Saturday, February 28, 2009

PEMEROLEHAN BAHASA

Kita akan dapati kanak-kanak selalunya dapat memperolehi atau mempelajari bahasa secara berperingkat-peringkat dari masa ianya bayi. Apa yang penting ialah bahawa bayi itu belajar secara tidak formal, atau pembelajaran berlaku dengan secara tidak sedar dan tidak perlu diajarkan. Yang perlu hanya pendedahan kepada pemakaian bahasa itu dan kanak-kanak itu akan terus memperolehi sesuatu bahasa tersebut. Jadi para sarjana cuba mencari jawapan bagaimana ini boleh berlaku. Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini. Ada sarjana yang berfikir bahawa bahasa itu serupa dengan lakuan lain dan lakuan ini dikuasai oleh kanak-kanak secara meniru segala lakuan pertuturan ibu bapanya. Kemudian terdapat pula sarjana yang memikirkan bahawa kanak-kanak memperolehi bahasa itu kerana ianya sudah terancang untuk berkembang dalam kanak-kanak tersebut dari segi biologis. Kanak-kanak yang terdedah pada bahasa akan dengan sendirinya mempunyai keupayaan untuk memperolehi bahasa. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis.

TEORI BEHAVIORISME

Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Mereka yang mengkaji mengenai teori behaviorisme ini ialah sarjana psikologi yang beranggapan bahawa pemerolehan sesuatu lakuan terjadi melalui ulangan sesuatu lakuan. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. Eksperimen ini tidaklah dapat disebut satu persatu tetapi cukuplah bagi kita sekadar membincangkan teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Walau bagaimanapun, teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia, sama seperti lakuan lain. Jadi bagaimana lakuan lain itu dipelajari, maka begitulah juga lakuan bahasa dipelajari. Kajian mereka hanya ditumpukan kepada lakuan binatang. Kesimpulan dari kajian ini dianggap akan dapat diterima sebagai sah untuk sebarang lakuan manusia.

Watson

Dalam kurun ke-19, aliran kajian psikologi di Amerika mulai bergerak berpisah dari pemikiran tradisi sarjana- sarjana psikologi di Eropah. J.B. Watson, profesor psikologi di John Hopkins University telah membuat kajian dan menulis artikelnya: Psychology as the Behaviorist View (1913). Dia hanya mengkaji lakuan dan telah membezakan antara lakuan sedar dan yang tidak sedar. Dengan mengetepikan sesuatu yang subjektif maka dia telah dapat melakukan kajian terhadap lakuan sedar. Inilah sumbangannya yang terbesar, iaitu penolakannya terhadap pembezaan jasad dan fikiran, yakni ia mengetepikan apa yang berdasarkan agakan tanpa bukti yang dapat dilihat nyata. Inilah yang dipegang oleh ahli psikologi sebagai lakuan itu. Dengan itu semua ahli psikologi menumpukan perhatian kepada lakuan atau gerak-gerak yang dapat diperhatikan secara objektif. Mereka ini selalu mengkaji lakuan binatang dan mereka suka menjalankan analisa mengikut rangsangan dan tindakbalas, dan dengan memberi penegasan terhadap pembelajaran sebagai bidang tumpuan pengkajian mereka itu.

Guthrie

Di samping sarjana ini kita dapati pula E.R. Guthrie yang menjadi profesor psikologi di University of Washington. Dalam bukunya The Psychology of Learning (1935), dia memberi perhatian terhadap pendapat berikut, bahawa pembelajaran itu berlaku dengan adanya rangsangan yang diikuti dengan tindakbalas. Dengan kata lain apa yang dimaksudkan olehnya ialah kalau sesuatu lakuan itu terjadi dalam satu keadaan tertentu, maka semasa kita berada dalam keadaan itu pada masa yang lain, tentulah kita akan membuat lakuan yang sama. Apabila terjadi rangsangan dan tindakbalas secara berulangan maka terhasillah pembelajaran. Ternyata bahawa kenyataan seperti ini mempunyai kekurangan dari segi pembelajaran. Katakanlah seorang itu disuruh mengisi teka silang kata. Dia akan mengisi kata-kata dalam teka silang itu dan akan menyelesaikan masalah itu kalau ianya mudah. Tetapi kalau teka silang itu sukar dan dia tidak dapat membuatnya, maka dia akan meninggalkannya setelah bosan. Pada satu masa lain, dia diberi teka silang kata yang sukar juga tidak dapat dibuatnya dan oleh itu terus ditinggalkannya. Dalam hal ini dapatkah kita mengatakan dia sudah mempelajari sesuatu? Pada hal dia tidak menyelesaikan teka silang kata itu dan ternyata dia tidak mempelajari sesuatu apa pun. Menurut teori behaviorisme, kalau dia memberi tindakbalas yang sama, maka berlakulah pembelajaran. Dalam hal ini ternyata tidak terjadi proses pembelajaran yang dikatakan tersebut.

Skinner

Dalam teori pembelajaran melalui teori lakuan ini, nama ahli psikologi yang masyhur sekali ialah B.F. Skinner. Skinner merupakan seorang sarjana teori behaviorisme dan mengajar di Harvard University. Skinner telah mengkaji dan memperbaiki teori behaviorisme itu. Mengikutnya pembelajaran itu berlaku kalau ada rangsangan dan tindakbalas yang berulangan. Dalam hal ini, beliau membuat eksperimen dengan menggunakan binatang, salah satu darinya ialah dengan menggunakan merpati. Merpati itu dikurung dalam kotak. Di dinding kotak itu ada swis. Apabila swis itu dipatuk terbukalah satu lubang untuk memberi makanan. Ini telah ditafsirkan oleh seorang sarjana psikologi sebagai keadaan yang dapat dipadankan dengan pembelajaran lakuan di kalangan binatang, termasuk manusia. Apabila merpati itu lapar dan mematuk swis itu, maka timbullah rangsangan dan diberi balasan dengan makanan. Ini tidak jauh berbeza dari yang disebut oleh Watson dan Guthrie, tetapi apa yang berbeza ialah tentang konsep pengukuhan. Pengukuhan ini dianggap oleh Skinner sebagai asas dalam proses pembelajaran. Pengukuhan berlaku apabila lakuan itu diberi balasan dengan hadiah. Keinginan mendapat balasan hadiah ini menimbulkan keinginan supaya berbuat demikian untuk mendapatkan hadiah yang sama. Oleh sebab itu lakuan itu akan diulang. Pengulangan yang kerap dilakukan akan mengukuhkan proses pembelajaran. Dengan itu terjadilah pembelajaran.

Berdasarkan pengkajiannya, Skinner telah dapat membezakan dua jenis pembelajaran yang berlainan kerana ada dua jenis lakuan tindakbalas. Pertama ialah lakuan automatis yang tetap. Contoh lakuan automatis yang paling mudah ialah lutut akan terangkat apabila diketuk oleh doktor. Itu merupakan satu lakuan yang ada rangsangan (ketuk) dan ada tindakbalas (kaki terangkat). Lakuan seperti ini dianggap sebagai tindakbalas automatis dan berlaku secara tidak sedar dan ianya tetap. Kedua ialah lakuan operan. Bagi beliau kebanyakan lakuan yang kita lakukan ialah sejenis operan. Lakuan automatis ini akan hanya berlaku sekiranya ada rangsangan tetapi lakuan operan akan berlaku dalam sesuatu lingkungan atau keadaan. Dengan kata lain, rangsangannya tidak semestinya menerbitkan tindakbalas tertentu yang tetap, seperti berjalan, bercakap dan lain-lain. Misalnya, lakuan menyuap makanan bukan sahaja kerana rangsangan itu melibatkan makanan, tetapi juga kerana rasa lapar, lingkungan sosial dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan. Proses ini perlulah diambil kira. Belajar melalui lakuan operan itu ialah yang dikatakan pembelajaran menurut syarat. Syarat itu timbul dari lingkungan yang menjadi rangsangan yang mendorong lakuan tersebut. Ini jelas berbeza dari lakuan sebagai tindakbalas otot secara automatis.

Dalam bukunya Verbal Behavior (1957) Skinner telah membincangkan lebih lanjut tentang proses pembelajaran dengan menggunakan unsur rangsangan, tindakbalas dan segala syarat dan pengukuhan yang terlibat dalam menghasilkan pembelajaran secara maksimum. Dengan adanya pendapat ahli psikologi ini, maka ianya dapat menjelaskan kekaburan dari segi teori dalam sistem pembelajaran bahasa dalam abad ke-20 ini. Jadi teori behaviorisme ini melengkapkan apa yang diperlukan oleh para pendidik. Dengan itu lahirlah pendapat yang mengatakan bahasa itu adalah suatu lakuan dan boleh dipelajari melalui syarat-syarat tertentu, samalah dengan binatang mempelajari lakuan tertentu (G.A. Kelly, 1969). Sejak Skinner, ramai lagi ahli psikologi yang mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku. Ada di antara mereka yang mengkaji bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa dan apa implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa.

KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME

Banyak lagi usaha lain yang memperbaiki konsep Skinner dalam usaha mencari jawapan bagaimana bahasa dipelajari dan ini ternyata mempunyai implikasi terhadap prinsip dan kaedah PPpengajaran dan pembelajaran bahasa. Chomsky (1967) dengan keras mengkritik Skinner. Sebenarnya sejak Skinner, memang ramai ahli psikologi lain yang melanjutkan kajian dalam bidang ini sehingga menimbulkan golongan neobehaviorisme, iaitu yang sudah mula bergerak meninggalkan teori behaviorisme.

Dalam kritiknya itu, Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. Baginya, behaviorisme tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa. Beliau menegaskan tentang pentingnya faktor lingkungan kebudayaan dalam penguasaan bahasa itu. Ianya tidak dapat berlaku dalam keadaan yang kosong dari segi sosiobudaya. Mungkin kalau diketahui dengan jelas bagaimana cara kanak-kanak menguasai bahasa, maka ianya mungkin lebih bermanfaat kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa. Ini ternyata lebih memberi untung dari kajian bagaimana lakuan terbentuk di kalangan binatang.

Dalam mengkaji bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa, maka tidaklah dapat dinafikan kanak-kanak banyak menguasai lakuan lisan atau bukan lisan melalui pemerhatian biasa dan meniru-niru lakuan orang dewasa dan kanak-kanak lain. Kanak-kanak tidaklah belajar melalui sesuatu perancangan bahasa yang rapi dari ibu bapa.

Pada peringkat majunya kanak-kanak itu pandai mengeluarkan ayat-ayat yang belum pernah didengarnya dahulu, atau memahami ayat-ayat tersebut. Kebolehan ini menunjukkan ada proses penting yang tak bersangkut paut dengan maklumat balik dari lingkungan bahasa. Penguasaan yang dikatakan berlaku mengikut pembentukan lakuan lisan melalui pengukuhan itu sama sekali ditolaknya. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan, pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu, bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting, memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi, hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks. Semuanya ini sukar diperikan. Ia mungkin terpendam dan mula berkembang menurut kematangan sistem saraf bayi itu. Pendapat ini banyak memberi pengaruh terhadap cara pengajaran dan pembelajaran bahasa, tetapi pengaruh sepenuhnya belum begitu ketara pada masa ini.

TEORI BIOLOGIS

Chomsky dan rakan-rakan yang sealiran dengannya telah menumpukan banyak perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan bukannya terhadap sesuatu lakuan yang dapat dilihat sahaja. Mereka beranggapan bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia, iaitu bahasa. Kebolehan ini dipanggil Jentera Penguasaan Bahasa (Chomsky 1965). Kanak-kanak yang terdedah kepada sesuatu bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut. Ini bermakna, kalau tidak ada pendedahan, maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku. Misalnya ada ceritanya tidak dapat bercakap apabila dijumpai. Jadi kanak-kanak tidak akan memperolehi bahasa sekiranya ia dipisahkan dari masyarakat manusia, sebab Jentera Penguasaan Bahasa itu tidak mendapat sebarang bahan untuk diproses. Mereka juga telah mendapati bahawa ada satu jangka masa yang subur untuk bahasa berkembang dan sekiranya masa ini terlangkau, maka pemerolehan bahasa juga akan terhalang.

Jadual Pemerolehan Bahasa

Salah satu dari teori E.H. Lenneberg (1967) mengenai pemerolehan bahasa ialah bahawa semua kanak-kanak yang sihat dan normal mulai bercakap dan bertutur pada peringkat umur yang agak sama. Ini menyokong bahawa kebolehan untuk berbahasa itu berkembang telah sedia ada terjadual secara biologis. Pembentukan pertuturan dan perkembangan bahasa membuktikan adanya sesuatu yang sudah terjadual dari segi biologi. Nampaknya apabila sudah sampai masanya maka seseorang anak itu akan dengan serta merta menjadi tertarik terhadap segala bunyi yang didengarnya dan dia dapat menajamkan pancainderanya. Dengan itu dia mula mengerti dan memilih bunyi yang penting dan mengetepikan segala yang lain, seperti yang diperhatikan oleh Lenneberg.

Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. Misalnya anak yang lahir dari ibu bapa yang pekak dan bisu tentu sekali tidak mempunyai lingkungan bahasa, tetapi mereka juga akan mula belajar bertutur pada peringkat umur yang sama dengan kanak-kanak lain dan perkembangannya dapat dijangka seolah-olah telah terjadual. Jadi apakah maksud bahasa itu suatu fenomena biologi? Ini membawa dua implikasi yang pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. Kanak- kanak mempunyai keupayaan merumus dengan sendiri dan kita tidak akan dapat mengajarnya, walaupun sekiranya kita mahu berbuat begitu. Implikasi yang kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. Manusia melahirkan bayi dengan keadaan yang tidak berupaya, yakni ia terpaksa dijaga dan disusui. Tetapi anak binatang boleh terus makan sendiri dan berlari setelah beberapa saat sahaja ia dilahirkan. Otak manusia memakan masa yang panjang untuk membesar, dan hal ini dapat memberi keupayaan untuk bahasa tumbuh dan berkembang. Mungkin itulah sebabnya bahasa boleh berkembang. Sebaliknya anak binatang hanya membesar dari segi jasad sahaja dan tidak dari kebolehan lain. Dia sudah lengkap sejak lahir.

Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur

Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Dia mengatakan kebolehan memahami bukan hanya wujud sebelum kebolehan bertutur tetapi sebenarnya ia lebih dasar dan mudah. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. Kehilangan salah satu dari pancaindera, tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu.

Dari yang Umum Menuju yang Khusus

Kanak-kanak mula memberi nama kepada barang-barang pada sesuatu peringkat yang tertentu dalam perkembangan bahasa. Ianya merupakan kemuncak proses-proses yang dilalui dengan perlahan semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2,000 sampai 3,000 perkataan lain. Sebenarnya, ianya belumlah lagi tahu menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Proses menamakan barang-barang itu merupakan satu dari aktiviti luar biasa yang menunjukkan adanya perkembangan bahasa. Tetapi proses ini amat kurang difahami pada masa ini. Apa yang kita tahu hanyalah ia terjadi pada peringkat umur yang sama di kalangan kanak-kanak. Faktor yang bertanggungjawab terhadap perkembangan ini dan perjalanan sistem saraf yang menjadi dasar kejadian itu, tidaklah diketahui dan mungkin akan memakan masa yang panjang sebelum ianya diketahui dengan jelas. Walau bagaimanapun dapat kita perhatikan bahawa ada arah tertentu dalam hal ini, iaitu kanak-kanak sentiasa menamakan barang-barang dari yang umum kepada yang tertentu dan khusus. Misalnya kanak-kanak mungkin mula-mula memanggil segala makanan dengan `mamam' dan kemudiannya menjadi lebih khusus dan membezakannya kepada `susu', `nasi', `lauk', `kuih' dan sebagainya. Mereka mempelajari benda-benda sebagai satu golongan dahulu dan kemudian baharu ia mengetahui anggota-anggota atau bahagian golongan itu.


PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA

Masalah memahami perkembangan penguasaan bahasa melibatkan perkara-perkara yang lebih abstrak dan rumit. Pada hakikatnya, inilah yang kita maksudkan dengan bahasa sebagai suatu fenomena perkembangan biologi. Hal ini menolak peranan lingkungan sahaja dalam perkembangan bahasa. Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniru-niru percakapan ibu bapa. Pertuturan kanak- kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan mereka sendiri. Rangkaikata-rangkaikata seperti, `abah gi', `dah bis' dan lain-lain merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Apa yang selalu diperhatikan berlaku ialah sebaliknya, iaitu ibu bapa yang selalunya meniru-niru kanak-kanak itu. Kita bukanlah guru mereka dan kita tidak pernah bersikap hendak mengajar nahu dan pola bahasa kepada anak-anak kita.

Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan

Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi kita hanya bercakap, lebih banyak lebih baik. Selain dari itu, fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya. Biologi mengambilalih tugas selanjutnya samalah seperti organ-organ tubuhnya menghadamkan makanan selepas makan. Semuanya berlaku sebagai sesuatu yang sudah sedia terbina. Anak tersebut memerlukan bahasa untuk hidup sama seperti ianya memerlukan makanan. Maklumat yang diterimanya dari pertuturan kita dapat dianggap sebagai bahan mentah yang masuk melalui saluran pendengarannya terus ke pusat sistem saraf dan dianalisa kepada unsurnya dan kemudian dibina kembali sebagai suatu kemahiran bahasa yang amat kompleks. Bagaimana proses ini berlaku? Kita masih jahil dalam bidang ini dan kita hanya boleh mengagak sahaja. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku.

Jadual Pemerolehan Mengikut Umur

Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanak-kanak melalui lapan peringkat:

1. Semasa berumur tiga bulan, kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya. Kanak-kanak kurang menangis pada masa ini dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vokal yang kadang-kadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat.

2. Semasa berumur empat bulan, kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan kanak-kanak mula menggemari barang- barang permainan. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam, matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa.

3. Pada masa berumur lima bulan, kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. Dia mula menyebut bunyi konsonan di antara bunyi vokal tersebut. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa.

4. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata seperti ma, mam, da, dak, di, dan dik dan lain-lain.

5. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding. Pengulangan bunyi- bunyi menjadi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan untuk menyatakan kemahuan dan perasaan.

6. Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadang-kadang berdiri tegak. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan mula meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya.

7. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan seperti mak, abah, mamam, mula disebut. Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan.

8. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. Kefahamannya bertambah baik dan dia mula menggabungkan dua perkataan untuk menjadi rangkaikata. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh apabila bahasanya menjadi sempurna.

Kekenyalan Berakhir

Masa tamat peringkat kesuburan untuk belajar bertutur ini mungkin juga mempunyai sesuatu kepentingan dalam perkembangan bahasa tersebut. Alam mesti mengadakan perimbangan di antara kekenyalan sistem saraf bagi memungkinkan dia belajar. Selepas itu sistem itu menjadi mantap. Oleh sebab itu perlulah diberi masa yang agak sesuai untuk bahasa berkembang dan proses itu harus berhenti setelah mencapai peringkat yang sempurna. Selalunya ia berlaku setelah ia menjadi baligh dan mula memainkan peranannya dalam masyarakat secara aktif. Pembakuan itu menjadi perlu supaya bahasa yang dituturkan itu berdasarkan suatu sistem sahaja yang dapat difahami oleh semua anggota masyarakat itu. Kalau ia terus berkembang, maka haruslah ia menjadi sukar untuk difahami oleh kebanyakan anggota masyarakat yang ramai itu.

Sebagaimana yang kita tunjukkan tadi pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun, iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain, iaitu suatu ciri yang penting berhubung dengan kemahiran-kemahiran lain dan kemahiran bahasa. Di antara perkara yang penting dalam perkembangan otak melibatkan pembesaran bahagian kiri hemisfera otak waktu anak itu berumur sepuluh tahun. Sebabnya yang sah tidaklah diketahui. Tetapi salah satu daripada kepentingannya ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang.

Dapat kita perhatikan bahawa ada satu ciri yang selalu berlaku dalam perkembangan bahasa. Selalunya bayi menunjukkan yang mereka faham setengah perkataan dan arahan- arahan semenjak mereka berumur dua belas bulan lagi walaupun mereka tidak dapat mengeluarkan sepatah perkataan pun. Kita dapat memperhatikan bahawa proses memahami dalam sesuatu bahasa itu mendahului proses bertutur. Dalam suatu kajian terhadap seorang kanak-kanak yang sakit otak kerana jangkitan semasa dalam kandungan, menunjukkan yang dia tidak dapat bertutur dengan baik. Walau bagaimanapun, dalam ujian-ujian yang dijalankan, dia dapat memahami perintah seperti `Ambil kotak itu!' dan `Masukkan ke dalam botol', dan di samping itu dia boleh menjawab soalan mengenai cerita-cerita yang didengarnya. Ini menjelaskan prinsip penting bahawa kemahiran memahami itu mendahului kemahiran bertutur. Bukan itu sahaja, bahkan ia lebih mudah dan lebih dasar. Dengan lain perkataan, ada sesuatu yang istimewa dalam pertuturan yang dapat kita fahamkan sebagai pengetahuan berkenaan dengan sesuatu bahasa, yang mungkin sudah wujud semasa awal dalam kehidupan kanak-kanak lagi. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun.

Setelah mencapai peringkat itu maka, bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. Memang betul bahawa kanak-kanak, bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya, atau peluasan dari segi pemakaian, atau sesuatu makna yang baharu sahaja. Sebenarnya, dari segi nahunya, bahasa itu sudah cukup lengkap, tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku.

No comments: