan tumpuan untuk lebih kurang 2 minit;
- Tunjuk kepad angguta badan yang mudah;
- Faham kata kerja yang mudah;
- Menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama da awal suku kata dan perkataan pendek.

Kuliah 5
23 January 2009
Bagaimana kanak-kanak memperolehi bunyi.

Contoh
Nak ipoh
Agu
Ijak
nyak
Ikat abut

Jadual 1. Perkembangan Bunyi Kanak-kanak

Kuliah 6
30 January 2009

Proses selepas kanak-kanak memahami
-Memperkembangkan frasa
-Memperkembangkan ayat
Ungkapan

Tahap 1

Ayat satu perkataan, contohnya : atut, ayi, su, yam, kan, dan dll.

Tahap 2

Ayat dua perkataan, contohnya : nak ipoh, uwat, cucu, akan, ubat, dan dll.

Prodikat
Dalam prodikat yang banyak itu ada pola seperti.
1.Kata Nama + adjektif
2.Kata Kerja + objektif
3.Kata Bantu + Kata kerja

Kuliah 8
13 FEBRUARY 2009

Bunyi kanak-kanak di keluarkan
Kanak-kanak mempelajari tatabahasa, frasa, dan ayat yang terdiri dari satu perkataan atau ayat yang pindik seperti mamam, maksud, abah, dan dll.Kanak-kanak juga mengguasai bunyi forma iaitu tersusun, dan tidak forma.
Contoh
A : Abah balik kerumah. (subjek + perdikat + keterangan)
B : Kucing makan.
C : Kucing jahat.

Dalam Frasa terdiri daripada :
1.Kata Nama + Penerang
2.Lori sampah
3.Lori simen

Sendi logik terdiri daripada :
1.Tempat
2.Masa
3.Sebab akibat

Kuliah 9
20 FEBRUARY 2009

Prakmatik
Umumnya, peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. Peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap, iaitu tahap membabel atau mengagah, tahap holofrasa, tahap ucapan dua kata, tahap permulaan tatabahasa, tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya, tahap kecakapan penuh. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. Kanak-kanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri, atau gelaran dan pangkat dalam keluarga, seperti kakak atau abang. Anak-ank Melayu, biasanya dia suka menyebut nama dia sendiri. Walau bagaimanapun, hanya pada usia dua tahun dan ke atas, kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat, ada yang satu tahun mereka tidak belajar lagi disegi sesuatu perkataan baru atau frasa, tetapi ayat baru belum di belajari. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri, dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara, seperti bercerita, bertengkar, mengulas, dan bertanya. Dalam situasi ini, kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. Justeru, mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain, dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza. Bahasa jenis pertama, iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu, tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Kata bahawa dalam mental atau mindal kanak-kank ada satu alat dalam kepala kanak-kanak itu.

Kuliah 10
27 FEBRUARY 2009

Semantik
Bagaimana makna dikenali sebagai semantik.
Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna.
Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran, perasaan, pendapat, emosi, perlakuan dan keperibadian manusia.
Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang, semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya.
Contohnya :
Kurusi, adanya kurusi boleh dipusing, dan tidak boleh dipusing.
Ayah : manusia, lelaki,dewasa,bapa kepada anak.
Saya : ganti nama, manusia, .orang yang berkata.

Prototype

Teori prototaip mengatakan bahawa sesuatu entri dalam kamus mental
bertumpu di sekitar sesuatu perwakilan kelompok makna kata itu oleh suatu
anggota yang masuk prototaip. makna kata burunga Syarikat menganggap robin (jenis burung yang berdada merah), burung
yang paling sesuai sebagai prototaip. Akan tetapi, walaupun. robin burung yang
paling lazim, mungkin ada burung yang dipandang lebih lazim. Yang paling lazim
dari burung-burung mungkin itulah yang dianggap sebagai prototaip yang
lebih daripada jenis burung. Satu cara untuk menerangkan konsep prototaip adalah dengan menggunakan konsep esyarat diantara tulisan dan gambar.

Wallahu a lam

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng
No Matrik : M20082000313
Tugasan : 3
Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut:


1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)

BAB BELAJAR BAHASA KEDUA
pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu.
PROSES MENJADI DWIBAHASA
Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.
MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN
Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.
Keperluan latihan
Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsure-unsur lain yang terlibat.

Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua
Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Penerimaan kedalam masyarakat baharu
Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.

Peringkat pencapaian yang perlu
Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.
Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.
PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA

pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik.

Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA
Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ;

Motif
Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.

Keupayaan
Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.

Sikap
Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

Peluang
Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

Lingkungan
Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.

KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA
D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.
1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.
2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.
3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.
4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya.
5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.
6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.
7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.


2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah)

Kuliah 19/12/2008

1. Ayat bina ayat
Peringkat awal
Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut
Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat
2. Teori-teori
Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca .
Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.
Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.
Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga
Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.
Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara
- tajuk
- siapa pengarang
- masa tahun pengarang
- isi dalam buku itu
Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar.
Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.
Pramatik
Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.
Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.

Kuliah 2/1/2009
Psikolinguistik
- Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.
- Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.
- Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya
- Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan
- psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami
Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen
Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanak-
Kanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.
- Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu
- kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan
- kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan
Kaedah yang berkesan
Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana
a) Perkembangan kognitif yang berbeza
b) Jangka minat pendek
c) Memahami dan mengigat arahan
d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.

Kaedah baru yang digunakan
a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka
b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan
c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social
d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji
e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam
f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.

Peradigma penyelidikan
Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu
-sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak
– selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada
- Data tidak selalu berkualiti yang representative

Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui
- tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.
Hasil penyelidikan
- Memahami kumpulan kanak-kanak
- Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan
- Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal
- Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.
Kekerapan
- Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam
- Sejak kanak-kanak itu dilahirkan
Roger Brown
- Seorang ahli psikologi Amerika (1925)
- Dilakukan pada tahun 1960
- Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan
Gorden Well
- 1953
- 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan
Saiz Sampel
- Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting
- Yang popular sample setegah jam
- Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.
- Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak
Kesimpulan
- Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.

Kuliah 3 tarikh 9/1/2009
1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi
Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat
2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan
Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.
Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f,
Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.
Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.
Bunyi mana yang melambang bunyi ini
Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su
Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m .
Bunyi hurup vocal dan konsonan
Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.
Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.

Kuliah 4 tarikh 16/1/2009
Bunyi perkataan ayat
Jenis bunyi
-Apa berkembangan
- Bagai mana berlaku
Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.
Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.
Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh:


Buat yang membunyi konsonal dan vokal
Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.
Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.
Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.
Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.
Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.

Tahun pertama (perkataan)
- Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.
- Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap
- Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.

Penghalan bunyi
•Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan
•Ada beberapa tahap

Tahap I (0-8 minggu)
•Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja
• La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif
• Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya
• Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi
• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan

Inter pretasi maksud
• Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi
•Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama
•Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain
•Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat

Tidak seperti bunyi bahasa
•Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa
•Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa
•Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa
•Bunyinya beritma
•Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara
•Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang

Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah
•Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan
•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai
•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu
•Berirama dan pindek-pindek
•mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi
•Bunyi ga,gu menyerupai suku kata
•4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir
•Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa
•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa

Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa
•Penghasilan bunyi lebih mantap
•Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan
•Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v
•Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan
•Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut
Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

Tahap IV (membebel )
•Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan
•Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain…..selalunya diulang-ulang
•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll
•tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa
•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah.
•Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan

Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama
•Bunyi sudah berirama, berbeza-beza
•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran
•Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan
•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi
•Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas
•Ini tanda awal bahasa
•Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan
•Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas)
•Boleh meginlut arah mudah
•Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit
•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah
•Faham kata kerja yang mudah
•menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek

Kuliah 5 tarikh 23/1/2009
Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi
- Memperoleh apa yang kita di senaraikan
- Mesti demograpi lontal
- Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak
- Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.
Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .
Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing

Kuliah 6 30/1/2009
Perkembangan ayat / frasa
-Sintaksis
Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja)
Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.
Contoh :
1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki
2.k.n +adjektif : nasi lemak
3. k. Bantu + k.k : nak auat

Kuliah 8 tarikh 13/2/2009
Apa aspek
Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa.
Contoh: a : alak,elak, oo : emak.
Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun
Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal.
Frasa k.n + penerang
Analisis
- bunyi apa yang ada
- bunyi apa
- berapa perkataan
- senarai perkataan yang penuh
- senarai perkataan yang dia sebut
Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya
Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.
Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.
Popretion :pandai pengaroh orang.
Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat
Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.
Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll.
Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya

Kuliah 9 tarikh 20/2/2009
Makna
- Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris
- Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .

Perkataan yang ada imbuhan
Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.
Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.
Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).
- bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk
- sekira kanak –kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.
Kuliah 10 tarikh 27/2/2009
Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.
Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.
Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.
-prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.
kemahiran
-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti
mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.
- Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah
- Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.
Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .
Edugram gambar.
Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng
No Matrik : M20082000313
Tugasan : 3
Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut:


1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)

BAB BELAJAR BAHASA KEDUA
pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu.
PROSES MENJADI DWIBAHASA
Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.
MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN
Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.
Keperluan latihan
Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsure-unsur lain yang terlibat.

Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua
Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Penerimaan kedalam masyarakat baharu
Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.

Peringkat pencapaian yang perlu
Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.
Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.
PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA

pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik.

Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA
Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ;

Motif
Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.

Keupayaan
Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.

Sikap
Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

Peluang
Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

Lingkungan
Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.

KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA
D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.
1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.
2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.
3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.
4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya.
5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.
6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.
7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.


2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah)

Kuliah 19/12/2008

1. Ayat bina ayat
Peringkat awal
Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut
Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat
2. Teori-teori
Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca .
Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.
Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.
Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga
Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.
Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara
- tajuk
- siapa pengarang
- masa tahun pengarang
- isi dalam buku itu
Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar.
Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.
Pramatik
Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.
Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.

Kuliah 2/1/2009
Psikolinguistik
- Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.
- Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.
- Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya
- Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan
- psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami
Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen
Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanak-
Kanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.
- Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu
- kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan
- kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan
Kaedah yang berkesan
Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana
a) Perkembangan kognitif yang berbeza
b) Jangka minat pendek
c) Memahami dan mengigat arahan
d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.

Kaedah baru yang digunakan
a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka
b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan
c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social
d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji
e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam
f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.

Peradigma penyelidikan
Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu
-sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak
– selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada
- Data tidak selalu berkualiti yang representative

Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui
- tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.
Hasil penyelidikan
- Memahami kumpulan kanak-kanak
- Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan
- Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal
- Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.
Kekerapan
- Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam
- Sejak kanak-kanak itu dilahirkan
Roger Brown
- Seorang ahli psikologi Amerika (1925)
- Dilakukan pada tahun 1960
- Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan
Gorden Well
- 1953
- 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan
Saiz Sampel
- Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting
- Yang popular sample setegah jam
- Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.
- Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak
Kesimpulan
- Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.

Kuliah 3 tarikh 9/1/2009
1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi
Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat
2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan
Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.
Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f,
Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.
Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.
Bunyi mana yang melambang bunyi ini
Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su
Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m .
Bunyi hurup vocal dan konsonan
Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.
Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.

Kuliah 4 tarikh 16/1/2009
Bunyi perkataan ayat
Jenis bunyi
-Apa berkembangan
- Bagai mana berlaku
Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.
Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.
Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh:


Buat yang membunyi konsonal dan vokal
Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.
Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.
Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.
Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.
Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.

Tahun pertama (perkataan)
- Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.
- Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap
- Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.

Penghalan bunyi
•Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan
•Ada beberapa tahap

Tahap I (0-8 minggu)
•Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja
• La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif
• Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya
• Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi
• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan

Inter pretasi maksud
• Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi
•Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama
•Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain
•Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat

Tidak seperti bunyi bahasa
•Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa
•Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa
•Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa
•Bunyinya beritma
•Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara
•Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang

Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah
•Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan
•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai
•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu
•Berirama dan pindek-pindek
•mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi
•Bunyi ga,gu menyerupai suku kata
•4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir
•Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa
•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa

Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa
•Penghasilan bunyi lebih mantap
•Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan
•Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v
•Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan
•Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut
Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

Tahap IV (membebel )
•Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan
•Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain…..selalunya diulang-ulang
•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll
•tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa
•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah.
•Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan

Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama
•Bunyi sudah berirama, berbeza-beza
•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran
•Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan
•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi
•Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas
•Ini tanda awal bahasa
•Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan
•Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas)
•Boleh meginlut arah mudah
•Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit
•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah
•Faham kata kerja yang mudah
•menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek

Kuliah 5 tarikh 23/1/2009
Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi
- Memperoleh apa yang kita di senaraikan
- Mesti demograpi lontal
- Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak
- Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.
Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .
Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing

Kuliah 6 30/1/2009
Perkembangan ayat / frasa
-Sintaksis
Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja)
Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.
Contoh :
1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki
2.k.n +adjektif : nasi lemak
3. k. Bantu + k.k : nak auat

Kuliah 8 tarikh 13/2/2009
Apa aspek
Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa.
Contoh: a : alak,elak, oo : emak.
Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun
Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal.
Frasa k.n + penerang
Analisis
- bunyi apa yang ada
- bunyi apa
- berapa perkataan
- senarai perkataan yang penuh
- senarai perkataan yang dia sebut
Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya
Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.
Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.
Popretion :pandai pengaroh orang.
Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat
Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.
Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll.
Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya

Kuliah 9 tarikh 20/2/2009
Makna
- Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris
- Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .

Perkataan yang ada imbuhan
Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.
Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.
Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).
- bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk
- sekira kanak –kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.
Kuliah 10 tarikh 27/2/2009
Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.
Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.
Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.
-prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.
kemahiran
-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti
mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.
- Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah
- Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.
Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .
Edugram gambar.
Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng
No Matrik : M20082000313
Tugasan : 3
Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut:


1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)

BAB BELAJAR BAHASA KEDUA
pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu.
PROSES MENJADI DWIBAHASA
Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.
MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN
Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.
Keperluan latihan
Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsure-unsur lain yang terlibat.

Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua
Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Penerimaan kedalam masyarakat baharu
Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.

Peringkat pencapaian yang perlu
Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.
Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.
PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA

pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik.

Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA
Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ;

Motif
Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.

Keupayaan
Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.

Sikap
Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

Peluang
Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

Lingkungan
Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.

KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA
D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.
1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.
2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.
3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.
4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya.
5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.
6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.
7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.


2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah)

Kuliah 19/12/2008

1. Ayat bina ayat
Peringkat awal
Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut
Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat
2. Teori-teori
Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca .
Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.
Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.
Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga
Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.
Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara
- tajuk
- siapa pengarang
- masa tahun pengarang
- isi dalam buku itu
Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar.
Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.
Pramatik
Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.
Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.

Kuliah 2/1/2009
Psikolinguistik
- Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.
- Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.
- Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya
- Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan
- psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami
Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen
Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanak-
Kanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.
- Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu
- kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan
- kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan
Kaedah yang berkesan
Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana
a) Perkembangan kognitif yang berbeza
b) Jangka minat pendek
c) Memahami dan mengigat arahan
d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.

Kaedah baru yang digunakan
a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka
b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan
c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social
d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji
e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam
f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.

Peradigma penyelidikan
Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu
-sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak
– selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada
- Data tidak selalu berkualiti yang representative

Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui
- tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.
Hasil penyelidikan
- Memahami kumpulan kanak-kanak
- Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan
- Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal
- Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.
Kekerapan
- Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam
- Sejak kanak-kanak itu dilahirkan
Roger Brown
- Seorang ahli psikologi Amerika (1925)
- Dilakukan pada tahun 1960
- Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan
Gorden Well
- 1953
- 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan
Saiz Sampel
- Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting
- Yang popular sample setegah jam
- Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.
- Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak
Kesimpulan
- Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.

Kuliah 3 tarikh 9/1/2009
1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi
Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat
2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan
Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.
Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f,
Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.
Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.
Bunyi mana yang melambang bunyi ini
Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su
Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m .
Bunyi hurup vocal dan konsonan
Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.
Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.

Kuliah 4 tarikh 16/1/2009
Bunyi perkataan ayat
Jenis bunyi
-Apa berkembangan
- Bagai mana berlaku
Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.
Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.
Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh:


Buat yang membunyi konsonal dan vokal
Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.
Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.
Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.
Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.
Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.

Tahun pertama (perkataan)
- Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.
- Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap
- Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.

Penghalan bunyi
•Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan
•Ada beberapa tahap

Tahap I (0-8 minggu)
•Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja
• La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif
• Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya
• Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi
• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan

Inter pretasi maksud
• Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi
•Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama
•Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain
•Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat

Tidak seperti bunyi bahasa
•Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa
•Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa
•Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa
•Bunyinya beritma
•Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara
•Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang

Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah
•Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan
•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai
•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu
•Berirama dan pindek-pindek
•mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi
•Bunyi ga,gu menyerupai suku kata
•4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir
•Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa
•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa

Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa
•Penghasilan bunyi lebih mantap
•Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan
•Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v
•Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan
•Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut
Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

Tahap IV (membebel )
•Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan
•Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain…..selalunya diulang-ulang
•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll
•tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa
•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah.
•Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan

Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama
•Bunyi sudah berirama, berbeza-beza
•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran
•Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan
•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi
•Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas
•Ini tanda awal bahasa
•Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan
•Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas)
•Boleh meginlut arah mudah
•Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit
•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah
•Faham kata kerja yang mudah
•menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek

Kuliah 5 tarikh 23/1/2009
Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi
- Memperoleh apa yang kita di senaraikan
- Mesti demograpi lontal
- Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak
- Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.
Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .
Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing

Kuliah 6 30/1/2009
Perkembangan ayat / frasa
-Sintaksis
Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja)
Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.
Contoh :
1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki
2.k.n +adjektif : nasi lemak
3. k. Bantu + k.k : nak auat

Kuliah 8 tarikh 13/2/2009
Apa aspek
Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa.
Contoh: a : alak,elak, oo : emak.
Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun
Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal.
Frasa k.n + penerang
Analisis
- bunyi apa yang ada
- bunyi apa
- berapa perkataan
- senarai perkataan yang penuh
- senarai perkataan yang dia sebut
Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya
Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.
Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.
Popretion :pandai pengaroh orang.
Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat
Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.
Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll.
Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya

Kuliah 9 tarikh 20/2/2009
Makna
- Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris
- Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .

Perkataan yang ada imbuhan
Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.
Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.
Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).
- bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk
- sekira kanak –kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.
Kuliah 10 tarikh 27/2/2009
Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.
Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.
Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.
-prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.
kemahiran
-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti
mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.
- Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah
- Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.
Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .
Edugram gambar.
Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohsing

NO MATRIK : M20082000313

Tugasan : 3

Kuliah pada 7 Mac diganti dengan tugasan berikut:

1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)

BAB BELAJAR BAHASA KEDUA
pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu.
PROSES MENJADI DWIBAHASA
Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.
MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN
Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.
Keperluan latihan
Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsure-unsur lain yang terlibat.

Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua
Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Penerimaan kedalam masyarakat baharu
Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.

Peringkat pencapaian yang perlu
Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.
Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.

PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA

pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik.

Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA

Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ;

Motif
Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.

Keupayaan
Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.

Sikap
Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

Peluang
Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

Lingkungan
Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.

KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA

D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.
1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.
2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.
3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.
4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya.
5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.
6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.
7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.
2. Semak dan kemas nota kuliah masing-masing. (10 markas)
Kuliah 19/12/2008

Ayat bina ayat
Peringkat awal
Tulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut mesa mencakap selama setengah jam. Jikalau ada perkataan yang terdengarpun boleg di catatkan.
Teori-teori
Dalam membaca mesti ada di tempat yang kita baca serta mebuat mksud apa yang dibaca.
Apa bila kita membaca buku mesti baca dari awal hingga akhrir.
Ccici yang membiza diantara manusia dengan binatanga aitu manusia apabila melahirkan anak tidak boleh berdiri dengan sendiri akan tetapi anak binatang boleh berdiri dengan diri seniri selepas dilahir olh ibunya.dan anak manusia terpaksa banyak mempelajaran untuk menjadi dewasa.
Bagai mana kita mengentahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apabila kanak berumur 2 tahun dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti nak, mak,tok.ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindek lepas itu bunyi perkataan yang pangjang selepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut boleh sebut 2 perkataan itupun faham. Dan dia akan memilih perkapaan di kelilingnya seperti kalau emaknya memasak diapun nak memasak.
Dalam membaca buku mesti megentahui 5 perkara
- Tajuk
- Siapa pengarang
- Masa,tahun pengarang
- Isi dalam buku itu
Apa bila mengajar bahasa di sekolah >prosesnya untuk membunyi hurup A dengan rupa mana untuk mengenal dan bagai mana kita nak menghubung huruf,baca dan gambar.
Pramatik
Ciri apa yang boleh membuat dan tidak boleh membuat aitu mengajar peraturan.
Apa bila ada teori kita pun boleh membaca apa yang berlaku dan boleh faham.

Kuliah 2/1/2009
Psikolinguistik
-Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan mengambarkan diri kita sebagai orang Melayu
- Penyelidikan bahasa kanak-kanak bermula 200 perkataan yang lalu.Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.
- Melihat proses kanak-kanak memperoleh iatu apakah perkataan yang dituturkan.
- Psikologi melibatnya aitu

Kuliah 3 tarikh 9/1/2009
1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi
Lojek itu menujuk kepa masa, tempat dan akibat.
2. Bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasil yang berdasarkan tiruan.
Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgu sebut perkataan yang susah di faham.
Dalam membuat bunyi kanak-kanak semenjak umur sebulan itu boleh tanya emak dia kata budak itu dapat menyebut huruf apa seperti p,m,n,h,j,g,s,t, dan hurup itu dibuat dengan berwarna mirah.
Hurup penguguran yang kanak mengugurkan contoh: ju (baju) hurup yang gugur ba ,andi (mandi) hyrup yang gugur m.
Bunyi hurup konsonan dan vokal
Vokal : bunyi vokal tiada halangan pada alat aktikulasi.Aras udara keluar terus menerus tanpa sekatan.
Konsonan :Apa bila terjadinya hurus udara dihalang atau di sekat pada sebahagian alat artikulasi.Asar udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.

Kuliah 4 tarikh 16/1/2009
Bunyi perkataan ayat
Jenis bunyi
-Apa perkembangan
-Bagaimana berlaku
Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.
Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang diperkatakan dan apa yang ditanya kepada kanak-kanak itu, sekiranya dia faham mesti kita buat tentangnya.
Logik tempat : tanya kanak-kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya dan berapa perkataan yang diperoleh setiap minggu serta buat graf contoh :

Buat yang membunyi konsonal dan vokal

teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.
meniru : kanak-kanak meniru mengikut apa yang dilakukan oleh ibunya.
input : perkataan yang diajar oleh ibunya supaya kanak-kanak itu mengikutnya. contoh : emak mengajar perkataan terima kasih apabila ada orang memberi barang maka dia pun mengikut perbuatan tersebut.
kudrat : perkara yang semula jadi hanya tunggu masa untuk dikeluarkan.
kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.

tahun pertama (perkataan)
-Umurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.
-Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap. tetapi, pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.

penghalang bunyi
• daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan
• ada beberapa tahap, iaitu :

tahap I (0-8 minggu)
• Pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja.
• Ia mungkin menyatakan lapar, sakit, atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksi.
• Aktiviti bernafas, makan, buang air, dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya.
• Bunyi makan, bercakap, menelan, batuk, sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi.
• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan.

interpretasi maksud
• Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi
• Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama
• Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai rima lain
• Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek setengah saat dan deretannya setengah saat

tidak seperti bunyi bahasa
• Tidak ada ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa
• Namun, ada beberapa ciri yang sama dengan bunyi bahasa
• Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa
• Bunyinya beritma
• Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara
• Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang

Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah
•Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan
•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai
•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu
•Berirama dan pindek-pindek
•mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi
•Bunyi ga,gu menyerupai suku kata
•4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir
•Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa
•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa

Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa
•Penghasilan bunyi lebih mantap
•Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan
•Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v
•Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan
•Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut
Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

Tahap IV (membebel )
•Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan
•Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain…..selalunya diulang-ulang
•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll
•tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa
•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah.
•Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan

Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama
•Bunyi sudah berirama, berbeza-beza
•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran
•Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan
•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi
•Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas
•Ini tanda awal bahasa
•Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan
•Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas)
•Boleh meginlut arah mudah
•Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit
•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah
•Faham kata kerja yang mudah
•menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek.

Kuliah 5 tarikh 23/1/2009
Bagaimana kanak-kanak memperoleh bunyi
-Memperoleh apa yang disenaraikan
-Mesti demografi lontar
-Jadual untuk memperoleh bunyi lazimnya tidak boleh ragu-ragu
-Tanya ibunya bila kanak-kanak itu mula menyebut huruf, berapa bulan, dan kalimah itu mesti dicatat dengan warna merah.
Bagaimana kanak-kanak belajar makna, perkataan dan bagaimana kanak-kanak itu dapat membezakan bunyi dengan makna.
Bagaimana pola kanak-kanak itu mengetahui makna. Contoh : kucing. Bagaimana kanak-kanak itu ingin mengetahui perkataan itu bermakna kucing.


Kuliah 6 tarikh 30/1/2009
Perkembangan ayat / frasa
-Sintaksis
Ayat kaligraf : ayat yang mempunyai perkataan yang pendek (yang penting sahaja)
Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih daripada satu perkataan. Ayat frasa ini kebanyakannya dituturkan oleh kanak-kanak menjadi predikat.
Contoh :
1. K.K + Objek : tema kasih, Irak aki
2. K.N + Adjektif : nasi lemak
3. K.Bantu + K.K : nak uat

Kuliah 8 tarikh 13/1/2009
Apa aspek
Apa bunyi-bunyi yang dikuasai, buat graf dengan menggunakan huruf biasa.
Contoh : a : alak, elak, oo : emak.
Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat dan apabila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun.
Formal : ada guru/kelas/konteks, di sekolah mula mengajar formal.
Frasa K.N + Penerang
Analisis
- bunyi apa yang ada
- bunyi apa
- berapa perkataan
- senarai perkataan yang penuh
- senarai perkataan yang disebut
Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyak 3,000 perkataan. Hal ini kerana satu hari kanak-kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya.
Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.
Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.
Popretion :pandai pengaroh orang.
Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat
Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.
Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll.
Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya

Kuliah 9 tarikh 20/2/2009
Makna
- Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris
- Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .

Perkataan yang ada imbuhan
Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.
Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.
Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).
- bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk
- sekira kanak –kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.
Kuliah 10 tarikh 27/2/2009
Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.
Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.
Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.
-prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.
kemahiran
-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti
mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.
- Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah
- Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.
Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .
Edugram gambar.
Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.

zuraliza said...

a) Peniruan- dengan contoh


Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa, banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama, baba, maksu, dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi. Sebaliknya, walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan, prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak, minum, makan, susu, dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai, membeli buah, dan sebagainya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini, mereka membentuk ujaran baru. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari.

Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. Menurut Moskowitz (1978:95), yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu:
1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan, frasa dan juga sebilangan ayat. Sekiranya hal ini tidak berlaku, tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya.
2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan, minum.
3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti ‘ bilakah kita boleh pergi’? tidak boleh dinafikan. Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara, iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru olehnya.

zuraliza said...

1) Zuraliza binti Zakaria,
SMK TUNKU ISMAIL, O8000 SUNGAI PETANI, KEDAH
0124341415

2) Perkembangan penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak

(a) Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak


Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud. Kononnya raja Mesir pada abad 7 sebelum masihi, Psammetichus I, pernah menyuruh pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. Sebagai raja Mesir dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir, tetapi akhirnya dia kecewa.

Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner, 1998: 349). Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. Ingram (1989) membahagi perkembangan kajian tentang tentang pemerolehan bahasa menjadi tiga tahap iaitu period buku harian, period sampel besar, dan period kajian longitudinal.

Period buku harian adalah dari tahun 1876 hingga tahun 1926. Pada masa ini, kajian pemerolehan bahasa kanak-kanak dilakukan dengan teliti mencatat apa pun yang diujarkan oleh kanak-kanak dalam suatu buku harian. Data dalam buku harian ini kemudian dianalisis untuk disimpulkan hasil-hasilnya. Tulisan H. Taine pada tahun 1876 yang dalam bahasa Inggerisnya berjudul “ On the Acquisition of Language by Children” adalah tulisan pertama mengenai pemerolehan bahasa kanak-kanak.

Period sampel besar adalah dari tahun 1926 hingga tahun 1957. Period ini berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam ilmu psikologi behaviorisme yang menekankan peranan persekitaran dalam pemerolehan pengetahuan, termasuk pengetahuan bahasa. Dengan pandangan yang behavioristik ini maka metod kuantitatif dianggap sebagai metod yang betul. Bagi mendapatkan hasil yang sahih dan tepat diperlukan sampel yang besar. Ada penyelidik yang menggunakan sehingga seramai 480 kanak-kanak bagi mengetahui keterampilan-keterampilan tertentu pada anak (Templin, 1957). Diharapkan dengan sampel yang besar ini generalisasi, hipotesis, atau hokum yang ditemui akan lebih sahih.

Period kajian longitudinal, menurut Ingram, bermula dengan munculnya buku Chomsky Syntactic Stuctures (1957) yang merupakan titik awal pertumbuhan aliran mentalisme atau nativisme dalam ilmu linguistic. Aliran yang berlawanan dengan behaviorisme ini menekankan adanya bekal kudrati yang dibawa pada masa kanak-kanak dilahirkan. Bekal kudrati adalah inilah yang membuat kanak-kanak di mana pun menggunakan strategi yang sama dalam memperoleh bahasanya. Ciri utama period ini adalah kajian longitudinal memerlukan jangka masa yang panjangkerana telah diteliti adalah perkembangan sesuatu yang sedang dikaji dari satu hingga ke masa yang lain. Masa yang hanya selama satu hingga empat bulan lazimnya belum dapat memberikan gambaran sesuatu itu berkembang dalam bahasa. Jumlah subjek biasanya juga lebih sedikit bahkan satu orang pun cukup seperti yang dilakukan oleh Weir (1962), Dromi (1987), Tomasello 91992), dan Dardjowidjojo (2000).


(b) Jenis-jenis penyelidikan yang dijalankan: persampelan naturalistik, eksperimen, dan masalah yang dihadapi.

Kaedah penyelidikan yang digunakan juga dapat berupa pemerhatian. Dengan kemajuan teknologi, data diperoleh dengan merakam ujaran mahupun tingkah laku kanak-kanak semasa berujar, baik secara visual mahupun auditori. Data itu kemudian ditranskripsikan dan diamati bentuk visualnya akhirnya diolah untuk ditemukan kesimpulan-kesimpulannya. Cara inilah yang dilakukan oleh penyelidik seperti Brown 91973) bagi menyelidik bagaimana sistem gramatikal bagi anak-anaknya.

Kaedah lain yang digunakan adalah eksperimen. Kaedah ini digunakan jikalau penyelidik ingin jawapan terhadap suatu masalah. Dalam hal ini, penyelidik memilih topik yang akan dikaji (apakah ujaran ibu pada anak berbeza daripada ujaran ayah pada anak), lalu dibuat eksperimen bagi mendapatkan jawapannya.

Dalam jenis observasional dan natural atau semulajadi, penyelidik tidak mengadakan interferensi aa pun. Anak dibsudah iarkan berbahasa secara natural di tempat yang tidak khusus disediakan. Penyelidikan yang dilakukan ke atas Nurisya Khyra, kanak-kanak berusia setahun sepuluh bulan yang merupakan anak sulung daripada dua adik beradik adalah kajian longitudinal yang secara observasional dan natural. Khyra kadang-kadang dirakam keletahnya waktu makan, sedang tidur, mandi, sewaktu berbelanja di pasaraya, dan di mana-mana sahaja.

Dalam jenis observasional yang terkawal, tempat penyelidikan seperti kamar main dalam makmal sudah disediakan terlebih dahulu oleh penyelidik. Begitu juga, barang-barang mainan yang disediakan disesuaikan dengan tujuan penyelidikan. Data daripada kaedah ini dapat digunakan, misalnya untuk menyelidiki apakah bahasa yang digunakan oleh ibu bapa terhadap anak itusama dengan bahasa yang digunakan oleh ibu bapanya.

Jenis eksperimental adalah berbeza daripada jenis observasional kerana ia mengadakan interferensi bagi mengetahui apakah suatu keadaan tertentu melihatkan hasil yang diramalkan. Dalam jenis ini ada dua kelompok iaitu, kelompok eksperimental dan kelompok terkawal. kelompok eksperimental adalah kelompok yang dikaji. Oleh itu, kelompok ini mendapat perlakuan yang khusus. Kelompok terkawal adalah kelompok biasa yang digunakan sebagai pembanding. Seandainya kita ingin mengetahui apakah latihan dapat membezakan kanak-kanak dalam menguasai fungsi perkataan yang dalam ayat kecil relatif, maka dibahagikan kanak-kanak itu kepada kelompok aksperimen dan kelompok terkawal.


(c) Jelasan fenomena penghasilan, pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak.

Manusia, baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. Sebagai orang dewasa, kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataan-perkataan yang dapat kita faham. Begitu juga kanak-kanak, di mana pun juga kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. Sebahagian daripada penyelidik adalah lima kali ganda baiknya dibandingkan dengan penghasilannya (Benedict, 1979 dalam Fletcher dan Garman, 1981:6) Sementara itu, Fenson et al, mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan sepuluh perkataan, pemahamannya adalah seratus sepuluh perkataan; oleh sebab itu, sebelas kali ganda daripada penghasilannya. Ketidakseimbangan antara pemahaman dengan penghasilan ini tampak pada perilaku bahasa sehari-hari si kanak-kanak. Dia sudah boleh memahami perintah bagi membuang bungkusan makanan ke tong sampah apabila disuruh.

Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa, banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan, iaitu dengan meniru item bahasa berkaitan dengan situasi seorang ayah membaling bola berkehendakkan kanak-kanak mengenali bahawa seorang pelaku bertindak terhadap sesuatu objek. Greenfield Smith mendakwa bahawa kalau seorang kanak-kanak mengucapkan ball dalam situasi seperti ini, ujaran satu kata bukan sahaja nama suatu benda, tetapi menunjukkan objek perbuatan dalam satu situasi keseluruhan. Begitu juga, dalam mengucapkan daddy, kanak-kanak tersebut bukan sahaja menamakan bapa, tetapi menamakan objek yang membaling bola.(d) Buat jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan.


Konsonan + vokal
24 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
23 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
22 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
21 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
20 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
19 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
18 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
17 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
16 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
15 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
14 b c d g j k l m n p t sy a e i o u
13 b c d g j k l m n p t sy a e i o
12 b c d g j k l m n p t a e i o
11 b c d g j k m n p t a i o
10 b c d g j k m n p t a
9 b c d g j k m n p t a
8 b c d g j k m t a
7 b g j k m a
6 a
5
4
3
2
1
bulan b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u(e) Senaraikan perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan nyatakan golongannya.

PERKATAAN MAKSUD FRASA/RANGKAI KATA
Ucu maksu kata nama
Eta baba kereta baba kata nama
Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif
Atik cantik kata adjektif
Ayi berlari kata kerja
Atut takut kata adjektif
Nyak pa? hendak apa? Kata tanya
Atan ubat makan ubat kata kerja+objek
Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek(f) Senaraikan frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan

PERKATAAN MAKSUD FRASA 1@2 PERKATAAN
Ucu maksu kata nama 1 perkataan
Eta baba kereta baba kata nama 2 perkataan
Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif 2 perkataan
Atik cantik kata adjektif 1 perkataan
Ayi berlari kata kerja 1 perkataan
Atut takut kata adjektif 1 perkataan
Nyak pa? hendak apa? Kata Tanya 2 perkataan
Atan ubat makan ubat kata kerja+objek 2 perkataan
Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek 2 perkataan


3. Huraikan teori penguasaan bahasa kanak-kanak.

(a) Peniruan - dengan contoh


Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa, banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama, baba, maksu, dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi. Sebaliknya, walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan, prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak, minum, makan, susu, dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai, membeli buah, dan sebagainya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini, mereka membentuk ujaran baru. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari.
Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. Menurut Moskowitz (1978:95), yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu:
1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan, frasa dan juga sebilangan ayat. Sekiranya hal ini tidak berlaku, tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya.
2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan, minum.
3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti ‘ bilakah kita boleh pergi’? tidak boleh dinafikan. Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara, iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru olehnya. Proses peniruan memainkan peranan yang sangat penting dalam memperoleh keypayaan mengujarkan tuturan.
Apabila ibu bapa cuba untuk membetulkan tuturan anak-anak mereka, hasilnya sangat mengecewakan kerana membetulkan tuturan kanak-kanak bertujuan untuk meningkatkan kemajuan mereka ternyata tidak berjaya, kerana ibu bapa tidak menghiraukan tentang kesempurnaan dan kegramatisan ayat yang dituturkan oleh anak-anak mereka.

b) Inat (kuderat)


(b) Kognisi (intelektual)

A. Istilah “Cognitive” berasal dari kata cognition ertinya adalah pengertian, mengerti. Pengertian yang luasnya cognition (kognisi) adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan ( Neisser, 1976). Dalam pekembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi popular sebagai salah satu wilayah psikologi manusia / satu konsep umum yang mencakupi semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, pertimbangan, membayangkan, n, berfikir dan keyakinan.(d) Input

Penteorian Chomsky pada tahun 1960 an, tentang pengetahuan bahsa batin telah melambatkan kajian yang dilakukan terhadap input iaitu input bahasa dan input persekitaran yang bersabit dengan pemerolehan bahasa. Seolah-olah terdapat aura mistik dalam menguasai bidang kajian pemerolehan bahasa ini. Bahasa kononnya tidak dipelajari tetapi dengan aura yang diperolehi, pandangan tipikal pada masa itu adalah pandangan ahli falsafah bahasa terkenal iaitu Fodor. Pada satu perjumpaan di Universiti Hawaii sekitar tahun 1965, beliau telah menyarankan bahawa kanak-kanak mempelajari bahasa hanya apabila didedahkan dengan ayat sahaja, tanpa memerlukan sangat persekitaran yang meransang sesuatu yang relevan seperti benda, peristiwa dan keadaan. Tuturan ibu bapa dan orang di sekeliling tidak dianggap sebagai tuturan luar biasa kerana tidak dipendekkan, disederhanakan atau ditekankan sumber rujukannya. Hal ini supaya dapat membantu kanak-kanak dalam mempelajari bahasa.
Tetapi penyelidikan yang dilakukan telah menunjukkan bahawa input bahasa dan persekitaran yang diterima oleh kanak-kanak adalah input yang memang direncanakan untuk membantu proses pembelajaran bahasa dan pada kanak-kanak yang kurang bernasib baik Cuma didedahkan kepada bahasa seperti yang ditonton melalui televisyen atau mendengar melalui perbualan orang dewasa. Jika hal ini berlaku, mereka tidak akan berjaya menguasai pengetahuan bahasanya. Kebiasaanya, ibu bapa kan bercakap dengan anak-anak mereka tentang perkara yang berlaku di sekitar mereka. Tuturan yang biasa digunakan oleh ibu bapa adalah tuturan yang sederhana dan tidak gramatis.
Bercakap tentang kesederhanaan, penyelidikan telah menunjukkan apabila bercakap dengan kanak-kanak, orang dewasa menggunakan ayat-ayat pendek dan sederhana. Hal ini kerana kanak-kanak lebih mudah dalam memahami setiap ujaran yang dikeluarkan oleh ibu bapa mereka. Contohnya apabila ibu bapa ingin meminta anak-anak mereka untuk membantu mendapatkan atau mengambil sesuatu barang, ibu bapa akan menggunakan bahasa yang mudah, ringkas tetapi jelas dengan permintaan mereka itu. Contoh ayat seperti, “Amin tolong ambilkan ibu segelas air di dapur.” Ayat ini jelas menerangkan permintaan si ibu terhadap anaknya. Tiada ayat tergantung., Mudah bagi kanak-kanak dalam melaksanakan arahan ibu mereka.

4. Dengan melihat kanak-kanak yang anda perhatikan, dam melalui temubual dengan ibunya, lakarkan kelima-lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang anda perhatikan. Beri contoh yang relevan.

a) Tahap 1 (0-8 minngu)
b) Tahap 11 (8-20 minggu)
c) Tahap 111 (20-30 minggu)
d) Tahap 1V (25-50 minggu)
e) Tahap V (9-18 bulan)
9-18bulan baba cu do gan ju mama nenen tatak syusyu nyam awan Omei uyang ibi omei uyang
25-50 baba cu do gan mama syusyu atak Eya ibi omei ibi omei
20-30 bah mam nan atik enen ulang
8-20 miggu bah ma aaa
0-8 ba m aaa
minggu b c d g j m n t sy ny ng a e i o u i o u

zuraliza said...

zuraliza binti zakaria
012-4341415
SMK TUNKU ISMAIL, KEDAH


BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

PENDIDIKAN PEMULIHAN

1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan

 Takrif Pendidikan Pemulihan
Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahiran-kemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahiran-kemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. Atas sebab itulah maka, golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula.

 Takrif Pendidikan Pemulihan
Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain.
Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru, golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama, tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Oleh itu, usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa, kementerian, para guru, dan masyarakat. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. Pengajaran, situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Jika meningkat, mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal.
Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan.

2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum.
Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. Sebagai mana kita sedia maklum, kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar, bertutur, memahami, dan menulis. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran, makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut.
Namun demikian, dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalah-masalah yang telah di kenal pasti. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama, mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Sekiranya terdapat masalah pun, mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu, maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Bagi pelajar bukan Melayu ini, mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini, keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa formal, dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia.

3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan.
Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg, Ter. Azhar, 1990:197). Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula.
Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar, bertutur, memahami, dan menulis., kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur, serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai kemahiran bahasa tersebut.
Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut.
Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. Contoh yang dapat dilihat adalah, guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut.

 PENUTUP
Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. Oleh yang demikian, sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang dilaksanakan di sekolah ini, pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa.

zuraliza said...

ZURALIZA BINTI ZAKARIA
012-4341415

BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

PENDIDIKAN PEMULIHAN

1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan

 Takrif Pendidikan Pemulihan
Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahiran-kemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahiran-kemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. Atas sebab itulah maka, golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula.

 Takrif Pendidikan Pemulihan
Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain.
Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru, golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama, tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Oleh itu, usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa, kementerian, para guru, dan masyarakat. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. Pengajaran, situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Jika meningkat, mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal.
Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan.

2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum.
Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. Sebagai mana kita sedia maklum, kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar, bertutur, memahami, dan menulis. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran, makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut.
Namun demikian, dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalah-masalah yang telah di kenal pasti. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama, mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Sekiranya terdapat masalah pun, mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu, maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Bagi pelajar bukan Melayu ini, mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini, keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa formal, dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia.

3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan.
Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg, Ter. Azhar, 1990:197). Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula.
Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar, bertutur, memahami, dan menulis., kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur, serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai kemahiran bahasa tersebut.
Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut.
Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. Contoh yang dapat dilihat adalah, guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut.

 PENUTUP
Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. Oleh yang demikian, sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang dilaksanakan di sekolah ini, pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa.

zuraliza said...

Nama: Zuraliza Binti Zakaria
Matrik: M2008100095
Nama sekolah: SMK Tunku Ismail
No Tel: 012-4341415
Tugasan buku

BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

PENDIDIKAN PEMULIHAN

1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan

 Takrif Pendidikan Pemulihan
Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahiran-kemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahiran-kemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. Atas sebab itulah maka, golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula.

 Takrif Pendidikan Pemulihan
Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain.
Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru, golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama, tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Oleh itu, usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa, kementerian, para guru, dan masyarakat. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. Pengajaran, situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Jika meningkat, mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal.
Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan.

2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum.
Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. Sebagai mana kita sedia maklum, kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar, bertutur, memahami, dan menulis. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran, makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut.
Namun demikian, dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalah-masalah yang telah di kenal pasti. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama, mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Sekiranya terdapat masalah pun, mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu, maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Bagi pelajar bukan Melayu ini, mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini, keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa formal, dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia.

3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan.
Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg, Ter. Azhar, 1990:197). Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula.
Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar, bertutur, memahami, dan menulis., kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur, serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai kemahiran bahasa tersebut.
Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut.
Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. Contoh yang dapat dilihat adalah, guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut.

 PENUTUP
Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. Oleh yang demikian, sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang dilaksanakan di sekolah ini, pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka khususnya dalam kemahiran berbahasa.
Sebagai mana yang diketahui, bukanlah suatu tugasan yang mudah bagi seseorang guru itu untuk mengajar dan seterusnya mencerap apa yang diajar olehnya kepada pelajar-pelajar pendidikan pemulihan tersebut.
Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa. Mereka perlu lebih diberi latihan dan kursus berkaitan dengan pendidikan pemulihan ini kerana scenario pendidikan zaman sekarang tidak mudah berbanding sebelum ini.

shariah binti zulkifly said...

BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU.
NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY
SEKOLAH : SJK(C) ST. MICHAEL & ALL ANGELS,KAMPUNG TAWAS,30010 IPOH,PERAK
TELEFON : 017 5269094
NOMBOR MATRIK : M20082000005

1. NOTA KULIAH :
PSIKOLINGUISTIK :
• Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya.
• Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia.
• Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat.
• Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa.
• Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. Contohnya : mak buat neneng. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik.
Kaedah Baru :
• Teknik merakam.
• Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan.
• Ada mikrofon radio.
• Sampel besar, memakan masa bertahun-tahun.
• Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial.
• Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji.
• Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara.
• Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam.
Apakah proses atau tahap proses ?
• Mula kenal suara di sekeliling
• Mula kenal dan memandang kearah suara.
• Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita
• Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu.
• 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa, ma, pa atau menyebut kucing sebagai meow.
• 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf.
• Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Proses peniruan akan terus berlaku.
• Usia dua tahun sudah mula bercakap. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa, persekitaran. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama, bantal, susu. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh, main, makan,minum.
• 3 tahun mula belajar membuat keterangan. Contohnya : acu datang, semalam.
• Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku.
• Usia 6 atau 7 tahun , kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar.

Apakah kaitan dengan guru ?
Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang.
Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. Akan berlaku proses peniruan. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama,diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar.
Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Apabila ada teori, kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Seterusnya, kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku.

LOGIK TEMPAT
Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja.
Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat.
Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya.
Kesukaran dalam kajian ini :
a. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ?
b. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ?

Perkembangan bahasa kanak-kanak.

meniru
Teori kudrat
Input

MENIRU :
Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru.

KUDRAT
Innate LAD

INPUT
Perkataan yang diajar oleh emaknya. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain.

PERKATAAN PERTAMA
• Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama.
• Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap.
• Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan.
• Tiga bidang besar : penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan.

PENGHASILAN BUNYI
• Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi.
• Ada beberapa tahap perkembangan.

TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi.
• Pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.
• Mungkin mnyetakan lapar, sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif.
• Aktiviti bernafas, makan,buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya.
• Bunyi makanan, mencepah, menelan, batuk,sendawa – kait dengan keperluan biologi.
• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik.
• Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a].

INTERPRETASI MAKSUD.
• Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi.
• Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama.
• Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain.
• Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek.
• Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan.

TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA.
• Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa.
• Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa.
• Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi.
• Bunyinya beritma.
• Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara.
• Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang.

TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah.
• Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan.
• Tangisan juga dihasilkan,nadanya mula berbagai-bagai.
• Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu.
• Mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontur intonasi.
• Bunyi ga,gu menyerupai suku kata.
• Empat bulan, bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir.
• Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa.
• Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa.

TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa.
• Penghasilan bunyi lebih mantap.
• Bunyi lebih panjang satu saat, seperti vokal dan kosonan.
• Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal.
• Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan.
• Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut.
• Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel.
• Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan.
• Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain,...selalunya di ulang-ulang.
• Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam.
• Suku kata seperti aa..ba.., aagaaa,dada dan sebagainya.
• Bebel tidak ada makna, tetapi menyerupai bunyi dewasa.
• Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah.
• Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan.
• Bunyi ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak.
• Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi.

TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima.
• Bunyi sudah berima , berbeza.
• Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran.
• Bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan.
• Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi.
• Sudah ada suku kata, kata awal, dengan kena jelas.
• Ini tanda awal awal bahasa.
• Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan.

AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf )
BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ?
• Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti, kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan.
• Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ).
Contoh : apalagi yang dia ada :
1. Permainannya – patung power ranger, bantal busuk, telefon, piano.
2. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya.
Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan, minum,duduk
Permintaan untuk bekerjasama, menafikan sesuatu
3. Menyatakan keinginan . Contoh : adik nak susu
4. Menunjukkan kerjasama :
Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut.
Adik suka pergi berkelah.
Adik pun suka makan sayur.
5. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya.
Contoh : Adik sayang ibu
Abang jahat
Kucing baik
6. Adakah kanak-kanak ini mengancam ?
Contoh :
Miow makan ikan.
Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain )
7. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat, masa,sebab akibat ( siapayang buat )
Tempat : duduk bersila di atas lantai.
Masa : petang, malam
Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ),
Siapa makan( abang makan )


PSIKOLINGUITIK
Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. Di bawah umur dua tahun, perkara ini jarang-jarang berlaku.
Selepas itu, dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru.

LAD ( Language Acquisition Device )
Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia, mereka mendengar kata-kata manusia, dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Semasa mendengar bahasa, alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Dia akan menyerap bahasa itu.
Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak, keadaan akan menjadi sukar. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. Tempoh usia kritikal - kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah, kanak-kanak dapat belajar bahasa. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. Bukti : kes-kes deraan.
Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai.


Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak.
Contoh : di Ipoh.
PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA )
Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat, ada label.
Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua
1. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi.
- Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi.
2. Kanak-kanak melihat Kancil, Kenari, Waja, Proton – semua itu adalah kereta.
3. Lihat puyuh, bangau, merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung.
a. Bangau putih
b. Gagak hitam
c. Serindit hijau.
Yang membezakan adakalanya bentuk, saiz,warna.
Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda.
Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam.
“protype ikan paus ada pada paus. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Begitu juga dengan dolphin.
Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ?

UNIVERSAL - serupa di dunia.

Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi- tukar kepada sebutan )

BAHASA DAN OTAK
Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama.

Mary Dox 1836
Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa.

Hemisfera kiri
Mengawal bahasa, operasi logik, analitik, matematik.

Hemisfera kanan
Emosi (kawal), muka ( mengecamkan),mengenal struktur benda.

Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa.

Daerah yang terlibat dengan bahasa.

Daerah bahasa di hemisfera kiri.


Broca wernicke gurus sudert
Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri.

Batasan Otak.
Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan.
Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja.


AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN.
1. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul- boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu.
2. Konduksi ; fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah.
3. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Contoh : siapa nama ?
4. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan.
5. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Contoh : serangan strok. Empat suku kata tidak berasas.
6. Dileksia : ward federation and neorologi
Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca ,menulis dan mengeja.

CIRI-CIRI :
• Kemahiran membaca rendah
• Susunan terbalik
• Menyongsang perkataan
• Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol.
• Pemahaman lisan rendah.
• Suka membaca senyap.
• Tulisan buruk.

PUNCA DILEKSIA
• Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri.
• Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf.
• Korpus kolosum yang lemah.
• Bertindak lambat dan kurang cepat.

Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar.

DAERAH BAHASA DAN
1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan).
Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran.

DILEKSIA BERKAITAN BAHASA
• visual
• Auditori
• Visual auditori
• Genetik


Walaupun : kebolehan memahami intonasi, mengatasi emosi ,menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa.
2. BACAAN BAB 4 :
PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR.

Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Oleh itu, Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Kesimpulannya, kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris.

FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA.
Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu, Cina, India dan kaum-kaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama.
Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah, tetapi juga di dalam bilik darjah. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti :
i. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981), Ajib Che Kob(1990), Liew Siew Lin, Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003), Zamri Mahamod, Bukari Kadam, Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. Salleh (2005).
- Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka.

ii. Abdul Hamid Mahmood(1990), Zulkifley Hamid, Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 )
- Aspek semantik, leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar.

iii. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.N.J Money (2004- atas talian ).
- Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonan-konsonan tertentu bahasa Melayu.

iv. Liew Siew Lin (2003)
- Penggunaan kata sendi nama.

v. Zamri Mahamod, Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006)
- Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat, terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan.

vi. Arpan Shahbudin
- Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama.

vii. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003)
- Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat, perbezaan bunyi’l’ dan’r’ , kata sandang, kelas kata dan susunan ayat.
- Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata, penggantian fonem ‘p’, hukum D-M, pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung.

viii. Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989)
- Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka.

ix. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981)
- Mendapati 68.4 peratus pelajar dan 43.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.
x. Liew Sie Lin (2003)
- Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu.
xi. Azman Wan Chik (1989)
- Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian, bahasa daerah, bahasa lisan, dan bahasa pasar.

xii. Zamri Mahamod(2000)
- Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa, iaitu gangguan bahasa ibunda, gangguan peralihan kod, gangguan bahasa pasar, gangguan dialek, serta gangguan interlingual dan intralingual.

PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR.
JENIS-JENIS KESALAHAN.
Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina, India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu.
A. KESALAHAN MORFOLOGI.
Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan, penggolongan kata, penggunaan kata ganti nama diri, kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan.
Contoh :
i. Contohnya : Ali di padang main bola.
ii. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang.
Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri, iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu.
Menurut Sandra Kasih (2003), bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung, kecuali kata ‘tetapi’(annal).
Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan, kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men- amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Selain itu,imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987).
Contohnya :
i. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan.
Sepatutnya :
i. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan.

B. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA
Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu), ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata, dan kesalahan frasa kata tertentu, seperti hukum D-M dan sebagainya. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. Contohnya :

Bahasa Melayu Bahasa Cina
i. Lori Loli
ii. Kereta Keleta
Menurut Suthanthiradevi 2004, terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian, penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil.
Contohnya:
i. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu :
a. Penggantian /e/ kepada /a/
cerita menjadi carita

b. Penggantian /a/ kepada /o/
sangat menjadi songat

c. Penggantian /e/ kepada /i/
rehat menjadi rihat

d. Penggantian /u/ kepada /o/
Untuk menjadi untok

e. Penggantian /i/ kepada /e/
Pilihan menjadi pilehan

ii. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan, iaitu :
a. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/
Bandar menjadi pandar

b. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/
Pecah menjadi bicah

c. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/
Faedah menjadi paedah

d. Penggantian /g/ kepada /k/
Bagus menjadi bakus

e. Penggantian /k/ kepada /h/
Awak menjadi awah

f. Penggantian /w/ kepada /v/
Kawan menjadi kavan

g. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/
Tanpa menjadi tampa

iii. Proses penambahan fonem juga berlaku.
a. Penambahan vokal depan rendah /a/
Harga menjadi haraga.

b. Penambahan konsonan /h/
Meja menjadi mejah

c. Penambahan konsonan /w/
Semua menjadi semuwa

iv. Proses penghilangan juga berlaku
a. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/
Terima menjadi trima

b. Penghilangan vokal /a/
Soalan menjadi solan

c. Penghilangan konsonan /h/
Sekolah menjadi skola

d. Penghilangan konsonan/k.
Tak mahu menjadi tame

e. Penghilangan konsonan /g/
Menggunakan menjadi mengunakan

f. Penghilangan konsonan/r/
Besar menjadi besa

Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. Menurut Asmah Omar (1977), kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata.
Contohnya :
Dialek Bahasa Melayu
Diasut dihasut
Diidangkan dihidangkan
Mengilang menghilang

C. SINTAKSIS
Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004), pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan.
Contohnya :
i. Saya makan nasi - ayat bahasa Melayu
Saya nasi makan - ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil.

Dalam kajian Wong Khek Seng (1991), pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ).

Bahasa Melayu Bahasa Cina
Makanlah dulu Dulu makanlah
Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah

Menurut Abdullah Hassan (1987), pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu.

D. PERCAMPURAN KOD
Fenomena percampuran kod bahasa Melayu- Tamil, Melayu-Cina dan Melayu-Inggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti :
i. Melayu-Tamil
a. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh )

ii. Melayu-Cina
Bukan saya mah!

iii. Melayu-Inggeris
Saya belum dapat result lagi.

BACAAN BAB 5.
DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR.
Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. Namun demikian, untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga, mereka tetap menggunakan bahasa ibunda.

DEFINISI DWIBAHASA
Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2).
Menurut Mansoer Pateda (1990), terdapat dua istilah dwibahasa, iaitu :
a. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah, tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard.
b. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. Selepas memperoleh pendidikan, ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain.

PEMEROLEHAN BAHASA
Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987).Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi, tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan, memajukan kerjaya, meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya.
B2 boleh diperoleh melalui dua cara, iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi.
i. Tekanan psikososio bilik darjah. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan, disiplin dan tatacara bilik darjah.
ii. Data bahasa dipilih sebelum diajar. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya.
iii. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2.
iv. Keadaan dibuat-buat dan terhad. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah.
v. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA
Menurut Abdullah Hassan (1987), sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu :
i. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri.
ii. Tuntutan peluang pekerjaan.
iii. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut.
iv. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain.
v. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif.
vi. Kepentingan pendidikan, perhubungan antara individu.
vii. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi.
viii. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan.
ix. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2.

KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR
Berdasarkan konsep dwibahasa, pelajar bukan Melayu , mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek, mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2.

GANGGUAN BAHASA IBUNDA
Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. Menurut Victoria et al. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2.
Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1)
Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989).
Contohnya :
Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT)
Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu.
Contoh :
Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC)
Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. Contohnya :
a. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina.
b. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India.

GANGGUAN DIALEK
Dialek mempunyai bentuk tertentu,dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan,tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis, morfologi dan leksikal. Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan, Kedah, Terengganu, Negeri Sembilan dan Perak.
Contohnya :
1. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis :
[aya?]- penggunaan dialek utara.
[air]- sebutan dalam bahasa Melayu standard.

2. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu.

GANGGUAN PERSEKITARAN
Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. Contohnya,kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1.

GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching)
Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain.

GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing)
Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa.
Contohnya :
1. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.
a. Last week,I pergi shopping.
b. See you minggu depan.

2. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard.
a. Mek makang ikang.

shariah binti zulkifly said...

BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU.
NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY
SEKOLAH : SJK(C) ST. MICHAEL & ALL ANGELS,KAMPUNG TAWAS,30010 IPOH,PERAK
TELEFON : 017 5269094
NOMBOR MATRIK : M20082000005

1. NOTA KULIAH :
PSIKOLINGUISTIK :
• Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya.
• Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia.
• Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat.
• Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa.
• Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. Contohnya : mak buat neneng. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik.
Kaedah Baru :
• Teknik merakam.
• Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan.
• Ada mikrofon radio.
• Sampel besar, memakan masa bertahun-tahun.
• Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial.
• Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji.
• Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara.
• Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam.
Apakah proses atau tahap proses ?
• Mula kenal suara di sekeliling
• Mula kenal dan memandang kearah suara.
• Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita
• Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu.
• 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa, ma, pa atau menyebut kucing sebagai meow.
• 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf.
• Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Proses peniruan akan terus berlaku.
• Usia dua tahun sudah mula bercakap. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa, persekitaran. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama, bantal, susu. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh, main, makan,minum.
• 3 tahun mula belajar membuat keterangan. Contohnya : acu datang, semalam.
• Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku.
• Usia 6 atau 7 tahun , kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar.

Apakah kaitan dengan guru ?
Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang.
Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. Akan berlaku proses peniruan. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama,diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar.
Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Apabila ada teori, kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Seterusnya, kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku.

LOGIK TEMPAT
Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja.
Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat.
Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya.
Kesukaran dalam kajian ini :
a. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ?
b. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ?

Perkembangan bahasa kanak-kanak.

meniru
Teori kudrat
Input

MENIRU :
Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru.

KUDRAT
Innate LAD

INPUT
Perkataan yang diajar oleh emaknya. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain.

PERKATAAN PERTAMA
• Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama.
• Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap.
• Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan.
• Tiga bidang besar : penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan.

PENGHASILAN BUNYI
• Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi.
• Ada beberapa tahap perkembangan.

TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi.
• Pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.
• Mungkin mnyetakan lapar, sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif.
• Aktiviti bernafas, makan,buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya.
• Bunyi makanan, mencepah, menelan, batuk,sendawa – kait dengan keperluan biologi.
• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik.
• Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a].

INTERPRETASI MAKSUD.
• Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi.
• Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama.
• Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain.
• Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek.
• Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan.

TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA.
• Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa.
• Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa.
• Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi.
• Bunyinya beritma.
• Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara.
• Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang.

TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah.
• Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan.
• Tangisan juga dihasilkan,nadanya mula berbagai-bagai.
• Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu.
• Mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontur intonasi.
• Bunyi ga,gu menyerupai suku kata.
• Empat bulan, bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir.
• Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa.
• Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa.

TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa.
• Penghasilan bunyi lebih mantap.
• Bunyi lebih panjang satu saat, seperti vokal dan kosonan.
• Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal.
• Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan.
• Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut.
• Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel.
• Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan.
• Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain,...selalunya di ulang-ulang.
• Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam.
• Suku kata seperti aa..ba.., aagaaa,dada dan sebagainya.
• Bebel tidak ada makna, tetapi menyerupai bunyi dewasa.
• Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah.
• Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan.
• Bunyi ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak.
• Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi.

TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima.
• Bunyi sudah berima , berbeza.
• Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran.
• Bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan.
• Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi.
• Sudah ada suku kata, kata awal, dengan kena jelas.
• Ini tanda awal awal bahasa.
• Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan.

AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf )
BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ?
• Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti, kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan.
• Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ).
Contoh : apalagi yang dia ada :
1. Permainannya – patung power ranger, bantal busuk, telefon, piano.
2. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya.
Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan, minum,duduk
Permintaan untuk bekerjasama, menafikan sesuatu
3. Menyatakan keinginan . Contoh : adik nak susu
4. Menunjukkan kerjasama :
Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut.
Adik suka pergi berkelah.
Adik pun suka makan sayur.
5. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya.
Contoh : Adik sayang ibu
Abang jahat
Kucing baik
6. Adakah kanak-kanak ini mengancam ?
Contoh :
Miow makan ikan.
Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain )
7. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat, masa,sebab akibat ( siapayang buat )
Tempat : duduk bersila di atas lantai.
Masa : petang, malam
Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ),
Siapa makan( abang makan )


PSIKOLINGUITIK
Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. Di bawah umur dua tahun, perkara ini jarang-jarang berlaku.
Selepas itu, dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru.

LAD ( Language Acquisition Device )
Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia, mereka mendengar kata-kata manusia, dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Semasa mendengar bahasa, alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Dia akan menyerap bahasa itu.
Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak, keadaan akan menjadi sukar. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. Tempoh usia kritikal - kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah, kanak-kanak dapat belajar bahasa. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. Bukti : kes-kes deraan.
Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai.


Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak.
Contoh : di Ipoh.
PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA )
Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat, ada label.
Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua
1. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi.
- Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi.
2. Kanak-kanak melihat Kancil, Kenari, Waja, Proton – semua itu adalah kereta.
3. Lihat puyuh, bangau, merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung.
a. Bangau putih
b. Gagak hitam
c. Serindit hijau.
Yang membezakan adakalanya bentuk, saiz,warna.
Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda.
Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam.
“protype ikan paus ada pada paus. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Begitu juga dengan dolphin.
Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ?

UNIVERSAL - serupa di dunia.

Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi- tukar kepada sebutan )

BAHASA DAN OTAK
Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama.

Mary Dox 1836
Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa.

Hemisfera kiri
Mengawal bahasa, operasi logik, analitik, matematik.

Hemisfera kanan
Emosi (kawal), muka ( mengecamkan),mengenal struktur benda.

Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa.

Daerah yang terlibat dengan bahasa.

Daerah bahasa di hemisfera kiri.


Broca wernicke gurus sudert
Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri.

Batasan Otak.
Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan.
Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja.


AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN.
1. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul- boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu.
2. Konduksi ; fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah.
3. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Contoh : siapa nama ?
4. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan.
5. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Contoh : serangan strok. Empat suku kata tidak berasas.
6. Dileksia : ward federation and neorologi
Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca ,menulis dan mengeja.

CIRI-CIRI :
• Kemahiran membaca rendah
• Susunan terbalik
• Menyongsang perkataan
• Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol.
• Pemahaman lisan rendah.
• Suka membaca senyap.
• Tulisan buruk.

PUNCA DILEKSIA
• Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri.
• Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf.
• Korpus kolosum yang lemah.
• Bertindak lambat dan kurang cepat.

Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar.

DAERAH BAHASA DAN
1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan).
Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran.

DILEKSIA BERKAITAN BAHASA
• visual
• Auditori
• Visual auditori
• Genetik


Walaupun : kebolehan memahami intonasi, mengatasi emosi ,menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa.
2. BACAAN BAB 4 :
PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR.

Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Oleh itu, Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Kesimpulannya, kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris.

FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA.
Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu, Cina, India dan kaum-kaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama.
Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah, tetapi juga di dalam bilik darjah. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti :
i. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981), Ajib Che Kob(1990), Liew Siew Lin, Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003), Zamri Mahamod, Bukari Kadam, Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. Salleh (2005).
- Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka.

ii. Abdul Hamid Mahmood(1990), Zulkifley Hamid, Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 )
- Aspek semantik, leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar.

iii. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.N.J Money (2004- atas talian ).
- Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonan-konsonan tertentu bahasa Melayu.

iv. Liew Siew Lin (2003)
- Penggunaan kata sendi nama.

v. Zamri Mahamod, Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006)
- Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat, terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan.

vi. Arpan Shahbudin
- Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama.

vii. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003)
- Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat, perbezaan bunyi’l’ dan’r’ , kata sandang, kelas kata dan susunan ayat.
- Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata, penggantian fonem ‘p’, hukum D-M, pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung.

viii. Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989)
- Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka.

ix. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981)
- Mendapati 68.4 peratus pelajar dan 43.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.
x. Liew Sie Lin (2003)
- Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu.
xi. Azman Wan Chik (1989)
- Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian, bahasa daerah, bahasa lisan, dan bahasa pasar.

xii. Zamri Mahamod(2000)
- Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa, iaitu gangguan bahasa ibunda, gangguan peralihan kod, gangguan bahasa pasar, gangguan dialek, serta gangguan interlingual dan intralingual.

PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR.
JENIS-JENIS KESALAHAN.
Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina, India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu.
A. KESALAHAN MORFOLOGI.
Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan, penggolongan kata, penggunaan kata ganti nama diri, kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan.
Contoh :
i. Contohnya : Ali di padang main bola.
ii. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang.
Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri, iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu.
Menurut Sandra Kasih (2003), bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung, kecuali kata ‘tetapi’(annal).
Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan, kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men- amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Selain itu,imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987).
Contohnya :
i. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan.
Sepatutnya :
i. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan.

B. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA
Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu), ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata, dan kesalahan frasa kata tertentu, seperti hukum D-M dan sebagainya. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. Contohnya :

Bahasa Melayu Bahasa Cina
i. Lori Loli
ii. Kereta Keleta
Menurut Suthanthiradevi 2004, terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian, penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil.
Contohnya:
i. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu :
a. Penggantian /e/ kepada /a/
cerita menjadi carita

b. Penggantian /a/ kepada /o/
sangat menjadi songat

c. Penggantian /e/ kepada /i/
rehat menjadi rihat

d. Penggantian /u/ kepada /o/
Untuk menjadi untok

e. Penggantian /i/ kepada /e/
Pilihan menjadi pilehan

ii. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan, iaitu :
a. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/
Bandar menjadi pandar

b. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/
Pecah menjadi bicah

c. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/
Faedah menjadi paedah

d. Penggantian /g/ kepada /k/
Bagus menjadi bakus

e. Penggantian /k/ kepada /h/
Awak menjadi awah

f. Penggantian /w/ kepada /v/
Kawan menjadi kavan

g. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/
Tanpa menjadi tampa

iii. Proses penambahan fonem juga berlaku.
a. Penambahan vokal depan rendah /a/
Harga menjadi haraga.

b. Penambahan konsonan /h/
Meja menjadi mejah

c. Penambahan konsonan /w/
Semua menjadi semuwa

iv. Proses penghilangan juga berlaku
a. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/
Terima menjadi trima

b. Penghilangan vokal /a/
Soalan menjadi solan

c. Penghilangan konsonan /h/
Sekolah menjadi skola

d. Penghilangan konsonan/k.
Tak mahu menjadi tame

e. Penghilangan konsonan /g/
Menggunakan menjadi mengunakan

f. Penghilangan konsonan/r/
Besar menjadi besa

Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. Menurut Asmah Omar (1977), kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata.
Contohnya :
Dialek Bahasa Melayu
Diasut dihasut
Diidangkan dihidangkan
Mengilang menghilang

C. SINTAKSIS
Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004), pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan.
Contohnya :
i. Saya makan nasi - ayat bahasa Melayu
Saya nasi makan - ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil.

Dalam kajian Wong Khek Seng (1991), pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ).

Bahasa Melayu Bahasa Cina
Makanlah dulu Dulu makanlah
Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah

Menurut Abdullah Hassan (1987), pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu.

D. PERCAMPURAN KOD
Fenomena percampuran kod bahasa Melayu- Tamil, Melayu-Cina dan Melayu-Inggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti :
i. Melayu-Tamil
a. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh )

ii. Melayu-Cina
Bukan saya mah!

iii. Melayu-Inggeris
Saya belum dapat result lagi.

BACAAN BAB 5.
DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR.
Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. Namun demikian, untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga, mereka tetap menggunakan bahasa ibunda.

DEFINISI DWIBAHASA
Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2).
Menurut Mansoer Pateda (1990), terdapat dua istilah dwibahasa, iaitu :
a. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah, tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard.
b. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. Selepas memperoleh pendidikan, ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain.

PEMEROLEHAN BAHASA
Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987).Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi, tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan, memajukan kerjaya, meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya.
B2 boleh diperoleh melalui dua cara, iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi.
i. Tekanan psikososio bilik darjah. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan, disiplin dan tatacara bilik darjah.
ii. Data bahasa dipilih sebelum diajar. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya.
iii. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2.
iv. Keadaan dibuat-buat dan terhad. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah.
v. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA
Menurut Abdullah Hassan (1987), sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu :
i. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri.
ii. Tuntutan peluang pekerjaan.
iii. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut.
iv. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain.
v. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif.
vi. Kepentingan pendidikan, perhubungan antara individu.
vii. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi.
viii. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan.
ix. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2.

KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR
Berdasarkan konsep dwibahasa, pelajar bukan Melayu , mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek, mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2.

GANGGUAN BAHASA IBUNDA
Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. Menurut Victoria et al. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2.
Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1)
Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989).
Contohnya :
Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT)
Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu.
Contoh :
Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC)
Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. Contohnya :
a. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina.
b. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India.

GANGGUAN DIALEK
Dialek mempunyai bentuk tertentu,dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan,tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis, morfologi dan leksikal. Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan, Kedah, Terengganu, Negeri Sembilan dan Perak.
Contohnya :
1. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis :
[aya?]- penggunaan dialek utara.
[air]- sebutan dalam bahasa Melayu standard.

2. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu.

GANGGUAN PERSEKITARAN
Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. Contohnya,kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1.

GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching)
Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain.

GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing)
Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa.
Contohnya :
1. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.
a. Last week,I pergi shopping.
b. See you minggu depan.

2. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard.
a. Mek makang ikang.

azrina said...

AZRINA BINTI ARIFFIN
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK IPOH
PERSIARAN BRASH
31400 IPOH PERAK
M20081000093
0125983429

SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN PSIKOLOGI
( Pengantar Psikolinguistik Moden )
Mangantar SimanjuntakTokoh-tokoh pelopor psikologi

Dewey (1894) seorang ahli psikologi telah mengkaji bahasa dan perkembangan dengan cara mentafsirkan analisis linguistik bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Ini bermakna penggolongan psikologi daripada kata-kata yang diucapkan oleh kanak-kanak dilakukan berdasarkan erti kata-kata itu bagi orang dewasa dengan bentuk-bentuk tatabahasa orang dewasa. Oleh itu dengan cara ini kita dapat menentukan kekerapan kata-kata kerja bantu, kata depan,kata nama dan kata sifat. Secara tidak langsung, kita akan dapat menentukan kecenderungan akal (mental) kanak-kanak yang dihubungkan .

Wundt (1908,1912) seorang ahli psikologi Jerman menggangap bahawa bahasa sebagai alat untuk melahirkan fikiran. Selain itu, bahasa pada mulanya lahir dalam bentuk gerak-geri yang dipakai untuk melahirkan perasaan-perasaan yang sangat kuat secara tidak sedar kemudian berlaku pertukaran di antara alemen-elemen perasaan dengan elemen-elemen akal atau mentaliti. Semua elemen-elemen ini diatur oleh kesedaran menjadi alat pertukaran fikiran dan akhirnya menjadi bahasa. Wundt menjelaskan terdapat hubungan – hubungan yang rumit di antara sistem-sistem luaran dan dalaman yang sebahagian besarnya bergantung kepada bahasa dan interaksi antara ,manusia melalui struktur bahasa.

Pillsbury dan Meader (1928), mengembangkan neuropsikolinguistik dewasa. Menurut beliau bahasa adalah satu alat untuk menyampaikan fikiran , idea-idea dan perasaan. Selain itu, manusia akan berfikir dahulu untuk melahirkan kata-kata penterjemahan bagi memahami bagaimana wujudnya kata-kata daripada seseorang, bagaimana kata-kata dapat dihubungkan dengan idea-idea yang lain bukan ‘verbal’. Bagaimana kata-kata melambangkan imej-imej (bayangan otak), bagaimana semua kata-kata ini dapat memberi makna kepada manusia yang mendengar atau pembaca menterjemahkanHuraian Behavioris tentang Penguasaan Sistem Fonologi.

Mazhab behavioris menganggap perkembangan penguasaan system fonologi ialah hasil langsung daripada perkembangan system kognitif dan kemajuan interaksi psiko-sosio antara kanak-kanak dengan persekitaran di mana mereka wujud. Ahli –ahli behavioris seperti Burner (1976) dan Bates (1976) telah menjalankan kajian untuk memperlihatkan kepentingan interaksi-interaksi sosial yang awal antara kanak-kanak dan ibu bapa serta orang-orang dewasa yang lain. Sememangnya golongan behavioris mempunyai bukti yang kukuh untuk beranggapan begini. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, dalam mengusai fonem-fonem konsonon. Kanak-kanak menguasai bunti-bunyi konsonon yang daerah sebutannya terletak di bahagian hadapan mulut dan boleh dilihat terlebih dahulu. Dengan kata lain, kanak-kanak mengusai konsonono-konsonon yang mudah ditiru terlebih dahulu daripada bunyi-bunyi konsonon yang lebih sukar ditiru.

Secara muktamad ahli-ahli behavioris menyimpulkan bahawa penguasaan bunyi-bunyi dan sistem fonologi yang berkaitan dengannya ialah hasil daripada proses rangsangan dan gerak balas. Orang-orang dewasa dikatakan memberikan rangsangan-rangsangan bahasa secukupnya dan dalam bentuk yang mudah ditiru. kanak-kanak pula memberikan gerak balas kepada rangsangan-rangsangan ini dan menerusi cuba-jaya akhirnya mereka dapat membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan betul dan sistem-sistem fonologi dipelajari sedikit demi sedikit akhirnya dikuasai sepenuhnya.


Huraian Behavioris tentang Penguasaan Sistem Sintaksis.

Ahli Behavioris beranggapan penguasaan sintaksis kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran. Terhasil daripada interaksi antara kanak-kanak dengan para penjaga mereka. Para penjaga pula dikatakan amat bersungguh-sunggh dalam membantu kanak-kanak menguasai kebolehan bertutur , amat dedikasi dan sentiasa menyesuaikan bentuk-bentuk pertuturan mereka dengan tahap pencapaian sintaksis yang telah dikuasai oleh kanak-kanak. Idea-idea behavioris ini tersimpul dalam model yang dikenal sebagai model ‘motherese’ (Snow & Ferguson, 1977).

Menurut model ini bahasa yang dipertuturkan oleh para penjaga dicirikan dengan cirri-ciri tertentu. Pada peringkat awal penguasaan sintaksis, tuturan, tuturan yang diucapkan oleh para penjaga kepada kanak-kanak dikatakan bersifat telegfik. Selepas peringkat ini dilepasi oleh kanak-kanak baharulah para penjaga memasukkan kata tugas atau morfem-morfem terikat dalam pertuturan mereka. Berdasarkan model ‘motherese’ ini para penjaga dikatakan sentiasa menyedari dan mengikuti perkembangan bahasa kanak-kanak yang berada di bawah jagaan mereka dan mereka sentiasa memberi rangsangan yang paling sesuai agar penguasaan bahasa berjalan lancer. Pemerolehan sintaksis dipersepsikan sebagai bersifat mekanikal dan dikuasai menerusi proses peniruan berdasarkan prinsip-prinsip rangsangan dan gerak balas.

Tokoh-tokoh Pelopor Linguistik (BEHAVIORIS)

Watson (1913,1914,1919,1930) ahli psikologi behaviorisme bangsa Amerika, telah menempatkan tabiat bahasa pada darjah yang sama dengan tabiat (badan ) manusia yang merangkumi system otot saraf fi kepala, leher dan bahagian dada manusia. Watson menghubungkan tabiat bahasa yang implisit iaitu fikiran dengan ucapan yang eksplisit aiatu bertutur. Tetapi akhirnya Watson menyelaraskan tabiat bahasa dengan kerangka gerak balas yang dilazimkan menurut teori Pavlov (1928).

Biihler (1934) seorang ahli psikologi Jerman mengatakan bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi iaitu ekspresi (melahirkan), evokasi (menerbitkan) dan reprentasi.

Weiss seorang ahli psikologi Amerika mengakui adanya aspek mental bahasa itu tetapi kerana kewujudannya dalam bentuk kekuatan yang tidak mempunyai bentuk fizik (non-physical forces), maka kewujudan ini sukar dikaji. Oleh itu, Weiss menganggap bahasa itu sebagai satu bentuk perilaku apabila seseorang menyesuaikan dirinya dalam lingkungan sosialnya. Selain itu, bahasa sebagai satu bentuk perilaku bahasa yang memilki keadaan-keadaan biologi, fisiologi dan sosial sebagai satu alat untuk melahirkan perasaan iaitu aspek mentalnya bahasa melalui mentaliti.

Kantor (1926), mengatakan bahasa merupakan bidang bersama yang dapat dikaji bersama-sama oleh ahli-ahli psikologi kerana bahasa merupakan aktiviti (kegiatan) dalam bidang psikologi.yang menerangkan fakta-fakta filologi dengan perantaraan sebab-sebab mentality dan proses-proses mentaliti (akal). Selain itu beliau tidak menganggap bahasa adalah satu alat menyampaikan idea-idea, keinginan-keinginan dan perasaan dan bahasa bukanlah alat fizikal untuk memproses mentaliti (akal)

Carroll (1944) mengintegrasikankan fakta-fakta yang ditemukan oleh linguistik murni bahasa sebagai ‘keadaan isyarat’ itu haruslah sedemikian rupa sehingga organisme dengan lain memberikan gerak balas kepada isyarat itu sebagai satu isyarat.


Huraian Mentalis tentang Penguasaan Sistem Fonologi.

Bagi golongan mentalis, penguasaan bunyi-bunyi bahasa tidak dianggap berlaku menerusi proses peniruan semata, tetapi melibatkan organisasi-organisasi minda. Menurut mentalis, pemerolehan fenom-fonem bahasa tidak dapat ditafsirkan sebagai hasil daripada hubungan psiko-sosio kanak-kanak dengan persekitaran sahaja. Mereka menekankan kepentingan factor-faktor dalaman (endogenenous) seperti alat pemerolehan bahasa semula jadi seperti yang telah disarankan oleh Noam Chomsky (1881:88). Jika organisasi minda tidak berperanan, tentu sekali kanak-kanak tidak kembali kepada bentuk-bentuk yang salah selepas mengusai bentuk-bentuk yang betul. Selain itu, golongan mentalis menganggap yang kanak-kanak telah membina sistem fonologi sesuatu bahasa. Rumus-rumus ini dikatakan tidak dibentuk menerusi proses peniruan atau aktiviti latih-tubi tetapi melibatkan peranan alat pemerolehan bahasa yang sememangnya sedia wujud dalam minda sejak kanak-kanak lahir ke dunia
Huraian Mentalis tentang Penguasaan Sistem Sintaksis.

Bagi golongan mentalis, kebolehan menuturkan ayat dikatakan tidak dikuasi secara mekanikal atau terhasil daripada aktiviti rangsangan gerak balas. Tetapi dikatakan sudah wujud dalam minda manusia sejak mereka lahir ke dunia.Rumus-rumus yang mengawal pembentukan ayat dikatakan telah wujud dalam pemerolehan bahasa dan alat ini sudah ada dalam minda manusia sejak lahir ke dunia. Kanak-kanak dikatakan telah dilengkapi dengan nahu universal yang juga dikenali alat pemerolehan bahasa (Hornstein & Lightfoot, 1981) dan rumusd-rumus ini disesuaikan dalam nahu universal dengan nahu bahasa pertamanya. Penyesuaian ini pentng kerana nahu universal ini diungkap atau disesuaikan dalam bentuk-bentuk yang boleh menghasilkan pertuturan yang gramatis dan dapat difahami oleh para pengguna sesuatu bahasa tertentu.

Golongan ini juga membuktikan bahawa kanak-kanak membetulkan kesal;ahan mereka bukan kerana ditegur oleh orang dewasa tetapi mereka telah dapat menentukan rumus-rumus yang benar untuk membolehkan mereka menghasilkan bentuk-bentuk pertuturan yang gramatis. Dalam erti kata lain, segala kesalahan yang dibetulkan oleh kanak-kanak bukan sebab ditegur oleh orang dewasa tetapi oleh rumus-rumus dalaman yang telah dapat dikenal pasti oleh kanak-kanak (Foss & Hajkes, 1978:280).


Tokoh-tokoh Pelopor Linguistik (MENTALIS)

Wilhelm von Humboldt, Mengkaji hubungan bahasa (linguistic) dengan pemikiran manusia (psikologi). Caranya ialah dengan melakukan kajian perbandingan di antra tatabahasa-tatabahasa bahasa-bahasa yang berlainan dan tabiat bangsa-bangsa penutur bahasa-bahasa ini. dipengaruhi oleh aliran rasionalisme dan menganggap bahasa bukan sebagai satu bahan yang sudah siap untuk dipotong-potong dan diklasifikasikan . bahasa itu merupakan satu kegiatan yang mempunyai prinsip-prinsip sendiri dan semua bahasa manusia merupakan variasi daripada satu tema tertentu.


Ferdinand de Saussure (1964) menerangkan ada 3 unsur perilaku berbahasa iaitu parole’ (bertutur), ‘langue’ (bahasa) ‘langage’ ucapan. Bahagian ‘langue’ inilah objek kajian linguistik manakala ‘parole’ adalah objek kajian psikologi. Ini bermakna jika kita hendak mengkaji bahasa yang lengkap kedua-dua displin ini harus digabungkan.


E. Sapir (1921:1949) Mencuba mengkaji hubungan bahasa (linguistic) dengan pemikiran atau psikologi dan telah mengambil kesimpulan bahawa bahasa terutamanya struktur bahasa itulah yang menentukan struktur pemikiran manusia.

Jespersen (1922) Bahasa merupakan satu fungsi manusia sebagai simbol-simbol di dalam otak manusia yang melambangkan fikiran atau membangkitkan fikiran itu,berdasarkan fikiran sendiri.

AZIAWATI AZIZ said...

NAMA : AZIAWATI BT ABD AZIZ
M20081000094
Teori Pembelajaran Dalam Psikologi
(Keluarga Teori Hubungan Rangsangan- Gerak Balas- Teori-teori AS.S-R)

1.0 PENGENALAN

Definisi Teori Pembelajaran
Pembelajaran (pelaziman) ialah satu proses supaya pengalaman atau latihan yang dialami oleh seseorang atau seekor haiwan menghasilkan perubahan tingkah laku yang relative tetap.
Pelaziman ialah pemerolehan satu pola tingkah laku yang baru selepas seseorang atau seekor haiwan dilazimkan atau mengalami proses pelaziman (iaitu latihan untuk memberi gerak balas terhadap rangsangan). Keluarga teori-teori As.S-R ini dimulai oleh eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Ivan P. Pavlov.

2.0 TEORI_TEORI PEMBELAJARAN

2.1 Teori Pelaziman Klasik/Classical Conditioning-Ivan Pavlov(1848-1936)

 Teori ini ditemui secara kebetulan oleh Pavlov (semasa ia membuat kajian mengenai proses pencernaan haiwan) . Pavlov melihat seekor anjing yang mulai makan makanan,air liurnya akan keluar dahulu. Pavlov perhatikan setiap kali anjing itu melihat makanan ,air liurnya selalu keluar. Oleh sebab itu Pavlov ingin melatih anjing itu mengeluarkan air liurnya ,sekalipun makanan sebenarnya tiada.
 Eksperimen dijalankan iaitu Pavlov bunyikan loceng , namun tidak diikuti makanan, ini tidak menyebabkan air liur anjing itu keluar. Kemudian loceng dibunyikan dengan diikuti pemberian makanan. Hal ini dilakukan berulang-ulang. Hasilnya menunjukkan bahawa pembunyian loceng diikuti oleh makanan akan membuatkan anjing tersebut mengeluarkan air liurnya. Pavlov menyimpulkan bahawa anjing itu telah dilazimkan untuk bertindak terhadap rangsangan yang baru(loceng) yang sebelumnya tidak menyebabkan anjing itu mengeluarkan air liurnya.
Sebelum Pelaziman

STD1(rangsangan yang tidak dilazimkan) ---------------RTD(gerak balas tidak dilazimkan)
(Makanan) ( Air liur)

STD2 ---------------------------Tidak ada reaksi
(loceng)

Sedang Dalam Pelaziman

STD2 diikuti STD1 -----------------------------------RTD
(loceng) (makanan) (air liur)


Selepas Pelaziman (STD2 menjadi SD )

SD (rangsangan dilazimkan)------------------------- RD(rangsangan dilazimkan)
(loceng) (air liur)

Maka terjadinya pelaziman. Ahli teori ini percaya bahawa ada perbezaan-perbezaan yang dibawa sejak lahir dalam kemampuan belajar.
RD(rangsangan dilazimkan) dapat diperkuatkan dengan ulangan-ulangan di bawah pengukuhan. Bagi Pavlov RD adalah unit dasar pembelajaran yang paling baik.

2.2 Teori Penghubungan /Connectionism/S-R Theory - Edward L. Thorndike
(1874-1949)
 Dalam 1 eksperimen ‘trial and error’(cuba-jaya), Thorndike meletakan seekor kucing dalam sangkar besar. Sangkar itu dibuka dari dalam dengan menggunakan sebuah engsel. Dalam usaha untuk keluar ,kucing itu mencakar ke sana –sini dan secara kebetulan kakinya menekan engsel dan pintu terbuka dan kucing itu dapat keluar. Hal ini diulang dan kucing itu berperangai seperti itu juga. Setelah beberapa kali pengulangan aktiviti dilakukan, jumlah waktu yang diperlukan oleh kucing itu untuk membuka pintu sangkar semakin berkurangan dan akhirnya kucing itu dapat membuka pintu dengan segera tanpa mencakar ke sana sini.
 Di sini Thorndike menyimpulkan bahawa terdapat 2 hukum pembelajaran utama iaitu:-
(i) The law of exercise-hukuman pembentukan pembiasaan/tabiat yang dibahagikan kepada 2 bahagian kecil iaitu:-
a. Law of use-Jika dalam situasi rangsangan(P) sering diikuti oleh tingkah laku(L), maka hubungan P dengan L jadi semakin kuat melalui ‘exercise’/latihan ulangan.

Cth 1: Hubungan antara kucing dalam sangkar(P) ,dengan kucing terlepas dari sangkar(L), semakin diperkuat kerana sering dilakukan.

Cth 2 : dalam pengajaran bahasa, mengikut teori ini, perlulah membuat latihan ulangan bahagian-bahagian pelajaran ikut urutan yang benar dan teratur agar kemahiran mekanis dapat diperoleh.

b. Law of effect/Reinforcement-iaitu, jika sesuatu perilaku memberi hasil yang memuaskan, maka hubungan situasi dengan perilaku itu akan diperkuatkan(perilaku itu cenderung diulang)

Cth 1: Hubungan antara kucing dalam sangkar(situasi S) dengan kucing menekan engsel (L) semakin diperkuat, dan L akan cenderung diulangi. Hubungan S-L harus diulang berkali-kali secara teratur agar perilaku L menjadi lebih lancar.

 Thorndike menyimpulkan bahawa :-
-dalam pengajaran bahasa, pelajar perlulah membuat latihan ulangan bahagian-
bahagian pelajaran dengan urutan yang benar secara teratur agar kemahiran yang
mekanis dapat diperoleh.
-apabila 1 organisme bersedia untuk bertindak/buat sesuatu, maka menyelesaikan
sesuatu perbuatan itu akan menimbulkan kepuasan hati.
-apabila urutan rangsangan-gerak balas diikuti satu keadaan yang memuaskan hati,
hubungan S-R akan diperkukuhkan.
-hubungan S-R dapat diperkukuhkan melalui latihan.

2.3 Teori Behaviorisme-John B. Watson: Bapa Behaviorisme(1878-1858)
 Teori ini lanjutan daripada teori pelaziman klasik Pavlov.
 Menjalankan eksperimen ke atas tikus putih dengan bayi(kecil).
 Memberikan fokus kepada rangsangan -gerak balas, dan menyatakan apa yang berlaku dalam otak(kesedaran) tidak berkaitan untuk dikaji.
 Watson menyatakan perilaku manusia sangat sederhana dan mudah dikaji, kerana semua perilaku ,termasuk gerak balas diterbitkan oleh rangsangan. Jadi apabila gerak balas diketahui, maka rangsangan pun dapat diramalkan, dan sebaliknya. Oleh itu Watson menyatakan bahawa perilaku organisme dapat diramal dan dikawal.
 Eksperimen Watson ke atas bayi berumur 11 bulan (Albert) dilakukan. Pada mulanya, Albert merupakan bayi yang gembira dan tidak punyai rasa takut pada binatang seperti tikus putih. Albert suka bermain dengannya. Kemudian Watson mulakan proses pelaziman dengan cara memukul sebatang besi (dengan menggunakan palu) setiap kali Albert cuba mendekati /memegang tikus putih itu. Akibatnya , lama kelamaan Albert merasa takut tidak sahaja kepada tikus, malah pada benda berbulu putih seperti arnab, topeng santa. Hal ini membuktikan, pelaziman mengubah perilaku seseorang dengan cara yang radikal.

 Watson memperkenalkan 2 prinsip iaitu :-
a. Prinsip Kebarusan
-apabila sesuatu rangsangan kebarusan menerbitkan sesuatu gerak balas, maka kemungkinan rangsangan itu untuk menerbitkan gerak balas yang sama apabila diberi makanan lagi lebih besar daripada apabila rangsangan itu diberikan makanan setelah lama berselang.

b. Prinsip keseringan
-apabila sesuatu rangsangan itu dibuat lebih sering menerbitkan satu gerak balas tertentu, maka kemungkinan untuk rangsangan itu menerbitkan gerak balas yang sama di hari yang akan datang jauh lebih besar.

2.4 Teori Kesegeraan atau Kedekatan/Contiguity Theory- E. R Guthrie(1942,1952,1959)
 Guthrie berpendapat kesegeraan hubungan antara satu gabungan rangsangan-gerak balas akan memperbesarkan kemungkinan berulangnya pola pasangan S-R.
 Kesegeraan merupakan kunci pembelajaran dalam teori ini, dan bukannya pengukuhan.
 Guithrie berpendapat pembelajaran tidak berlangsung secara perlahan-lahan/beransur-ansur, tetapi bekerja secara percubaan tunggal. Oleh itu latihan dan ulangan penting untuk melazimkan rangsangan baru untuk menerbitkan gerak balas yang dikehendaki. Bila gerak balas ini terjadi berulang-ulang, maka organisme akan jadi kurang cenderung untuk memberikan gerak balas yang lain.

 Cth 1 :dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa asing, setiap bahagian kecil daripada ayat yang betul harus diusahakan agar berhubungan dengan rangsangannya, sehinggalah satu ayat yang betul akan berkembang melalui latihan.

 Kesimpulannya rangsangan yang diberikan, haruslah menerbitkan gerak balas yang betul, dengan ini setiap kali rangsangan ini muncul, maka gerak balas yang betul akan terbit. Kesalahan-kesalahan haruslah disingkirkan (dibuat melalui kajian).

2.5 Teori Pelaziman Operan/Instrumental/Operant Conditioning-B.F. Skinner(1938,1953,1957,1974)
 Tokoh terkenal dan dipanggil sebagai ‘bapa pengajaran dengan mesin/alat-alat /jentera pengajaran automis/programmed instructions’.
 Berdasarkan teori pelaziman operan yang jelas.
 Eksperimen ’kotak Skinner’ : tempat makan dibuat daripada tin dan di luarnya ada 1 alat untuk jatuhkan biji makanan ke dalam tin. Setiap kali makanan jatuh bunyi tin seperti ‘ping’ wujud. Seekor tikus dimasukkan dan diberi makanan yang setiap kalinya dijatuhkan ke tin. Biji makanan akan jatuh ke tin jika sebatang besi yang disisipkan itu dipijak tikus tersebut. Kebetulan, tikus itu lapar dan terpijak besi tersebut dan biji makanan jatuh ke tin. Setelah beberapa kali, tikus itu mempelajari bahawa apabila ia menekan besi tersebut , maka makanan akan jatuh ke tin. Biji makanan itu dinamai pengukuh(reinforce), dan peristiwa penekanan besi sebagai peristiwa pengukuh ,munculnya makanan dinamai rangsangan pengukuhan(stimulus)dan perilaku tikus dinamai perilaku yang dilazimkan. Tingkah laku inilah yang dinamai pelaziman operan/instrumental ,iaitu hal tingkah laku begini menyebabkan munculnya biji makanan. Pengukuhan inilah menyebabkan tikus itu lebih cenderung untuk menekan besi tersebut.
 Dalam eksperimen ini, hadiah dijadikan sebagai hadiah sebagai pengukuhan dalam bentuk biji makanan. Hadiah yang menjadi pengukuh inilah yang menyebabkan tikus itu akan lebih cenderung untuk menekan batang besi tersebut. Reinforcement (pengukuhan), ini memungkinkan berulangnya sesuatu perilaku. Skinner percaya proses pembelajaran yang utama sama pada binatang dan manusia.
 Begitu juga dalam pengajaran bahasa, guru dianggap sebagai arkitek utama dalam pembentukan tingkah laku murid(sehingga boleh bertutur). Tujuan pengajaran bahasa dilakukan oleh murid secara berulang-ulang. Kemudian tujuan ini dibahagikan kepada sejumlah tugas-tugas kecil yang diperkukuhkan satu demi satu agar operans(serangkai perbuatan) diperkukuhkan sehingga menambah kemungkinan berulangnya perbuatan-perbuatan itu di kemudian hari.
 Pengukuhan merupakan satu konsep yang sangat penting dalam teori pembelajaran Skinner.
 Skinner menyatakan bahawa perilaku berbahasa selalu dibentuk dan dipertahankan oleh peristiwa-peristiwa pengukuhan. Skinner juga mengatakan bahawa perilaku berbahasa kanak-kanak, iaitu pemerolehan bahasa ibundanya, muncul secara beransur-ansur mengikut peristiwa-peristiwa pengukuhan. Hal ini jelas melalui kata-katanya iaitu
 ‘…dalam mengajar kanak-kanak bercakap…kita lebih dahulu mengucapkan satu model iaitu kita mengatakan sesuatu dan mengatur Peristiwa-peristiwa supaya gerak balas atau tindak balas yang mempunyai milik-milik yang sama akan diperkukuhkan’(1974:97)

2.6 Teori Pengurangan Dorongan atau Ketegangan / Drive Reduction Theory- Clark Hull (1943,1952)
 Teori ini mengemukakan 3 peringkat pembelajaran iaitu:-

1. Mengandungi pembolehubah yang berdiri sendiri (bebas)
-termasuk pengalaman lama,hadiah-hadiah

2. Mengandungi pembolehubah penegah
-motivasi yang berbentuk insentif seperti hadiah-hadiah(kecenderungan organisme untuk memberikan gerak balas apabila rangsangan muncul)

3. Mengandungi pembolehubah yang tidak berdiri sendiri (tidak bebas)
Respon/banyak gerak balas/ketahanan terhadap kemusnahan.

 Dalam pengajaran bahasa Hull menekankan dorongan utama dan dorongan yang diperolehi untuk menerbitkan gerak balas.
 Menurut Hull, keperluan khas organisme terhadap sesuatu akan membangkitkan dorongan utama atau keadaan tegang pada masa-masa tertentu. Pengukuhan tidak diperlukan lagi. Dorongan utama ini sering dihubungkan dengan kekhuatiran. Kekhuatiran ini memiliki kekuatan sebagai dorongan kedua yang mempengaruhi pembelajaran. Oleh kerana seseorang itu ingin mencapai satu tujuan, maka pengharapan untuk mencapai tujuan ini akan mendorongnya untuk beraksi

2.7 Teori Mediasi atau Penegah/ Mediation Theory- Charles Osgood (1952,1953,1962)
 Osgood mengakui bahawa terdapatnya faktor mediasi atau penegah yang berlaku antara rangsangan dan gerak balas.
 Mengemukakan formula S-rm-Sm-R (rm=mediating response;Sm=mediating stimulus), rm dan Sm merupakan gerak balas penegah/mediasi dan satu lagi rangsangan diri penegah/mediasi di dalam otak organisme. Hal ini bermaksud organisme tidak hanya diserang oleh 1 rangsangan utama(S) pada waktu/masa tertentu sahaja, malah diserang juga oleh beberapa rangsangan tambahan yang terdapat dalam persekitaran yang berhubung dengan rangsangan utama tadi secara serentak. Semua rangsangan ini (rangsangan S + rangsangan tambahan) telah dilazimkan kepada sekumpulan gerak balas (gerak balas utama R + gerak balas tambahan)yang diterbitkan oleh organisme itu. Sekalipun rangsangan utama S tidak hadir ,maka rangsangan tambahan boleh juga menerbitkan sebahagian gerak balas tambahan pada organisme.

 Bila diterjemah ke bahasa Melayu rumusnya ialah :

 S-rp-sp-R*(rangsangan- gerak balas penengah-rangsangan penegah-gerak balas) . Apabila gerak balas penegah/mediasi(rp) dalam otak diterbitkan oleh S, maka secara automatis rp akan membangkitkan rangsangan penegah/mediasi(sp)dalam diri organisme yang serta merta akan menerbitkan R. Sekalipun S tidak hadir ,maka dengan adanya sp, organism boleh juga mempunyai kekuatan sendiri untuk menerbitkan R tanpa kehadiran S. Namun kekuatan sendiri(sp) perlu terlebih dahulu diterbitkan oleh S. kerana jika tidak sp tidak akan wujud.

2.8 Teori Dua Faktor Disempurnakan/Revised Two-Factor Teory-D. Hobart Mowrer (1960)
 Mowrer menganggap ada 2 jenis pengukuhan iaitu:-

(i) pengukuhan bertambah(incremental reinforcement)/hukuman kedua atau tambahan
-iaitu perasaan kecewa/takut telah dibangkitkan/ditambah.
-Mowrer menyatakan emosi(perasaan), saja yang boleh dilazimkan dan bukannya tingkah laku. Jadi setiap gerak balas yang dilazimkan itu merupakan 1 gerak balas emosi, yang bertindak sebagai satu dorongan atau merangsang seseorang untuk bertindak. Oleh itu, dengan menambah perasaan takut(yang merupakan hukuman tambahan), maka pengukuhan semakin ditingkatkan. Hal ini akan menyebabkan individu tersebut beraksi/bertindak bersungguh-sungguh untuk menggelakkan hukuman tambahan ini.

(ii) pengukuhan berkurang (decremental reinforcement)/hadiah
-berkurangnya pengukuhan ,maka ketegangan yang disebabkan perasaan takut telah berkurangan dan membangkitkan harapan/kelegaan. Dalam situasi hadiah atau ganjaran yang ditimbulkan oleh pengukuhan berkurangan,perasaan lega telah dialami oleh individu sebagai ‘sign’(tanda) bahawa satu peristiwa yang tidak diingini telah dielakkan; atau satu pengharapan dibangkitkan yang menandakan bahawa satu peristiwa yang menggembirakan akan muncul.

 Mowrer menegaskan bahawa pelaziman emosi pengharapan dan emosi ketakutan merupakan kunci proses pembelajaran. Emosi-emosi inilah yang bertindak sebagai rangsangan penegah /mediasi yang mampu merangsang individu untuk bergerak atau memberikan tindak balas.
 Mowrer menyatakan dalam pemerolehan bahasa peranan emosi adalah mustahak. Menurut Mowrer bayi mendengar kata-kata pertama ibunya yang juga telah memberikan perasaan kasih sayang. Maka bayi ini akan berusaha bersungguh-sungguh meniru kata ibunya untuk merasakan kehadiran ibu yang dicintainya kerana telah memperoleh kasih daripadanya. Jadi emosi cinta pada ibunya telah bertindak sebagai pengukuhan tambahan kerana telah berhubung dengan rangsangan kasih sayang.Kemudian peniruan kata-kata ini telah berfungsi sebagai pengukuh utama. Hal ini menjadikan pengucapan ini sebagai sebahagian daripada tabiatnya.
3.0 PENUTUP

Tuntasnya, telah banyak teori-teori pembelajaran yang diperkenalkan oleh ahli-ahli psikologi dalam usaha mereka untuk membantu agar konsep pembelajaran menjadi lebih mudah difahami orang. Jikalau konsep pembelajaran ini sudah difahami, maka kaedah-kaedah pengajaran bahasa akan dapat disempurnakan dengan lebih baik lagi.


Nota kuliah
Kuliah 1
- Menerangkan skop kerja kursus dan peperiksaan.
- Menerangkan proses yang berlaku dalam minda kanak-kanak.
- Beberapa pendapat ahli psikolinguistik menyatakan bahawa manusia lahir tanpa tahu berbahasa. Namun akhirnya ia akan belajar berbahasa.Kanak-kanak belajar bahasa dengan cepat. Membincangkan proses neurologi yang mempengaruhi perkembangan pemerolehan bahasa kanak-kanak.
- Menerangkan bahawa psikolinguistik iaitu proses mengkaji bagaimana kanak-kanak tahu berbahasa dan bagaimana bahasanya berkembang.Proses pemerolehan bahasa dikatakan berlaku secara semulajadi dan juga melalui peniruan.
- -kanak-kanak memulakan bahasanya dengan suku kata, kemudian kepada perkataan. Ada perkataan yang huruf depannya dihilangkan atau digantikan dengan huruf yang lain. Proses ini dipanggil pengguguran huruf.
- ‘Kritikal age’ merupakan masa iaitu kanak-kanak sudah mula melengkapkan perkataannya dan pola-pola ayat. Ada bukti yang menunjukkan bahawa sekiranya kanak-kanak itu tidak terdedah dengan bahasa manusia atau mendengar manusia bercakap, maka tiada model untuk dia menerima proses bercakap dan akan membawa implikasi yang tidak baik untuk kanak-kanak tersebut.
Kuliah ke-2
- Mengenai ungkapan,ayat,frasa dan bunyi.
- Mengenai ‘language code.’
- Penerangan mengenai kanak-kanak yang menyebut tapi tidak memahami erti atau maksudnya. Di sini bahasa yang dipelajari oleh kanak-kanak tersebut adalah melalui proses peniruan iaitu mendengar dan menyebut kembali apa yang diperkatakan oleh orang dewasa kepadanya.
- Penerangan berkaitan bunyi yang dilambangkan.
- Berlaku pengguguran perkataan sama ada depan atau tengah oleh kanak-kanak.
- Penerangan mengenai kod-kod bahasa atau berbahasa.
- Contohnya : ju (melambangkan baju). Pengguguran depan berlaku, namun kanak-kanak tersebut sudah mula membentuk suku kata.

Kuliah ke-3
- Penerangan mengenai teori pembelajaran
- Pemberian tugasan berkaitan pembinaan jadual huruf yang disebut oleh sampel yang dikaji.
a. Memasukkan demografi
b. Huruf-huruf membuat analisis
c. Membina jadual pemerolehan bunyi

Kuliah ke-4
- Pemerolehan bunyi: menyenaraikan bunyi-bunyi yang disebut oleh kanak-kanak
- Membuat analisis bunyi (huruf-huruf yang telah digunakan)
- Membina jadual bunyi berdasarkan data yang diperolehi.
- Memasukkan demografi ibu bapa kanak-kanak yang dikaji.
- Melihat proses bunyi yang telah mantap dan kurang mantap

Kuliah ke-5
- Membentangkan hasil yang dikumpul setiap minggu.
- Memgeluarkan huruf-huruf yang telah digunakan oleh kanak-kanak yang dikaji.
- Belajar bagaimana kanak-kanak membezakan makna.
- Melihat perkembangan bunyi bahasa iaitu sudah ada imbuhan atau tidak. Kemudian melihat kanak-kanak tersebut membentuk frasa/ayat baru.
- Menulis frasa-frasa yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut.

Kuliah ke-6
-proses kanak-kanak memahami dan mengembangkan frasa.
Contohnya : n/a/k i/p/u/n= hendak telefon
-tahap satu : satu perkataan contohnya takut.
Tahap dua: pembinaan ayat contohnya akan ubat=makan ubat
-isu bagaimana kanak-kanak belajar makna perkataan dan mereka dapat membezakan makna yang berkaitan.
-selain itu pemerhatian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kanak-kanak tersebut belajar bunyi dan maknanya.

Kuliah ke-7
- Kanak-kanak 2 tahun menguasai bunyi (sebutan)
- Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa (dari segi frasa,ayat iaitu ayat pendek dan ayat panjang)
- Bagaimana kanak-kanak membuat klasifikasi mengenai makna yang disebutnya.
- Pemahaman mengenai proses perkembangan bahasa kanak-kanak( dari sudut dunia kanak-kanak tersebut)
- Selain itu mengklasifikasikan bentuk kata seperti kata kerja, kata adjektif dan kata nama yang disebut oleh kanak-kanak.

Kuliah ke-8
- Mempelajari bagaimana kanak-kanak membuat rumus-rumus tatabahasa atau membentuk ayat-ayat daripada ayat kecil.
- Melihat bahawa kanak-kanak menyebut satu perkataan , contohnya cucu ( bermaksud saya hendak minum susu)
- Selain itu melihat bagaimana kanak-kanak belajar dan mengenali makna.
- Beberapa analisis dilakukan berkaitan bunyi bagi bahasa kanak-kanak bawah 2 tahun.

Kuliah ke-9
-kanak-kanak dikatakan pelat sebutannya kerana
a. banyak suku kata. Pelat kanak-kanak ini akan hilang apabila mereka dewasa
-selain itu mengenai pragmatik yang dikatakan memanipulasikan bahasa.
-penerangan berkaitan nahu ,iaitu anak-kanak dari segi kemajuannya dalam membentuk kata-kata.
-konsep usia kritikal/tahap yang penting
-pernyataan mengenai dalam minda/otak kanak-kanak ada jentera penguasaan bahasa.
-bagaimana kanak-kanak belajar berbahasa;-bila kanak-kanak tersebut didedahkan dengan bahasa manusia, maka jentera bahasa tersebut akan hidup.Persoalan berkaitan kanak-kanak dilahirkan oleh keluarga yang pekak.
-Hal berkaitan kanak-kanak belajar 2-7 tahun mereka masih belajar.
-maklumat berkaitan kanak-kanak yang pergi sekolah pada usia yang muda.
-penerangan berkaitan konsep yang paling sukar iaitu ‘bilangan’. Contohnya kita akan mengetahui angka tersebut adalah satu. Bilangan ini diajarkan oleh ibu bapa atau guru dan ini akan diikut oleh kanak-kanak.
-Perkara yang paling lambat kanak-kanak hendak berkembang iailah:-
a. berkaitan masa
b. berkaitan logik
c. berkaitan tempat
d. berkaitan sebab- akibat

Kuliah ke-10
- Perbincangan berkaitan tugasan.
- Memasukkan teori/proses/peristiwa yang digunakan sebagai contoh.
- Selain itu mengenal pasti penyebutan dan pembinaan ayat/ kata oleh kanak-kanak yang dikaji.
- Menyiasat bagaimana atau bila kanak-kanak membina makna dan melihat proses pragmatik.
- Perbincangan berkaitan semantik, iaitu bagaiamana kanak-kanak belajar makna dan tahu makna dan apa yang disebutnya. Selain itu isu berkaitan apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang membolehkan apa yang dilihatnya dan memberikan label pada perkataan yang digunakannya.
- Selain itu untuk melihat bagaimana kanak-kanak tersebut tahu bahawa setiap benda dalam dunia ini ada labelnya.
- Mempelajari konsep prototaip(ciri-ciri yang ada pada sesuatu benda yang menyebabkan kanak-kanak memahami apa yang disebutnya itu)
- Memahami proses lambang ideogram dan huruf

zuraliza said...

Zuraliza Binti Zakaria
SMK Tunku Ismail Sungai Petani Kedah
012-4341415

Nota Kuliah (10 markah)

Psikoliguistik adalah suatu proses psikologi dan bahasa.

2 Januari 2009

Menyelidiki bahasa kanak-kanak.

- Sejarah aktifnya bermula pada tahun 200 masihi.Diari ibu bapa. Mulai tahun 1950, lebih kajian secara menyeluruh dan sistematik dilakukan terhadap penelidikan bahasa kanak-kanak ini.
- Pita rakaman: Pertuturan bahasa kanak-kanak yang dirakam dengan menggunakan pita rakaman dapat dianalisis dan dirakam secara berulang-ulang dan dapat mendengar proses bunyi tersebut yang mungkin pada pertama kalinya kita mendengar melalui pita rakaman tersebut, bunyi itu agak kabur dan kurang jelas.
- Pengitlakan (proses generalisasi), deskripsi secara lengkap dan tepat.
- Multidisiplinari: Linguistik dan eksperimens.
Contohnya seperti: Apakah perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak dan daripada dapatan tersebut apakah proses yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut.

Bagaimana kanak-kanak mempelajari sesuautu bahasa. Itulah yang dikaitkan dengan bidang psikolinguistik atau bidangan bahasa.

Bidang bahasa.
- Bagaimana kita memahami kanak-kanak mempelajari sesuatu bahasa.
- Bahasa disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kompleks. Bagaimana kanak-kanak itu dapat mempelajari sesuatu bahasa yang sangat kompleks dengan tidak berusaha bersungguh-sungguh tetapi hanya tahu menyebut sesuatu perkataan tanpa memahami maknanya.

Ahli-ahli psikologi yang terkenal antaranya Sigmund Freud, NOAM Chomsky, Carol Chomsky, Skinner, Watson yang telah memberikan teori-teori berkenaan pemerolehan bahasa kanak-kanak ini.

Freud meletakkan satu kelompok kanak-kanak kepada bentuk yang tidak boleh bercakap. Kajian yang lebih sistematik berlaku dalam 50 tahun lalu. Antara dapatan dalam kajian itu adalah:
- Apakah pola, perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak
- Bilakah seseorang kanak-kanak itu boleh bercakap (bergantung kepada individu)
- Adakah bahasa yang dikeluarkan oelh seseorang kanak-kanak itu dapat dikembangkan lagi?
- Rakam dengan menggunakan alat teknologi seperti pita rakaman, kamera digital, handycam. Dan sebagainya.
- Pada masa ini berkembangnya teori empirical iaitu apabila kenyataan atau dasar yang kita buat itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar.
- Proses bunyi yang keluar daripada mulut kanak-kanak adalah… seterusnya…

Kuliah pada 09/01/2009
-Kaedah yang berkesan-

BERJAYA

-Penyelidik membina kaedah berkesan untuk mendapatkan data daripada kanak-kanak.
- Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana:
= berlakunya perkembangan kognitif (pemikiran)
= Jangka minat (attention) kanak-kanak terhadap sesuatu tidak panjang. Hal ini kerana mereka cepat merasa jemu dan bosan terhadap sesuatu terutamanya
-apabila ianya melibatkan proses pembelajaran. Kecuali jika proses pembelajaran itu menggunakan kaedah menggunakan peta minda atau visual yang mempunyai suara dan gambar( ideogram).
= Kanak-kanak cepat memahami dan mengingat arahan
= Tetapi ianya tidak dapat dilakukan kepada kanak-kanak di bawah 3 tahun.Kaedah baru
- Teknik merakam dan desain eksperimen direka
- Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan
- Ada mikrofon radio
- Sampel besar bertahun-tahun
- Teknik eksperimen sesuai dengan intelektual dan pengalaman sosial
- Kanak-kanak belum dapat bercakap pun masih boleh diambil untuk dijadikan responden kajian.
- Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara
- Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam.
- Data boleh dipercayai, bermula dari peringkat awal kelahiran sehinggalah baligh.


Sampel alamiah
- Naturalistik sampling: suasana lazim kanak-kanak.
- Dirumah: Akustik tidak baik dan alat boleh mengganggu kanak-kanak.
- Pusat penyelidikan: Kanaka-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan.
- Data berkualiti : representative (contoh buat peta. Dan kita ambil cirri-ciri yang penting sahaja) dan naturalistic.
- Kesulitan: Mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya.
- Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak.
- Mungkin tidak banyak peristiwa tentang cirri-ciri bagi membuat kesimpulan bagai mana kanak-kanak belajar
- Perlu tambahan daripada kaedah yang lain.Psikologi eksperimental banyak digunakan

- Bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa.
- Reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek
- Jalankan tugasan dan kumpul data
- Buat analisis statistic behavior (tingkah laku) subjek.
- Hasilnya beri bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan) memperbaiki eksperimen akan datang.

Hasil Penyelidikan
- Dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak
- Tetapi pengitlakan daripada kajian ini sukar
- Apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal, tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa
- Lain subjek, suasana, eksperimen, dan prosedur statistic member interprestasi berlainan.
- Sangat perlahan. Memakan masa lama untuk penyelidik memastikan semua angkuhan dikaji dan hasilnya sahih.

Kekerapan
- Berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen?
- Kerap, selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat, mulai lahir hingga 3 bulan.

Roger Brown (ahli Psikolinguistik)
- Sebuah penyelidikan penting oleh ahli psikologi Amerika Roger Brown (1925- dalam tahun 1960- an).
Saiz Sampel
- Apabila biilangan kanak-kanak itu ramai, maka penyelidikan tertumpu kepada penyelidikan unsur bahasa tertentu sahaja. Sampel besar tidak semestinya menjamin keberhasilannya.

Apa yang patut dilakukan
- Sampel yang popular dilakukan adalah setengah jam
- Mereka menggunakan ujaran yang dipastikan. Contohnya 100 ujaran pada satu-satu masa
- Yang penting adalah responden ujaran daripada kanak-kanak itu sendiri..
- Bersifat naturalistik atau representatif.

Kuliah pada 16/01/2009

Etika= nilai kod= peraturan
Etika pakaian (x) kod pakaian
Language kod peraturan berbahasa
Elaborate kod= peraturan-peraturan dan bahasa yang sangat canggih
Logic of place = logik tempat
Contoh ayat:
Beli tasbih di Mekah (betul) = peraturan berbahasa
Beli tasbih dekat Mekah (salah) = peraturan berbahasa

Contoh lain:
Selalu diucapkan oleh pelajar;
Jasa kalian (ibu bapa) tidak dapat dibalas (x)
Konteks ayat di atas salah kerana kalian member makna ibu bapa. Ibu bapa tidak boleh menggunakan gelaran “kalian”

Basil Berstein 1950-an daripada Univercity of London, mengkaji pelajar-pelajar yang datang dari London dan kebanyakannya dari Jamaica dan dari keluarga atau golongan bawahan. Oleh itu, bahasa yang dituturkan oleh mereka seharian adalah dari kelas rendah.
-Penceramah yang menngunakan bahasa yang tinggi adalah seperti Tan Sri Rais Yatim dan Ustaz Badrul Amin.
- Tetapi untuk berbahasa, kita mesti tengok tempat dan keadaan.

Penghasilan yang berasakan kepada tiruan?
- apakah proses peniruan tersebut?
- Tidak mungkin sebagai orang dewasa kita akan bercakap atau berucap perkara yang tidak pernah dibaca atau dilakukan.
- Proses berucap boleh berlaku tanpa memahaminya
- Kita bercakap tanpa memahami ertinya…

Kuliah pada 23/01/09
Naturalistik inquiry
- Bagaimana bahasa kanak-kanak itu berkembang secara semulajadi
- Apa perkembangan yang berlaku terhadap bahasa kanak-kanak itu
- Apa perkembangan bahasa kanak-kanak itu secara semulajadi
Lakukan eksperimen. Bagaimana eksperimen dihasilkan?
Dari kecil- apa yang mula dikatakan?

Kuliah pada 30/01/2009
Antara masalah kanak-kanak (terhadap penyelidikan kanak-kaank)
- Tidak tahu sama ada kanak-kanak faham atau tidak apa yang diarahkan
- Kognitif = sains = mengkaji apa yang kita tahu terhadap apa yang kita tahu…

Logik Tempat
- meletakkan gula-gula di atas meja
- Soalan: bertanya kanak-kanak di mana gula-gula itu berada?
- Jawapan: Gula-gula itu berada di atas meja
Ini adalah proses yang dinamakan sebagai perkembangan kognitif/ intelektual/pemilkiran.

Antara masalah dalam eksperimen terhadap kanak-kanak
- sebanyak mana bahan yang dikumpul, mencukupi untuk dibuat eksperimen
- Jika dilakukan setiap hari terhadap kanak-kanak tidak semua apa yang kita inginkan, kanak-kanak itu dapat melakukannya.
masalah kedua eksperimen tehadap kanak-kanak ialah:
- apakah kanak-kanak itu pandai menghasilkan bunyi atau sekadar meniru daripada orang yang terdekat dengannya
- Contoh: ucapan terima kasih setelah menerima sesuatu daripada orang
- Ucapn tersebut mungkin dilakukan setelah ibu bapa kanak-kanak itu menyuruh kanak-kanak tersebut untuk mengucapkan terima kasih dan seterusnya menyalam orang yang member hadiah tersebut.

Kuliah 06/02/2009
Perkataan Pertama
- umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama
- itulah bukti ketara perkembangan bahasa, bayi mula bercakap
- tetapi pada hakikatnya, banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan
- 3 bidang besar: penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan.

Penghasilan bunyi
- daripada saat bayi lahir hingga 12 bula ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi.
- Ada beberapa tahap perkembangan
- tahap 1 (0- 8 minggu): bunyi-bunyi asas biologi
- pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.
- Ia mungkin menyatakan lapar, sakit dan sebagainya terhadap bunyi refleksi (menghasilakn bunyi secara naluri).
- bunyi makan, mencepak, menelan, batuk, sendawa adalah juga berkitan dengan keperluan biologi
- Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara di selang seli dengan sepi sudah didokumentasikan denga baik.
- Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan rendah. Kualitii bunyi menyerupai bunyi vokal (a).

Kuliah pada 13/02/2009

- Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi.
- Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama.
- sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai riitma yang berlainan.
- bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek
- bunyi makan lebih pendek dan rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan
- kita tidak dapat mengjangkakan apakah makna yang dietrima di sebalik tangisan bayi tersebut.

Tidak seperti bunyi bahasa
- tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa
- namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa
- Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi
- bunyinya beritma
- pita suara digunakan bagi menghasilakn pola-pola nada suara
- ini sama seperti asas bunyi
Kuliah padaa 20/02.2009

Tahap 2 (8-20 minggu (gelak dan mengagah)
- antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila diribakan
- tangisan juga dihasilkan. Nadanya mula berbagai-bagai
- mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu
- berirama dan pendek
- mula mengagah dan gelak. Mula menunjukkan kontor intonasi
- bunyi gasgur menyerupai suku kata
- 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir
- pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa
- lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviiti menyebut bunyi bahasa.

Kuliah pada 27/02/2009

Tahap 3 (20 – 30 minggu (bermain dengan bunyi bahasa)
- penghasilan bunyi lebih mantap
- bunyi lebih panjang 1 saat seperti huruf vokal dan konsonan.
- nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal
- ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan
- ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut
- bunyi seolah-olah berlatih pada masa ini. Lebih mengembirakan pada ibu bapaanya.

Kuliah pada 06/03/2009
Tahap 4 (25-50 minggu) membebel
- membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja. Tetapi lebih kerap digunakan
- bunyi seperti bababa dan deretan lain…selalunya diulang
- selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti – aa bb, aagaa, dada dan lain-lain
- bebel tidak ada makna tetapi menyerupai bunyi dewasa
- pada mulanya pengkaji percaya membebel dan bahas tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah
- kanak-kanak terus membebel setelah bercakap. Dia akan membebel sehingga 18 bulan
- bunyi bebel ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi

Tahap 5 (9-18 bulan) ujaran berirama
- bunyi sudah berirama, berbeza-beza
- ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran
- bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan
- mainan dan ulangan seperti nyanyian bermelodi
- sudah ada suku kata, kata awal, dengan makna jelas
- ini tanda awal bahasa
- kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan


Kuliah pada 13/03/2009

Bacaan melalui buku dan perbentangan
Tajuk saya :pendidikan pemulihan sekolah”
Minggu 1

Pengujian terhadap seorang budak sebagai responden untuk dibuat kajian tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang ada pada dia.

Proses rakaman memakan masa selama setengah jam setiap minggu. Responden yang dikaji bernama Nurisya Khyra binti Zamzuri. Berusia 13 bulan. Kedua ibu bapanya merupakan pendidik di salah sebuah sekolah di negeri Kedah.

Perkataan yang dirakam pada minggu pertama melalui percakapan dan perbuatan budak tersebut. Antara perkataan tersebut adalah ‘cu’ bagi susu, “matan” untuk makan, “ba gi’ untuk baba pergi, “ma” untuk mama, ‘syedap’ untuk sedap, “nanak’ untuk tidak hendak.

Minggu 2.

Perkataan yang disebut antaranya susu masih menjadi “cu”, matan (makan), yang lainnya masih sama tetapi ada penambahan dari segi jumlah perkataan. Sudah mula memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan “tatak” untuk kakak, adik (adik), tok (atok), atok juga mewakili atok. Tetapi bagi orang utara, tok mewakili nenek perempuan manakala wan mewakili nenek lelaki. Hal ini berbeza dengan orang yang tinggal di sebelah selatan. Mereka memanggil “atok” untuk gelaran bagi nenek lelaki, manakala, “wan” bagi nenek perempuan. Selain itu, Nurisya juga sudah mula pandai merasa makanan. Sekiranya makanan yang diberikan kepadanya itu manis, dia akan mengatakannya “anis” yang membawa maksud makanan itu manis. Begitu juga dengan masam dan masin. Dia akan menyatakan makanan itu acam jika masam dan acin jika masin. Jadi di sini, apa yang dapat saya perhatikan, dia sudah mula bercakap menggunakan perkataan tertentu tetapi dengan cara menggugurkan imbuhan di hadapannya. Sebagai contoh: masam jadi acam. Konsonan “m” di sini telah gugur apabila dia mula menyebut perkataan masam tersebut.


Minggu 3

Perkataan yang sudah mula disebut oleh responden yang dikaji adalah sudah mula terdengar bunyi-bunyi seperti p (peh), m (meh), n (neh), d (deh), t (teh), c (ceh),
Antara perkataan yang disebut oleh Nurisya yang menghasilkan bunyi p (peh) adalah pai (sampai), bunyi m (meh) adalah mama, n (neh) adalah nanak, t (teh) adalah takmau, dan c (ceh) adalah cu untuk susu.

zuraliza said...

Zuraliza Binti Zakaria
SMK Tunku Ismail Sungai Petani Kedah
012-4341415

Nota Kuliah (10 markah)

Psikoliguistik adalah suatu proses psikologi dan bahasa.

2 Januari 2009

Menyelidiki bahasa kanak-kanak.

- Sejarah aktifnya bermula pada tahun 200 masihi.Diari ibu bapa. Mulai tahun 1950, lebih kajian secara menyeluruh dan sistematik dilakukan terhadap penelidikan bahasa kanak-kanak ini.
- Pita rakaman: Pertuturan bahasa kanak-kanak yang dirakam dengan menggunakan pita rakaman dapat dianalisis dan dirakam secara berulang-ulang dan dapat mendengar proses bunyi tersebut yang mungkin pada pertama kalinya kita mendengar melalui pita rakaman tersebut, bunyi itu agak kabur dan kurang jelas.
- Pengitlakan (proses generalisasi), deskripsi secara lengkap dan tepat.
- Multidisiplinari: Linguistik dan eksperimens.
Contohnya seperti: Apakah perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak dan daripada dapatan tersebut apakah proses yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut.

Bagaimana kanak-kanak mempelajari sesuautu bahasa. Itulah yang dikaitkan dengan bidang psikolinguistik atau bidangan bahasa.

Bidang bahasa.
- Bagaimana kita memahami kanak-kanak mempelajari sesuatu bahasa.
- Bahasa disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kompleks. Bagaimana kanak-kanak itu dapat mempelajari sesuatu bahasa yang sangat kompleks dengan tidak berusaha bersungguh-sungguh tetapi hanya tahu menyebut sesuatu perkataan tanpa memahami maknanya.

Ahli-ahli psikologi yang terkenal antaranya Sigmund Freud, NOAM Chomsky, Carol Chomsky, Skinner, Watson yang telah memberikan teori-teori berkenaan pemerolehan bahasa kanak-kanak ini.

Freud meletakkan satu kelompok kanak-kanak kepada bentuk yang tidak boleh bercakap. Kajian yang lebih sistematik berlaku dalam 50 tahun lalu. Antara dapatan dalam kajian itu adalah:
- Apakah pola, perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak
- Bilakah seseorang kanak-kanak itu boleh bercakap (bergantung kepada individu)
- Adakah bahasa yang dikeluarkan oelh seseorang kanak-kanak itu dapat dikembangkan lagi?
- Rakam dengan menggunakan alat teknologi seperti pita rakaman, kamera digital, handycam. Dan sebagainya.
- Pada masa ini berkembangnya teori empirical iaitu apabila kenyataan atau dasar yang kita buat itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar.
- Proses bunyi yang keluar daripada mulut kanak-kanak adalah… seterusnya…

Kuliah pada 09/01/2009
-Kaedah yang berkesan-

BERJAYA

-Penyelidik membina kaedah berkesan untuk mendapatkan data daripada kanak-kanak.
- Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana:
= berlakunya perkembangan kognitif (pemikiran)
= Jangka minat (attention) kanak-kanak terhadap sesuatu tidak panjang. Hal ini kerana mereka cepat merasa jemu dan bosan terhadap sesuatu terutamanya
-apabila ianya melibatkan proses pembelajaran. Kecuali jika proses pembelajaran itu menggunakan kaedah menggunakan peta minda atau visual yang mempunyai suara dan gambar( ideogram).
= Kanak-kanak cepat memahami dan mengingat arahan
= Tetapi ianya tidak dapat dilakukan kepada kanak-kanak di bawah 3 tahun.Kaedah baru
- Teknik merakam dan desain eksperimen direka
- Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan
- Ada mikrofon radio
- Sampel besar bertahun-tahun
- Teknik eksperimen sesuai dengan intelektual dan pengalaman sosial
- Kanak-kanak belum dapat bercakap pun masih boleh diambil untuk dijadikan responden kajian.
- Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara
- Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam.
- Data boleh dipercayai, bermula dari peringkat awal kelahiran sehinggalah baligh.


Sampel alamiah
- Naturalistik sampling: suasana lazim kanak-kanak.
- Dirumah: Akustik tidak baik dan alat boleh mengganggu kanak-kanak.
- Pusat penyelidikan: Kanaka-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan.
- Data berkualiti : representative (contoh buat peta. Dan kita ambil cirri-ciri yang penting sahaja) dan naturalistic.
- Kesulitan: Mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya.
- Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak.
- Mungkin tidak banyak peristiwa tentang cirri-ciri bagi membuat kesimpulan bagai mana kanak-kanak belajar
- Perlu tambahan daripada kaedah yang lain.Psikologi eksperimental banyak digunakan

- Bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa.
- Reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek
- Jalankan tugasan dan kumpul data
- Buat analisis statistic behavior (tingkah laku) subjek.
- Hasilnya beri bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan) memperbaiki eksperimen akan datang.

Hasil Penyelidikan
- Dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak
- Tetapi pengitlakan daripada kajian ini sukar
- Apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal, tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa
- Lain subjek, suasana, eksperimen, dan prosedur statistic member interprestasi berlainan.
- Sangat perlahan. Memakan masa lama untuk penyelidik memastikan semua angkuhan dikaji dan hasilnya sahih.

Kekerapan
- Berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen?
- Kerap, selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat, mulai lahir hingga 3 bulan.

Roger Brown (ahli Psikolinguistik)
- Sebuah penyelidikan penting oleh ahli psikologi Amerika Roger Brown (1925- dalam tahun 1960- an).
Saiz Sampel
- Apabila biilangan kanak-kanak itu ramai, maka penyelidikan tertumpu kepada penyelidikan unsur bahasa tertentu sahaja. Sampel besar tidak semestinya menjamin keberhasilannya.

Apa yang patut dilakukan
- Sampel yang popular dilakukan adalah setengah jam
- Mereka menggunakan ujaran yang dipastikan. Contohnya 100 ujaran pada satu-satu masa
- Yang penting adalah responden ujaran daripada kanak-kanak itu sendiri..
- Bersifat naturalistik atau representatif.

Kuliah pada 16/01/2009

Etika= nilai kod= peraturan
Etika pakaian (x) kod pakaian
Language kod peraturan berbahasa
Elaborate kod= peraturan-peraturan dan bahasa yang sangat canggih
Logic of place = logik tempat
Contoh ayat:
Beli tasbih di Mekah (betul) = peraturan berbahasa
Beli tasbih dekat Mekah (salah) = peraturan berbahasa

Contoh lain:
Selalu diucapkan oleh pelajar;
Jasa kalian (ibu bapa) tidak dapat dibalas (x)
Konteks ayat di atas salah kerana kalian member makna ibu bapa. Ibu bapa tidak boleh menggunakan gelaran “kalian”

Basil Berstein 1950-an daripada Univercity of London, mengkaji pelajar-pelajar yang datang dari London dan kebanyakannya dari Jamaica dan dari keluarga atau golongan bawahan. Oleh itu, bahasa yang dituturkan oleh mereka seharian adalah dari kelas rendah.
-Penceramah yang menngunakan bahasa yang tinggi adalah seperti Tan Sri Rais Yatim dan Ustaz Badrul Amin.
- Tetapi untuk berbahasa, kita mesti tengok tempat dan keadaan.

Penghasilan yang berasakan kepada tiruan?
- apakah proses peniruan tersebut?
- Tidak mungkin sebagai orang dewasa kita akan bercakap atau berucap perkara yang tidak pernah dibaca atau dilakukan.
- Proses berucap boleh berlaku tanpa memahaminya
- Kita bercakap tanpa memahami ertinya…

Kuliah pada 23/01/09
Naturalistik inquiry
- Bagaimana bahasa kanak-kanak itu berkembang secara semulajadi
- Apa perkembangan yang berlaku terhadap bahasa kanak-kanak itu
- Apa perkembangan bahasa kanak-kanak itu secara semulajadi
Lakukan eksperimen. Bagaimana eksperimen dihasilkan?
Dari kecil- apa yang mula dikatakan?

Kuliah pada 30/01/2009
Antara masalah kanak-kanak (terhadap penyelidikan kanak-kaank)
- Tidak tahu sama ada kanak-kanak faham atau tidak apa yang diarahkan
- Kognitif = sains = mengkaji apa yang kita tahu terhadap apa yang kita tahu…

Logik Tempat
- meletakkan gula-gula di atas meja
- Soalan: bertanya kanak-kanak di mana gula-gula itu berada?
- Jawapan: Gula-gula itu berada di atas meja
Ini adalah proses yang dinamakan sebagai perkembangan kognitif/ intelektual/pemilkiran.

Antara masalah dalam eksperimen terhadap kanak-kanak
- sebanyak mana bahan yang dikumpul, mencukupi untuk dibuat eksperimen
- Jika dilakukan setiap hari terhadap kanak-kanak tidak semua apa yang kita inginkan, kanak-kanak itu dapat melakukannya.
masalah kedua eksperimen tehadap kanak-kanak ialah:
- apakah kanak-kanak itu pandai menghasilkan bunyi atau sekadar meniru daripada orang yang terdekat dengannya
- Contoh: ucapan terima kasih setelah menerima sesuatu daripada orang
- Ucapn tersebut mungkin dilakukan setelah ibu bapa kanak-kanak itu menyuruh kanak-kanak tersebut untuk mengucapkan terima kasih dan seterusnya menyalam orang yang member hadiah tersebut.

Kuliah 06/02/2009
Perkataan Pertama
- umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama
- itulah bukti ketara perkembangan bahasa, bayi mula bercakap
- tetapi pada hakikatnya, banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan
- 3 bidang besar: penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan.

Penghasilan bunyi
- daripada saat bayi lahir hingga 12 bula ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi.
- Ada beberapa tahap perkembangan
- tahap 1 (0- 8 minggu): bunyi-bunyi asas biologi
- pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.
- Ia mungkin menyatakan lapar, sakit dan sebagainya terhadap bunyi refleksi (menghasilakn bunyi secara naluri).
- bunyi makan, mencepak, menelan, batuk, sendawa adalah juga berkitan dengan keperluan biologi
- Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara di selang seli dengan sepi sudah didokumentasikan denga baik.
- Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan rendah. Kualitii bunyi menyerupai bunyi vokal (a).

Kuliah pada 13/02/2009

- Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi.
- Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama.
- sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai riitma yang berlainan.
- bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek
- bunyi makan lebih pendek dan rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan
- kita tidak dapat mengjangkakan apakah makna yang dietrima di sebalik tangisan bayi tersebut.

Tidak seperti bunyi bahasa
- tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa
- namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa
- Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi
- bunyinya beritma
- pita suara digunakan bagi menghasilakn pola-pola nada suara
- ini sama seperti asas bunyi
Kuliah padaa 20/02.2009

Tahap 2 (8-20 minggu (gelak dan mengagah)
- antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila diribakan
- tangisan juga dihasilkan. Nadanya mula berbagai-bagai
- mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu
- berirama dan pendek
- mula mengagah dan gelak. Mula menunjukkan kontor intonasi
- bunyi gasgur menyerupai suku kata
- 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir
- pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa
- lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviiti menyebut bunyi bahasa.

Kuliah pada 27/02/2009

Tahap 3 (20 – 30 minggu (bermain dengan bunyi bahasa)
- penghasilan bunyi lebih mantap
- bunyi lebih panjang 1 saat seperti huruf vokal dan konsonan.
- nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal
- ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan
- ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut
- bunyi seolah-olah berlatih pada masa ini. Lebih mengembirakan pada ibu bapaanya.

Kuliah pada 06/03/2009
Tahap 4 (25-50 minggu) membebel
- membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja. Tetapi lebih kerap digunakan
- bunyi seperti bababa dan deretan lain…selalunya diulang
- selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti – aa bb, aagaa, dada dan lain-lain
- bebel tidak ada makna tetapi menyerupai bunyi dewasa
- pada mulanya pengkaji percaya membebel dan bahas tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah
- kanak-kanak terus membebel setelah bercakap. Dia akan membebel sehingga 18 bulan
- bunyi bebel ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi

Tahap 5 (9-18 bulan) ujaran berirama
- bunyi sudah berirama, berbeza-beza
- ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran
- bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan
- mainan dan ulangan seperti nyanyian bermelodi
- sudah ada suku kata, kata awal, dengan makna jelas
- ini tanda awal bahasa
- kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan


Kuliah pada 13/03/2009

Bacaan melalui buku dan perbentangan
Tajuk saya :pendidikan pemulihan sekolah”
Minggu 1

Pengujian terhadap seorang budak sebagai responden untuk dibuat kajian tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang ada pada dia.

Proses rakaman memakan masa selama setengah jam setiap minggu. Responden yang dikaji bernama Nurisya Khyra binti Zamzuri. Berusia 13 bulan. Kedua ibu bapanya merupakan pendidik di salah sebuah sekolah di negeri Kedah.

Perkataan yang dirakam pada minggu pertama melalui percakapan dan perbuatan budak tersebut. Antara perkataan tersebut adalah ‘cu’ bagi susu, “matan” untuk makan, “ba gi’ untuk baba pergi, “ma” untuk mama, ‘syedap’ untuk sedap, “nanak’ untuk tidak hendak.

Minggu 2.

Perkataan yang disebut antaranya susu masih menjadi “cu”, matan (makan), yang lainnya masih sama tetapi ada penambahan dari segi jumlah perkataan. Sudah mula memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan “tatak” untuk kakak, adik (adik), tok (atok), atok juga mewakili atok. Tetapi bagi orang utara, tok mewakili nenek perempuan manakala wan mewakili nenek lelaki. Hal ini berbeza dengan orang yang tinggal di sebelah selatan. Mereka memanggil “atok” untuk gelaran bagi nenek lelaki, manakala, “wan” bagi nenek perempuan. Selain itu, Nurisya juga sudah mula pandai merasa makanan. Sekiranya makanan yang diberikan kepadanya itu manis, dia akan mengatakannya “anis” yang membawa maksud makanan itu manis. Begitu juga dengan masam dan masin. Dia akan menyatakan makanan itu acam jika masam dan acin jika masin. Jadi di sini, apa yang dapat saya perhatikan, dia sudah mula bercakap menggunakan perkataan tertentu tetapi dengan cara menggugurkan imbuhan di hadapannya. Sebagai contoh: masam jadi acam. Konsonan “m” di sini telah gugur apabila dia mula menyebut perkataan masam tersebut.


Minggu 3

Perkataan yang sudah mula disebut oleh responden yang dikaji adalah sudah mula terdengar bunyi-bunyi seperti p (peh), m (meh), n (neh), d (deh), t (teh), c (ceh),
Antara perkataan yang disebut oleh Nurisya yang menghasilkan bunyi p (peh) adalah pai (sampai), bunyi m (meh) adalah mama, n (neh) adalah nanak, t (teh) adalah takmau, dan c (ceh) adalah cu untuk susu.

Minggu keempat.

normahismail said...

Normah Bt. Ismail ( M20081000089)
SK Methodist (ACS)
Jalan Lahat
30200 Ipoh.
014 2546199


Soalan 3.

Buat esei mengenai penguasaan bahasa kanak-kanak berdasarkan data yang dipungut selama dua bulan. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. (40 markah).

Jawapan:

Kandungan:

a. Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak.
b. Teori-teori linguistik
Teori Ferdinand de Saussure
Teori Leonard Bloomfield
Teori John Rupert Firth
Teori Noam Chomsky
Teori Watson
Teori Guthrie
Teori Skinner
c. Fenomena penghasilan, pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak.
d. Jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan
Daya kefahaman lebih asas dari bertutur
Dari yang umum menuju yang khusus
Peringkat penguasaan bahasa
Demografi subjek

e. Senarai perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan golongannya
Kata nama
Kata kerja
Kata adjektif
Kata tanya
Kata arah
Kata bilangan
f. Senarai frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan.
g. Teori penguasaan bahasa kanak-kanak
inat (kuderat)
peniruan
kognisi (intelektual)
input
h. Lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang diperhatikan
tahap I (0-8 minggu)
tahap II ( 8-20 minggu)
tahap III (20-30 minggu)
tahap IV (25-50 minggu)
tahap V ( 9-18 bulan)
i. Pragmatik.
Rujukana. Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak.

Istilah pemerolehan digunakan untuk padanan istilah Inggeris acquisition, iaitu proses penguasaan bahasa yang berlaku pada kanak-kanak secara natural pada masa dia belajar bahasa ibunya. Istilah ini dibezakan daripada pembelajaran yang merupakan padanan kepada istilah Inggeris learning. Dalam pengertian ini, proses itu dilakukan dalam bimbingan yang formal, iaitu belajar dalam kelas dan diajar oleh seorang guru. Dengan demikian, maka proses daripada kanak-kanak yang belajar menguasai bahasa ibunya adalah pemerolehan, sedangkan proses orang, umumnya dewasa, yang belajar dalam kelas adalah pembelajaran (lihat juga Krashen, 1972).

Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud. Kononnya, raja Mesir pada abad 7 Sebelum Masihi, Psammetichus 1, pernah menyuruh pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. Sebagai raja Mesir, dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir, tetapi akhirnya dia kecewa.

Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner, 1998: 349). Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa.


b. Teori-teori Psikolinguistik

TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913)

De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss, dianggap sebagai pengasas linguistik deskriptif. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut, telinga dan bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar.

Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya, iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. Baik konsep-konsep mahupun bayangan-bayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B, maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. Kemudian, dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini, otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. Kemudian, gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama.


De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa, bukan bertutur dan bukan pula ucapan. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut :

1. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan.
2. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual.
3. Bahasa adalah pasif, sedangkan bertutur adalah aktif.

Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tanda- tanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri.

Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. Jadi, bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak.

Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign), tanda atau lambang, kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi, gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi.

De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti :
a. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda
b. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda
c. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda

Contohnya, jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita, dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. Jadi, ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’.

Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Pertamanya, tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenang-wenang atau arbitrari. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari.

Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari, tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable), tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable).

Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik.

Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis, satu perpanjangan. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence).

Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. Dengan kata lain, tanda-tanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas.

Menurut De Saussure, metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. Pola-pola itu boleh sintagmatik, iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan, atau boleh paradigmatik, iaitu hubungan-hubungan antara unit-unit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan.

Pembentukan ayat-ayat, menurut De Saussure, tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue), tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayat-ayat di luar bidang linguistik murni. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses penciptaan bebas, tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Chomsky 1968).TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949)

Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli psikologi seperti John B. Watson dan A.P. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa.

Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku–tingkah laku lain. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan, maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Oleh yang demikian, apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya.

Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’.

Jack dan Jill berjalan-jalan. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. Jack memanjat pohon epal, memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut:

1. Jill melihat epal ( S )
2. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack
3. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r )
4. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( ..... )
5. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S )
6. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak
7. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R )
r: pengeluaran bunyi )
......... : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan
s: pengamatan bunyi )

Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan

Bahasa, bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). Ungkapan-ungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran. Oleh itu, perilaku ucapan adalah satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau:

Laku ucapan : r…..s + S – R

Bagi Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu.

Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem.

Ada tiga jenis bentuk:
a. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian, misalnya: ‘Amat jalan’ ; ‘Amat’ ; ‘jalan’.
b. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian, misalnya: ‘pe-‘ ; ‘-an’.
c. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain, misalnya : ‘matahari’ ; ‘kakitangan’.

Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa.

Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu.

Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon.

Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentuk-bentuk bebas.

Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas.

Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas; semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran.

Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum.

Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya.


TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960)

Menurut Firth, dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi, konteks morfologi, konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Bahasa adalah susunan daripada konteks-konteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis.

Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik, tingkatan leksikon, tingkatan morfologi, tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem, unsur-unsur leksikon adalah kata-kata, unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem, unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori semantik.

Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik, tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya.

Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Jadi, erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi:
1. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata).
2. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat.
3. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu.
4. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan.
5. Hubungan ayat dengan konteks situasi.

Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya.

Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataan-pernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti; erti tatabahasa dan erti fonologi.

Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma.

Jadi, erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Misalnya, satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik.

Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsur-unsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa.

Menurut Firth, dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi:

1. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsur-unsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan.
2. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen, baik berupa perpanjangan fonetik, mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi, seperti suku kata atau kata. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan.

Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu.

TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG)

Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky, iaitu teori Transformasi Generatif, pada tahun 1957, maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik, terutama dalam psikolinguistik.

Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa, maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya.

Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor, dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja.

Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Jadi, menurut Chomsky, teori linguistik bersifat mental, kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku.

Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut :

1) Aspek kreatif penggunaan bahasa.
2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik.
3) Kesejagatan struktur linguistik dasar.
4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental).
Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative).

Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini.

Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak.

Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan, kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa.

Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting, terutama dalam psikolinguistik. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat.

Dalam teori linguistiknya, Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman, iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan, iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan.

Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. Jadi, tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif.

Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayat-ayat berikut (Chomsky 1964, cetakan ke-24 1969 :34) :

1. “John is easy to please.”
2. “John is eager to please.”

Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya, iaitu John ialah subjek kedua-dua ayat itu. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu, bahawa dalam ayat pertama, John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”), sedangkan dalam ayat yang kedua, John ialah subjek (“John wants to please”).

Pada tahun 1965, Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. Jadi, tatabahasa generatif terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu;

1) Komponen sintaksis
2) Komponen semantik
3) Komponen fonologi

Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumus-rumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti.

Teori Behaviorisme

Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Mereka yang mengkaji mengenai teori behaviorisme ini ialah sarjana psikologi yang beranggapan bahawa pemerolehan sesuatu lakuan terjadi melalui ulangan sesuatu lakuan. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. Eksperimen ini tidaklah dapat disebut satu persatu tetapi cukuplah bagi kita sekadar membincangkan teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Walau bagaimanapun, teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia, sama seperti lakuan lain. Jadi bagaimana lakuan lain itu dipelajari, maka begitulah juga lakuan bahasa dipelajari. Kajian mereka hanya ditumpukan kepada lakuan binatang. Kesimpulan dari kajian ini dianggap akan dapat diterima sebagai sah untuk sebarang lakuan manusia.

Watson

Dalam kurun ke-19, aliran kajian psikologi di Amerika mulai bergerak berpisah dari pemikiran tradisi sarjana- sarjana psikologi di Eropah. J.B. Watson, profesor psikologi di John Hopkins University telah membuat kajian dan menulis artikelnya: Psychology as the Behaviorist View (1913). Dia hanya mengkaji lakuan dan telah membezakan antara lakuan sedar dan yang tidak sedar. Dengan mengetepikan sesuatu yang subjektif maka dia telah dapat melakukan kajian terhadap lakuan sedar. Inilah sumbangannya yang terbesar, iaitu penolakannya terhadap pembezaan jasad dan fikiran, yakni ia mengetepikan apa yang berdasarkan agakan tanpa bukti yang dapat dilihat nyata. Inilah yang dipegang oleh ahli psikologi sebagai lakuan itu. Dengan itu semua ahli psikologi menumpukan perhatian kepada lakuan atau gerak-gerak yang dapat diperhatikan secara objektif. Mereka ini selalu mengkaji lakuan binatang dan mereka suka menjalankan analisa mengikut rangsangan dan tindakbalas, dan dengan memberi penegasan terhadap pembelajaran sebagai bidang tumpuan pengkajian mereka itu.

Guthrie

Di samping sarjana ini kita dapati pula E.R. Guthrie yang menjadi profesor psikologi di University of Washington. Dalam bukunya The Psychology of Learning (1935), dia memberi perhatian terhadap pendapat berikut, bahawa pembelajaran itu berlaku dengan adanya rangsangan yang diikuti dengan tindakbalas. Dengan kata lain apa yang dimaksudkan olehnya ialah kalau sesuatu lakuan itu terjadi dalam satu keadaan tertentu, maka semasa kita berada dalam keadaan itu pada masa yang lain, tentulah kita akan membuat lakuan yang sama. Apabila terjadi rangsangan dan tindakbalas secara berulangan maka terhasillah pembelajaran. Ternyata bahawa kenyataan seperti ini mempunyai kekurangan dari segi pembelajaran. Katakanlah seorang itu disuruh mengisi teka silang kata. Dia akan mengisi kata-kata dalam teka silang itu dan akan menyelesaikan masalah itu kalau ianya mudah. Tetapi kalau teka silang itu sukar dan dia tidak dapat membuatnya, maka dia akan meninggalkannya setelah bosan. Pada satu masa lain, dia diberi teka silang kata yang sukar juga tidak dapat dibuatnya dan oleh itu terus ditinggalkannya. Dalam hal ini dapatkah kita mengatakan dia sudah mempelajari sesuatu? Pada hal dia tidak menyelesaikan teka silang kata itu dan ternyata dia tidak mempelajari sesuatu apa pun. Menurut teori behaviorisme, kalau dia memberi tindakbalas yang sama, maka berlakulah pembelajaran. Dalam hal ini ternyata tidak terjadi proses pembelajaran yang dikatakan tersebut.

Skinner

Dalam teori pembelajaran melalui teori lakuan ini, nama ahli psikologi yang masyhur sekali ialah B.F. Skinner. Skinner merupakan seorang sarjana teori behaviorisme dan mengajar di Harvard University. Skinner telah mengkaji dan memperbaiki teori behaviorisme itu. Mengikutnya pembelajaran itu berlaku kalau ada rangsangan dan tindakbalas yang berulangan. Dalam hal ini, beliau membuat eksperimen dengan menggunakan binatang, salah satu darinya ialah dengan menggunakan merpati. Merpati itu dikurung dalam kotak. Di dinding kotak itu ada swis. Apabila swis itu dipatuk terbukalah satu lubang untuk memberi makanan. Ini telah ditafsirkan oleh seorang sarjana psikologi sebagai keadaan yang dapat dipadankan dengan pembelajaran lakuan di kalangan binatang, termasuk manusia. Apabila merpati itu lapar dan mematuk swis itu, maka timbullah rangsangan dan diberi balasan dengan makanan. Ini tidak jauh berbeza dari yang disebut oleh Watson dan Guthrie, tetapi apa yang berbeza ialah tentang konsep pengukuhan. Pengukuhan ini dianggap oleh Skinner sebagai asas dalam proses pembelajaran. Pengukuhan berlaku apabila lakuan itu diberi balasan dengan hadiah. Keinginan mendapat balasan hadiah ini menimbulkan keinginan supaya berbuat demikian untuk mendapatkan hadiah yang sama. Oleh sebab itu lakuan itu akan diulang. Pengulangan yang kerap dilakukan akan mengukuhkan proses pembelajaran. Dengan itu terjadilah pembelajaran.

Berdasarkan pengkajiannya, Skinner telah dapat membezakan dua jenis pembelajaran yang berlainan kerana ada dua jenis lakuan tindakbalas. Pertama ialah lakuan automatis yang tetap. Contoh lakuan automatis yang paling mudah ialah lutut akan terangkat apabila diketuk oleh doktor. Itu merupakan satu lakuan yang ada rangsangan (ketuk) dan ada tindakbalas (kaki terangkat). Lakuan seperti ini dianggap sebagai tindakbalas automatis dan berlaku secara tidak sedar dan ianya tetap. Kedua ialah lakuan operan. Bagi beliau kebanyakan lakuan yang kita lakukan ialah sejenis operan. Lakuan automatis ini akan hanya berlaku sekiranya ada rangsangan tetapi lakuan operan akan berlaku dalam sesuatu lingkungan atau keadaan. Dengan kata lain, rangsangannya tidak semestinya menerbitkan tindakbalas tertentu yang tetap, seperti berjalan, bercakap dan lain-lain. Misalnya, lakuan menyuap makanan bukan sahaja kerana rangsangan itu melibatkan makanan, tetapi juga kerana rasa lapar, lingkungan sosial dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan. Proses ini perlulah diambil kira. Belajar melalui lakuan operan itu ialah yang dikatakan pembelajaran menurut syarat. Syarat itu timbul dari lingkungan yang menjadi rangsangan yang mendorong lakuan tersebut. Ini jelas berbeza dari lakuan sebagai tindakbalas otot secara automatis.

Dalam bukunya Verbal Behavior (1957) Skinner telah membincangkan lebih lanjut tentang proses pembelajaran dengan menggunakan unsur rangsangan, tindakbalas dan segala syarat dan pengukuhan yang terlibat dalam menghasilkan pembelajaran secara maksimum. Dengan adanya pendapat ahli psikologi ini, maka ianya dapat menjelaskan kekaburan dari segi teori dalam sistem pembelajaran bahasa dalam abad ke-20 ini. Jadi teori behaviorisme ini melengkapkan apa yang diperlukan oleh para pendidik. Dengan itu lahirlah pendapat yang mengatakan bahasa itu adalah suatu lakuan dan boleh dipelajari melalui syarat-syarat tertentu, samalah dengan binatang mempelajari lakuan tertentu (G.A. Kelly, 1969). Sejak Skinner, ramai lagi ahli psikologi yang mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku. Ada di antara mereka yang mengkaji bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa dan apa implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa.


c. Fenomena penghasilan, pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak.

Manusia, baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. Sebagai orang dewasa, kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataan-perkataan yang dapat kita fahami. Begitu juga kanak-kanak, kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. Sebahagian daripada penyelidik mengatakan bahawa kemampuan kanak-kanak dalam pemahaman adalah lima kali ganda lebih baik jika dibandingkan dengan pnghasilannya (Benedict, 1979 dalam Fletcher dan Garman, 1981:6). Sementara itu, Fenson et al., (dalam Barret, 1995:363) mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan 10 perkataan, pemahamannya adalah 110 perkatan; iaitu 11 kali ganda daripada penghasilannya.


Pemahaman

Usaha bagi memahami dan mentafsir input-input bahasa, sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan melibatkan beberapa langkah yang rencam dan kadangkala merumitkan. Data bahasa yang diterima, terutamanya oleh kanak-kanak bukan sahaja terdiri daripada ayat-ayat mudah benar dan gramatis, tetapi juga terdiri daripada ayat-ayat yang rencam, ayat-ayat yang tidak sempurna strukturnya dan ada dalam bentuk kiasan dan sebagainya.

Tujuan kita membaca sesuatu teks atau mendengar pertuturan seseorang adalah bagi mendapatkan maklumat yang cuba disampaikan oleh penulis atau penutur. Usaha mendapatkan maklumat yang cuba disampaikan itu melibatkan saru urutan gerak laku memproses maklumat yang kompleks. Walau bagaimanapun, dalam hidup kita setiap hari, proses pemahaman sering kali ditanggapi sebagai mudah. Ada yang merasakan proses ini berlaku secara automatik. Walau bagaimanapun, pandangan umum ini tidaklah benar. Proses pemahaman tidaklah semudah dan seringkas yang disangkakan. Inilah yang dimaksudkan oleh Ortegay (1959 :1) apabila dia membuat rumusan bahawa :
Hanya dengan usaha yang bersungguh-sungguh barulah kita mampu memahami beberapa bahagian penting mengenai perkara yang cuba disampaikan, atau yang perlu difahami mengenai sesebuah teks. Lazimnya, ini melibatkan bahagian-bahagian yang tidak terjangkau oleh daya pemahaman kita.

Proses pemahaman adalah proses mental. Bagi memahami sesuatu wacana lisan, pendengar perlu membuat persepsi dan memproses bunyi-bunyi yang dituturkan oleh penutur, kemudian menggunakan hasil pemprosesan itu bagi mentafsir perkara yang cuba disampaikan oleh penutur.

Pemprosesan maklumat bahasa melibatkan beberapa tahap. Ia bermula daripada penanggapan maklumat deria hinggalah kepada pemahaman ayat-ayat berdasarkan keperihalan keadaan. Langkah-langkah atau tahap-tahap dalam proses pemahaman dapat diringkaskan seperti berikut:


Menanggap Mengecam dan Membina Memperoleh
Maklumat Mendapatkan Struktur Makna
Deria Makna Perkataan Ayat

Rajah 1 : Tahap-tahap dalam Proses Pemahaman


Tahap Pertama : Menanggapi Maklumat Deria dan Pengecaman Kata

Apabila seseorang pendengar menerima sesuatu rangsangan bunyi, dia akan memproses rangsangan atau input bahasa tersebut sehingga terbentuknya perkataan yang bermakna. Hal yang hampir sama berlaku apabila seseorang membaca sesebuah teks. Input penglihatan dalam bentuk huruf akan disatukan untuk membentuk perkataan yang bermakna.
Input Penglihatan


Menyatukan Input Penglihatan dalam Bentuk Huruf atau Fonem kepada
beberapa Suku Kata


Membandingkan Perkataan yang telah Dibentuk dengan
Perkataan yang ada dalam Ingatan


Input Penglihatan telah Dipastikan sebagai Perkataan


Mendapatkan Makna Perkataan

Rajah 2 : Proses Pengecaman Kata

Dalam memproses huruf ataupun rangsangan bunyi, pembaca perlu mengulangi proses ini, jika apa yang dibentuk bukan perkataan yang bermakna. Sebagai contoh, jika apa yang dibentuk ialah perkataan yang tidak bermakna seperti keluasannya, system pemprosesan meklumat perlu mengulangi proses pengecaman kata sehingga terbentuk perkataan yang bermakna, iaitu keluasannya. Selepas perkataan-perkataan dicam dan maknanya diperoleh daripada ingatan jangka panjang, perkataan-perkataan ini akan dicantumkan untuk membentuk frasa atau ayat yang memberi makna yang tertantu.


Tahap kedua : Pembentukan Frasa dan Ayat

Sesebuah ayat hanya dapat difahami apabila perkataan-perkataan yang membentuk ayat tersebut digabungkan untuk membentuk frasa, dan seterusnya membentuk ayat yang bermakna. Perkataan-perkataan harus disusun secara logic dan gramatis untuk memudahkan proses pemahaman.

Manusia bercakap dan menulis adalah untuk mengemukakan sesuatu pandangan atau proposisi. Pandangan itu biasanya dikemukakan dengan cara menghuraikan atau menerangkan tentang sesuatu benda, sama ada benda yang bersifat abstrak atau konkrit. Dengan kata lain, kita mengemukakan pandangan dengan mengaitkan dua entity, iaitu benda dan cerita tentang benda tersebut. Tentang peranan benda dan cerita dalam pembentukan ayat, Za’ba (1958 : 215) secara jelas menerangkan:
“Benda’ dan ‘cerita’ adalah tunjang atau teras bagi sebarang ayat. Jika ada keduanya jadilah ayat, dan jika tiada tidaklah jadi. Sesuatu kumpulan perkataan jika tidak mengandungi salah satu daripada dua anggota yang wajib ini, tiadalah ia memberi pemahaman yang cukup kerana tidak sempurna maksudnya.

Seseorang pembaca atau pendengar akan hanya dapat memahami maksud yang cuba disampaikan oleh sesebuah ayat, jika dia dapat memahami subjek dan predikat ayat tersebut. Tentang hal ini, Garnham (1985 : 5) berkata, ‘Perkataan-perkataan dalam sesebuah ayat tidak disusun secara sewenang-wenang, perkataan-perkataan ini membentuk kelompok yang bermakna, frasa atau klausa. Pembentukan kelompok ini adalah penting dalam pemahaman ayat’.


Tahap Ketiga : Melihat Makna Ayat dalam Wacana

Pemprosesan makna yang hanya merujuk kepada makna perkataan-perkataan dan perhubungan sintaksis yang dibentuk oleh perkataan-perkataan dalam sesebuah ayat, kadangkala boleh memberikan makna yang kurang tepat. Biasanya, kita bercakap atau menulis secara berperenggen, iaitu ayat-ayat digabungkan secara tersusun (Za’ba, 1958 : 215). Susunan beberapa buah ayat biasanya membincangkan satu tema yang sama. Untuk memahami ayat-ayat dalam perenggan tersebut kita perlu merujuk kepada tema yang dibicarakan.

Penganalisisan sesebuah ayat di luar daripada konteks atau keperihalan keadaannya boleh menghasilkan bentuk pentafsiran makna yang salah. Atas alasan inilah Garnham (1958 : 6) menegaskan, “Sebenarnya adalah salah untuk berhenti setakat makna ayat. Unit-unit yang lebih besar daripada ayat, iaitu wacana atau teks, mempunyai makna yang melampaui makna ayat-ayat jika sekiranya dilihat secara terpisah”.

Sebagai contoh, dalam sesuatu ceramah agama, seseorang penceramah mungkin mengatakan, ‘Wahai saudara sekalian, ikuti sahajalah apa yang nafsu kamu ingini, tetapi kita akan diadili di akhirat nanti’. Tentu sahaja ucapan ini tidak bermaksud menyuruh kita menurut hawa dan nafsu, tetapi ingin mengingatkan kita supaya jangan terpedaya oleh nafsu yang jahat. Makna sebenar ucapan di atas tidak mungkin kita peroleh dengan menganalisis ayat ini dengan tidak merujuk kepada keperihalan keadaan kewujudannya. Makna hanya dapat difahami dengan betul jika dilihat dalam tema atau keperihalan keadaan di manaa ia dituturkan.

Huraian di atas memperlihatkan kepada kita bahawa pemahaman melibatkan satu urutan pemprosesan. Proses pemahaman melibatkan penganalisisan makna perkataan-perkataan dan corak hubungan struktur antara perkataan-perkataan yang membina sesuatu ayat. Di samping itu, penganalisisan makna juga melibatkan penentuan makna ayat berdasarkan tema atau keperihalan keadaan di mana ia wujud.

Manusia dapat memahami ujaran kerana mereka dapat mengenali perkataan-perkataan yang mereka dengar secara intuisi yang sebenarnya berdasarkan pada pengetahuan yang mereka miliki tentang bahasa dan budaya mereka. Mereka dapat pula mengimbau kembali perkataan-perkataan yang mereka perlukan waktu bercakap kerana perkataan-perkatan ini terurus secara sistematis dalam benak manusia berdasarkan berbagai-bagai kriteria.Peniruan

Kalau kita bertanya “orang kebanyakan” bagaimana kanak-kanak belajar bertutur, dia mungkin tidak menganggapnya sebagai soalan yang serius. Jawapan biasa ialah seperti, “mereka hanya meniru apa yang mereka dengar.” Andaian tradisional adalah bahawa kanak-kanak memperoleh bentuk linguistik baru daripada pertuturan ibu bapanya melalui peniruan apa yang mereka ucapkan. Dia mendengar sesuatu, mengulanginya, dan dengan demikian mengawal bentuk baru itu. Hanya melalui amalan seperti ini – telah difikirkan – bahawa pertuturan kanak-kanak boleh berubah. Untuk seketika, bentuk baru itu bergantung pada model ibu bapa; kemudian barulah pertuturan itu bebas.

Dalam membincangkan ayat dua-kata, kita mendapati bahawa kita tidak dapat menjelaskan semua ujaran kanak-kanak berdasarkan peniruan yang dikarangkan daripada pertuturan dewasa, kerana adanya kombinasi ganjil. Selanjutnya, contoh-contoh Bellugi, beserta contoh-contoh Slobin dan Welsh, dan lain-lain, membayangkan bahawa kanak-kanak tidak dapat meniru struktur yang belum dapat dihasilkannya sendiri. David McNeill (1960, hlm. 69) mengutip satu petikan daripada transkrip Roger Brown yang menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa mencuba secara aktif untuk mengajar satu bentuk linguistik kepada anaknya, kanak-kanak itu berterusan meniru mengikut rumus-rumus tatabahasanya sendiri.

Contoh: KANAK-KANAK : Saya murid bodoh.
IBU : Tidak, sebut, “saya murid pandai.”
KANAK-KANAK : Saya murid bodoh.
[ lapan kali pengulangan dialog ini diikuti ].
IBU : Tidak, dengar baik-baik ; sebut “saya murid pandai”.
KANAK-KANAK : Oh! Saya murid bodoh.

Sudah pasti, seperti yang dinyatakan di atas, walaupun kanak-kanak boleh meniru dengan jayanya semua ujaran yang didengarnya, kita tidak akan memahami bagaimana dia dapat menghasilkan ujaran baru yang tidak pernah didengarnya sebelum ini.

Hujah-hujah yang lebih kuat yang menentang keperluan peniruan bagi memperoleh bahasa juga timbul daripada contoh-contoh pengetahuan bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peniruan pertuturan. Dalam kajian Huttenlocher mendapati bahawa kanak-kanak pada permulaan peringkat suku kata, iaitu lama sebelum peniruan sebarang ujaran banyak perkataan, sudahpun memahami ujaran seperti itu. Tetapi bukti yang lebih menarik timbul daripada kes kanak-kanak yang tidak dapat bertutur langsung, disebabkan gangguan tertentu dari segi kebolehan pengucapan, tetapi yang boleh mendengar seperti biasa. Eric Lanneberg (1962) melaporkan kes kanak-kanak lelaki yang tidak dapat mengeluarkan pertuturan, tetapi dia belajar memahami kerumitan ujaran bahasa Inggeris. Jelas, pada tingkat dalaman tertentu, pengetahuan bahasa yang sama mesti mendasari kedua-dua pengeluaran dan pentafsiran pertuturan. Pasti sudah jelas bahawa kanak-kanak yang tidak dapat bertutur, tidak pernah meniru pertuturan, juga tidak pernah diperteguh untuk bercakap – tetapi kekurangan ini tidak mengganggu pemerolehan kebolehan berbahasanya.

Jadi, mengapakah kanak-kanak meniru pertuturan ? Meniru merupakan satu cara melatih diri dalam proses pembelajaran. Berbagai-bagai kajian peniruan (Bloom, Hood & Lightbown, 1974 ; Ervin-Tripp, 1964 ; Slobin, 1968) mengesyorkan bahawa kanak-kanak tidak meniru bentuk-bentuk yang sudah lama dikuasainya secara spontan, dia juga tidak meniru bentuk-bentuk yang jauh melebihi ruang lingkupnya. Lebih daripada itu, dia meniru bentuk-bentuk yang terdapat dalam proses pemerolehannya. Mengikut istilah Piaget, peniruan adalah petunjuk luaran percubaan kanak-kanak untuk menempatkan skema bahasanya pada bahan-bahan baru. Dengan demikian, peniruan memang memainkan peranan dalam pemerolehan bahasa, tetapi peranannya bukanlah untuk menyisipkan struktur-struktur baru ke dalam sistem rumus kanak-kanak.


d. Jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan.

Jadual Pemerolehan Bahasa

Salah satu dari teori E.H. Lenneberg (1967) mengenai pemerolehan bahasa ialah bahawa semua kanak-kanak yang sihat dan normal mulai bercakap dan bertutur pada peringkat umur yang agak sama. Ini menyokong bahawa kebolehan untuk berbahasa itu berkembang telah sedia ada terjadual secara biologis. Pembentukan pertuturan dan perkembangan bahasa membuktikan adanya sesuatu yang sudah terjadual dari segi biologi. Nampaknya, apabila sudah sampai masanya maka seseorang anak itu akan dengan serta merta menjadi tertarik terhadap segala bunyi yang didengarnya dan dia dapat menajamkan pancainderanya. Dengan itu dia mula mengerti dan memilih bunyi yang penting dan mengetepikan segala yang lain, seperti yang diperhatikan oleh Lenneberg.


Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. Misalnya anak yang lahir dari ibu bapa yang pekak dan bisu tentu sekali tidak mempunyai lingkungan bahasa, tetapi mereka juga akan mula belajar bertutur pada peringkat umur yang sama dengan kanak-kanak lain dan perkembangannya dapat dijangka seolah-olah telah terjadual. Jadi apakah maksud bahasa itu suatu fenomena biologi? Ini membawa dua implikasi yang pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. Kanak- kanak mempunyai keupayaan merumus dengan sendiri dan kita tidak akan dapat mengajarnya, walaupun sekiranya kita mahu berbuat begitu. Implikasi yang kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. Manusia melahirkan bayi dengan keadaan yang tidak berupaya, yakni ia terpaksa dijaga dan disusui. Tetapi anak binatang boleh terus makan sendiri dan berlari setelah beberapa saat sahaja ia dilahirkan. Otak manusia memakan masa yang panjang untuk membesar, dan hal ini dapat memberi keupayaan untuk bahasa tumbuh dan berkembang. Mungkin itulah sebabnya bahasa boleh berkembang. Sebaliknya anak binatang hanya membesar dari segi jasad sahaja dan tidak dari kebolehan lain. Dia sudah lengkap sejak lahir.


Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur

Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Dia mengatakan kebolehan memahami bukan hanya wujud sebelum kebolehan bertutur tetapi sebenarnya ia lebih dasar dan mudah. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. Kehilangan salah satu dari pancaindera, tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu.


Dari yang Umum Menuju yang Khusus

Kanak-kanak mula memberi nama kepada barang-barang pada sesuatu peringkat yang tertentu dalam perkembangan bahasa. Ianya merupakan kemuncak proses-proses yang dilalui dengan perlahan semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2,000 sampai 3,000 perkataan lain. Sebenarnya, ianya belumlah lagi tahu menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Proses menamakan barang-barang itu merupakan satu dari aktiviti luar biasa yang menunjukkan adanya perkembangan bahasa. Tetapi proses ini amat kurang difahami pada masa ini. Apa yang kita tahu hanyalah ia terjadi pada peringkat umur yang sama di kalangan kanak-kanak. Faktor yang bertanggungjawab terhadap perkembangan ini dan perjalanan sistem saraf yang menjadi dasar kejadian itu, tidaklah diketahui dan mungkin akan memakan masa yang panjang sebelum ianya diketahui dengan jelas. Walau bagaimanapun dapat kita perhatikan bahawa ada arah tertentu dalam hal ini, iaitu kanak-kanak sentiasa menamakan barang-barang dari yang umum kepada yang tertentu dan khusus. Misalnya kanak-kanak mungkin mula-mula memanggil segala makanan dengan `mamam' dan kemudiannya menjadi lebih khusus dan membezakannya kepada `susu', `nasi', `lauk', `kuih' dan sebagainya. Mereka mempelajari benda-benda sebagai satu golongan dahulu dan kemudian baharu ia mengetahui anggota-anggota atau bahagian golongan itu.Peringkat Penguasaan Bahasa

Masalah memahami perkembangan penguasaan bahasa melibatkan perkara-perkara yang lebih abstrak dan rumit. Pada hakikatnya, inilah yang kita maksudkan dengan bahasa sebagai suatu fenomena perkembangan biologi. Hal ini menolak peranan lingkungan sahaja dalam perkembangan bahasa. Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniru-niru percakapan ibu bapa. Pertuturan kanak-kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan mereka sendiri. Rangkaikata-rangkaikata seperti, `abah gi', `dah bis' dan lain-lain merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Apa yang selalu diperhatikan berlaku ialah sebaliknya, iaitu ibu bapa yang selalunya meniru-niru kanak-kanak itu. Kita bukanlah guru mereka dan kita tidak pernah bersikap hendak mengajar nahu dan pola bahasa kepada anak-anak kita.


Demografi subjek:

Kanak-kanak yang menjadi subjek ialah kanak-kanak perempuan bernama Nur Hanim bt. Mohd. Fadhil. Kanak-kanak ini berumur 22 bulan. Ibu kanak-kanak ini, Norhayati bt. Abdul Aziz, 39 tahun ialah seorang guru di Sek. Keb. Methodist (ACS) Ipoh, yang berkelulusan Diploma Pendidikan. Bapa kanak-kanak ini, Mohd. Fadhil b. Mohd. Yusoff, 40 tahun ialah seorang Pembantu Teknik di Syarikat Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. Encik Mohd. Fadhil berkelulusan Diploma dalam bidang Ukur Bahan.
Hanim ialah anak keempat daripada lima orang adik-beradik. Hanim ada dua orang kakak, seorang abang dan seorang adik lelaki. Kedua-dua orang kakaknya sering bercakap dan rajin melayaninya dan mereka selalu bermain bersama-sama. Tiada kecacatan pada kanak-kanak ini.


umur
22 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o
21 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o
20 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o
19 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o
18 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o
17 n a k c u w t i b h d e p y m g j o
16 n a k c u w t i b h d e p y m g j o
15 n a k c u w t i b d e p y m g j o
14 n a k c u w t i b d e p y m g o
13 n a k c u w t i b d e p y m g o
12 n a k
c u w t i b d e p y m g o
11 n a c u w t i b d e p y m g o
10 n a c u w t i b d e p y m g o
9 n a c u t i b d e p y m g o
8 n a c u t i b
d e p y m g o
7 n a c u t b d e p y m g o
6 n a c u b
d
e p m g
5 n a b e p m g
4 n a b e m
3 n a e m
2 a m
1
n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o
bunyi-bunyi bahasa
e. Senarai perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan
golongannya.

1. kata nama

I. inge - telinga
II. cucu - susu
III. ucin - kucing
IV. ipun - telefon
V. acik - nasi
VI. ayam - ayam
VII. ikan - ikan
VIII. uyan - buaian
IX. acu - mak su
X. agu - lagu
XI. ikat - sikat
XII. abut - rambut
XIII. aki - kaki
XIV. idung - hidung
XV. acut - kasut
XVI. oya - bola
XVII.

2. kata kerja

I. uwat - buat
II. guin - goreng
III. acak - masak
IV. ido - tidur
V. akap - cakap
VI. ikat - ikat
VII. igit - gigit
VIII. acuk - masuk
IX. num - minum


3. kata adjektif

I. akit - sakit
II. dah - sudah
III. abih - habis
IV. tak de - tidak ada
V. dap - sedap
VI. anih - manis
VII. yemak - lemak
VIII. ama - lama
IX. unye - punya4. kata tanya
ne - mana


5. kata arah
epan - depan


6. kata bilangan
atu - satu
ima - limaf. Senarai frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan.


Frasa:

nak cucu - hendak susu
uwat cucu - buat susu
nak ipun - hendak telefon
acik yemak - nasi lemak
ikat abut - sikat rambut
igit aki - gigit kaki
tak de - tidak ada
kat epan - dekat depan
bah gi - abah pergi
ijak aki - pijak kaki
ain oya - main bola
buku abah - buku abah
abah ayang - abah (sedang) sembahyangAyat:

nak ipun abah - hendak telefon abah
ipun ada agu - telefon ada lagu
ijak aki abah - pijak kaki abah
ima acih abah - terima kasih, abah
abah acang utang - abah pasang butang
nak akap abah - nak cakap, abah
abah akai congkok - abah pakai songkok
ite apa ni ? - cerita apa, ni ?


g. Teori penguasaan bahasa kanak-kanak.

a) Inat (kuderat)

Proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama sememangnya memperlihatkan banyak perkara yang menakjubkan. Sistem-sistem bahasa, iaitu fonologi, sintaksis dan semantik dikuasai dengan pantas walaupun tiada pengajaran formal pada umumnya. Hampir semua kanak-kanak akan menguasai sistem-sistem ini walaupun kecerdasan seseorang kanak-kanak itu hanya mungkin memampukannya memperoleh skor yang bernilai 60 dalam ujian IQ (Wanner & Gleitman, 1982 : 436). Sungguhpun rangsangan bahasa yang diterima oleh kanak-kanak tidak teratur dan terhad, mereka berupaya menguasai sistem-sistem linguistik bahasa pertama mereka sebelum menjangkau usia lima tahun. Walaupun fenomena ini kelihatan menakjubkan, ia telah berlaku dan terus berlaku dalam semua budaya pada semua masa.

Fakta-fakta ini menyebabkan ramai penyelidik bahasa membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas untuk memperoleh bahasa semasa mereka lahir ke dunia. Mereka percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak bermula dari kosong tetapi apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasi prinsip-prinsip dan rumus-rumus nahu semula jadi (innate grammar) yang telah ada dalam minda mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka. Idea-idea yang sebegini tersimpul dalam hipotesis yang dikenal sebagai Hipotesis Nurani. Hipotesis ini dipelopori oleh seorang ahli bahasa dari Amerika Syarikat, Noam Chomsky.

Menurut pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani, proses penguasaan bahasa pertama ialah proses yang mudah. Ia ialah proses penyesuaian dan bukannya proses pembelajaran, iaitu ia merupakan proses menyesuaikan pengetahuan nahu yang bersifat umum yang terkandung dalam alat pemerolehan bahasa semula jadi (innate language acquisition device) dengan nahu yang terkhusus bagi bahasa ibunda atau bahasa pertama seseorang kanak-kanak. Pandangan sebegini telah ditegaskan oleh Chomsky (1988: 61). Menurutnya:
“Nahu bagi sesuatu bahasa ialah satu penghuraian tentang bentuk pengetahuan bahasa selepas ia dikemukakan dengan data bahasa yang bersumberkan pengalaman; nahu universal ialah penghuraian tentang titik mula bagi bentuk pengetahuan bahasa sebelum terdedah kepada apa-apa bentuk pengalaman bahasa.”

Pengalaman kebahasaan yang dilalui oleh kanak-kanakakan membolehkan pengetahuan bahasa semula jadi membuat penyesuaian sehingga terbentuk pengetahuan bahasa pertama yang utuh dalam akal budi seseorang kanak-kanak.

Hipotesis Nurani mengandaikan bahawa kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam akal budi mereka sejak mereka lahir ke dunia. Semasa menghuraikan pandangan Chomsky tentang peranan alat pemerolehan bahasa semula jadi ini dalam proses penguasaan pengetahuan nahu bahasa pertama, Ritters (1978:13) mengatakan:
Chomsky telah menerangkan cara alat ini bekerja dalam buku Aspects of the Theory of Syntax (1965). Alat pemerolehan bahasa ini mengandungi satu set data linguistik asas. Alat ini kemudiannya akan mencari melalui pelbagai kemungkinan hipotesis N1 [nahu 1], N2, N3 ….., dan akan memilih bentuk-bentuk nahu yang paling sesuai dengan data linguistik asas.

Jelas dibayangkan dalam petikan di atas bahawa proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama bukanlah bermula dari titik kosong, tetapi bertolak daripada pengetahuan semula jadi yang terkandung dalam alat pemerolehan bahasa. Apa yang dilakukan oleh kanak-kanak bukanlah mempelajari sistem-sistem bahasa pertama, tetapi lebih merupakan proses menyesuaikan atau mengadaptasi pengetahuan bahasa semula jadi yang berada dalam akal budi kanak-kanak dengan system-sistem bahasa pertama mereka.

Pengetahuan bahasa yang wujud secara semula jadi dalam akal budi ini jugalah yang akan membantu kanak-kanak dalam usaha mereka membentuk pelbagai konsep tentang tentang pelbagai perkara. Dengan kata lain, alat pemerolehan bahasa ini jugalah yang membantu kanak-kanak memahami pelbagai konsep yang berada dalam persekitaran mereka. Dalam menghuraikan peranan yang dimainkan oleh alat pemerolehan bahasa ini dalam pemerolehan pengetahuan bahasa pertama, Lyons (1987: 245) berkata:
Pada pandangan Chomsky, bahasa berfungsi sebagai alat pemeri pemikiran; bahawa manusia secara nurani (secara genetic) telah dianugerahkan dengan kemampuan untuk menbentuk konsep-konsep tertentu dan bukannya yang lain.

Para sarjana yang mempelopori dan juga yang menyokong pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani bertegas bahawa dalam proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama, kanak-kanak tidak memerlukan bukti-bukti negatif. Bukti-bukti negatif bermaksud teguran atau pembetulan oleh orang yang lebih dewasa terhadap kesalahan-kesalahan bahasa yang dilakukan oleh kanak-kanak semasa mereka menggunakan bahasa.

Sarjana yang menyokong pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani menganggap bahawa proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama adalah semata-mata berasaskan bukti positif. Bukti positif bermaksud penguasaan bahasa pertama hanyalah berasaskan data bahasa yang diperolehi oleh kanak-kanak daripada mereka yang telah menguasai bahasa itu dengan baik. Dengan kata lain, menurut Hipotesis Nurani, dalam proses pengetahuan bahasa pertama, kanak-kanak tidak perlu diajar atau dibimbing. Apa yang mereka perlukan hanyalah data bahasa bagi membolehkan nahu universal yang tersedia dalam akal budi disesuaikan dengan nahu bahasa pertama. Tentang pandangan ini, Roeper & William (1987: ix) menerangkan:
Pada masa ini, terdapat satu pandangan yang boleh mencetuskan penyelidikan. Pandangan ini adalah tentang andaian ”tanpa-bukti-negatif”, iaitu pandangan yang mengandaikan data yang diterima oleh “alat pemerolehan bahasa” hanyalah terdiri ayat-ayat positif daripada bahasa sasaran.

Nahu universal atau alat pemerolehan bahasa semula jadi membolehkan kanak-kanak menguasai peraturan-peraturan tentang penggunaan bahasa pertama mereka, walaupun data bahasa yang mereka terima adalah terhad, tidak tersusun dan sering kali tidak mengikut rumus-rumus yang betul.

Oleh kerana proses penguasaan pengetahuan bahasa pertama dibantu oleh alat pemerolehan bahasa semula jadi, faktor kecerdasan juga tidaklah dianggap memainkan peranan yang utama asalkan tahap kecerdasan kanak-kanak itu tidak terlalu rendah (Bever 1982: 436). Secara umum, kita dapati hampir semua kanak-kanak tanpa mengira tahap kecerdasan mereka, apabila mencapai umur lima tahun telah dapat menggunakan bahasa pertama mereka dengan fasih.

Pelbagai kenyataan dan petikan yang telah dikemukakan memperlihatkan kepada kita bahawa menurut pandangan Hipotesis Nurani, pengetahuan bahasa pertama tidak perlu dipelajari untuk dikuasai. Pengetahuan ini dikuasai dalam situasi semula jadi dengan mudah kerana pengetahuan bahasa yang bersifat universal telah sedia ada dalam akal budi kanak-kanak sejak mereka lahir ke dunia. Apa yang perlu kanak-kanak lakukan hanyalah menyesuaikan pengetahuan bahasa yang bersifat universal ini dengan pengetahuan bahasa pertama (bahasa ibunda).

Ahli-ahli bahasa yang menyokong hipotesis ini telah mengemukakan pelbagai hujah dan bukti untuk mempertahankan kesahihan saranan-saranan mereka. Antara sumber bukti tersebut adalah:
1. Bukti daripaada kajian-kajian yang berhubung dengan Teori Penetapan Parameter.
2. Bukti daripada kajian-kajian dalam bidang bahasa isyarat.
3. Hujah dan perbahasan di sekitar isu ‘kepapaan rangsangan’.
4. Bukti daripada kajian-kajian yang berhubung dengan mental leksikon.


b) Peniruan

Kalau kita bertanya “orang kebanyakan” bagaimana kanak-kanak belajar bertutur, dia mungkin tidak menganggapnya sebagai soalan yang serius. Jawapan biasa ialah seperti, “mereka hanya meniru apa yang mereka dengar.” Andaian tradisional adalah bahawa kanak-kanak memperoleh bentuk linguistik baru daripada pertuturan ibu bapanya melalui peniruan apa yang mereka ucapkan. Dia mendengar sesuatu, mengulanginya, dan dengan demikian mengawal bentuk baru itu. Hanya melalui amalan seperti ini – telah difikirkan – bahawa pertuturan kanak-kanak boleh berubah. Untuk seketika, bentuk baru itu bergantung pada model ibu bapa; kemudian barulah pertuturan itu bebas.

Dalam membincangkan ayat dua-kata, kita mendapati bahawa kita tidak dapat menjelaskan semua ujaran kanak-kanak berdasarkan peniruan yang dikarangkan daripada pertuturan dewasa, kerana adanya kombinasi ganjil. Selanjutnya, contoh-contoh Bellugi, beserta contoh-contoh Slobin dan Welsh, dan lain-lain, membayangkan bahawa kanak-kanak tidak dapat meniru struktur yang belum dapat dihasilkannya sendiri. David McNeill (1960, hlm. 69) mengutip satu petikan daripada transkrip Roger Brown yang menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa mencuba secara aktif untuk mengajar satu bentuk linguistik kepada anaknya, kanak-kanak itu berterusan meniru mengikut rumus-rumus tatabahasanya sendiri.

Contoh: KANAK-KANAK : Saya murid bodoh.
IBU : Tidak, sebut, “saya murid pandai.”
KANAK-KANAK : Saya murid bodoh.
[ lapan kali pengulangan dialog ini diikuti ].
IBU : Tidak, dengar baik-baik ; sebut “saya murid pandai”.
KANAK-KANAK : Oh! Saya murid bodoh.

Sudah pasti, seperti yang dinyatakan di atas, walaupun kanak-kanak boleh meniru dengan jayanya semua ujaran yang didengarnya, kita tidak akan memahami bagaimana dia dapat menghasilkan ujaran baru yang tidak pernah didengarnya sebelum ini.

Hujah-hujah yang lebih kuat yang menentang keperluan peniruan bagi memperoleh bahasa juga timbul daripada contoh-contoh pengetahuan bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peniruan pertuturan. Dalam kajian Huttenlocher mendapati bahawa kanak-kanak pada permulaan peringkat suku kata, iaitu lama sebelum peniruan sebarang ujaran banyak perkataan, sudahpun memahami ujaran seperti itu. Tetapi bukti yang lebih menarik timbul daripada kes kanak-kanak yang tidak dapat bertutur langsung, disebabkan gangguan tertentu dari segi kebolehan pengucapan, tetapi yang boleh mendengar seperti biasa. Eric Lanneberg (1962) melaporkan kes kanak-kanak lelaki yang tidak dapat mengeluarkan pertuturan, tetapi dia belajar memahami kerumitan ujaran bahasa Inggeris. Jelas, pada tingkat dalaman tertentu, pengetahuan bahasa yang sama mesti mendasari kedua-dua pengeluaran dan pentafsiran pertuturan. Pasti sudah jelas bahawa kanak-kanak yang tidak dapat bertutur, tidak pernah meniru pertuturan, juga tidak pernah diperteguh untuk bercakap – tetapi kekurangan ini tidak mengganggu pemerolehan kebolehan berbahasanya.

Jadi, mengapakah kanak-kanak meniru pertuturan ? Meniru merupakan satu cara melatih diri dalam proses pembelajaran. Berbagai-bagai kajian peniruan (Bloom, Hood & Lightbown, 1974 ; Ervin-Tripp, 1964 ; Slobin, 1968) mengesyorkan bahawa kanak-kanak tidak meniru bentuk-bentuk yang sudah lama dikuasainya secara spontan, dia juga tidak meniru bentuk-bentuk yang jauh melebihi ruang lingkupnya. Lebih daripada itu, dia meniru bentuk-bentuk yang terdapat dalam proses pemerolehannya. Mengikut istilah Piaget, peniruan adalah petunjuk luaran percubaan kanak-kanak untuk menempatkan skema bahasanya pada bahan-bahan baru. Dengan demikian, peniruan memang memainkan peranan dalam pemerolehan bahasa, tetapi peranannya bukanlah untuk menyisipkan struktur-struktur baru ke dalam sistem rumus kanak-kanak.


c) Kognisi (intelektual)

Perkataan kognitif (kognisi) ialah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris, iaitu cognitive. Dalam bahasa Melayu, perkataan yang membawa maksud yang sama ialah ‘akal’, ‘pemikiran’ atau ‘ingatan’.

Menurut ahli-ahli kognitif, perubahan dalam tingkah laku sesuatu organisme (manusia atau binatang) adalah sejajar dengan perubahan yang berlaku dalam kognitif organisme yang terlibat. Ini bermaksud, tingkah laku akan berubah apabila kognitif telah berubah. Kualiti atau bentuk tingkah laku yang dihasilkan oleh sesuatu organisme adalah bergantung kepada sejauh manakah kognitifnya telah berubah.

Perubahan bentuk lakuan bergantung kepada berapa banyak maklumat-maklumat baru telah diterima oleh organisme yang terlibat. Tentang fenomena ini, Tolman (dalam Gleitman, 1986:26) berkata, “Bagi ahli-ahli teori kognitif, gerak balas tertentu yang telah dikuasai oleh seseekor haiwan dalam sesuatu proses ujian pembelajaran hanyalah merupakan satu indeks atau petunjuk bahawa aspek-aspek kognitif yang tertentu telah dikuasai”. Pandangan oleh Tolman ini membayangkan kepada kita bahawa bagi ahli-ahli kognitif, proses pembelajaran bermaksud berubah atau bertambahnya maklumat yang tersimpan di dalam akal atau pemikiran. Apabila kita mangatakan bahawa kita telah mempelajari nahu sesuatu bahasa, ia bermaksud pengetahuan nahu bahasa tersebut sudah tersimpan dalam pemikiran atau kognitif kita.

Ahli-ahli kognitif tidak sahaja menghuraikan keadaan-keadaan kognitif yang wujud pada ketika-ketika tertentu. Tetapi mereka juga menghuraikan segala proses yang terlibat sehinggalah terwujudnya sesuatu bentuk kognitif yang tertentu pada ketika-ketika tertentu. Dengan kata lain, ahli-ahli kognitif turut mengambil kira proses-proses persepsi yang terlibat dan juga pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada dalam akal budi organisme dalam merubah atau mewujudkan sesuatu bentuk kognitif atau pemikiran pada ketika-ketika tertentu. Ini bermaksud, proses pembelajaran biasanya berbentuk evolusi, dan bukannya bersifat serta-merta. Sebagai contoh, dalam mempelajari nahu sesuatu bahasa, kita mempelajarinya sedikit demi sedikit.

Dalam menghuraikan sesuatu proses pembelajaran, ahli-ahli kognitif akan menghuraikan keseluruhan proses mental yang terlibat. Ketika memberikan pengertian tentang teori kognitif, Mangantar Simajuntak (1986: 84) mengatakan bahawa:
Teori Kognitif ialah pengkajian bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi. Dengan kata lain, teori kognitif cuba mengkaji proses-proses akal atau mental yang berlaku pada waktu proses pembelajaran.

Pandangan yang dikemukakan oleh Mangantar Simajuntak membayangkan kepada kita bahawa bagi ahli-ahli kognitif, pengalaman sedia ada merupakan aspek yang penting dalam proses pembentukan sesuatu persepsi. Kewujudan bentuk-bentuk kognitif pada ketika-ketika tertentu adalah terhasil daripada proses penambahan maklumat atau pengalaman kepada apa yang sememangnya sedia ada. Ini bererti, perubahan kognitif adalah bersifat beransur-ansur atau secara evolusi. Pengalaman atau pengetahuan bertambah secara bertahap-tahap. Ia juga bermakna, pengetahuan yang ada dalam ingatan seseorang dikuasai sebahagian demi sebahagian. Kita tidak mampu mempelajari apa yang terkandung dalam Tatabahasa Dewan dalam masa sehari atau seminggu, tetapi boleh menguasainya dalam jangka masa yang lama.
Dalam menilai sesuatu perlakuan, ahli-ahli kognitif tidak sahaja melihat lakuan yang terzahir, sebaliknya mereka juga menilai apakah bentuk atau system kognitif yang ada pada ketika tertentu sehingga menyebabkan terzahir sesuatu tindakan.

Ahli-ahli kognitif mementingkan perubahan kognitif.Ketika menghuraikan cara ahli-ahli kognitif menanggapi sesuatu fenomena, khususnya dalam penghasilan output bahasa, Aitchison (1987: 33) mengatakan bahawa bagi ahli-ahli kognitif, “Mereka telah mengubah penumpuan mereka daripada huraian secara mendalam tentang bentuk-bentuk pertuturan sebenar, dan mula menanyakan soalan-soalan tentang bentuk sistem kognitif yang telah menghasilkan output tersebut”. Dengan kata lain, ahli-ahli kognitif tidak sahaja mengambil kira faktor-faktor luaran tetapi juga faktor-faktor dalaman, iaitu akal budi dalam menilai dan menghurai tingkah laku sesuatu organime, termasuklah tingkah laku dalam berbahasa. Seseorang itu dikatakan telah mempelajari bahasa Melayu dengan baik, apabila pengetahuannya tentang bahasa Melayu sudah tersimpan dalam pemikirannya. Seterusnya, pengetahuan yang telah tersimpan dalam pemikirannya akan membantunya untuk menghasilkan output bahasa yang gramatis dan wajar.

Berlainan dengan pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli teori pelaziman, ahli-ahli teori kognitif mementingkan aspek atau faktor kesedaran dalam menghuraikan sesuatu perubahan tingkah laku. Penambahan maklumat dalam kognitif, besar kemungkinan akan mengubah rasa, keinginan atau hasrat seseorang. Manusia atau haiwan ditanggapi sebagai makhluk yang utuh atau sepadu, iaitu tingkah lakunya tidak dapat dipisahkan daripada rasa, hasrat atau tujuannya. Lakuan manusia biasanya sejajar dengan pengetahuan dan perasaannya.

Dalam menghuraikan proses perkembangan bahasa kanak-kanak, ahli-ahli teori kognitif menganggap bahawa perkembangan yang berlaku dalam pemerolehan pengetahuan bahasa oleh kanak-kanak ialah hasil langsung daripada perkembangan mental mereka. Dengan kata lain, tahap perkembangan dalam penggunaan bahasa adalah sejajar dengan tahap perkembangan mental. Pandangan ini agak bertentangan dengan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli teori pelaziman yang menganggap bahawa kejayaan dalam penguasaan bahasa ialah hasil langsung daripada proses latihan yang berteraskan prinsip-prinsip ganjaran dan dendaan. Snow & Ferguson (1977) yang merupakan ahli-ahli behaviorisyang berpegang kepada konsep pelaziman telah menghuraikan dalam buku mereka tentang bagaimana kanak-kanak di peringkat awal kehidupan (antara umur 18 bulan dan 5 tahun) menguasai bahasa pertama mereka melalui proses mengajuk percakapan orang dewasa. Proses ini dikatakan berlaku secara latih tubi. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli behavioris atau ahli-ahli teori pelaziman ini telah disanggah oleh ahli-ahli kognitif kerana ia telah mengkesampingkan atau meremehkan peranan akal budi dalam pemerolehan pengetahuan bahasa.

Antara ahli-ahli kognitif yang banyak mengemukakan pandangan tentang kesejajaran antara perkembangan mental dan perkembangan bahasa ialah Jean Piaget. Piaget telah membahagikan proses perkembangan mental kanak-kanak kepada empat tahap, iaitu tahap motor deria (0-2 tahun), tahap pemikiran praoperasi (2-7 tahun), tahap operasi konkrit (7-12 tahun) dan tahap operasi formal (12-16 tahun) (Inhelder & Piaget, 1958). Detiap tahap mempunyai ciri-ciri dan keupayaan yang tertentu dan agak berbeza dengan ciri-ciri dan keupayaan tahap yang lain. Tahap praoperasi mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada tahap motor deria, manakala tahap operasi konkrit mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada tahap praoperasi, dan begitulah seterusnya. Piaget mengandaikan bahawa perkembangan kognitif adalah bersifat evolusi, iaitu secara beransur-ansur.

Piaget telah mensejajarkan perkembangan bahasa dengan perkembangan mental. Ketika menghuraikan pandangan Piaget, Abdul Aziz (1995) berkata, “Teori Piaget mengaitkan perkembangan bahasa kanak-kanak dengan perkembangan mental yang dilalui oleh mereka. Dengan kata lain, menurut Piaget, perkembangan bahasa kanak-kanak adalah hasil daripada perkembangan mental mereka”. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh Piaget membayangkan kepada kita bahawa seseorang kanak-kanak perlu terlebih dahulu mempunyai kesediaan mental pada tahap-tahap yang tertentu bagi membolehkannya memahami peraturan-peraturan bahasa yang tertentu. Dengan kata lain, perkembangan bahasa bergantung kepada perkembangan mental. Kanak-kanak hanya boleh mempelajari sesuatu aspek kebahasaan apabila mentalnya telah mencapai tahap kesediaan yang diperlukan.

Di samping itu, Piaget menganggap bahawa perkembangan dalam proses penguasaan pengetahuan bahasa tidak terpisah dalam proses perkembangan penguasaan kemahiran-kemahiran yang lain. Ketika menghuraikan pandangan Piaget, Brown (1980: 26) mengatakan, “Apa yang dipelajari oleh kanak-kanak tentang bahasa adalah ditentukan oleh apa yang telah sedia diketahui oleh kanak-kanak itu tentang dunianya”. Bagi Piaget, proses perkembangan penguasaan pengetahuan bahasa ialah sebahagian daripada proses perkembangan mental.

Bagi ahli-ahli teori kognitif, penilaian terhadap sesuatu peristiwa harus dibuat dengan melihat secara keseluruhan atau secara gestalt, tanpa dipecahkan kepada bahagian-bahagian yang kecil. Penilaian yang dibuat secara automistik dianggap tidak dapat menghasilkan penilaian yang tepat. Menurut Mangantar Simajuntak (1986 :84):
Teori Gestalt mengajarkan bahawa pembelajaran bergantung kepada ‘insight’ (pemahaman atau pengertian dalaman), iaitu pengamatan atau persepsi daripada hubungan-hubungan antara benda-benda atau konsep-konsep atau kejadian-kejadian atau apa sahaja yang berkenaan.

Ahli-ahli kognitif tidak mengiktiraf penilaian yang dibuat hanya dengan melihat bahagian-bahagian yang kecil bagi sesuatu peristiwa. Bagi ahli-ahli Gestalt, bahagian-bahagian kecil bagi sesuatu fenomena tidak harus dipandang secara berasingan. Sebaliknya, hubungan antara bahagian-bahagian kecil harus dinilai dan difahami dalam satu keseluruhan yang sepadu. Proses pembelajaran ialah proses yang bersepadu, iaitu perasaan, pemikiran dan emosi akan terlibat secara menyeluruh.

Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli kognitif jelas membayangkan kepada kita bahawa pengajaran bahasa yang berteraskan teori-teori kognitif ialah pengajaran yang mementingkan aspek pemahaman atau perubahan mental. Proses pengajaran hanya akan dianggap berjaya apabila berlaku perubahan mental dalam diri para pelajar, iaitu bertambahnya maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang para pelajar.d) Input

Walaupun kanak-kanak tidak mempelajari bahasa melalui peniruan dan peneguhan, terdapat kepercayaan yang berterusan dalam kalangan ahli-ahli psikologi bahawa sifat pertuturan ibu bapa – iaitu input bagi kanak-kanak – mesti memainkan peranan yang penting dalam mengawal proses pemerolehan bahasa. Chomsky telah dipersoalkan oleh beberapa orang penulis kerana merujuk kepada ‘kualiti yang menurun dan keluaran terhad yang sempit tentang data yang ada’ (1965, hlm. 58). Penyelidik-penyelidik ini telah menunjukkan bahawa kebanyakan pertuturan ibu bapa kepada kanak-kanak kecil terdiri daripada ayat-ayat yang mempunyai tatabahasa yang pendek dan mudah (lihat makalah dalam Snow dan Ferguson, 1977). Walaupun input bagi kanak-kanak adalah amat teratur dari segi bentuk dan disesuaikan mengikut lingkungan memproses dan keupayaan kognitifnya, dia masih lagi menghadapi masalah penemuan struktur implicit dan prinsip pemetaan maksud komunikasi bagi ujaran dalam bahasa khusus yang terdedah kepadanya. Kanak-kanak mesti menggunakan input ibu bapa untuk menemui keteraturan DALAMAN, YANG TIDAK DITUTURKAN dalam bahasanya. (Perkara ini telah dibahaskan dengan berkesan oleh Newport, Gleitman dan Gleitman, 1977, yang telah menunjukkan bahawa cara kanak-kanak mengambil perhatian tentang pertuturan ibu bapa dibentuk oleh apa yang sudah diketahuinya tentang bahasa itu). Input yang dibentuk dengan sempurna seperti juga jadual peneguhan yang dibentuk dengan sempurna, tidak menjelaskan kebolehan kanak-kanak untuk menggayakan tatabahasa berdasarkan input tersebut.

Lagipun, pemerhatian pertuturan ibu bapa dengan lebih teliti memperlihatkan bahawa masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah lebih kompleks lagi daripada apa yang kita gambarkan setakat ini. Kanak-kanak tidak membesar dalam dunia bahasa yang di dalamnya situasi-situasi khusus dipetakan secara unik terhadap jenis-jenis ujaran khusus. Masalah pemetaan bukan hanya merupakan satu cara penentu yang membolehkan satu bahasa khusus mengungkapkan fahaman-fahaman seperti “abah, nak telefon” – kerana maksud komunikasi dipetakan pada pelbagai bentuk ujaran. Misalnya, dalam satu sesi rakaman interaksi dengan kanak-kanak berumur dua tahun, seorang ibu cuba menyuruh anak perempuannya supaya duduk diam dan menikmati hidangannya. Perubahan pertama dilakukan apabila ibu tersebut mengucapkan: Duduk dan minum baik-baik. Kalau ayat ini hanya diulang berkali-kali, kita akan menghadapi masalah pemetaan seperti yang dihuraikan di atas. Ini bererti, kanak-kanak mesti menemui apakah aspek-aspek situasi menerima ucapan bertatabahasa wajib dalam bahasa Melayu.

Kanak-kanak perempuan ini mesti menemui kesamaan semantik bagi duduk dengan sopan, minum dengan cermat, jadilah orang yang santun. Dia perlu mengetahui bahawa arahan boleh diucapkan secara langsung atau dengan cara soalan tidak langsung atau dengan cara huraian akibat negatif kegagalan untuk menurut. Sepatutnya jelas bahwa masalah pemetaan, seperti yang kita pertimbangkan dalam berbagai silang linguistik memperlihatkan hanya sebahagian daripada masalah itu. Kanak-kanak perempuan berumur dua tahun ini mesti menentukan bahawa keseluruhan lingkungan ujaran yang berbagai-bagai pada asasnya mengucapkan maksud komunikasi yang sama. Untuk menentukan, apa yang ditemuinya tentang rumus-rumus tatabahasa dan wacana mesti didasarkan kepada apa-apa yang telah didengarnya. Tetapi, input ibu bapa tidak menyelesaikan masalah binaan teori bagi kanak-kanak. Input ini hanya memberikan data bagi tugas itu. Bagaimana kanak-kanak menggunakan data berdasarkan pada kepercayaan linguistik dan kognitif pada tingkat perkembangan khusus.

Mengikut Krashen (1985:2), semasa sedang menguasai struktur linguistic yang baru, kanak-kanak melalui fasa penguasaan bahasa yang semula jadi dengan cara beransur-ansur. Hipotesisi input mengemukakan usul bahawa manusia memperoleh bahasa dengan menerima input yang dapat difahaminya. Manusia dikatakan menerima input yang bermula dari i, yakni tahap penguasaan semasa yang ia miliki, ke i + I, dan berganjak ke tahap selanjutnya di sepanjang fasa-fasa penguasaan bahasa yang semula jadi itu dengan memahami input asas yang mengandungi i + I. Krashen menyifatkan konsep ini sebagai yang terpenting dalam pemerolehan bahasa kedua kerana terdapat percubaan untuk menjawab pertanyaan tentang cara manusia memperoleh bahasa (Krashen:168).

Hipotesis Input mempunyai dua kesimpulan. Pertama, pertuturan adalah hasil pemerolehan bahasa, bukannya penyebab pemerolehan bahasa. Ujaran tidak dapat diajarkan dengan secara langsung, tetapi terbit dengan sendiri, hasil pembinaan kecekapan bahasa melalui pemahaman tentang input. Kedua, jika input yang difahami itu mencukupi, tatabahasa akan dibekalkan dengan spontan. Ini bermakna, guru bahasa tidak perlu mengajarkan struktur bahasa yang selanjutnya kerana struktur tersebut akan dibekalkan secara spontan jika pelajar cukup memahami sesuatu input bahasa. Dengan sendirinya, tatabahasa bahasa sasaran akan diperolehi (Krashen, 1985:2).h. Lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang perhatikan.


Pemerolehan bahasa pertama terdiri daripada peringkat bebelan (vokalisasi), pertuturan satu perkataan (holofrasa), pertuturan dua dan tiga perkataan (telegrafik) dan perkembangan ayat yang kompleks.


Kanak-kanak Normal
Menusia mempunyai minda dan dalam minda terdapat bahasa. Pada waktu dilahirkan ke dunia, bayi tidak boleh bercakap dengan serta-merta dan langsung tidak memahami percakapan. Tetapi, setelah berusia 4 tahun, kanak-kanak sudah mempelajari asas kosa kata, sintaksis (peraturan struktur bahasa dan tatabahasa) dan sebutan bahasa pertamanya. Hal ini berlaku kepada semua kanak-kanak di dunia tanpa mengira bahasa apa yang digunakannya.a. Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi

Bayi belum pandai bercakap tetapi berupaya mengeluarkan berbagai-bagai bunyi melalui mulutnya. Bayi menangis, menguku seperti bunyi burung, merobok seperti bunyi air keluar dari botol yang bermulut kecil, menghembus, meludah dan banyak lagi bunyi yang sukar dijelaskan. Walaupun bukan bunyi-bunyi bahasa, melalui bunyi-bunyi ini bayi berlatih mengawal alat artikulasinya. Bayi juga berlatih menyelaraskan pernafasannya dengan menghasilkan bunyi-bunyi. Bunyi yang sama (menangis, menguku dan sebagainya) dihasilkan oleh semua bayi di dunia. Bayi yang pekak juga menghasilkan bunyi yang sama. Tetapi, bayi yang pekak tidak meneruskan perkembangan bahasanya ke peringkat membebel, iaitu tahap perkembangan yang seterusnya yang lebih mirip kepada bahasa manusia.

 Pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja
 Ia mungkin mangatakan lapar, sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif
 Aktiviti bernafas, makan, buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya
 Bunyi makan, mencepak, menelan, batuk, sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi
 Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah didokumentasikan dengan baik
 Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a]


Interpretasi Maksud
 Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi
 Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama
 Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain
 Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek
 Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan

Tidak seperti bunyi bahasa
 Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa
 Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa
 Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi
 Bunyinya beritma
 Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara
 Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang


b. Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah
 Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan
 Tangisan juga dihasilkan, nadanya mula berbagai-bagai
 Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu
 Beritma dan pendek-pendek
 Mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontur intonasi
 Bunyi ga, gu menyerupai suku kata
 4 bulan, bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir
 Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa
 Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasac. Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa
 Penghasilan bunyi lebih mantap
 Bunyi lebih panjang 1 saat, seperti vokal dan konsonan
 Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal
 Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan
 Ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut
 Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunyad. Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel

Bebelan melibatkan penggunaan bunyi bahasa, khususnya suku kata vokal dan konsonan-vokal, seperti /a/, /u/, /ma/, /gi/, /pa/. Pengulangan bunyi memberi bayi kualiti bunyi yang serupa dengan bahasa. Contohnya: ‘mama’, ‘papa’, ‘gigi’, terutama bunyi-bunyi yang melibatkan pola intonasi bahasanya. Sewaktu bebelan berterusan, bunyi yang dihasilkan oleh bayi semakin menghampiri bunyi bahasa yang ada dalam lingkungan persekitarannya. Mengikut kajian Steinberg (1933), kanak-kanak Jepun yang berumur 6 bulan mulai mengeluarkan bunyi yang mirip bahasa Jepun. Demikian juga halnya dengan bayi bangsa Cina dan Inggeris. Sewaktu berumur 10 atau 11 bulan, bayi sering membebel dengan ayat pura-pura yang bukan kata (pseudo non-word ‘sentence’) dengan pola intonasi ayat penyata, pertanyaan dan seruan. Dengan itu, tidak menghairankanlah bayi terlebih dahulu memperoleh pola intonasi bahasanya sebelum dapat menghasilkan sesuatu kata. Keadaan ini boleh disamakan dengan orang dewasa yang mempelajari bahasa baru. Sewaktu mula mendengar bahasa baru untuk kali pertama, yang cenderung didengar ialah pola rentak, nada, dan tekanan bahasa. Pelajar tersebut masih tidak tahu cara untuk memancang aliran sesuatu ayat menjadi perkataan. Begitu juga halnya dengan kanak-kanak. Kita membiasakan diri dengan melodi bahasa sebelum kita dapat mempelajari kata-kata. Melodi atau pola intonasilah yang dipelajari dahulu oleh bayi sebelum bayi dapat mengecamkan dan seterusnya membuat peniruan bahasa.

 Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan
 Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang
 Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba, aa gaa, daa da dan lain-lain
 Bebel tidak ada makna, tetapi menyerupai bunyi dewasa
 Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah
 Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga
18 bulan
 Bunyi ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak
 Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi

e. Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama
 Bunyi sudah berirama, berbeza-beza
 Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran
 Bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan
 Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi
 Sudah ada suku kata, kata awal dengan makna jelas
 Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan


Untuk menentukan waktu sebenarnya sesuatu kata itu diperoleh kanak-kanak bukanlah satu perkara yang mudah, tidak cukup dengan memperhatikan sebutan bunyi-bunyi yang selaras dengan sesuatu kata yang terdapat dalam sesuatu bahasa. Yang ingin diperhatikan ialah penggunaan bunyi-bunyi yang bermakna. Jika kanak-kanak berkata ‘kucing’ atau menyebutkan bunyi yang hampir-hampir atau mirip dengan bunyi ‘kucing’ (contohnya ‘ucin’), sewaktu kanak-kanak melihat atau menyentuh haiwan itu (bukannya haiwan atau objek lain), barulah kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak itu tahu makna sebenarnya perkataan ‘kucing’. Orang yang ada hubungan terdekat dengan kanak-kanak itu sahajalah yang boleh mengecamkan bunyi-bunyi bermakna yang dituturkan oleh kanak-kanak kerana sebutannya agak ganjil, tidak sama dengan sebutan bunyi yang lazim didengar.


i. Pragmatik

Seseorang bayi dari saat kelahirannya telah mula berhubung dengan orang-orang dalam persekitarannya melalui tangisan. Tangisan menjadi satu cara untuk memberitahu keperluannya seperti lapar, mengantuk atau sakit. Sungguhpun demikian, tangisan belum boleh dikatakan sebagai bahasa kerana bentuk tersebut tidak mempunyai pola teratur yang secara berulang-ulang dapat menyampaikan fikiran dan perasaan dengan tepat. Apabila bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat artikulasi manusia disusun mengikut hukum-hukum yang ada dalam sesuatu bahasa, barulah pengguna bahasa dapat berkomunikasi sesama mereka.

Menurut Piaget (1926), ‘…human cognitive development is achieved through maturational stages, with our thought processes and patterns changing systematically as we age’. Beliau melihat perkembangan bahasa kanak-kanak dalam dua jenis, iaitu :

i) Bahasa yang bertumpu pada diri sendiri yang disebut bahasa egosentrik (egocentric language).
ii) Bahasa yang ditujukan kepada orang lain yang disebut bahasa perhubungan (socialized language).

Bahasa jenis pertama, iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu, tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja.

Bahasa egosentrik dilahirkan dengan tiga cara, iaitu pengulangan, monolog dan monolog tumpuan. Bahasa egosentrik jenis pengulangan merupakan percakapan kanak-kanak yang diulang secara terus menerus, sama ada pada peringkat kata atau suku kata. Contohnya,

akan acik yemak
akan acik yemak

Pengulangan tersebut dibuat untuk tujuan keseronokan dan tidak bermaksud apa-apa.

Bahasa egosentrik jenis monolog pula ialah percakapan kanak-kanak yang seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa dia sedang berfikir dan fikiran itu dilahirkan dalam bentuk bunyi dan kemudian dalam bentuk kata. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya.

Jenis perkembangan bahasa yang kedua pula ialah bahasa perhubungan. Dalam jenis tersebut, kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara, seperti bercerita, bertengkar, mengulas dan bertanya. Dalam situasi ini, kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. Justeru, mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain, dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza (Piaget, 1926).Rujukan

1. Dardjowidjojo, Soenjono. 2007. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa
Manusia. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd.

2. Mangantar Simanjuntak. 1986. Pengantar Psikolinguistik Moden. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

3. Nor Aina Dani. 2006. Psikolinguistik. Kuala Lumpur: Sasbadi Publishing Sdn. Bhd.

4. Zulkifley Hamid. 2006. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Bahasa. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

shariah binti zulkifly said...

BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU.
NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY
SEKOLAH : SJK(C) ST. MICHAEL & ALL ANGELS,KAMPUNG TAWAS,30010 IPOH,PERAK
TELEFON : 017 5269094
NOMBOR MATRIK : M20082000005

1. NOTA KULIAH :
PSIKOLINGUISTIK :
• Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya.
• Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia.
• Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat.
• Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa.
• Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. Contohnya : mak buat neneng. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik.
Kaedah Baru :
• Teknik merakam.
• Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan.
• Ada mikrofon radio.
• Sampel besar, memakan masa bertahun-tahun.
• Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial.
• Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji.
• Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara.
• Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam.
Apakah proses atau tahap proses ?
• Mula kenal suara di sekeliling
• Mula kenal dan memandang kearah suara.
• Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita
• Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu.
• 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa, ma, pa atau menyebut kucing sebagai meow.
• 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf.
• Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Proses peniruan akan terus berlaku.
• Usia dua tahun sudah mula bercakap. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa, persekitaran. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama, bantal, susu. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh, main, makan,minum.
• 3 tahun mula belajar membuat keterangan. Contohnya : acu datang, semalam.
• Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku.
• Usia 6 atau 7 tahun , kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar.

Apakah kaitan dengan guru ?
Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang.
Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. Akan berlaku proses peniruan. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama,diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar.
Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Apabila ada teori, kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Seterusnya, kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku.

LOGIK TEMPAT
Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja.
Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat.
Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya.
Kesukaran dalam kajian ini :
a. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ?
b. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ?

Perkembangan bahasa kanak-kanak.

Teori terbahagi kepada tiga iaitu meniru,kudrat dan input

MENIRU :
Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. Contoh : Ibu menyuruh anaknya memanggil

KUDRAT
Innate LAD

INPUT
Perkataan yang diajar oleh emaknya. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. Contoh : cakap terima kasih kepada opah . Kanak-kanak ituakan mengucapkan terima kasih seperti yang diminta oleh ibunya.

PERKATAAN PERTAMA
• Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama.
• Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap.
• Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan.
• Tiga bidang besar : penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan.

PENGHASILAN BUNYI
• Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi.
• Ada beberapa tahap perkembangan.

TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi.
• Pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.
• Mungkin mnyetakan lapar, sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif.
• Aktiviti bernafas, makan,buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya.
• Bunyi makanan, mencepah, menelan, batuk,sendawa – kait dengan keperluan biologi.
• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik.
• Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a].

INTERPRETASI MAKSUD.
• Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi.
• Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama.
• Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain.
• Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek.
• Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan.

TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA.
• Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa.
• Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa.
• Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi.
• Bunyinya beritma.
• Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara.
• Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang.

TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah.
• Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan.
• Tangisan juga dihasilkan,nadanya mula berbagai-bagai.
• Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu.
• Mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontur intonasi.
• Bunyi ga,gu menyerupai suku kata.
• Empat bulan, bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir.
• Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa.
• Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa.

TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa.
• Penghasilan bunyi lebih mantap.
• Bunyi lebih panjang satu saat, seperti vokal dan kosonan.
• Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal.
• Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan.
• Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut.
• Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel.
• Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan.
• Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain,...selalunya di ulang-ulang.
• Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam.
• Suku kata seperti aa..ba.., aagaaa,dada dan sebagainya.
• Bebel tidak ada makna, tetapi menyerupai bunyi dewasa.
• Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah.
• Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan.
• Bunyi ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak.
• Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi.

TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima.
• Bunyi sudah berima , berbeza.
• Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran.
• Bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan.
• Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi.
• Sudah ada suku kata, kata awal, dengan kena jelas.
• Ini tanda awal awal bahasa.
• Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan.

AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf )
BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ?
• Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti, kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan.
• Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ).
Contoh : apalagi yang dia ada :
1. Permainannya – patung power ranger, bantal busuk, telefon, piano.
2. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya.
Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan, minum,duduk
Permintaan untuk bekerjasama, menafikan sesuatu
3. Menyatakan keinginan . Contoh : adik nak susu
4. Menunjukkan kerjasama :
Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut.
Adik suka pergi berkelah.
Adik pun suka makan sayur.
5. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya.
Contoh : Adik sayang ibu
Abang jahat
Kucing baik
6. Adakah kanak-kanak ini mengancam ?
Contoh :
Miow makan ikan.
Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain )
7. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat, masa,sebab akibat ( siapayang buat )
Tempat : duduk bersila di atas lantai.
Masa : petang, malam
Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ),
Siapa makan( abang makan )


PSIKOLINGUITIK
Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. Di bawah umur dua tahun, perkara ini jarang-jarang berlaku.
Selepas itu, dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru.

LAD ( Language Acquisition Device )
Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia, mereka mendengar kata-kata manusia, dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Semasa mendengar bahasa, alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Dia akan menyerap bahasa itu.
Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak, keadaan akan menjadi sukar. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. Tempoh usia kritikal - kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah, kanak-kanak dapat belajar bahasa. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. Bukti : kes-kes deraan.
Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai.
Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak.
Contoh : di Ipoh.
PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA )
Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat, ada label.
Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua
1. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi.
- Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi.
2. Kanak-kanak melihat Kancil, Kenari, Waja, Proton – semua itu adalah kereta.
3. Lihat puyuh, bangau, merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung.
a. Bangau putih
b. Gagak hitam
c. Serindit hijau.
Yang membezakan adakalanya bentuk, saiz,warna.
Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda.
Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam.
“protype ikan paus ada pada paus. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Begitu juga dengan dolphin.
Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ?

UNIVERSAL - serupa di dunia.

Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi- tukar kepada sebutan )

BAHASA DAN OTAKOleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama.

Mary Dox 1836
Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa.

Hemisfera kiri
Mengawal bahasa, operasi logik, analitik, matematik.

Hemisfera kanan
Emosi (kawal), muka ( mengecamkan),mengenal struktur benda.

Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa.

Daerah yang terlibat dengan bahasa.

Daerah bahasa di hemisfera kiri.


Broca wernicke gurus sudert
Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri.

Batasan Otak.
Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan.
Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja.
AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN.
1. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul- boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu.
2. Konduksi ; fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah.
3. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Contoh : siapa nama ?
4. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan.
5. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Contoh : serangan strok. Empat suku kata tidak berasas.
6. Dileksia : ward federation and neorologi
Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca ,menulis dan mengeja.

CIRI-CIRI :
• Kemahiran membaca rendah
• Susunan terbalik
• Menyongsang perkataan
• Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol.
• Pemahaman lisan rendah.
• Suka membaca senyap.
• Tulisan buruk.

PUNCA DILEKSIA
• Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri.
• Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf.
• Korpus kolosum yang lemah.
• Bertindak lambat dan kurang cepat.

Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar.

DAERAH BAHASA DAN
1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan).
Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran.

DILEKSIA BERKAITAN BAHASA

Walaupun : kebolehan memahami intonasi, mengatasi emosi ,menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa.


2. BACAAN BAB 4 :
PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR.

Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Oleh itu, Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Kesimpulannya, kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris.

FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA.
Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu, Cina, India dan kaum-kaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama.
Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah, tetapi juga di dalam bilik darjah. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti :
i. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981), Ajib Che Kob(1990), Liew Siew Lin, Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003), Zamri Mahamod, Bukari Kadam, Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. Salleh (2005).
- Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka.

ii. Abdul Hamid Mahmood(1990), Zulkifley Hamid, Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 )
- Aspek semantik, leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar.

iii. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.N.J Money (2004- atas talian ).
- Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonan-konsonan tertentu bahasa Melayu.

iv. Liew Siew Lin (2003)
- Penggunaan kata sendi nama.

v. Zamri Mahamod, Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006)
- Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat, terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan.

vi. Arpan Shahbudin
- Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama.

vii. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003)
- Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat, perbezaan bunyi’l’ dan’r’ , kata sandang, kelas kata dan susunan ayat.
- Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata, penggantian fonem ‘p’, hukum D-M, pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung.

viii. Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989)
- Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka.

ix. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981)
- Mendapati 68.4 peratus pelajar dan 43.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.
x. Liew Sie Lin (2003)
- Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu.
xi. Azman Wan Chik (1989)
- Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian, bahasa daerah, bahasa lisan, dan bahasa pasar.

xii. Zamri Mahamod(2000)
- Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa, iaitu gangguan bahasa ibunda, gangguan peralihan kod, gangguan bahasa pasar, gangguan dialek, serta gangguan interlingual dan intralingual.

PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR.
JENIS-JENIS KESALAHAN.
Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina, India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu.
A. KESALAHAN MORFOLOGI.
Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan, penggolongan kata, penggunaan kata ganti nama diri, kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan.
Contoh :
i. Contohnya : Ali di padang main bola.
ii. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang.
Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri, iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu.
Menurut Sandra Kasih (2003), bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung, kecuali kata ‘tetapi’(annal).
Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan, kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men- amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Selain itu,imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987).
Contohnya :
i. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan.
Sepatutnya :
i. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan.

B. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA
Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu), ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata, dan kesalahan frasa kata tertentu, seperti hukum D-M dan sebagainya. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. Contohnya :

Bahasa Melayu Bahasa Cina
i. Lori Loli
ii. Kereta Keleta
Menurut Suthanthiradevi 2004, terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian, penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil.
Contohnya:
i. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu :
a. Penggantian /e/ kepada /a/
cerita menjadi carita

b. Penggantian /a/ kepada /o/
sangat menjadi songat

c. Penggantian /e/ kepada /i/
rehat menjadi rihat

d. Penggantian /u/ kepada /o/
Untuk menjadi untok

e. Penggantian /i/ kepada /e/
Pilihan menjadi pilehan

ii. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan, iaitu :
a. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/
Bandar menjadi pandar

b. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/
Pecah menjadi bicah

c. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/
Faedah menjadi paedah

d. Penggantian /g/ kepada /k/
Bagus menjadi bakus

e. Penggantian /k/ kepada /h/
Awak menjadi awah

f. Penggantian /w/ kepada /v/
Kawan menjadi kavan

g. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/
Tanpa menjadi tampa

iii. Proses penambahan fonem juga berlaku.
a. Penambahan vokal depan rendah /a/
Harga menjadi haraga.

b. Penambahan konsonan /h/
Meja menjadi mejah

c. Penambahan konsonan /w/
Semua menjadi semuwa

iv. Proses penghilangan juga berlaku
a. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/
Terima menjadi trima

b. Penghilangan vokal /a/
Soalan menjadi solan

c. Penghilangan konsonan /h/
Sekolah menjadi skola

d. Penghilangan konsonan/k.
Tak mahu menjadi tame

e. Penghilangan konsonan /g/
Menggunakan menjadi mengunakan

f. Penghilangan konsonan/r/
Besar menjadi besa

Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. Menurut Asmah Omar (1977), kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata.
Contohnya :
Dialek Bahasa Melayu
Diasut dihasut
Diidangkan dihidangkan
Mengilang menghilang

C. SINTAKSIS
Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004), pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan.
Contohnya :
i. Saya makan nasi - ayat bahasa Melayu
Saya nasi makan - ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil.

Dalam kajian Wong Khek Seng (1991), pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ).

Bahasa Melayu Bahasa Cina
Makanlah dulu Dulu makanlah
Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah

Menurut Abdullah Hassan (1987), pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu.

D. PERCAMPURAN KOD
Fenomena percampuran kod bahasa Melayu- Tamil, Melayu-Cina dan Melayu-Inggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti :
i. Melayu-Tamil
a. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh )

ii. Melayu-Cina
Bukan saya mah!

iii. Melayu-Inggeris
Saya belum dapat result lagi.

BACAAN BAB 5.
DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR.
Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. Namun demikian, untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga, mereka tetap menggunakan bahasa ibunda.

DEFINISI DWIBAHASA
Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2).
Menurut Mansoer Pateda (1990), terdapat dua istilah dwibahasa, iaitu :
a. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah, tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard.
b. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. Selepas memperoleh pendidikan, ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain.

PEMEROLEHAN BAHASA
Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987).Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi, tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan, memajukan kerjaya, meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya.
B2 boleh diperoleh melalui dua cara, iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi.
i. Tekanan psikososio bilik darjah. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan, disiplin dan tatacara bilik darjah.
ii. Data bahasa dipilih sebelum diajar. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya.
iii. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2.
iv. Keadaan dibuat-buat dan terhad. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah.
v. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA
Menurut Abdullah Hassan (1987), sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu :
i. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri.
ii. Tuntutan peluang pekerjaan.
iii. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut.
iv. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain.
v. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif.
vi. Kepentingan pendidikan, perhubungan antara individu.
vii. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi.
viii. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan.
ix. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2.

KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR
Berdasarkan konsep dwibahasa, pelajar bukan Melayu , mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek, mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2.

GANGGUAN BAHASA IBUNDA
Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. Menurut Victoria et al. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2.
Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1)
Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989).
Contohnya :
Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT)
Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu.
Contoh :
Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC)
Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. Contohnya :
a. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina.
b. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India.

GANGGUAN DIALEK
Dialek mempunyai bentuk tertentu,dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan,tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis, morfologi dan leksikal. Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan, Kedah, Terengganu, Negeri Sembilan dan Perak.
Contohnya :
1. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis :
[aya?]- penggunaan dialek utara.
[air]- sebutan dalam bahasa Melayu standard.

2. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu.

GANGGUAN PERSEKITARAN
Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. Contohnya,kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1.

GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching)
Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain.

GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing)
Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa.
Contohnya :
1. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.
a. Last week,I pergi shopping.
b. See you minggu depan.

2. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard.
a. Mek makang ikang.

TUGASAN 3
BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU
NAMA : SHARIAH BINTIZULKIFLY
SEKOLAH : SJK(C) ST. MICHAEL & ALL ANGELS,KAMPUNG TAWAS,30010
IPOH,PERAK
TELEFON : 017 5269094
NOMBOR MATRIK : M20082000005

TUGASAN 3 : Buat esei mengenai penguasaan kanak-kanak berdasarkan data yang telah dipungut.
Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari.

Menurut Mengantar Simanjuntak ( 1987:157),pemerolehan atau ‘Language Acquisition Device (LAD)” ialah proses yang berlaku di dalam otak seorang kanak-kanak ( bayi) sewaktu memperoleh bahasa ibunya atau bahasa pertama. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahawa pemerolehan bahasa ialah bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa ibunya iaitu bahasa yang pertama kali didedahkan kepadanya sejak dia dilahirkan ke dunia. Pemerolehan bahasa juga bermaksdud bagaimana kanak-kanak dapat menguasai bahasa pertama tanpa melalui proses pembelajaran yang formal dan intensif.
Jamali Ismail (1980 : 12) pula menyatakan bahawa proses pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak itu berlaku sedikit demi sedikit mengikuti perkembangan otak, iaitu sebagai hasil perkembangan fizikal kanak-kanak itu sendiri secara keseluruhannya.
Kesimpulannya, pemerolehan bahasa terdiri daripada proses-proses yang berlaku pada waktu kanak-kanak itu menuranikan tatabahasa ibundanya dan sewaktu dia menguasai perlakuan atau penerapan tatabahasa ini dalam pemahaman dan penerbitan ayat-ayat ( Mengantar Simanjuntak, 1987 : 158).
Kajian ini melihat pemerolehan bahasa seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 1 tahun 8 bulan. Pada peringkat ini,kanak-kanak ini sedang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan penerbitan perkataan-perkataan ayat-ayat dalam bahasa pertama untuk mengungkap perasaan, keinginan, dan berkomunikasi.
Dalam kajian ini pengkaji menjadikan Teori Mentalis sebagai konsep. Teori Mentalisme ini beranggapan bahawa kanak-kanak yang terdedah kepada sesuatu bahasa itu mempunyai keupayaan semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa itu. Jika tidak ada pendedahan,penguasaan bahasa kanak-kanak itu tidak akan berlaku kerana LAD tidak mendapat sebarang bahan untuk diproses. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak lelaki di India telah dipelihara oleh binatang semasa dia tinggal di dalam hutan, dia tidak dapat bercakap semasa dijumpai oleh sami-sami India. ( Abdullah Hassan, 1983 : 260 )

Teori Mentalis menghubungkan realiti mental dengan lakuan bahasa yang sebenarnya. Pengetahuan bukan merupakan satu latihan pancaindera tetapi adalah daripada fikiran manusia. Rasionalnya ialah idea yang semula jadi ( innate ideas ) menjadi asas kebenaran dalam pengetahuan kita. Teori ini menganggap bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf setelah menerima rangsangan daripada pancaindera. Kreativiti wujud dalam otak dan pemikiran penutur bahasa itu adalah keperluan dalam diri manusia yang ada sejak lahir, bukannya hanya alat luar untuk berkomunikasi.

Golongan kognif ini berpendapat, kebolehan menuturkan ayat dikatakan tidak dikuasai secara mekanikal ataupun terhasil daripada aktiviti rangsangan gerak balas (R-G), system sintaksis bahasa dan rumus-rumus yang mengawal pembentukan ayat dikatakan telah wujud dalam alat pemerolehan bahasa, iaitu di dalam minda manusia sejak mereka lahir kerana mereka telah dilengkapi dengan alat pemerolehan bahasa ( Hornstein dan Lightfood, 1981). Tugas kanak-kanak bukanlah mendapatkan rumus-rumus bahasa ibundanya, tetapi menyesuaikan rumus-rumus yang terkandung dalamnahu universal bahasa pertamanya. Fungsi rangsangan bahasa bukanlah sebagai bahan untuk membolehkan nahu universal membuat penyesuaian. Penyesuaian ini penting untuk membolehkan nahu ini diungkapkan atau disesuaikan dalam bentuk-bentuk yang dapat menghasilkan pertuturan yang gramatis dan dapat difahami oleh pengguna sesuatu bahasa itu.
Dalam kajian selama 11 minggu ini, didapati kanak-kanak ini masih belum dapat menguasai morfologi secara sempurna seperti orang dewasa. Kanak-kanak ini masih terbawa-bawa dengan pengalaman pada tahap holofrasa. Ini dibuktikan dengan melihat cara penyebutan sesetengah kosa kata yang disebutnya adalah tidak sempurna.

Bunyi bahasa yang dikuasai oleh sampel sebelum kajian dibuat.
1. Bunyiyang dikuasai sebelum kajian dibuat.
Bunyi yang didapati ialah : m/y/b/p/a/o/u/k/g/i

2. Bunyi-bunyi yang dikuasai semasa kajian dibuat.
Bunyi konsonan : p/b/t/d/k/g/s/c/j/m/n/i/w/y/h/
Bunyi vokal : a/e/i/o/u

Daripada analisis yang dibuat,pengkaji mendapati berlaku pengguguran huruf pertama dalam ujaran yang diucapkan oleh sampel ini iaitu :

HURUF :
e = emak( mak )
a = ayah( yah ),abang ( bang )
b = balik ( alik )
o = opah ( pah )
m = mandi (andi ), makan (akan ), milo ( ilo )
n = naik ( aik )
h = habis ( abis )
t = takut (akut )
j = jauh (auh ),jatuh (atuh )
p = pintu ( intu )
k = kencing ( encing ), kasut (acut )
r = rama–rama ( ama–ama )
s = salam ( alam )

Dalam ujaran yang diucapkan oleh sampel ini , pengkaji mendapati ada pengguguran satu suku kata yang berlaku iaitu :
SATU SUKU KATA :
ba = baju ( ju )
be = berak ( yak )
sa = sayang ( yang )
se = sejuk ( juk )
mi =minum (num )
te = tepi ( pi )
tu = tutup ( tup )
meny = menyapu ( apu )
ro = roti ( ti )
pen = pensel ( ce )
pi=picit ( cit )
hi = hidung ( dong )
li = licin ( cin )
hen = hendak ( nak )
ker = kerja ( je )
cok = coklat ( lat )

Selain itu , didapati juga ada pertukaran huruf asal dengan huruf lain semasa ujaran
diucapkan oleh sampel kajian iaitu :

r = y = berak ( yak )
s =c = susu ( cucu ), kasut ( acut ), pensel ( ce ) , nasi ( acik )
k = t = ikut ( itut )
o = u = hidung ( dong ) ,duduk ( dok )
n = d = hendak ( nak )
y = kr = aiskrim ( yim )
y = i = buaian ( yan )

Dalam kajian ini juga pengkaji mendapati ada perubahan seluruh kata yang dilakukan oleh sampel iaitu :
nanak = tidak hendak
aung = along
uwo = seluar
uwat = buat
uwih = kuih

Daripada perkataan di atas, pengkaji mendapati huruf ( w ) menggantikan huruf ( at ) dan ( ih ) untuk perkataan buat dan kuih. Huruf ( k ) digugurkan sepenuhnya. Selain itu, ada penggantian huruf ( k ) menjadi huruf ( t ), ada perkataan yang mengekalkan huruf ( t ) iaitu perkataan akut .
(JADUAL BUNYI)


Namun begitu, pengkaji dapat melihat sampel kajian sudah dapat menguasai beberapa
golongan kata seperti kata nama, katakerja, dan kata adjektif yang telah dikuasainya di
peringkat telegrafik.

FRASA SATU PERKATAAN TELEGRAFIK
A. KATA NAMA
KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN
mak emak kata nama a m,k
yah ayah kata nama a y,h
bang abang kata nama a b,n,g
pah opah kata nama a p,h
ju baju kata nama u j
cucu susu kata nama u,u c,c
uwo seluar kata nama u,o w
acut kasut kata nama a,u c,t
acik nasi kata nama a,I c,k
uwih kuih kata nama u,I w
ilo milo kata nama i,o l
ibi televisyen kata nama i,i b
intu pintu kata nama i,u n,t
lat coklat kata nama a l,t
dong hidung kata nama o d,n,g
yah ayah kata nama a y,h
ti roti kata nama i t
olah sekolah kata nama o,a l,h
ce pensel kata nama e c
ayim aiskrim kata nama a,i y,m

B. KATA KERJA
KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN
akan makan kata kerja a,a k,n
andi mandi kata kerja a,i n,d
yak berak kata kerja a y,k
encing kencing kata kerja e,i c,n,g
itut ikut kata kerja i,u t,t
num minum katakerja u n,m
cit picit kata kerja i c,t
je kerja kata kerja e j
alik balik katakerja a,i l,k

C. KATA ADJEKTIF
KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN
yang sayang kata adjektif a y,n,g
juk sejuk kata adjektif u j,k
anah panas kata adjektif a,a n,h
atik cantik kata adjektif a,i t,k
akut takut kata adjektif a,u k,t
cin licin kata adjektif i c,n
cuk busuk kata adjektif u c,k

D.KATA PANGGILAN
KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN
aung aung kata panggilan u n,g
ateh mak teh kata panggilan a,e t,h

E.KATA BANTU
KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN
abis habis kata bantu a,i b,s
nak hendak kata bantu a n,k

F. KATA ARAH
KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN
auh jauh kata arah a,u h
pi tepi kata arah i p

H. KATA PERINTAH
KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN
yah jap ayah sekejap ayat perintah a,a y,h,j,p pi bang ketepi abang ayat perintah i,a p,b,n,g

FRASA DUA PERKATAAN TELEGRAFIK
Frasa dan ayat makna golongan ayat
cik mak nasi lemak kata nama bang uwat abang buat kata nama,
bang olah abang sekolah kata nama na bit na cubit kata nama, kata kerja
yah yang ayah sembahyang kata nama, kata kerja
nak anjat nak panjat kata bantu, kata kerja
yum aung cium along kata kerja, katanama
luk mak peluk mak kata kerja, kata nama
nak jer hendak power ranger kata bantu,kata nama
nak cuk hendak busuk kata bantu, kata adjektif
yah jap ayah sekejap ayat perintah pi bang ketepi abang ayat perintah
mak andi emak mandi ayat penyata
lat atuh cokelat jatuh ayat penyata
akit mak sakit mak ayat seruan
nak cuk hendak bantal busuk ayat penyata
nak cucu hendak susu ayat penyataFRASA TIGA PERKATAAN TELEGRAFIK
Frasa dan ayat makna golongan ayat
nak itut mak hendak ikut emak ayat penyata
nak bum yah hendak tidur dengan ayah ayat penyata
nak aik oto hendak naik motosikal ayat penyata
nak itut yah hendak ikut ayah ayat penyata
na ambik ence na ambil pensel ayat penyata
yet anjat okok monyet panjat pokok ayat penyata


Melihat kepada perkembangan sintaksis pula, pengkaji mendapati walaupun sampel boleh mengujarkan dua atau tiga patah perkataan,tetapi sampel dapat membentuk ayat-ayat yang boleh difahami oleh pendengar. Sampel kajian dapat membentuk ayat-ayat penyata. Contoh-contoh ayat penyata boleh dilihat dalam jadual di bawah.

a. Frasa dua perkataan telegrafik
Frasa dan ayat makna golongan ayat
nak jer hendak power ranger ayat penyata
nak cuk hendak busuk ayat penyata
mak andi emak mandi ayat penyata
lat atuh cokelat jatuh ayat penyata
akit mak sakit mak ayat penyata


b. Frasa tigaperkataan telegrafik
Frasa dan ayat makna golongan ayat
na ambik ence na ambil pensel ayat penyata
yet anjat okok monyet panjat pokok ayat penyata


Selain itu, dalam kajian ini juga di dapati sampel menunjukkan keinginannya. Keinginan adalah naluri yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir. Dalam jadual ayat ada menunjukkan perbuatan-perbuatan asas seperti meminta susu,meminta nasi lemak dan sebagainya. Kata-kata yang menunjukkan keinginan sampel terhadap sesuatu dapat dilihat adanya ayat permintaan yang diucapkan oleh sampel kajian pada peringkat ini iaitu :

Frasa dan ayat makna golongan ayat
nak cuk hendak bantal busuk ayat permintaan
nak cucu hendak susu ayat permintaan
nak bum yah hendak tidur dengan ayah ayat permintaan
nak aik oto hendak naik motosikal ayat permintaan
nak itut yah hendak ikut ayah ayat permintaan
nak itut mak hendak ikut emak ayat permintaan
nak anjat nak panjat ayat permintaan

Daripada contoh ujaran yang ditunjukkan, jelas pada peringkat ini tujuan berkomunikasi yang ditunjukkan oleh sampel adalah untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya, dan tutur kata yang ditunjukkan sudah mempunyai kesejajaran sebagaimana pertuturan oran dewasa.

Selain itu, pengkaji juga mendapati ada pembinaan ayat perintah pada peringkat ini. Walaupun kata-kata yang dituturkan oleh sampel tidak lengkap tapi pendengar memahami ujaran yang dimaksudkan. Berikut adalah contoh ayat perintah yang diujarkan.

Frasa dan ayat makna golongan ayat
yah jap ayah sekejap ayat perintah pi bang ketepi abang ayat perintah


KESIMPULAN
Dapatan daripada analisis data menunjukkan bahawa peringkat pemerolehan bahasa melibatkan proses kognitif dan interaksi. Proses yang pertama melengkapkan kanak-kanak dengan kebolehan mentafsirkan makna. Proses yang kedua pula menyediakan konteks bagi kanak-kanak menguasai cara menggambarkan makna kognitif ke dalam bentuk bahasa yang paling tepat. Di sini kita dapat melihat penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu berkembang mengikut jadual biologinya dan kanak-kanak berkeupayaan membuat rumusan dan peraturan bahasa secara bersendirian tanpa diajar seperti mana yang disebut dalam Teori Mentalis.

BIBLIOGRAFI.


Abdullah Hassan, 1989,Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia,Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dan Isaac Slobin, Penterjemah Ton Ibrahim, 1992, Ilmu Psikolinguistik Edisi Kedua,Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.


Soenjono Dardjowidjojo, Editor Siri,Abdullah Hassan, 2007, Psikolinguistik Memahami Asas Pemerolehan Bahasa, Siri Pengajaran dan Pemebelajaran Bahasa Melayu, Kuala Lumpur :PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Zamri Mahamod, 2007,Psikolinguistik Dalam Pengajaran Dan Pemerolehan Bahasa Pertama dan Kedua, Shah Alam : Karisma Publications Sdn. Bhd.