Thursday, July 5, 2007

Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psikolinguistik

1. PENGENALAN

Orang pada umumnya tidak merasakan bahawa menggunakan bahasa adalah suatu kemahiran yang luar biasa kompleksnya. Penggunaan bahasa terasa lumrah kerana memang dengan tidak diajari oleh siapa pun, seorang bayi akan membesar bersama-sama dengan pertumbuhan bahasanya. Dari umur setahun hingga satu setengah tahun, seorang bayi mula mengeluarkan bentuk-bentuk bahasa yang dapat kita kenali sebagai perkataan. Ujaran satu perkataan ini tumbuh menjadi ujaran dua perkataan, dan akhirnya menjadi ayat kompleks apabila menjelang umurnya empat atau lima tahun.

Apabila kita dewasa, kita menggunakan bahasa kita seolah-olah dengan tidak berfikir. Apabila kita ingin mengungkapkan sesuatu, pada masa itu pulalah kita mengeluarkan bunyi-bunyi yang disebut bahasa. Akan tetapi, jikalau kita renungkan secara mendalam, kita merasakan bahawa penggunaan bahasa adalah realisasi daripada kemampuan yang hanya manusialah yang dapat melakukannya.

Bayangkan pada suatu masa anda berjalan-jalan dengan anak atau anak saudara anda yang kecil di zoo dan melihat seekor binatang. Anda berkata:

Lihat tu, singanya besar, ya.

Pada suatu masa lain, semasa berada di pusat membeli-belah anda berkata:

Kita makan kuetiau saja, ya.

Daripada dua contoh ini saja kita mesti bertanya, bagaimana kita dapat memilih perkataan yang berbunyi [singa] padahal dalam minda kita pastilah terdapat ribuan perkataan yang kita simpan, sebahagiannya mirip dan sebahagian yang lain tidak mirip dengan perkataan atau konsep singa. Perkataan yang konsepnya mirip dengan singa adalah, misalnya, harimau, gorila, kucing, dan anjing; begitu juga ada yang bunyinya mirip dengan [singa] adalah, misalnya, singkong, senget, dan singkir. Perkataan yang tidak mirip sangat adalah banyak sungguh, misalnya, pohon, gudeg, sepatu, dan sepeda. Begitu juga dengan perkataan kuetiau: yang kelompoknya sama adalah, misalnya, bakso, gado-gado, dan lontong tahu; yang bunyinya mirip, misalnya, ramai, damai, dan sate.

Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana sampai kita dapat mengeluarkan perkataan singa atau kuetiau dan bukan perkataan lain? Jikalau kita keliru dalam berbahasa, pilihan perkataan yang dikelirukan itu pastilah tidak jauh daripada perkataan yang kita inginkan, baik dilihat daripada segi bunyi atau pun maknanya. Dalam lawatan ke zoo di atas, semasa merujuk kepada singa tidak mungkin kita akan berkata Lihat, tu, kasutnya besar, ya. Mungkin juga kita akan berkata Lihat, tuh, harimaunya besar, ya. Kekeliruan pemilihan perkataan harimau, dan bukan kasut, untuk singa, pastilah mempunyai alasan. Orang tidak membuat kekeliruan pemilihan perkataan secara sembarangan; pastilah ada aturan yang diikuti oleh manusia mana pun juga mengapa kesalahannya teratur seperti itu.

Begitu juga kalau kita tersilap lidah. Perkataan yang tersilap itu pastilah tidak jauh daripada perkataan aslinya. Ketersilapan perkataan antisipasi oleh pelawak Timbul menjadi antisisapi (sapi = lembu) tidak tanpa alasan. Dia tidak akan mungkin membuat kesilapan itu menjadi perkataan lain seperti antirayap atau antidemo, jauh sekali daripada menjadi perkataan-perkataan seperti demonstrasi, urbanisasi, dsb. Walaupun dia mungkin tidak mengetahui alasannya, dia mempunyai gerak hati dalam memilih kekeliruan yang tepat. Dia boleh juga betul-betul tersilap lidah dan berkata kelapa padahal yang dimaksudkannya adalah kepala.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa dalam kita berbahasa, kita melakukan aktiviti mental yang kemudian tertuang dalam bentuk bahasa yang kita gunakan.


2. SEJARAH LAHIRNYA PSIKOLINGUISTIK

Psikolinguistik, sebagaimana tertera pada istilah ini, adalah ilmu gabungan antara dua ilmu: psikologi dan linguistik. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke-20 tatkala sarjana psikologi Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahawa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis (Kess, 1992). Pada waktu itu kajian bahasa mula mengalami perubahan daripada sifatnya yang estetik dan kultural ke suatu pendekatan yang “ilmiah.” Sementara itu, di benua Amerika kaitan antara bahasa dengan ilmu jiwa juga mula tumbuh. Perkembangan ini dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a. Tahap Formatif

Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik

Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”

Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan, sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. Daripada segi biologi, manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. Mulut manusia, misalnya, memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah, keanjalan lidah, dan tipisnya bibir, membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif.

Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia, yakni, pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua, iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan, atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. Dengan pengetahuan yang kita miliki, parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang; dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang, iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. Apakah binatang tidak dapat berbahasa?

Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Waktu dilahirkan, manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Menurut Chomsky, manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir, dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa.

Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933; Hayes 1947; Gardner 1966; Terrace, 1979), tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Gua, seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog, dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Viki, cimpanzi yang diajar oleh Dr. dan Puan Hayes, akhirnya hanya dapat mengatakan papa, mama, cup, dan up. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan, tetapi masih tidak dapat berbahasa. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan, tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka.

Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal, termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia, tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Apabila sampai pada hal-hal lisan, di situlah mereka berbeza daripada manusia.

c. Tahap Kognitif

Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.

Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Frasa orang tua itu, misalnya, membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia.

Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik

ada tahap akhir ini, psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.

Dengan perkataan lain, psikolinguistik kini menjadi illmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.


3. DEFINISI PSIKOLINGUISTIK

Dengan huraian di atas kita seterusnya bertanya apa sebenarnya yang dinamakan ilmu psikolinguistik itu? Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa.” Sementara itu, Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman, penghasilan, dan pemerolehan bahasa. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membna pengetahuan berbahasa.

Secara rinci psikolinguistik mempelajari empat topik utama: (a) kefahaman, iaitu proses-proses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan oleh orang dan memahami apa yang dimaksudkan, (b) penghasilan, iaitu proses-proses mental pada diri kita yang membuat kita dapat membuat ujaran seperti yang kita ujarkan, (c) dasar biologi serta neurologi yang membuat manusia dapat berbahasa, dan (d) pemerolehan bahasa, iaitu bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa mereka.

Keempat topik utama ini, dan beberapa topik lain yang berkaitan, akan dibincagkan dalam bab-bab selanjutnya dalam buku ini. Namun, supaya dapat memahami pemaparan ini dengan lebih baik, perlu terlebih dahulu kita samakan persepi kita tentang bahasa, iaitu apa sebenarnya bahasa dalam pandangan kaum mentalis.


4. KUDRAT BAHASA

Apabila kita melihat ib ayam dengan anak-anaknya, sering kali kita melihat dan mendengar ibu itu mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu dan dalam masa sekejap kanak-kanak yang bersebaran itu berlari-lari menghampiri ibunya. Setelah kita perhatikan ternyata ibu ayam tu mengeluarkan bunyi-bunyi itu bagi memberitahu anak-anaknya bahawa dia menemui makanan untuk mereka.

Pada suatu peristiwa lain, dengan cara menari-nari lebah dapat memberitahu teman-teman lebah lain ada sumber manisan, berapa banyak manisan itu, di mana manisan itu berada, dan berapa jauh jaraknya. Tarian yang dilakukan dalam bentuk seperti angka delapan dipamerkan kepada teman-temannya; kecepatan dia menari dan kekerapan kibasan sayapnya menandakan jumlah serta jarak tempat manisan itu dari sarang. Jenis angka delapan yang dibuatnya menunjukkan ke arah mana manisan itu berada (von Frisch 1981).

Ada jenis kera tertentu, yang dapat memberitahu teman-teman kera lain apabila ada bahaya yang mengancam, dengan agak rinci. Apabila bahaya itu datang dari bawah pohon, misalnya, ada harimau yang sedang lalu, mereka memberitahu dengan cara tertentu sehingga kera-kera itu semuanya lari bersembunyi ke atas pohon. Sebaliknya, bila ancaman bahaya itu datang dari atas, misalnya, ada burung helang yang sedang terbang, maka dengan cara-cara tertentu mereka diberitahu supaya bersembunyi di bahagian bawah pohon, dan seterusnya.

Daripada tiga contoh ini tampak bahawa ayam, lebah, dan kera dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan “bahasa” mereka sendiri. Begitulah pula manusia. Kita juga dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan bahasa kita. Pertanyaan yang timbul adalah apakah bahasa yang digunakan oleh binatang itu sama dengan bahasa yang digunakan oleh manusia?

Meskipun pada satu pihak ada beberapa persamaan, pada pihak lain ada ciri-ciri khusus yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang. Pertama, bahasa manusia memiliki ketergantungan kepada struktur. Suatu rentetan perkataan dalam ayat tidak membentuk rentetan yang sembarangan, tetapi satu bergantung pada yang lain. Urutan perkataan memang tampak linear tetapi satu perkataan dengan satu perkataan lain membentuk suatu struktur yang berhierarki. Perhatikan contoh berikut:

(1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering.

Dalam ayat kita menemui bahawa orang tua itu membentuk satu kesatuan, satu unit yang berlainan, dan mencangkul ladang kering menjadi suatu unit lain pula. Dua daripada tiga unit ini dapat pula dipecah menjadi unit yang lebih kecil sehingga daripada unit orang tua itu kita dapatkan orang tua dan itu; selanjutnya orang tua dipecah menjadi orang dan tua. Daripada unit mencangkul ladang kering kita dapatkan mencangkul dan ladang kering; dari ladang kering menjadi ladang dan kering. Selama unit itu masih belum merupakan unit yang terkecil pemecahan itu masih boleh terus dilakukan. Demikianlah seterusnya sehingga kalimat (1) apabila direpresentasikan dalam diagram pohon akan tampak seperti pada (1a) di mana A = ayat, F = frasa, N = nama, K = kerja, ADJ = adjektif, PEN = penentu, dan KB = kata bantu. Daripada diagram pohon pada halaman berikut kita lihat bahawa ayat (1) terdiri daripada Frasa Nama, Kata bantu, dan Frasa Kerja; Frasa Kerja terdiri daripada Kata Kerja dan Frasa Nama; Frasa Nama terdiri daripada Nama, Adjektif, dan Penentu. (Catatan: Dalam teori terbaru Chomsky, Government and Binding serta The Minimalist Program, Frasa Nama (NP) sudah diganti menjadi Frasa Determiner (DP), tetapi perubahan ini tidak kami ikuti di sini (lihat Bahagian 5 di halaman 18).

Frasa orang tua itu (dan) harus merupakan dua unit yang terpisah sehingga tidak mungkinlah kedua unit itu diatur dengan cara lain. Perkataan itu, misalnya, tidak dapat bersatu dengan harus bagi membentuk dua unit orang tua // itu harus; begitu pula mencangkul tidak dapat bersatu dengan ladang tanpa kering ikut juga – mencangkul ladang // kering.

Kebergantungan seperti ini menunjukkan bahawa unit, yang umumnya dinamakan konstituen, membentuk suatu hierarki dan merupakan realiti psikologis, bukan hanya sekedar penggabungan yang tanpa alasan. Seandainya ayat (1) dibaca sebagai (1a)Orang tua itu harus mencangkul ladang kering

dengan pemisahan yang tidak berdasar kepada konstituen, ayat itu sukar dimengerti. Cubalah bacakan ayat (1b) berikut untuk orang lain dengan berhenti sejenak pada tiap tanda // yang diberikan. Pastilah orang itu mengalami kesukaran memahami ayat yang anda baca ini.

(1b) Orang tua // itu harus // mencangkul ladang // kering.

Kebergantungan struktur juga dapat dilihat daripada bentuk ayat lain yang berkaitan. Jikalau ayat

(1) kita jadikan ayat tanya, maka salah satu bentuknya adalah (1c).

(1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering.

(1c) Haruskah orang tua itu mencangkul ladang kering?

Penutur bukan orang Indonesia dapat mengambil kesimpulan bahawa cara membentuk kalimat tanya dalam bahasa Indonesia adalah dengan menempatkan perkataan harus di bahagian muka kalimat dan menambahkannya dengan – kah; dan ini ternyata benar dengan ayat-ayat lain seperti (2-4).

(2) Haruskah teman kamu datang sekarang?
(3) Haruskah dia melakukan hal itu?
(4) Haruskah para penunjuk perasaan luar kota itu menghalang jalan tol?

Akan tetapi, dari kalimat (5) kita tidak dapat membentuk kalimat tanya (5a).

(5) Para penunjuk perasaan yang harus menunjuk perasaan ternyata tidak datang.

(5a) *Haruskah para penunjuk perasaan yang menunjuk perasaan ternyata tidak datang?

Alasan mengapa kalimat (5a) tidak dapat kita terima adalah kerana perkataan harus bukanlah bahagian daripada kalimat induk Para penunjuk perasaan ternyata tidak datang. Perkataan ini adalah bahagian daripada anak kalimat yang harus menunjuk perasaan. Dalam bahasa Indonesia, dan sebenarnya dalam bahasa mana pun, suatu elemen dalam anak kalimat tidak dapat dipindahkan ke suatu tempat pada kalimat induk.

Dari contoh-contoh di atas jelas tampak bahawa dalam pembentukan kalimat interogatif yang sederhana seperti ini pun ketergantungan struktur memegang peranan penting.

Ciri kedua yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang adalah bahawa bahasa dan pemakai bahasa itu kreatif. Dari segi pemakai bahasa, dia kreatif kerana dia memiliki kemampuan bagi memahami dan mengujarkan ujaran baru mana pun. Ujaran yang kita dengar bila-bila pun juga tidak pernah ada yang sama dengan ujaran yang kita dengar sebelumnya, meskipun topiknya sama. Namun demikian, kita dapat memahaminya. Begitu pula dalam berujar: kita tidak pernah mengeluarkan dua ujaran yang persis sama, kalau pun kita berbicara tentang hal yang sama. Sifat kreatif ini hanya ada pada manusia. Kalimat berikut mungkin belum pernah anda dengar sebelumnya, tetapi anda pasti memahaminya.

(6) Kasihan orang itu, kakinya pendek sebelah tetapi dia harus memikul sekeranjang batu giling untuk sekedar mencari makan di hari yang panas itu.

Dari segi bahasanya sendiri, bahasa bersifat kreatif kerana struktur bahasa memungkinkan penggunanya bagi memanipulasinya selama kaidah-kaidah tertentu diikuti. Dalam suatu kalimat yang berakhir dengan nama, misalnya, kita selalu dapat menambah anak kalimat relatif, dan bila anak kalimat relatif ini juga berakhir dengan nama, kita masih dapat meluaskannya sampai memori kita membatasinya. Dari contoh berikut tampak adanya kreativiti bahasa.

(7) Para penunjuk perasaan membakar rumah yang dimiliki oleh orang yang mencuri harta yang selama ini disimpan di bank yang akan dibekukan oleh pemerintah yang sedang mencoba mengemaskan ekonomi yang ….

Bahasa juga kreatif kerana bentuknya tidak dikontrol oleh faktor eksternal. Bila seorang manusia kakinya terpijak oleh orang lain waktu naik bus, reaksi verbal yang akan diberikan tidak dapat diramalkan. Dia boleh berteriak: Aduuuh; dia boleh mengumpat: Mata butakah, tak nampak jalan!, atau dia boleh diam saja. Waktu melihat Ratu Cantik Dunia muncul, orang boleh berucap sambil memalingkan muka: Ada syaitan, syaitan, syaitan. Tetapi ada pula yang mungkin berkata: Wah! cantiknya, dsb. Faktor eksternal seperti pijakan pada kaki dan munculnya Ratu Cantik Dunia tidak dapat menentukan bentuk bahasa yang diujarkan oleh manusia. Reaksi seperti ini berbeda dengan reaksi binatang. Apabila seekor kucing terpijak ekornya, dia pasti akan menjerit miauuu … dan bahkan boleh pula dia mencoba menggigit si pemijak.

Ciri ketiga adalah bahawa bahasa dapat digunakan bagi mengungkapkan situasi atau peristiwa yang sudah lampau atau yang belum terjadi dan bahkan untuk sesuatu yang dibayangkan. Struktur bahasa memungkinkan kita untuk berbicara tentang peristiwa yang terjadi kemarin atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Bahasa manusia memungkinkan kita berbicara tentang hujan petang semalam atau perkara mengenai Sultan Mansor Shah Mada dari kerajaan Melaka. Struktur bahasa juga memungkinkan kita berbincang tentang apa pun yang kita rancangkan atau akan terjadi pada masa depan. Kita bahkan dapat berbicara tentang angan-angan mahupun impian. Hal-hal seperti ini tidak terdapat pada alat komunikasi binatang.

Binatang, seperti lebah, dapat pula menyatakan tempat madu yang baru dilihatnya, tetapi kemampuan seperti ini sangat terbatas. Seandainya dalam menuju ke sarang madu lebah itu melewati sarang lain, dia akan tetap menuju ke sarang madu yang mula-mula.

Ciri keempat adalah bahasa memiliki struktur ganda yang dinamakan struktur dalam (deep structure) dan struktur permukaan (surface structure). Dalam banyak hal kedua struktur ini memang bersatu sehingga tidak tampak adanya perbezaan. Dalam ayat (8) baik struktur dalam mahupun struktur permukaannya adalah sama.

(8) Ramai ahli parlimen yang tuang.

Namun dalam banyak hal yang lain ada satu struktur permukaan yang sebenarnya memiliki dua struktur dalam yang berbeza. Dalam contoh bahasa Inggeris berikut:

(9) The shooting of the hunter was terrible

kita hanya melihat adanya satu struktur permukaan. Akan tetapi, satu ayat ini memiliki dua struktur dalam yang berbeza. Kerana itu, maknanya pun dua juga, yakni:

(9a) The hunter shot someone and the way he did it was very bad.
(9b) Someone shot the hunter and this action was very bad.

Di sini tampak bahawa dua makna yang terkandung dalam (9) disebabkan oleh adanya dua struktur dalam yang berbeza seperti terlihat dalam (9a-b).

Tidak mustahil pula adanya dua struktur permukaan yang sama, tetapi sebenarnya mewakili dua struktur dalam yang berbeza. Dalam ayat Inggeris

(10) John is easy to please
(11) John is eager to please

kita lihat bahawa kedua ayat ini memiliki struktur lahir yang persis sama: subjek diikuti oleh kata kerja is, adjektif easy/eager, infinitif to, dan kata kerja please. Akan tetapi, dari (10) kita boleh membuat (10a) sedangkan dari (11) kita tidak boleh membuat ayat (11a).

(10a) It is easy to please John.
(11a) *It is eager to please John.

Jadi, meskipun (10) dan (11) tampaknya memiliki struktur yang sama, ternyata kesamaan itu hanya ada pada permukaan saja. Parafrasa untuk kedua kalimat ini ternyata berbeza seperti tampak pada (10a) dan (11a).

Sebaliknya, boleh terjadi pula adanya dua kalimat yang struktur permukaannya berbeza tetapi struktur dalamnya sama. Perhatikan ayat berikut:

(12) Orang itu memukuli saya.
(13) Saya dipukuli oleh orang itu.

Kedua ayat di atas memiliki makna dasar yang sama; perbezaannya hanyalah bahawa ayat

(12) berbentuk ayat aktif sedangkan (13) pasif.

Dari gambaran di atas dapatlah disimpulkan pengertian mengenai struktur dalam lawan struktur permukaan: (a) satu ayat dapat memiliki struktur dalam dan struktur permukaan yang sama, (b) satu ayat dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza, (c) dua ayat yang tampak memiliki struktur permukaan yang sama ternyata dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza, dan (d) dua kalimat yang memiliki dua struktur permukaan yang berbeza ternyata dapat memiliki satu struktur dalam yang sama.

Ciri kelima mengenai bahasa adalah bahawa bahasa itu diperoleh secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Anak Sunda yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Sunda di Bandung akan memperoleh bahasa Sunda. Namun bahasa mana yang diperoleh oleh anak tergantung pada masukan dari masyarakat di mana anak ini tinggal. Seorang anak yang lahir di Kuala Lumpur dan bergaul dengan masyarakat Kuala Lumpur akan memperoleh bahasa Kuala Lumpur, meskipun orang tuanya dari Kedah. Sebaliknya, anak daripada ayah dan ibu Kelantan yang lahir di Neberi Sembilan dan berbaur dengan masyarakat Seremban kemungkinan besarnya akan memperoleh bahasa Negeri Sembilan.

Hal seperti ini tidak terjadi pada binatang kerana pemerolehan “bahasa binatang” bersifat naluri atau instingtif. Seekor burung terkukur akan tetap menyuarakan bunyi burung terkukur kalau pun dia dilahirkan dan dibesarkan di “masyarakat” burung jalak (gagak) atau burung nuri. Seekor anak kucing akan tetap mengiau, kalau pun dia ditinggalkan oleh induknya dan dibesarkan oleh manusia yang menjaganya. Kucing di Kuala Lumpur dan kucing di London akan mengiau dengan bunyi yang sama meskipun mereka dibesarkan dalam dua lingkungan yang berbeza.

Ciri keenam adalah bahawa hubungan antara perkataan dengan benda, perbuatan, atau keadaan yang dirujuknya itu arbitreri. Tidak ada alasan mengapa suatu benda kita namakan nasi dan suatu perbuatan kita namakan lari. Kaitan ini semata-mata merupakan konvensyen (Kebiasaan), persetujuan, di antara para pengguna bahasa itu. Kerana itulah maka orang Inggeris menamakannya rice dan run sedangkan orang Melayu nasi dan lari.

Kononnya binatang ada juga yang melakukan hal yang arbitreri. Kalau lagi marah, burung camar (sea gulls) kononnya, malah pergi menjauh dari musuhnya lalu mencabuti rumput, suatu perbuatan yang tampaknya tidak berkaitan dengan keadaan marah.

Ciri ketujuh adalah bahawa bahasa memiliki pola dualiti, maksudnya, bunyi-bunyi itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai makna dan baru bermakna setelah bunyi-bunyi itu kita gabungkan. Bunyi /k/, /s/, dan /a/ secara terpisah tidak mempunyai makna. Akan tetapi, setelah /k/ digabung dengan /a/ dan kemudian /s/ maka terbentuklah perkataan /kas/; tapi bila gabungannya adalah /s/, /a/, dan /k/, maka yang terbentuk adalah perkataan lain, yakni, /sak/. (tukar contoh?)

Ciri kedelapan adalah bahawa bahasa itu memiliki semantisiti, maksunya, bahawa begitu suatu nama diberikan maka nama itu akan selalu merujuk kepada konsep benda itu, meskipun benda itu sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk nama itu. Ambillah perkataan kerusi. Begitu kita menguasai konsep yang diwakili oleh benda itu, maka bila suatu saat kita melihat ada kerusi yang kakinya patah satu, kita tetap akan menamakannya kerusi; begitu juga kalau alas duduknya lompong, dsb.


5. DEFINISI BAHASA

Daripada gambaran ciri-ciri di atas, bahasa boleh didefinisikan daripada pelbagai sudut pandang. Namum definisi yang banyak dipakai orang adalah: bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitreri yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama.

Sistem pada definisi ini merujuk pada adanya elemen-elemen beserta hubungan satu sama lainnya yang akhirnya membentuk suatu konstituen yang sifatnya hierarkis. Dalam bidang fonologi, misalnya, elemen-elemen ini adalah bunyi-bunyi yang terdapat pada bahasa yang berkenaan. Elemen bunyi ini tentunya berbeda dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam bahasa Inggeris, misalnya, banyak bunyi yang juga ada dalam bahasa kita, tetapi ada beberapa bunyi yang tidak terdapat pada bahasa kita. Bunyi Inggeris /th/ dan /e/ seperti pada perkataan-perkataan thin dan then, misalnya, tidak ada dalam bahasa Melayu. Sebaliknya, bahasa Inggeris tidak memiliki bunyi /ny/ seperti pada perkataan Melayu 'punya'.

Bunyi-bunyi ini membentuk suatu sistem dalam pengertian bahawa perpaduan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain tidak sembarangan tetapi mengikuti aturan tertentu. Dua bahasa boleh memiliki beberapa bunyi yang sama, misalnya, bunyi [m], [b], [s], [k], [t], dan [a], tetapi bahasa A, bahasa Jawa, mengizinkan [m] dan [b] untuk memulai suatu perkataan, seperti pada perkataan 'mbak', tetapi bahasa B, bahasa Inggeris, tidak mengizinkannya. Tidak ada dalam bahasa ini perkataan yang mulai dengan mb seperti, misalnya, *mbear, *mboating, dan *mblasted. Sebaliknya, bahasa Inggeris mengizinkan gugus konsonan /skt/ pada akhir perkataan seperti pada perkataan /æskt/ asked dan /mæskt/ masked sedangkan bahasa Jawa melarangnya. Secara hierarkis, sekelompok bunyi membentuk suku dan sekelompok suku membentuk perkataan. Dengan demikian terjadilah perkataan-perkataan seperti bambu (Indonesia), playon (Jawa), dan happy (Inggeris).

Dalam komponen sintaksis, bahasa memiliki, misalnya, elemen A, B, dan C. Akan tetapi, bahasa X membenarkan urutan ABC, sedangkan bahasa Y membenarkan CBA. Contoh yang konkrit adalah perkataan A = the, itu, B = blue, biru, dan C = book, buku. Pada bahasa X, bahasa Inggeris, urutannya adalah ABC, the blue book, sedangkan pada bahasa Y, bahasa Indonesia, CBA, buku biru itu. Secara hierarkis sekelompok perkataan membentuk frasa dan sekelompok frasa membentuk klausa sehingga terciptalah klausa seperti Buku biru itu sangat mahal atau The blue book is very expensive.

Sistem dalam bahasa adalah sistem yang terdiri dari simbol-simbol. Dalam contoh di atas, simbol-simbol ini adalah perkataan-perkataan blue, itu, book, dsb. Kerana bahasa adalah lisan, maka simbol-simbol ini juga simbol-simbol lisan. Simbol-simbol ini bersifat arbitrerari, yakni, tidak ada keterkaitan antara simbol-simbol ini dengan benda, keadaan, atau peristiwa yang diwakilinya. Tidak ada alasan mengapa benda yang dipakai untuk duduk dinamakan kerusi, yang dikirimkan lewat pos dinamakan surat, dan yang diminum dinamakan air; begitu pula keadaan yang tidak sihat dinamakan sakit dan perbuatan mengambil milik orang lain dinamakan mencuri. Semua perkataan ini tidak mempunyai alasan mengapa demikian wujudnya. Bunyi binatang, yang dinamakan onomatopea, sering dipakai sebagai argumentasi untuk menyanggah sifat arbitreri ini, tetapi bunyi-bunyi binatang ini pun sebenarnya arbitreri. Ayam jantan dan kucing kita mengeluarkan bunyi yang kita simbolkan sebagai kukuluruk dan ngiau, tetapi apakah kedua binatang itu juga mengeluarkan bunyi yang sama di telinga orang Inggeris? Tentunya tidak, kerana meskipun bunyi kedua binatang itu sama, menurut telinga Inggeris bunyi ayam adalah cock-a-doodle-do dan bunyi kucing adalah meow.

Sistem simbol lisan yang arbitreri ini dipakai oleh masyarakat bahasa tersebut, yakni, masyarakat yang memiliki bahasa itu. Orang dari masyarakat bahasa lain tentunya tidak dapat memakai sistem ini. Pemakai bahasa menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesama mereka, tetapi dalam berinteraksi itu mereka, secara tidak sadar, dikendala oleh budaya yang mereka pangku. Perilaku bahasa mereka merupakan cerminan dari budaya mereka. Penolakan terhadap kalimat Tutiek mengahwini Ahmad bukan disebabkan oleh kekeliruan tatabahasa tetapi ketidak-layakannya pada budaya masyarakat Indonesia. Dalam tatabudaya kita, seorang wanita boleh kawin dengan seorang pria, tetapi dia tidak dapat mengahwininya. Sebaliknya, kalimat Inggeris How old are you? yang ditujukan kepada seorang wanita terasa normal bagi kita, tetapi dianggap kurang layak oleh penutur Inggeris kerana dalam tatabudaya Inggeris masalah umur, terutama bagi wanita, adalah masalah pribadi yang tidak layak untuk dipertanyakan.


6. KOMPONEN BAHASA

Ilmu bahasa memang mengalami bermacam-macam perubahan, baik dari segi landasan falsafah mahupun alirannya. Perdebatan antara kaum behavioris dengan kaum mentalis menghasilkan suatu perubahan besar dalam ilmu bahasa: ilmu bahasa kini didominasi oleh kaum mentalis. Namun ada satu hal yang tetap konstan, yakni, komponen bahasa.

Dalam aliran linguistik mana pun bahasa selalu dikatakan memiliki tiga komponen: sintaksis, fonologi, dan semantik. Komponen sintaksis menangani ehwal yang berkaitan dengan perkataan, frasa, dan kalimat. Kajian tentang perkataan, seperti kajian tentang bagaimana perkataan dibentuk dan diturunkan, umumnya ditangani dalam suatu huraian yang dinamakan morfologi. Meskipun morfologi makin mendapatkan tempat sebagai suatu subilmu tersendiri, terutama saat ini dengan telah berkembangnya morfologi generatif (lihat Halle, 1973; Aronoff, 1976; Scalise, 1984; Jensen, 1990; Spencer, 1991; Katamba, 1993), dalam kaitannya dengan komponen bahasa subilmu ini masih dimasukkan sebagai bahagian dari komponen sintaksis.

Pada saat teori aliran mentalistik yang dipelopori oleh Chomsky mencapai tahap yang dinamakan teori standard pada tahun 1965, komponen sintaksis merupakan komponen sentral. Dengan mempergunakan aturan struktur frasa (phrase structure rules), komponen sintaksis menjana (generate) struktur batin yang merepresentasikan makna kalimat. Suatu kalimat seperti

(14) Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik dibentuk dengan mengikuti aturan struktur frasa berikut:

A → FN KB FV
FV → V FN
FN → N (ADJ) (Pen)
V → mencari, memilih …
N → pemimpin, jalan, …
KB → harus, dapat, …
ADJ → terbaik, besar, …
Pen → itu, ini …

Dari aturan struktur frasa di atas dapat digenerasikan diagram pohon seperti terlihat di bawah ini.Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik.

Dalam teori standard Chomsky, hasil penerapan aturan struktur frasa seperti di atas boleh dikenai aturan transformasi untuk mengubahnya menjadi kalimat lain. Dari kalimat (14) dapat diturunkan kalimat negatif

(14b) Pemimpin muda itu tidak harus mencari jalan terbaik

dengan menerapkan aturan transformasi negatif. Keluaran dari komponen sintaksis tanpa transformasi dinamakan struktur batin. Setelah transformasi dinamakan struktur lahir.
Berbeda dengan komponen sintaksis, komponen fonologi bersifat interpretif. Komponen ini menangani ehwal yang berkaitan dengan bunyi. Bunyi merupakan simbol lisan yang dipakai oleh manusia bagi menyampaikan apa pun yang ingin disampaikan. Pada bahasa ada bunyi-bunyi yang sifatnya universal, yakni, yang terdapat pada bahasa mana pun juga (Jakobson, 1971). Bunyi vokal [a], [i], dan [u] merupakan sistem vokal minimum yang terdapat pada setiap bahasa. Bahasa boleh saja memiliki lebih dari tiga vokal ini, tetapi tidak ada bahasa di dunia yang memiliki kurang dari tiga vokal ini.

Dalam komponen fonologi tidak hanya disenaraikan jumlah dan macam bunyi yang ada pada suatu bahasa tetapi juga bagaimana bunyi-bunyi tadi membentuk suatu sistem dalam bahasa tersebut. Bahasa A, misalnya, memiliki bunyi-bunyi antara lain [s], [k], [t], [l], [p], [m], dan [b] yang juga dimiliki oleh bahasa B. Akan tetapi, aturan (fonotaktik), aturan yang mengatur bagaimana bunyi-bunyi itu diramu, pada bahasa B memungkinkan bunyi [s], [k], dan [t] berada pada akhir suku, sedangkan pada bahasa A tidak. Dengan demikian maka pada bahasa B kita menemui perkataan-perkataan seperti asked [æskt] dan masked [mæskt] seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi pada bahasa A bentuk-bentuk seperti ini tidak mungkin. Begitu pula pada bahasa B boleh terdapat [l] dan [p] berurutan, tetapi tidak pada bahasa A. Kita boleh menemukan perkataan-perkataan seperti help dan pulp pada bahasa B tetapi perkataan-perkataan seperti ini tidak mungkin ada dalam bahasa A. Sebaliknya, pada bahasa A, bahasa Indonesia, bunyi sengau /ŋ/ dapat memulai suatu suku seperti pada perkataan ngopi dan ngantuk, tetapi pada bahasa B, bahasa Inggeris, hal ini tidak mungkin. Tidak ada, misalnya, pada bahasa Inggeris perkataan-perkataan seperti ngik atau ngos meskipun ada king dan song.

Keluaran yang dihasilkan oleh komponen sintaksis, seperti struktur batin pada (14a), kemudian dikirim ke komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis. Pada komponen ini masukan dari komponen sintaksis dikaji secara fonologis, yakni, dicermati apakah semua kaedah fonologis bahasa tersebut telah ditaati. Pada contoh (14a) di atas kita lihat adanya perkataan mencari. Perkataan ini terdiri dari prefik men- dan katadasar cari. Komponen fonologi akan melihat apakah campuran meN- dengan cari yang menghasilkan mencari itu sesuai dengan aturan fonotaktik bahasa kita. Bila memang ada perkecualian, seperti halnya kulak dan pen- yang menjadi tengkulak, bukan pengulak, maka aturan perkecualian itu pun sudah ada tertera dalam komponen ini.

Bila masukan dari komponen sintaktik ada yang mengandungi bentuk fonologis yang melanggar aturan bahasa tersebut maka perkataan ini akan ditolak atau diperlakukan sebagai perkataan asing. Jadi, seandainya kita temukan perkataan mbak atau ngos padahal bahasanya adalah bahasa Inggeris maka perkataan-perkataan ini pasti akan ditolak oleh komponen fonologi kerana jejeran bunyi [m] dan [b] dan bunyi /Ν/ pada bahasa Inggeris tidak mungkin memulai suatu perkataan. Atau, perkataan-perkataan ini lalu diperlakukan sebagai perkataan asing, misalnya, dalam kalimat I really don’t like mbak Judie.

Komponen semantik membahas ehwal makna. Dalam komponen ini perkataan tidak hanya diberi makna seperti yang terdapat pada kebanyakan kamus, tetapi juga diberi rincian makna yang disebut fitur semantik. Perkataan jejaka, misalnya, memiliki fitur semantik: [+N], [+manusia], [+lelaki], [+dewasa], dan [+belum pernah nikah]. Perkataan perawan memiliki [+N], [+manusia], [-pria], [+dewasa], [+belum pernah nikah], dan juga [+masih dara].

Dalam hal-hal tertentu perlu pula dicantumkan fitur semantik yang ada kaitannya dengan unsur sintaksis. Perkataan mengahwini, misalnya, di samping memiliki fitur [+V] dan [+transitif], juga mensyaratkan bahawa pelakunya adalah pria. Jadi, untuk perkataan ini harus pula ditambah [+pelaku pria]. Hal ini diperlukan untuk mencegah munculnya ayat seperti Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan.

Seperti halnya komponen fonologi, komponen semantik juga bersifat interpretif. Keluaran dari komponen sintaktik, di samping dimasukkan ke komponen fonologi, juga dikirim ke komponen semantik untuk mendapatkan interpretasi semantik. Dalam komponen ini ada seperangkat aturan semantik yang digunakan bagi menentukan apakah masukan dari komponen sintaksis itu memenuhi kaidah semantik yang ada pada bahasa tersebut. Bila penerapan aturan itu menghasilkan ketidakserasian semantik maka kalimat tadi akan bersifat anomulus; artinya, tidak dapat diterima dari segi makna. Ayat Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan seperti dicontohkan di atas akan ditolak oleh komponen semantik kerana salah satu fitur semantik untuk verba mengahwini, yakni, [+pelaku pria], telah dilanggar.

Begitu pula kalimat berikut:

(15) Kuda hijau kami merokok sedozen limau.

Ayat (15) tentu saja boleh dihasilkan oleh komponen sintaksis kerana dari aturan sintaktik bahasa Indonesia kalimat ini tidak melanggar aturan gramatikal apa pun. Namun, begitu dikirim ke komponen semantik, ayat ini akan diteliti. Di sini terlihat bahawa kuda memang memiliki fitur semantik warna, tetapi warna yang ada pada kuda hanyalah hitam, putih, coklat. Tidak ada kuda yang berkulit hijau. Kalau pun ada kuda yang warnanya hijau, ia tidak melakukan perbuatan yang dinamakan merokok. Kuda boleh makan, minum, kencing, dan berak tetapi tidak merokok. Kalau pun ada kuda aneh yang merokok, maka yang dirokok pastilah bukan benda yang bulat seperti jeruk.

Tidak mustahil bahawa kaidah semantik yang diterapkan itu menghasilkan dua makna yang berbeda. Bila hal ini terjadi, kalimat tadi pasti ambigu. Perhatikan kalimat Inggeris berikut:

(16) Visiting mothers-in-law can be a nuisance.

Setelah kalimat ini diinterpretasikan oleh komponen semantik didapati bahawa ada dua kemungkinan makna: (a) Ibu mertua yang mengunjungi kita boleh mengusutkan, atau (b) Mengunjungi ibu mertua boleh menusutkan. Dengan dua bacaan ini maka ayat (16) pastilah memiliki makna ganda.

Setelah suatu ayat melewati komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis dan secara serentak melalui komponen semantik bagi memperoleh interpretasi semantik barulah kita dapat menghasilkan ayat yang kita kehendaki.

Ketiga komponen dalam teori standard Chomsky dapat diwujudkan dalam Rajah 1 berikut.
Pandangan Chomsky mengenai bahasa mengalami banyak perubahan. Standard teori ini berubah menjadi apa yang dinamakan Revised Standard Theory pada tahun 1970-an, kemudian pada tahun 1980-an disemak semula lagi menjadi teori Government and Binding, yang sering disingkatkan sebagai Teori GB.Rajah 1: Model Standard Chomsky 1965

Perubahan pada GB mencakup beberapa hal. Pertama, aturan struktur frasa telah disederhanakan. Frasa nomina, misalnya, tidak lagi “NP → (Art) (Adj) N” tetapi “XP 􀃆? X Comp” di mana X adalah sebuah kategori utama, misalnya, N. Dalam suatu NP, N selalu bertindak sebagai induknya; dalam PP, P selalu menjadi induknya. Cara ini membawa ke suatu tipologi bahasa, yakni, bahasa itu boleh induknya duluan (headfirst) atau induknya belakangan (headlast). Bahasa Ingggris dan bahasa Indonesia, misalnya, adalah induknya duluan; sementara itu, bahasa Jepun adalah induknya belakangan. Pengetahuan bahwa suatu bahasa itu induknya duluan atau belakangan sangat penting untuk anak dalam usaha dia memperoleh bahasa.

Kedua, pada teori sebelum GB ada terlalu banyak macam transformasi, ada T-pasif, T-interogatif, T-negatif, dsb. Bermacam-macam transformasi ini juga telah digantikan menjadi aturan ‘pindahkan α’. Wujud transformasi ini adalah: (a) apa yang akan dipindahkan, (b) elemen itu dipindahkan ke mana, (c) tempat yang ditinggalkan diberi tanda tapak (trace), dan (d) pemindahan itu bercakupan lokal, ertinya tidak boleh melalui batas klausa di mana elemen itu aslinya berada. Seandainya kita diberi kalimat Inggeris The man who hit you is her uncle maka kita tidak dapat menurunkan ayat Who did the man hit you is her uncle? kerana pemindahan who ke depan telah melalui batas klausa anak ayat di mana who itu asalnya berada.

Ketiga, peranan leksikon diperluas. Struktur batin kini dipengaruhi pula oleh fitur leksikal. Kata kerja (Verba) terletak, misalnya, adalah suatu V yang memerlukan (a) pelaku, Agt, (b) entiti yang diletakkan, pat(ient), dan juga (c) tempat di mana entitas itu diletakkan, Loc. Verba mencarikan adalah V yang memerlukan Agt, Pat, dan Ben(efactor).

Keempat, keterbelajaran (learnability) disederhanakan dari sejumlah besar aturan ke hanya beberapa prinsip yang lebih bertenaga (powerful) dan universal yang dinamakan tatabahasa universal (Universal Grammar, UG). Bagi menangani adanya perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa lain, UG memiliki seperangkat parameter. Induk di muka atau induk di belakang adalah contoh dari parameter ini.

Prinsip dan parameter ini bersifat kudrati, artinya, anak mana pun telah dibekali dengan pengetahuan mengenai hal ini. Dengan demikian, anak hanya “mencocokkan” saja apakah bahasa yang sedang diperolehnya itu mengikuti parameter ini atau parameter itu. Itu pulalah sebabnya mengapa anak tidak memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh bahasanya sendiri.

Teori GB kini diganti dengan teori terbaru yang dinamakan The Minimalist Program (Chomsky 1995). Pada teori termutakhir ini tidak lagi ada perbedaan antara struktur batin vs struktur lahir. Diasumsikan bahawa struktur kalimat yang diturunkan harus akhirnya terkonversikan ke dalam dua macam representasi yang berbeda: (1) Phonetic Form (PF) dan (2) Logical Form (LF). Kerana itu, suatu tatabahasa yang mencapai tahap keadekwatan observasional (observational adequacy) wajib mencakup (a) representasi PF untuk menunjukkan bagaimana ayat itu diucapkan dan (b) representasi LF untuk menunjukkan makna ayat tersebut. Derivasi suatu ayat yang menyangkut seperangkat operasi atau komputasi menghasilkan struktur-struktur sintaksis, bersamaan dengan komputasi PF maupun LF. Komputasi PF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis itu ke dalam representasi PF. Sementara itu, komputasi LF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis ke dalam representasi LF.

Bila representasi PF hanya berisikan fitur-fitur yang secara fonetik dapat diinterpretasikan, dan bila representasi LF juga hanya berisikan fitur-fitur yang secara semantik dapat diinterpretasikan, maka dalam UG hal semacam ini dikatakan telah memenuhi principle of full interpretation (PFI). Bila representasi PF dan representasi LF kedua-duanya memenuhi PFI maka dikatakan bahawa derivasi tersebut terpusat (converge). Bila representasi PF dan/atau LF melanggar PFI, maka derivasi tersebut dinyatakan nabrak (crash).

Sebelum suatu derivasi sampai ke komputasi PF maupun LF, bentuk leksikal dari leksikon itu terlebih dahulu harus diseleksi, kemudian melalui proses merger konstituen-konstituen tadi lalu digabung untuk membentuk diagram pohon, dengan masing-masing perkataan pada diagram itu memiliki fitur fonetik, semantik, dan gramatikal. Kemudian, gabungan ini diturunkan (spellout). Radford memberikan gambaran skematik seperti berikut (Radford 1997: 172 : lihat juga a.l. Cowper, 1992; Chomsky 1996).Bila diwujudkan dalam contoh, teori di atas akan menerima kalimat seperti Ahmad akan mengahwini Tuti tetapi menolak *Tuti akan mengahwini Ahmad. Penolakan ini terjadi kerana adanya fitur semantik pada perkataan mengahwini yang tidak memenuhi persyaratan LF. Kalimat Ahmad akan mengkawini Tuti juga akan ditolak kerana prefiks men- dengan kata dasar kahwin harus menghasilkan mengahwini dan bukan mengkawini. Dengan perkataan lain, *Tuti akan mengahwini Ahmad dan *Ahmad akan mengahwini Tuti kedua-duanya akan nabrak, crash.


7. PRAGMATIK

Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa; ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna, semantik. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. Akan tetapi, apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Sementara itu, pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1998).

Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga, dan macam-macam lakuan ujaran (speech acts). Dalam ayat

(17) He bought a pair of horse shoes
(18) He bought a pair of alligator shoes

kita tahunya bahawa horse shoes adalah kasut untuk kuda sedangkan alligator shoes bukan kasut untuk buaya tetapi kasut daripada kulit buaya adalah kerana kita memiliki pengetahuan dunia, yakni, di dunia di mana kita hidup kuda itu memang ada yang memakai kasut sedangkan buaya tidak. Kita juga tahu bahawa tidak ada kasut yang dibuat daripada kulit kuda.

Jikalau kita mendengar orang berkata Aduh, panas benar, ya, di sini! kita boleh memahaminya sebagai permintaan untuk kita membuka jendela atau memasang kipas angin, bukan hanya sekadar memahami apa yang dia katakan. Coba bayangkan percakapan antara dua orang yang sudah saling mengenal seperti berikut:

(19)
A : Ada rokok, tak?
B: Ada.

Akan terasa aneh bagi A bila setelah menjawab “Ada” B hanya berhenti di situ saja, tidak mengeluarkan kotak rokoknya. Keanehan ini disebabkan oleh kerana ayat A bukanlah semata-mata ayat pertanyaan tetapi sekaligus juga ayat permintaan. Dengan demikian maka A mengharapkan si B supaya memberinya sebatang.

Tidak mustahil pula bahawa antara ayat satu dengan ayat berikutnya tidak ada kaitan sintaksisnya. Perhatikan percakapan berikut:

(20) C: Aduh, laparlah.
(21) D: Tu, di hujung ada gerai.

Tampak di sini bahawa ayat C dan D tidak ada kaitan sintaksisnya, tetapi maknanya jelas – Jikalau kamu memang lapar dan mahu makan, pergilah ke gerai di tepi hujung itu.

Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar.

Dengan latar belakang semua ini marilah kita kaji ilmu yang dinamakan psikolinguistik.

TUGASAN UNTUK SEMUA

Sila baca bab ini jawab soalan berikut.

Jawapan mesti dimasukkan ke dalam "Comments" sebelum 25 Disember 2008. Letakkan nama anda sebelah atas jawapan anda.

1. Beri definisi ringkas psikolinguistik. (Tidak lebih daripada 100 perkataan)

2. Jelaskan tahan perkembangan ilmu psikolinguistik. (Tidak lebih daripada 400 perkataan)

3. Pragmatik itu apa? (100 perkataan)

48 comments:

normahismail said...
This comment has been removed by a blog administrator.
normahismail said...

Normah Bt. Ismail (M20081000089)
Jawapan:
Soalan 2.
Perkembangan psikolinguistik ini dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a. Tahap Formatif
Pada pertengahan abad kedua puluh, John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya.
Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000).

c. Tahap Kognitif
Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.
Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik
Pada tahap akhir ini, psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.

normahismail said...

Normah Bt. Ismail (M20081000089)
Jawapan:
Soalan 3.

Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa; pragmatik hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna, semantik. Akan tetapi, apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Sementara itu, pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1998).

Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga, dan macam-macam lakuan ujaran (speech acts). Dalam ayat
A: Aduh, laparlah.
B: Tu, di hujung ada gerai.

Tampak di sini bahawa ayat A dan B tidak ada kaitan sintaksisnya, tetapi maknanya jelas – Jikalau kamu memang lapar dan mahu makan, pergilah ke gerai di tepi hujung itu.

Daripada contoh di atas jelaslah bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar.

normahismail said...

Normah Bt. Ismail (M20081000089)
Jawapan:
Soalan 1.
Psikolinguistik adalah ilmu gabungan antara dua ilmu:psikologi dan linguistik. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa.” Sementara itu, Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman, penghasilan, dan pemerolehan bahasa. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa.

ilhamlara said...

Nama : Aziawati Bt Abd Aziz ( M20081000094)
Jawapan
1.Beri definisi psikolinguistik.

Pada abad ke-20, psikolinguistik dikatakan membawa maksud ilmu hasil gabungan antara dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Namun setelah itu tafsiran psikolinguistik telah dikembangkan. Psikolinguistik bukan hanya terdiri daripada dua ilmu di atas, malah menyangkut bidang-bidang ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Hal ini membawa pengertian bahawa psikolinguistik merupakan ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.
Pada 1998:1, Aitchison mendefinisikan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Manakala Harley (2001:1), menyatakan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Menurut Clark and Clark (1977:4), psikologi bahasa berkaitan 3 hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan pemerolehan bahasa.
Konklusinya psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam proses membina pengetahuan berbahasa.

2.Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.

Kess (1922), membahagikan perkembangan ilmu psikolinguistik kepada empat tahap iaitu pertama , tahap formatif. John. W.Gardner, Sarjana Psikologi dari Amerika merupakan pendukung dalam penggabungan kedua ilmu ini. Kemudian idea itu dikembangkan oleh John.B.Carroll (1951),yang merintis isu berkaitan disiplin kedua ilmu psikolinguistik, dan kemudian dilanjutkan di Universiti Indiana. Hasil pertembungan ini mewujudkan gema yang menyebabkan para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik melakukan banyak penyelidikan yang terarah pada kedua ilmu ini(Osgood dan Sebeok,1954). Pada masa inilah istilah ‘psycholinguistics’ digunakan buat pertama kalinya. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan berkaitan relativiti bahasa dan universal bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf(1956)berkaitan relativiti bahasa dan karya Greenberg(1963), berkaitan universal bahasa dalam psikolinguistik.
Tahap kedua dipanggil tahap linguistik. Pada tahap ini perkembangan ilmu linguistiknya berorientasikan aliran behaviorisme dan seterusnya ke aliran mentalisme/nativisme. Seterusnya tahap ini makin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa yang semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. Pendapat ini dipersetujui oleh sarjana ilmu neurolingustik iaitu Caplan(1987) yang menyatakan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya, dan ada bahasa yang dikhususkan untuk kebahasaan. Manakala sarjana kedua,iaitu Lenneberg, ahli ilmu biolinguistik pula menyatakan manusia dicipta dengan memiliki struktur yang berbeza seperti mulut yang menyakinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza.
Chomsky menerangkan keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi dengan menyatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia terancang secara genetik, iaitu waktu manusia dilahirkan,ia sudah dibekali dengan fakulti-fakulti minda yang salah satunya khusus untuk pemerolehan bahasa. Chomsky juga menyatakan bahawa manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir, dan bekalan inilah yang akhirnya menjadikannya berupaya mengembangkan bahasa. Konklusinya, pemerolehan bahasa adalah unik dan khusus untuk spesis manusia sahaja.
Tahap ketiga dinamakan tahap kognitif yang mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Misalnya dalam tatabahasa, sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Ujaran ini pula mempunyai urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhieraki dan unit-unit itu juga merupakan realiti psikologis. Tuntasnya bolehlah dikatakan bahawa biologi adalah merupakan landasan bagi pertumbuhan sesuatu bahasa. Hal ini ditegaskan dengan pandangan Chomsky dan Lenneberg yang menyatakan bahawa pertumbuhan bahasa seseorang manusia itu berkaitan genetik dan pertumbuhan biologinya.
Tahap terakhir dinamai tahap teori psikolinguistik yang terdiri daripada pemerolehan pelbagai ilmu seperti psiko, linguistik, neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Dengan kata lain psikolinguistik menjadi ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.


3.Pragmatik itu apa?

Dalam konteks bahasa pragmatik hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa kerana seperti yang dinyatakan oleh Jucker(1998) pragmatik hanya merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain.
Oleh sebab pragmatik merangkumi penggunaan bahasa dalam interaksi, maka akan memerhatikan aspek-aspek lain yang timbul semasa berkomunikasi seperti pengetahuan mengenai dunia (world knowledge), hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga dan lain-lain lagi lakuan ujaran ( speech acts ).
Tuntasnya tahulah kita bahawa pragmatik merupakan bahagian-bahagian yang penting dalam komunikasi kerana pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa dengan lebih tepat

ilhamlara said...

Nama : Aziawati Bt Abd Aziz ( M20081000094)
Jawapan
1.Beri definisi psikolinguistik.

Pada abad ke-20, psikolinguistik dikatakan membawa maksud ilmu hasil gabungan antara dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Namun setelah itu tafsiran psikolinguistik telah dikembangkan. Psikolinguistik bukan hanya terdiri daripada dua ilmu di atas, malah menyangkut bidang-bidang ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Hal ini membawa pengertian bahawa psikolinguistik merupakan ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.
Pada 1998:1, Aitchison mendefinisikan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Manakala Harley (2001:1), menyatakan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Menurut Clark and Clark (1977:4), psikologi bahasa berkaitan 3 hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan pemerolehan bahasa.
Konklusinya psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam proses membina pengetahuan berbahasa.

2.Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.
Kess (1922), membahagikan perkembangan ilmu psikolinguistik kepada empat tahap iaitu pertama , tahap formatif. John. W.Gardner, Sarjana Psikologi dari Amerika merupakan pendukung dalam penggabungan kedua ilmu ini. Kemudian idea itu dikembangkan oleh John.B.Carroll (1951),yang merintis isu berkaitan disiplin kedua ilmu psikolinguistik, dan kemudian dilanjutkan di Universiti Indiana. Hasil pertembungan ini mewujudkan gema yang menyebabkan para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik melakukan banyak penyelidikan yang terarah pada kedua ilmu ini(Osgood dan Sebeok,1954). Pada masa inilah istilah ‘psycholinguistics’ digunakan buat pertama kalinya. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan berkaitan relativiti bahasa dan universal bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf(1956)berkaitan relativiti bahasa dan karya Greenberg(1963), berkaitan universal bahasa dalam psikolinguistik.
Tahap kedua dipanggil tahap linguistik. Pada tahap ini perkembangan ilmu linguistiknya berorientasikan aliran behaviorisme dan seterusnya ke aliran mentalisme/nativisme. Seterusnya tahap ini makin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa yang semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. Pendapat ini dipersetujui oleh sarjana ilmu neurolingustik iaitu Caplan(1987) yang menyatakan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya, dan ada bahasa yang dikhususkan untuk kebahasaan. Manakala sarjana kedua,iaitu Lenneberg, ahli ilmu biolinguistik pula menyatakan manusia dicipta dengan memiliki struktur yang berbeza seperti mulut yang menyakinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza.
Chomsky menerangkan keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi dengan menyatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia terancang secara genetik, iaitu waktu manusia dilahirkan,ia sudah dibekali dengan fakulti-fakulti minda yang salah satunya khusus untuk pemerolehan bahasa. Chomsky juga menyatakan bahawa manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir, dan bekalan inilah yang akhirnya menjadikannya berupaya mengembangkan bahasa. Konklusinya, pemerolehan bahasa adalah unik dan khusus untuk spesis manusia sahaja.
Tahap ketiga dinamakan tahap kognitif yang mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Misalnya dalam tatabahasa, sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Ujaran ini pula mempunyai urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhieraki dan unit-unit itu juga merupakan realiti psikologis. Tuntasnya bolehlah dikatakan bahawa biologi adalah merupakan landasan bagi pertumbuhan sesuatu bahasa. Hal ini ditegaskan dengan pandangan Chomsky dan Lenneberg yang menyatakan bahawa pertumbuhan bahasa seseorang manusia itu berkaitan genetik dan pertumbuhan biologinya.
Tahap terakhir dinamai tahap teori psikolinguistik yang terdiri daripada pemerolehan pelbagai ilmu seperti psiko, linguistik, neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Dengan kata lain psikolinguistik menjadi ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.


3.Pragmatik itu apa?

Dalam konteks bahasa pragmatik hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa kerana seperti yang dinyatakan oleh Jucker(1998) pragmatik hanya merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain.
Oleh sebab pragmatik merangkumi penggunaan bahasa dalam interaksi, maka akan memerhatikan aspek-aspek lain yang timbul semasa berkomunikasi seperti pengetahuan mengenai dunia (world knowledge), hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga dan lain-lain lagi lakuan ujaran ( speech acts ).
Tuntasnya tahulah kita bahawa pragmatik merupakan bahagian-bahagian yang penting dalam komunikasi kerana pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa dengan lebih tepat

ilhamlara said...

Nama : Aziawati Bt Abd Aziz ( M20081000094)
Jawapan
1.Beri definisi psikolinguistik.

Pada abad ke-20, psikolinguistik dikatakan membawa maksud ilmu hasil gabungan antara dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Namun setelah itu tafsiran psikolinguistik telah dikembangkan. Psikolinguistik bukan hanya terdiri daripada dua ilmu di atas, malah menyangkut bidang-bidang ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Hal ini membawa pengertian bahawa psikolinguistik merupakan ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.
Pada 1998:1, Aitchison mendefinisikan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Manakala Harley (2001:1), menyatakan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Menurut Clark and Clark (1977:4), psikologi bahasa berkaitan 3 hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan pemerolehan bahasa.
Konklusinya psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam proses membina pengetahuan berbahasa.

2.Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.
Kess (1922), membahagikan perkembangan ilmu psikolinguistik kepada empat tahap iaitu pertama , tahap formatif. John. W.Gardner, Sarjana Psikologi dari Amerika merupakan pendukung dalam penggabungan kedua ilmu ini. Kemudian idea itu dikembangkan oleh John.B.Carroll (1951),yang merintis isu berkaitan disiplin kedua ilmu psikolinguistik, dan kemudian dilanjutkan di Universiti Indiana. Hasil pertembungan ini mewujudkan gema yang menyebabkan para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik melakukan banyak penyelidikan yang terarah pada kedua ilmu ini(Osgood dan Sebeok,1954). Pada masa inilah istilah ‘psycholinguistics’ digunakan buat pertama kalinya. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan berkaitan relativiti bahasa dan universal bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf(1956)berkaitan relativiti bahasa dan karya Greenberg(1963), berkaitan universal bahasa dalam psikolinguistik.
Tahap kedua dipanggil tahap linguistik. Pada tahap ini perkembangan ilmu linguistiknya berorientasikan aliran behaviorisme dan seterusnya ke aliran mentalisme/nativisme. Seterusnya tahap ini makin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa yang semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. Pendapat ini dipersetujui oleh sarjana ilmu neurolingustik iaitu Caplan(1987) yang menyatakan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya, dan ada bahasa yang dikhususkan untuk kebahasaan. Manakala sarjana kedua,iaitu Lenneberg, ahli ilmu biolinguistik pula menyatakan manusia dicipta dengan memiliki struktur yang berbeza seperti mulut yang menyakinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza.
Chomsky menerangkan keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi dengan menyatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia terancang secara genetik, iaitu waktu manusia dilahirkan,ia sudah dibekali dengan fakulti-fakulti minda yang salah satunya khusus untuk pemerolehan bahasa. Chomsky juga menyatakan bahawa manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir, dan bekalan inilah yang akhirnya menjadikannya berupaya mengembangkan bahasa. Konklusinya, pemerolehan bahasa adalah unik dan khusus untuk spesis manusia sahaja.
Tahap ketiga dinamakan tahap kognitif yang mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Misalnya dalam tatabahasa, sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Ujaran ini pula mempunyai urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhieraki dan unit-unit itu juga merupakan realiti psikologis. Tuntasnya bolehlah dikatakan bahawa biologi adalah merupakan landasan bagi pertumbuhan sesuatu bahasa. Hal ini ditegaskan dengan pandangan Chomsky dan Lenneberg yang menyatakan bahawa pertumbuhan bahasa seseorang manusia itu berkaitan genetik dan pertumbuhan biologinya.
Tahap terakhir dinamai tahap teori psikolinguistik yang terdiri daripada pemerolehan pelbagai ilmu seperti psiko, linguistik, neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Dengan kata lain psikolinguistik menjadi ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.


3.Pragmatik itu apa?

Dalam konteks bahasa pragmatik hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa kerana seperti yang dinyatakan oleh Jucker(1998) pragmatik hanya merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain.
Oleh sebab pragmatik merangkumi penggunaan bahasa dalam interaksi, maka akan memerhatikan aspek-aspek lain yang timbul semasa berkomunikasi seperti pengetahuan mengenai dunia (world knowledge), hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga dan lain-lain lagi lakuan ujaran ( speech acts ).
Tuntasnya tahulah kita bahawa pragmatik merupakan bahagian-bahagian yang penting dalam komunikasi kerana pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa dengan lebih tepat

normahismail said...

Azrina bt. Ariffin (M20081000093)
Jawapan:
Soalan 1.

Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa.” Sementara itu, Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman, penghasilan, dan pemerolehan bahasa. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa.

normahismail said...

Azrina bt. Ariffin (M20081000093)
Jawapan:
Soalan 2.

Perkembangan psikolinguistik dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a. Tahap Formatif
Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya.
Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky.

c. Tahap Kognitif
Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.

d. Tahap Teori Psikolinguistik
ada tahap akhir ini, psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.

normahismail said...

Azrina bt. Ariffin (M20081000093)
Jawapan:
Soalan 3.

Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa; ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna, semantik. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. Akan tetapi, apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Sementara itu, pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1998).

Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga, dan macam-macam lakuan ujaran (speech act). Dalam ayat

A: Aduh, laparlah.
B: Tu, di hujung ada gerai.

Tampak di sini bahawa ayat A dan B tidak ada kaitan sintaksisnya, tetapi maknanya jelas – Jikalau kamu memang lapar dan mahu makan, pergilah ke gerai di tepi hujung itu.

Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar.

zuraliza said...

zuraliza binti zakaria
M20081000095

JAWAPAN
SOALAN 1

Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. semua prang dapat berkomunikasi,
baik dengan menggunakan bahasa pertuturan, bahasa lisan mahupun bahasa isyarat.
CHE RABIAAH MOHAMED dan ABDULLAH YUSOFF membincangkan cara
bunyi bahasa dihasilkan yang membolehkan manusia bertutur untuk berkomunikasi.

** Dalam Dewan Bahasa keluaran Ogos 2002, penulis telah menulis berkaitan “Proses Pendengaran dan Implikasi Kecacatannya terhadap Berbahasa”. Rencana ini adalah kesinambungan daripada rencana tersebut yang mencuba berbincang berkaitan dengan penghasilan bunyi-bunyi bahasa.

Pada umumnya bahasa dapat dikaji dalam tiga bentuk, iaitu dalam bentuk bahasa pertuturan (spoken language), bahasa tulisan (written language) dan bahasa isyarat (sign language). Ketiga-tiga bentuk bahasa tersebut mempunyai saluran penyampaian dan sistem yang berbeza. Bahasa pertuturan digunakan kebanyakan orang, yang mana didominasikan oleh system bunyi. Manakala bahasa tulisan pula berasakan kepada sistem tulisan satu-satu bahasa. Bahasa isyarat pula adalah bahasa yang berasaskan pada sistem bahasa isyarat berbentuk visual yang digunakan oleh masyarakat orang pekak. Perbincangan makalah ini memfokuskan kepada bahasa pertuturan.

SOALAN 2
Pertuturan atau komunikasi lisan dan bukan lisan memainkan peranan yang cukup penting dalam kehidupan kita.Melalui komunikasilah maka seseorang itu dapat mengetahui dan memahami apa ynag di perkatakan.
Bentuk percakapan terdiri daripada sistem, bunyi dan ejaan. Pertuturan yang didenagri kadang kala tidak dapat difahami oleh seseorang kerana faktor bahasa yang berbeza.
Tahap perkembangan ilmu psikoliguistik bermula dengan kemunculan bidang teknologi yang semakin berkembang selaras dengan perkembangan dunia kini.
Tahap-tahap perkembangan ilmu psikoliguistik adalah Tahap Formatif,Tahap Linguistik, tahap kognitif,dan Tahap Teori Psikolinguistik.

soalan 3
Pragmatik hanya memberi perspektif kepada bahasa tetapi bukan salah satu komponen dalam bahasa
Selaras dengna maknanya yang berkait rapat dengan makna, ilmu ini sering kali di samakan dengan ilmu makana sematik.
Ilmu semantik lebh kepada makna yang lebih dalam dalam interaksi antara seorang penutur denagn penutur yang lain. Semantik pula me,pelajari sesuatu bahasa itu tanpa memahami konteksnya.
Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar.

Johari Sidek said...

Berikut merupakan perbincangan ringkas bagi menjawab latihan-latihan berdasarkan isi kandung kuliah bagi kursus ini.

Latihan 1

Menurut Mengantar Simanjuntak (1986: 1), perkataan psikolinguistik berasal daripada gabungan dua patah perkataan, iaitu psikologi dan linguistik.
Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa.” Sementara itu, Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman, penghasilan, dan pemerolehan bahasa. Garnham (1985: 1) melihat ia sebagai ”suatu kajian terhadap mekanisme-mekanisme mental untuk membolehkan manusia berbahasa”.

Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa.


Latihan 2

Dalam abad ke-20, sarjana psikologi Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahawa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis (Kess, 1992). Perkembangan ini dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a. Tahap Formatif

Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik

Perkembangan ilmu linguistik sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959).

Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan, sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. Daripada segi biologi, manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang.

Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000).

Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Waktu dilahirkan, manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Menurut Chomsky, manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir, dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa.

Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933; Hayes 1947; Gardner 1966; Terrace, 1979), tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Gua, seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog, dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Viki, cimpanzi yang diajar oleh Dr. dan Puan Hayes, akhirnya hanya dapat mengatakan papa, mama, cup, dan up. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan, tetapi masih tidak dapat berbahasa. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan, tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka.

Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia sahaja. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal, termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia, tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan.

c. Tahap Kognitif

Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.

Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis.

Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik

Pada tahap akhir ini, psikolinguistik dilihat sebagai satu disiplin ilmu yang bersangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.


Latihan 3


Pragmatik merupakan perspektif kepada bahasa. Pragmatik mempunyai kaitan dengan makna. Malah ia sering kali dikelirukan semantik. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. Akan tetapi, apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Sementara itu, pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1998).

Bagi menjelaskan konsep pragmatik ini, terdapat tiga elemen utama iaitu, implikatur, pra-andaian, dan lakuan-tuturan. Dalam ayat berikut;

(a) He bought a pair of horse shoes
(b) He bought a pair of alligator shoes

Sebagaimana kita tahu, bahawa horse shoes adalah kasut untuk kuda sedangkan alligator shoes bukan kasut untuk buaya tetapi kasut daripada kulit buaya adalah kerana kita memiliki pengetahuan dunia, yakni, di dunia di mana kita hidup kuda itu memang ada yang memakai kasut sedangkan buaya tidak. Kita juga tahu bahawa tidak ada kasut yang dibuat daripada kulit kuda.

Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar.

Mustafa Al-Bakri said...

BMP6103 PSIKOLINGUISTIK
Nama : Mustafa Al-Bakri bin Hashim
No. Matrik : M20072000595
Tugasan 1 (24 Disember 2008)


Soalan 1

Psikolinguistik adalah ilmu gabungan antara dua ilmu, iaitu psikologi dan linguistik. Bidang ini bermula pada abad ke-20.

Psikolinguistik adalah bidang yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa, tingkah lakuan bahasa dan akal budi manusia. Psikolinguistik menganalisis apa yang berlaku dalam akal budi manusia semasa seseorang itu berbahasa.

Psikolinguistik seringkali ditakrifkan sebagai kajian tentang bahasa dan akal budi. Dalam bidang ini apa yang berlaku dalam akal budi manusia akan dikaji. Hasilnya seseorang akan memperoleh, memahami, menghasilkan dan menyimpan unsur-unsur kebahasaan.

Kajian tentang mekanisme-mekanisme mental yang membolehkan manusia menggunakan bahasa juga merupakan bidang psikolinguistik. Kajian ini akan menghasilkan disiplin saintifik yang matlamatnya untuk mengetahui cara bahasa dihasilkan dan difahami.

Dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa.

Psikolinguistik mempelajari empat topik utama:

(a) Kefahaman, iaitu proses-proses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan oleh orang dan memahami apa yang dimaksudkan.
(b) Penghasilan, iaitu proses-proses mental pada diri kita yang membuat kita dapat membuat ujaran seperti yang kita ujarkan.
(c) Dasar biologi serta neurologi yang membuat manusia dapat berbahasa.
(d) Pemerolehan bahasa, iaitu bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa mereka.


Soalan 2

Perkembangan ilmu psikolinguistik dapat dibahagi kepada empat tahap, iaitu (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a.Tahap Formatif

Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik. Banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psikolinguistik pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa dikemukakan dalam karya pertama Greenberg (1963) dalam bidang psikolinguistik.


b.Tahap Linguistik

Perkembangan ilmu linguistik, pada mulanya berorientasi aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme atau nativisme. Ilmu linguistik semakin berkembang kerana pandangan Chomsky terhadap keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”

Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan, sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. Daripada segi biologi, manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. Mulut manusia, misalnya, memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah, keanjalan lidah, dan tipisnya bibir, membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif.

Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini akan menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia, yakni, pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua, iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan, atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Pertanyaan ketiga cuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. Dengan pengetahuan yang kita miliki, parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang; dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang, iaitu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. Apakah binatang tidak dapat berbahasa?

Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Waktu dilahirkan, manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Menurut Chomsky, manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir, dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa.

Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan cuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933; Hayes 1947; Gardner 1966; Terrace, 1979), tetapi tidak satu pun daripada mereka yang berjaya. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal, termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia, tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Apabila sampai pada hal-hal lisan, di situlah mereka berbeza daripada manusia.


c. Tahap Kognitif

Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.

Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis.

Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka merasakan bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik

Pada tahap akhir ini, psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia berkait dengan banyak cabang ilmu pengetahuan lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa berdasarkan kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah memegang peranan penting dalam pemerolehan pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji seberapa jauh bahasa manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.


Soalan 3

Pragmatik adalah penganalisisan bahasa dengan hanya merujuk makna perkataan-perkataan dan perhubungan sintaksis yang dibentuk oleh perkataan-perkataan dalam sesebuah ayat, kadangkala ternyata menghasilkan makna yang tidak tepat.

Pragmatik juga merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain.

Pragmatik bukanlah salah satu kompenan dalam bahasa; ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Oleh kerana pragmatik menyangkut makna, maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna, semantik. Contohnya seperti ayat berikut:


“Wah! Semangat sungguh pelajar itu,” kata Nabil kepada Dzarif. (Perkataan semangat
merujuk kepada seorang pelajar yang tubuh badannya gemuk).


Dalam bidang pragmatik terdapat tiga aspek, iaitu implikatur (implicature), praandaian (presupposition) dan lakuan tuturan(speech-act).


(a) Implikatur
Implikatur ialah satu bentuk pentafsiran makna yang melewati batas-batas makna yang melewati batas-batas makna literal sesebuah ayat.

(b) Praandaian
Praandaian merupakan makna-makna yang penutur anggap dengan pasti telah dimaklumi oleh pendengar. Praandaian tidak dapat didefinisikan berdasarkan hubungan semantik kerana tidak seperti pemerluan (entailment), ia tidak dapat dinegatifkan.

(c) Lakuan Tuturan
Lakuan tuturan ialah satu teori pertuturan yang membicarakan tentang kata kerja-kata kerja yang maknanya memberi implikasi bahawa penutur yang menggunakan kata kerja tersebut dalam pertuturannya telah melakukan tingkah laku-tingkah laku yang terdiri daripada pelbagai jenis.

Rujukan:

Soenjojo Dardjowidjojo, 2007. Psikolinguistik: Memahami Asas Pemerolehan Bahasa. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing.

Zulkifley Hamid, 2006. Aplikasi Psikolinguistik: Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing.

Nota Kuliah BMP6103 Psikolinguistik bertarikh 19 Disember 2008.

Zamhariz bin Din said...

BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Zamhariz bin Din
M20072000598

Soalan 1
Beri definisi ringkas psikolinguistik ?

Psikolinguistik ialah bidang ilmu antara disiplin, iaitu antara ilmu linguistik dan psikologi. Oleh yang demikian, sebelum istilah “ psikolinguistik ” ditakrifkan, eloklah diberikan maksud istilah “ linguistik ” dan “ psikologi ” terlebih dahulu.
Linguistik ialah ilmu yang bersifat saintifik. Linguistik mengkaji aspek-aspek bahasa secara emperikal, iaitu kajian yang dilakukan secara sistematik tentang bahasa, iaitu ilmu yang menghuraikan ke semua aspek bahasa dan merumuskan teori-teori tentang bagaimana bahasa berfungsi. Psikologi ialah satu bidang ilmu yang menumpukan pengkajiannya kepada dua perkara utama, iaitu yang berkaitan dengan akal budi atau jiwa manusia dan perilaku atau tingkah laku manusia.
Psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji apa yang dikaji oleh disiplin linguistik dan psikologi. Psikolinguistik mengkaji aspek-aspek berkaitan dengan bahasa, tingkah laku bahasa dan akal budi manusia. Psikolinguistik menganalisis apa yang berlaku dalam akal budi manusia semasa seseorang itu berbahasa. Secara umumnya, dapatlah kita katakan bahawa psikolinguistik merupakan satu bidang yang mengkaji mekanisme mental semasa manusia berbahasa, sama ada semasa penghasilan maklumat atau pemahaman maklumat bahasa. Disiplin ini merupakan disiplin sainstifik yang matlamatnya adalah satu teori yang sepadu tentang cara bahasa dihasilkan dan difahami.
Berdasarkan kepada apa-apa yang dikaji oleh ahli-ahli psikologi iaitu bidang yang melibatkan bagaimanakah manusia itu lahir dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa dan kemudiannya lama-kelamaan boleh belajar bahasa serta berkomunikasi dengan baik.Secara rinci psikolinguistik mempelajari empat topik utama: (a) kefahaman, iaitu proses-proses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan oleh orang dan memahami apa yang dimaksudkan, (b) penghasilan, iaitu proses-proses mental pada diri kita yang membuat kita dapat membuat ujaran seperti yang kita ujarkan, (c) dasar biologi serta neurologi yang membuat manusia dapat berbahasa, dan (d) pemerolehan bahasa, iaitu bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa mereka.

Soalan 2
Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik ?
Psikolinguistik adalah ilmu gabungan antara dua ilmu: psikologi dan linguistik. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke-20 tatkala sarjana psikologi Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahawa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis (Kess, 1992). Pada waktu itu kajian bahasa mula mengalami perubahan daripada sifatnya yang estetik dan kultural ke suatu pendekatan yang “ilmiah.” Sementara itu, di benua Amerika kaitan antara bahasa dengan ilmu jiwa juga mula tumbuh. Perkembangan ini dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a.Tahap Formatif

Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b.Tahap Linguistik

Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”

Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan, sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. Daripada segi biologi, manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. Mulut manusia, misalnya, memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah, keanjalan lidah, dan tipisnya bibir, membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif.

Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. Pertanyaan yang kedua, iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan, atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk.. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang; dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang, iaitu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. Apakah binatang tidak dapat berbahasa?

Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933; Hayes 1947; Gardner 1966; Terrace, 1979), tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Gua, seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog, dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Viki, cimpanzi yang diajar oleh Dr. dan Puan Hayes, akhirnya hanya dapat mengatakan papa, mama, cup, dan up. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahawa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. Manakala binatang kemampuan mereka amat terbatas.
c.Tahap Kognitif

Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.
Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Frasa orang tua itu, misalnya, membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia.
Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d.Tahap Teori Psikolinguistik

Pada tahap akhir ini, psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.
kesimpulannya, psikolinguistik kini menjadi ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.

Soalan 3
Pragmatik itu apa ?

Pragmatik membawa maksud penganalisisan dan pentafsiran makna yang harus melibatkan juga aspek-aspek bukan linguistik, di samping aspek-aspek linguistik. Penganalisisan makna dengan hanya merujuk makna perkataan-perkataan dan perhubungan sintaksis yang dibentuk oleh perkataan-perkataan dalam sebuah ayat, kadangkala ternyata menghasilkan makna yang tidak tepat. Oleh sebab inilah, ahli-ahli linguistik seperti Grice (1975), Austin (1962) dan Searle (1969) telah memformulasikan beberapa kaedah pentafsiran makna yang pada masa sekarang secara tepat dikenali sebagai kaedah pragmatik.
Dalam bidang pragmatik, terdapat tiga aspek yang menjadi topik perbincangan utama : implikatur (implicature), praandaian(presupposition) dan lakuan tuturan (speech-acts). Oleh itu, implikatur ialah satu bentuk pentafsiran makna yang melewati batas-batas makna literal sesebuah ayat. Sebagai contoh, perhatikan contoh berikut ; A mengatakan kepada B : ‘Dingin sungguh cuaca pada tengah hari ini ’ untuk menggambarkan cuaca yang panas terik ketika itu. B sememangnya menyedari hal ini, dan A pun sememangnya menyedari hakikat ini. Oleh itu kedua-dua pihak tidak mahu pengucapan tersebut di salah tafsirkan. Manakala praandaian pula menjelaskan bahawa apa yang penutur jangkakan sudah diketahui oleh pendengar iaitu sesuatu hal atau keadaan yang telah pendengar ketahui tanpa perlu diucapkan oleh penutur. Bagi lakuan tuturan ialah satu teori pertuturan yang membicarakan tentang kata kerja-kata kerja yang maknanya memberi implikasi bahawa penutur yang menggunakan kata kerja tersebut dalam pertuturannya telah melakukan tingkah laku-tingkah laku yang terdiri daripada pelbagai jenis.
Penganalisisan makna menjangkau lebih jauh daripada itu dan terpaksa melibatkan keseluruhan aspek keperihalan keadaan penggunaan dan pengguna. Aspek pragmatik merupakan kaedah yang amat berguna untuk mengatasi pelbagai kelemahan semantik dalam memahami makna.

Disediakan oleh ,

Zamhariz bin Din
M20072000598

Anonymous said...

ABDUL RAHIM BIN BARMAWI
(M20072000596).

Jawapan
Soalan 1.

Menurut Mengantar Simanjuntak (1986: 1),psikolinguistik adalah hasil gabungan perkataan antara dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik juga menyangkut bidang-bidang ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Hal ini membawa pengertian bahawa psikolinguistik merupakan ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.
Pada 1998:1, Aitchison mendefinisikan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Manakala Harley (2001:1), menyatakan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Menurut Clark and Clark (1977:4), psikologi bahasa berkaitan tiga hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan pemerolehan bahasa.
Jelaslah psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam proses membina pengetahuan berbahasa.

Soalan 2.
Perkembangan psikolinguistik dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a.Tahap Formatif
Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya.
Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000).

c. Tahap Kognitif
Psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.
Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.


Soalan 3.
Pragmatik berfungsi memberikan perspektif kepada bahasa. Pragmatik mempunyai kaitan dengan makna tetapi lebih merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1988).
Disebabkan penggunaan bahasa dalam interaksi, maka pragmatif juga melihat kepada aspek-aspel lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara penutur dengan pendengar dan pelbagai laluan ujaran (speech acts). Contohnya dalam ayat;
‘He bough a pair of alligator shoes’
Disebabkan kita memiliki pengetahuan dunia, kita tahu bahawa alligator shoes (dalam ayat) bukan kasut untuk buaya tetapi kasut diperbuat daripada kulit buaya dan kita juga tahu buaya tidak memakai kasut.

Contoh percakapan antara dua orang yang saling mengenali;
A: Ada rokok, tak?
B: Ada.
Akan menjadi satu keganjilan jika B tidak mengeluarkan rokoknya setelah bekata ’ada’ kerana ayat A bukan semata-mata bertanya tetapi juga bermaksud meminta sebatang rokok.

Jelaslah bahawa pragmatik adalah merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi bukan satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan untuk membimbing penutur untuk berbahasa yang wajar.

ABDUL RAHIM BARMAWI said...

ABDUL RAHIM BIN BARMAWI
(M20072000596).

Jawapan
Soalan 1.

Menurut Mengantar Simanjuntak (1986: 1),psikolinguistik adalah hasil gabungan perkataan antara dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik juga menyangkut bidang-bidang ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Hal ini membawa pengertian bahawa psikolinguistik merupakan ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.
Pada 1998:1, Aitchison mendefinisikan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Manakala Harley (2001:1), menyatakan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Menurut Clark and Clark (1977:4), psikologi bahasa berkaitan tiga hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan pemerolehan bahasa.
Jelaslah psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam proses membina pengetahuan berbahasa.

Soalan 2.
Perkembangan psikolinguistik dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a.Tahap Formatif
Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya.
Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000).

c. Tahap Kognitif
Psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.
Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.


Soalan 3.
Pragmatik berfungsi memberikan perspektif kepada bahasa. Pragmatik mempunyai kaitan dengan makna tetapi lebih merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1988).
Disebabkan penggunaan bahasa dalam interaksi, maka pragmatif juga melihat kepada aspek-aspel lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara penutur dengan pendengar dan pelbagai laluan ujaran (speech acts). Contohnya dalam ayat;
‘He bough a pair of alligator shoes’
Disebabkan kita memiliki pengetahuan dunia, kita tahu bahawa alligator shoes (dalam ayat) bukan kasut untuk buaya tetapi kasut diperbuat daripada kulit buaya dan kita juga tahu buaya tidak memakai kasut.

Contoh percakapan antara dua orang yang saling mengenali;
A: Ada rokok, tak?
B: Ada.
Akan menjadi satu keganjilan jika B tidak mengeluarkan rokoknya setelah bekata ’ada’ kerana ayat A bukan semata-mata bertanya tetapi juga bermaksud meminta sebatang rokok.

Jelaslah bahawa pragmatik adalah merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi bukan satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan untuk membimbing penutur untuk berbahasa yang wajar.

Abdul Rahim Barmawi said...

ABDUL RAHIM BIN BARMAWI
(M20072000596).

Jawapan
Soalan 1.

Menurut Mengantar Simanjuntak (1986: 1),psikolinguistik adalah hasil gabungan perkataan antara dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik juga menyangkut bidang-bidang ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Hal ini membawa pengertian bahawa psikolinguistik merupakan ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.
Pada 1998:1, Aitchison mendefinisikan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Manakala Harley (2001:1), menyatakan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Menurut Clark and Clark (1977:4), psikologi bahasa berkaitan tiga hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan pemerolehan bahasa.
Jelaslah psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam proses membina pengetahuan berbahasa.

Soalan 2.
Perkembangan psikolinguistik dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a.Tahap Formatif
Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya.
Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000).

c. Tahap Kognitif
Psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.
Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.


Soalan 3.
Pragmatik berfungsi memberikan perspektif kepada bahasa. Pragmatik mempunyai kaitan dengan makna tetapi lebih merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1988).
Disebabkan penggunaan bahasa dalam interaksi, maka pragmatif juga melihat kepada aspek-aspel lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara penutur dengan pendengar dan pelbagai laluan ujaran (speech acts). Contohnya dalam ayat;
‘He bough a pair of alligator shoes’
Disebabkan kita memiliki pengetahuan dunia, kita tahu bahawa alligator shoes (dalam ayat) bukan kasut untuk buaya tetapi kasut diperbuat daripada kulit buaya dan kita juga tahu buaya tidak memakai kasut.

Contoh percakapan antara dua orang yang saling mengenali;
A: Ada rokok, tak?
B: Ada.
Akan menjadi satu keganjilan jika B tidak mengeluarkan rokoknya setelah bekata ’ada’ kerana ayat A bukan semata-mata bertanya tetapi juga bermaksud meminta sebatang rokok.

Jelaslah bahawa pragmatik adalah merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi bukan satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan untuk membimbing penutur untuk berbahasa yang wajar.

Abdul Rahim Bar said...

ABDUL RAHIM BIN BARMAWI
(M20072000596).

Jawapan
Soalan 1.

Menurut Mengantar Simanjuntak (1986: 1),psikolinguistik adalah hasil gabungan perkataan antara dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik juga menyangkut bidang-bidang ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Hal ini membawa pengertian bahawa psikolinguistik merupakan ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.
Pada 1998:1, Aitchison mendefinisikan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Manakala Harley (2001:1), menyatakan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Menurut Clark and Clark (1977:4), psikologi bahasa berkaitan tiga hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan pemerolehan bahasa.
Jelaslah psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam proses membina pengetahuan berbahasa.

Soalan 2.
Perkembangan psikolinguistik dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a.Tahap Formatif
Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya.
Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000).

c. Tahap Kognitif
Psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.
Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.


Soalan 3.
Pragmatik berfungsi memberikan perspektif kepada bahasa. Pragmatik mempunyai kaitan dengan makna tetapi lebih merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1988).
Disebabkan penggunaan bahasa dalam interaksi, maka pragmatif juga melihat kepada aspek-aspel lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara penutur dengan pendengar dan pelbagai laluan ujaran (speech acts). Contohnya dalam ayat;
‘He bough a pair of alligator shoes’
Disebabkan kita memiliki pengetahuan dunia, kita tahu bahawa alligator shoes (dalam ayat) bukan kasut untuk buaya tetapi kasut diperbuat daripada kulit buaya dan kita juga tahu buaya tidak memakai kasut.

Contoh percakapan antara dua orang yang saling mengenali;
A: Ada rokok, tak?
B: Ada.
Akan menjadi satu keganjilan jika B tidak mengeluarkan rokoknya setelah bekata ’ada’ kerana ayat A bukan semata-mata bertanya tetapi juga bermaksud meminta sebatang rokok.

Jelaslah bahawa pragmatik adalah merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi bukan satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan untuk membimbing penutur untuk berbahasa yang wajar.

Abdul Rahim Hj. Barmawi said...

ABDUL RAHIM BIN BARMAWI
(M20072000596).

Jawapan
Soalan 1.

Menurut Mengantar Simanjuntak (1986: 1),psikolinguistik adalah hasil gabungan perkataan antara dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik juga menyangkut bidang-bidang ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Hal ini membawa pengertian bahawa psikolinguistik merupakan ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.
Pada 1998:1, Aitchison mendefinisikan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Manakala Harley (2001:1), menyatakan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Menurut Clark and Clark (1977:4), psikologi bahasa berkaitan tiga hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan pemerolehan bahasa.
Jelaslah psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam proses membina pengetahuan berbahasa.

Soalan 2.
Perkembangan psikolinguistik dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a.Tahap Formatif
Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya.
Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000).

c. Tahap Kognitif
Psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.
Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.


Soalan 3.
Pragmatik berfungsi memberikan perspektif kepada bahasa. Pragmatik mempunyai kaitan dengan makna tetapi lebih merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1988).
Disebabkan penggunaan bahasa dalam interaksi, maka pragmatif juga melihat kepada aspek-aspel lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara penutur dengan pendengar dan pelbagai laluan ujaran (speech acts). Contohnya dalam ayat;
‘He bough a pair of alligator shoes’
Disebabkan kita memiliki pengetahuan dunia, kita tahu bahawa alligator shoes (dalam ayat) bukan kasut untuk buaya tetapi kasut diperbuat daripada kulit buaya dan kita juga tahu buaya tidak memakai kasut.

Contoh percakapan antara dua orang yang saling mengenali;
A: Ada rokok, tak?
B: Ada.
Akan menjadi satu keganjilan jika B tidak mengeluarkan rokoknya setelah bekata ’ada’ kerana ayat A bukan semata-mata bertanya tetapi juga bermaksud meminta sebatang rokok.

Jelaslah bahawa pragmatik adalah merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi bukan satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan untuk membimbing penutur untuk berbahasa yang wajar.

abdul Rahim Hj. Barmawi said...

ABDUL RAHIM BIN BARMAWI
(M20072000596).

Jawapan
Soalan 1.

Menurut Mengantar Simanjuntak (1986: 1),psikolinguistik adalah hasil gabungan perkataan antara dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik juga menyangkut bidang-bidang ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Hal ini membawa pengertian bahawa psikolinguistik merupakan ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.
Pada 1998:1, Aitchison mendefinisikan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Manakala Harley (2001:1), menyatakan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Menurut Clark and Clark (1977:4), psikologi bahasa berkaitan tiga hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan pemerolehan bahasa.
Jelaslah psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam proses membina pengetahuan berbahasa.

Soalan 2.
Perkembangan psikolinguistik dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a.Tahap Formatif
Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya.
Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000).

c. Tahap Kognitif
Psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.
Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.


Soalan 3.
Pragmatik berfungsi memberikan perspektif kepada bahasa. Pragmatik mempunyai kaitan dengan makna tetapi lebih merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1988).
Disebabkan penggunaan bahasa dalam interaksi, maka pragmatif juga melihat kepada aspek-aspel lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara penutur dengan pendengar dan pelbagai laluan ujaran (speech acts). Contohnya dalam ayat;
‘He bough a pair of alligator shoes’
Disebabkan kita memiliki pengetahuan dunia, kita tahu bahawa alligator shoes (dalam ayat) bukan kasut untuk buaya tetapi kasut diperbuat daripada kulit buaya dan kita juga tahu buaya tidak memakai kasut.

Contoh percakapan antara dua orang yang saling mengenali;
A: Ada rokok, tak?
B: Ada.
Akan menjadi satu keganjilan jika B tidak mengeluarkan rokoknya setelah bekata ’ada’ kerana ayat A bukan semata-mata bertanya tetapi juga bermaksud meminta sebatang rokok.

Jelaslah bahawa pragmatik adalah merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi bukan satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan untuk membimbing penutur untuk berbahasa yang wajar.

abdul said...

ABDUL RAHIM BIN BARMAWI
(M20072000596).

Jawapan
Soalan 1.

Menurut Mengantar Simanjuntak (1986: 1),psikolinguistik adalah hasil gabungan perkataan antara dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik juga menyangkut bidang-bidang ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Hal ini membawa pengertian bahawa psikolinguistik merupakan ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.
Pada 1998:1, Aitchison mendefinisikan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Manakala Harley (2001:1), menyatakan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Menurut Clark and Clark (1977:4), psikologi bahasa berkaitan tiga hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan pemerolehan bahasa.
Jelaslah psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam proses membina pengetahuan berbahasa.

Soalan 2.
Perkembangan psikolinguistik dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a.Tahap Formatif
Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya.
Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000).

c. Tahap Kognitif
Psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.
Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.


Soalan 3.
Pragmatik berfungsi memberikan perspektif kepada bahasa. Pragmatik mempunyai kaitan dengan makna tetapi lebih merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1988).
Disebabkan penggunaan bahasa dalam interaksi, maka pragmatif juga melihat kepada aspek-aspel lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara penutur dengan pendengar dan pelbagai laluan ujaran (speech acts). Contohnya dalam ayat;
‘He bough a pair of alligator shoes’
Disebabkan kita memiliki pengetahuan dunia, kita tahu bahawa alligator shoes (dalam ayat) bukan kasut untuk buaya tetapi kasut diperbuat daripada kulit buaya dan kita juga tahu buaya tidak memakai kasut.

Contoh percakapan antara dua orang yang saling mengenali;
A: Ada rokok, tak?
B: Ada.
Akan menjadi satu keganjilan jika B tidak mengeluarkan rokoknya setelah bekata ’ada’ kerana ayat A bukan semata-mata bertanya tetapi juga bermaksud meminta sebatang rokok.

Jelaslah bahawa pragmatik adalah merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi bukan satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan untuk membimbing penutur untuk berbahasa yang wajar.

Abdul Rahim Hj.Barmawi said...

ABDUL RAHIM BIN BARMAWI
(M20072000596).

Jawapan
Soalan 1.

Menurut Mengantar Simanjuntak (1986: 1),psikolinguistik adalah hasil gabungan perkataan antara dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik juga menyangkut bidang-bidang ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Hal ini membawa pengertian bahawa psikolinguistik merupakan ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.
Pada 1998:1, Aitchison mendefinisikan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Manakala Harley (2001:1), menyatakan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Menurut Clark and Clark (1977:4), psikologi bahasa berkaitan tiga hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan pemerolehan bahasa.
Jelaslah psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam proses membina pengetahuan berbahasa.

Soalan 2.
Perkembangan psikolinguistik dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a.Tahap Formatif
Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya.
Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000).

c. Tahap Kognitif
Psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.
Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.


Soalan 3.
Pragmatik berfungsi memberikan perspektif kepada bahasa. Pragmatik mempunyai kaitan dengan makna tetapi lebih merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1988).
Disebabkan penggunaan bahasa dalam interaksi, maka pragmatif juga melihat kepada aspek-aspel lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara penutur dengan pendengar dan pelbagai laluan ujaran (speech acts). Contohnya dalam ayat;
‘He bough a pair of alligator shoes’
Disebabkan kita memiliki pengetahuan dunia, kita tahu bahawa alligator shoes (dalam ayat) bukan kasut untuk buaya tetapi kasut diperbuat daripada kulit buaya dan kita juga tahu buaya tidak memakai kasut.

Contoh percakapan antara dua orang yang saling mengenali;
A: Ada rokok, tak?
B: Ada.
Akan menjadi satu keganjilan jika B tidak mengeluarkan rokoknya setelah bekata ’ada’ kerana ayat A bukan semata-mata bertanya tetapi juga bermaksud meminta sebatang rokok.

Jelaslah bahawa pragmatik adalah merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi bukan satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan untuk membimbing penutur untuk berbahasa yang wajar.

Anonymous said...

ABDUL RAHIM BIN BARMAWI
(M20072000596).

Jawapan
Soalan 1.

Menurut Mengantar Simanjuntak (1986: 1),psikolinguistik adalah hasil gabungan perkataan antara dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik juga menyangkut bidang-bidang ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Hal ini membawa pengertian bahawa psikolinguistik merupakan ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.
Pada 1998:1, Aitchison mendefinisikan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Manakala Harley (2001:1), menyatakan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Menurut Clark and Clark (1977:4), psikologi bahasa berkaitan tiga hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan pemerolehan bahasa.
Jelaslah psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam proses membina pengetahuan berbahasa.

Soalan 2.
Perkembangan psikolinguistik dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a.Tahap Formatif
Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya.
Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000).

c. Tahap Kognitif
Psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.
Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.


Soalan 3.
Pragmatik berfungsi memberikan perspektif kepada bahasa. Pragmatik mempunyai kaitan dengan makna tetapi lebih merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1988).
Disebabkan penggunaan bahasa dalam interaksi, maka pragmatif juga melihat kepada aspek-aspel lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara penutur dengan pendengar dan pelbagai laluan ujaran (speech acts). Contohnya dalam ayat;
‘He bough a pair of alligator shoes’
Disebabkan kita memiliki pengetahuan dunia, kita tahu bahawa alligator shoes (dalam ayat) bukan kasut untuk buaya tetapi kasut diperbuat daripada kulit buaya dan kita juga tahu buaya tidak memakai kasut.

Contoh percakapan antara dua orang yang saling mengenali;
A: Ada rokok, tak?
B: Ada.
Akan menjadi satu keganjilan jika B tidak mengeluarkan rokoknya setelah bekata ’ada’ kerana ayat A bukan semata-mata bertanya tetapi juga bermaksud meminta sebatang rokok.

Jelaslah bahawa pragmatik adalah merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi bukan satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan untuk membimbing penutur untuk berbahasa yang wajar.

Abdul Rahim Hj.Barmawi said...

ABDUL RAHIM BIN BARMAWI
(M20072000596).

Jawapan
Soalan 1.

Menurut Mengantar Simanjuntak (1986: 1),psikolinguistik adalah hasil gabungan perkataan antara dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik juga menyangkut bidang-bidang ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Hal ini membawa pengertian bahawa psikolinguistik merupakan ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.
Pada 1998:1, Aitchison mendefinisikan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Manakala Harley (2001:1), menyatakan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Menurut Clark and Clark (1977:4), psikologi bahasa berkaitan tiga hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan pemerolehan bahasa.
Jelaslah psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam proses membina pengetahuan berbahasa.

Soalan 2.
Perkembangan psikolinguistik dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a.Tahap Formatif
Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya.
Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000).

c. Tahap Kognitif
Psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.
Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.


Soalan 3.
Pragmatik berfungsi memberikan perspektif kepada bahasa. Pragmatik mempunyai kaitan dengan makna tetapi lebih merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1988).
Disebabkan penggunaan bahasa dalam interaksi, maka pragmatif juga melihat kepada aspek-aspel lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara penutur dengan pendengar dan pelbagai laluan ujaran (speech acts). Contohnya dalam ayat;
‘He bough a pair of alligator shoes’
Disebabkan kita memiliki pengetahuan dunia, kita tahu bahawa alligator shoes (dalam ayat) bukan kasut untuk buaya tetapi kasut diperbuat daripada kulit buaya dan kita juga tahu buaya tidak memakai kasut.

Contoh percakapan antara dua orang yang saling mengenali;
A: Ada rokok, tak?
B: Ada.
Akan menjadi satu keganjilan jika B tidak mengeluarkan rokoknya setelah bekata ’ada’ kerana ayat A bukan semata-mata bertanya tetapi juga bermaksud meminta sebatang rokok.

Jelaslah bahawa pragmatik adalah merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi bukan satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan untuk membimbing penutur untuk berbahasa yang wajar.

Abdul Rahim Hj.Barmawi said...

ABDUL RAHIM BIN BARMAWI
(M20072000596).

Jawapan
Soalan 1.

Menurut Mengantar Simanjuntak (1986: 1),psikolinguistik adalah hasil gabungan perkataan antara dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik juga menyangkut bidang-bidang ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Hal ini membawa pengertian bahawa psikolinguistik merupakan ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.
Pada 1998:1, Aitchison mendefinisikan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Manakala Harley (2001:1), menyatakan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Menurut Clark and Clark (1977:4), psikologi bahasa berkaitan tiga hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan pemerolehan bahasa.
Jelaslah psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam proses membina pengetahuan berbahasa.

Soalan 2.
Perkembangan psikolinguistik dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a.Tahap Formatif
Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya.
Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000).

c. Tahap Kognitif
Psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.
Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.


Soalan 3.
Pragmatik berfungsi memberikan perspektif kepada bahasa. Pragmatik mempunyai kaitan dengan makna tetapi lebih merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1988).
Disebabkan penggunaan bahasa dalam interaksi, maka pragmatif juga melihat kepada aspek-aspel lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara penutur dengan pendengar dan pelbagai laluan ujaran (speech acts). Contohnya dalam ayat;
‘He bough a pair of alligator shoes’
Disebabkan kita memiliki pengetahuan dunia, kita tahu bahawa alligator shoes (dalam ayat) bukan kasut untuk buaya tetapi kasut diperbuat daripada kulit buaya dan kita juga tahu buaya tidak memakai kasut.

Contoh percakapan antara dua orang yang saling mengenali;
A: Ada rokok, tak?
B: Ada.
Akan menjadi satu keganjilan jika B tidak mengeluarkan rokoknya setelah bekata ’ada’ kerana ayat A bukan semata-mata bertanya tetapi juga bermaksud meminta sebatang rokok.

Jelaslah bahawa pragmatik adalah merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi bukan satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan untuk membimbing penutur untuk berbahasa yang wajar.

RAHIM said...

ABDUL RAHIM BIN BARMAWI
(M20072000596).

Jawapan
Soalan 1.

Menurut Mengantar Simanjuntak (1986: 1),psikolinguistik adalah hasil gabungan perkataan antara dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik juga menyangkut bidang-bidang ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Hal ini membawa pengertian bahawa psikolinguistik merupakan ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.
Pada 1998:1, Aitchison mendefinisikan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Manakala Harley (2001:1), menyatakan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Menurut Clark and Clark (1977:4), psikologi bahasa berkaitan tiga hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan pemerolehan bahasa.
Jelaslah psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam proses membina pengetahuan berbahasa.

Soalan 2.
Perkembangan psikolinguistik dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a.Tahap Formatif
Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya.
Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000).

c. Tahap Kognitif
Psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.
Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.


Soalan 3.
Pragmatik berfungsi memberikan perspektif kepada bahasa. Pragmatik mempunyai kaitan dengan makna tetapi lebih merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1988).
Disebabkan penggunaan bahasa dalam interaksi, maka pragmatif juga melihat kepada aspek-aspel lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara penutur dengan pendengar dan pelbagai laluan ujaran (speech acts). Contohnya dalam ayat;
‘He bough a pair of alligator shoes’
Disebabkan kita memiliki pengetahuan dunia, kita tahu bahawa alligator shoes (dalam ayat) bukan kasut untuk buaya tetapi kasut diperbuat daripada kulit buaya dan kita juga tahu buaya tidak memakai kasut.

Contoh percakapan antara dua orang yang saling mengenali;
A: Ada rokok, tak?
B: Ada.
Akan menjadi satu keganjilan jika B tidak mengeluarkan rokoknya setelah bekata ’ada’ kerana ayat A bukan semata-mata bertanya tetapi juga bermaksud meminta sebatang rokok.

Jelaslah bahawa pragmatik adalah merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi bukan satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan untuk membimbing penutur untuk berbahasa yang wajar.

normidza said...

NORMIDZA BINTI MD.KAMEL
M20082000306

TUGASAN BMP6103

1. Beri definisi ringkas psikolinguistik. (Tidak lebih daripada 100 perkataan)

Psikolinguistik merupakan gabungan dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Psikologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang jiwa ataupun dalaman manusia, manakala linguistik merupakan kajian saintifik tentang bahasa. Oleh itu psikolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji kaitan dan hubungan antara bahasa dengan proses-proses perilaku dan akal budi manusia untuk memupuk pengetahuan berbahasa mereka. Perkara ini dibuktikan oleh Aitchison (1998:1) yang mendefinisikan linguistik sebagai kajian tentang bahasa dan minda. Harley (2000:1) menjelaskan bahawa psikolinguistik merupakan kajian tentang proses mental dalam penggunaan bahasa manakala Clark dan Clark (1977:4) mengatakankan psikolinguistik merangkumi tiga hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan perolehan bahasa.

2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik. (Tidak lebih daripada 400 perkataan)

Ilmu psikolinguistik mula bertapak pada permulaan abad ke-20. Dipelopori oleh Wilhelm Wundt yang menyatakan bahasa dapat dijelaskan dengan menggunakan dasar prinsip-prinsip psikologi (Kess,1992). Perkembangan ilmu ini boleh dibahagikan kepada empat tahap iaitu, pertama, tahap formatif. Peringkat ini telah digagaskan oleh John W.Gardner, pada pertengahan abad ke-20. Idea ini kemudiannya dikembangkan oleh John B.Carrol pada tahun 1951. Beliau telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan sarjana psikologi dan sarjana ilmu psikolinguistik yang membawa kepada banyak penyelidikan dan mewujudkan istilah psycholinguistisc yang mendokong penyelidikan tentang relativiti bahasa ataupun universal bahasa.
Kedua, tahap linguistik membincangkan tahap kemampuan berbahasa anak-anak manusia berbanding dengan anak-anak haiwan. Chomsky (1959) mengatakan bahawa universalnya bahasa akan mengarah kepada perolehan bahasa kanak-kanak dan mereka akan menggunakan strategi yang sama untuk belajar bahasa walaupun ditempat yang berbeza. Pendapatnya ini disokong pula dengan perkembangan ilmu neurolingustik (Caplan,1987) dan biolinguistik (Lenneberg,1967; Jenkins,2000). Dapatannya menunjukkan manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza dari segi struktur mahupun fungsinya. Otak manusia mempunyai bahagian yang dikhususkan untuk kebahasaan yang tidak dimiliki oleh haiwan. Begitu juga dari segi struktur biologi manusia kerana manusia mempunyai rongga mulut yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi . Biolinguistik yang dikemukakan oleh Chomsky merupakan gabungan antara ilmu biologi dan linguistik. Hal ini membuktikan pertumbuhan bahasa manusia itu terancang secara genetik dan semasa dilahirkan manusia telah dibekalkan dengan fakulti-fakulti minda yang salah satunya dicipta untuk perolehan bahasa. Berbeza dengan haiwan yang hanya terbatas kepada bahasa bukan lisan .
Ketiga, tahap kognitif membincangkan fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam perolehan bahasa. Chomsky berpendapat pemerolehan manusia dipengaruhi oleh kognisi kerana konstituen dalam sesuatu ujaran mencerminkan realiti psikologi seseorang manusia. Pada ketika ini manusia akan merasakan bahawa biologi amat berperanan untuk memupuk kemahiran berbahasa. Chomsky dan Lenneberg ada mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.
Keempat, tahap teori psikolinguistik yang menjelaskan bahawa psikolinguistik tidak boleh berpisah dengan cabang-cabang ilmu yang lain dan wujud saling kebergantungan antara ilmu psiko,linguistik,neurologi,filsafat,primatologi,dan genetik. Situasi ini berlaku apabila neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan kemampuan manusia berbahasa yang dibawanya sejak lahir, ahli falsafah telah membincangkannya sejak zaman dahulu lagi, primatologi membuat kajian sejauhmanakah bahasa itu milik manusia dan genetik. mengkaji kaitannya dengan pertumbuhan bahasa manusia.
Kesimpulannya, perkembangan dalam ilmu psikolinguistik dipengaruhi dan disokong oleh bidang-bidang ilmu yang lain untuk merealisasikan kewujudannya.


3. Pragmatik itu apa? (100 perkataan)

Pragmatik adalah sesuatu yang mementingkan (mengutamakan) kesan-kesan sebenar sesuatu daripada ciri-ciri yang terdapat dalam sesuatu teori. Pragmatik merupakan sesuatu yang bersifat praktikal dan mengambil kira keadaan dan akibat yang sebenar atau yang akan timbul daripada sesuatu ayat dan perbuatan. Pragmatik bukanlah satu komponen bahasa tetapi pragmatik memberi perspektif kepada bahasa. Pragmatik melihat penggunaan bahasa dari perspektif hubungan dalam kehidupan manusia sehari-hari iaitu antara penutur dan pendengar atau orang ketiga yang mendengar sesuatu perbualan, pengetahuan dunia (world knowledge) dan jenis-jenis pertuturan yang dituturkan dan tidak hanya melihat dari segi makna (semantik) terhadap satu perkataan sahaja. Pragmatik merupakan panduan kepada manusia untuk berbicara dengan baik.

normidza said...

NORMIDZA BINTI MD.KAMEL
M20082000306

TUGASAN BMP6103

1. Beri definisi ringkas psikolinguistik. (Tidak lebih daripada 100 perkataan)

Psikolinguistik merupakan gabungan dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Psikologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang jiwa ataupun dalaman manusia, manakala linguistik merupakan kajian saintifik tentang bahasa. Oleh itu psikolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji kaitan dan hubungan antara bahasa dengan proses-proses perilaku dan akal budi manusia untuk memupuk pengetahuan berbahasa mereka. Perkara ini dibuktikan oleh Aitchison (1998:1) yang mendefinisikan linguistik sebagai kajian tentang bahasa dan minda. Harley (2000:1) menjelaskan bahawa psikolinguistik merupakan kajian tentang proses mental dalam penggunaan bahasa manakala Clark dan Clark (1977:4) mengatakankan psikolinguistik merangkumi tiga hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan perolehan bahasa.

2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik. (Tidak lebih daripada 400 perkataan)

Ilmu psikolinguistik mula bertapak pada permulaan abad ke-20. Dipelopori oleh Wilhelm Wundt yang menyatakan bahasa dapat dijelaskan dengan menggunakan dasar prinsip-prinsip psikologi (Kess,1992). Perkembangan ilmu ini boleh dibahagikan kepada empat tahap iaitu, pertama, tahap formatif. Peringkat ini telah digagaskan oleh John W.Gardner, pada pertengahan abad ke-20. Idea ini kemudiannya dikembangkan oleh John B.Carrol pada tahun 1951. Beliau telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan sarjana psikologi dan sarjana ilmu psikolinguistik yang membawa kepada banyak penyelidikan dan mewujudkan istilah psycholinguistisc yang mendokong penyelidikan tentang relativiti bahasa ataupun universal bahasa.
Kedua, tahap linguistik membincangkan tahap kemampuan berbahasa anak-anak manusia berbanding dengan anak-anak haiwan. Chomsky (1959) mengatakan bahawa universalnya bahasa akan mengarah kepada perolehan bahasa kanak-kanak dan mereka akan menggunakan strategi yang sama untuk belajar bahasa walaupun ditempat yang berbeza. Pendapatnya ini disokong pula dengan perkembangan ilmu neurolingustik (Caplan,1987) dan biolinguistik (Lenneberg,1967; Jenkins,2000). Dapatannya menunjukkan manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza dari segi struktur mahupun fungsinya. Otak manusia mempunyai bahagian yang dikhususkan untuk kebahasaan yang tidak dimiliki oleh haiwan. Begitu juga dari segi struktur biologi manusia kerana manusia mempunyai rongga mulut yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi . Biolinguistik yang dikemukakan oleh Chomsky merupakan gabungan antara ilmu biologi dan linguistik. Hal ini membuktikan pertumbuhan bahasa manusia itu terancang secara genetik dan semasa dilahirkan manusia telah dibekalkan dengan fakulti-fakulti minda yang salah satunya dicipta untuk perolehan bahasa. Berbeza dengan haiwan yang hanya terbatas kepada bahasa bukan lisan .
Ketiga, tahap kognitif membincangkan fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam perolehan bahasa. Chomsky berpendapat pemerolehan manusia dipengaruhi oleh kognisi kerana konstituen dalam sesuatu ujaran mencerminkan realiti psikologi seseorang manusia. Pada ketika ini manusia akan merasakan bahawa biologi amat berperanan untuk memupuk kemahiran berbahasa. Chomsky dan Lenneberg ada mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.
Keempat, tahap teori psikolinguistik yang menjelaskan bahawa psikolinguistik tidak boleh berpisah dengan cabang-cabang ilmu yang lain dan wujud saling kebergantungan antara ilmu psiko,linguistik,neurologi,filsafat,primatologi,dan genetik. Situasi ini berlaku apabila neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan kemampuan manusia berbahasa yang dibawanya sejak lahir, ahli falsafah telah membincangkannya sejak zaman dahulu lagi, primatologi membuat kajian sejauhmanakah bahasa itu milik manusia dan genetik. mengkaji kaitannya dengan pertumbuhan bahasa manusia.
Kesimpulannya, perkembangan dalam ilmu psikolinguistik dipengaruhi dan disokong oleh bidang-bidang ilmu yang lain untuk merealisasikan kewujudannya.


3. Pragmatik itu apa? (100 perkataan)

Pragmatik adalah sesuatu yang mementingkan (mengutamakan) kesan-kesan sebenar sesuatu daripada ciri-ciri yang terdapat dalam sesuatu teori. Pragmatik merupakan sesuatu yang bersifat praktikal dan mengambil kira keadaan dan akibat yang sebenar atau yang akan timbul daripada sesuatu ayat dan perbuatan. Pragmatik bukanlah satu komponen bahasa tetapi pragmatik memberi perspektif kepada bahasa. Pragmatik melihat penggunaan bahasa dari perspektif hubungan dalam kehidupan manusia sehari-hari iaitu antara penutur dan pendengar atau orang ketiga yang mendengar sesuatu perbualan, pengetahuan dunia (world knowledge) dan jenis-jenis pertuturan yang dituturkan dan tidak hanya melihat dari segi makna (semantik) terhadap satu perkataan sahaja. Pragmatik merupakan panduan kepada manusia untuk berbicara dengan baik.

roshaslinda said...

Ros Haslinda Hayati bt Mohd Mohyi
1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.
Psikolinguistik ialah ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Terdapat pelbagai definisi yang dikemukakan oleh para sarjana barat seperti Aitchison(1998:1) member definisi sebagai suatu” kajian tentang bahasa dan minda.” Harley(2001:1) pula member maksud sebagai suatu kajian tentang proses mental dalam penggunaan bahasa.” Clark dan Clark(1977:4) menjelaskan bahawa bidang ini berkaitan dengan tiga hal utama:Kefahaman, penghasilan dan perolehan bahasa. Psikolinguistik juga dikatakan bidang yang mengkaji bagaiamanakah manusia yang lahir tanpa tahu apa-apa sehingga mahir berbahasa pada tempoh tertentu. Bidang ini juga mengkaji perlakuan menyusun tahap pola-pola ayat serta proses berbahasa kanak-kanak daripada yang tidak tahu berbahasa sehinggalah mereka mahir berbahasa dengan baik melalui proses-proses tertentu. Sebagai kesimpulannya, psikolinguistik merupakan bidang kajian melibatkan ilmu bahasa dan perlakuan individu untuk membentuk kemahiran berbahasa yang baik daripada peringkat bayi, kanak-kanak hinggalah dewasa setelah melalui proses yang betul dan contoh –contoh yang ada di persekitaran mereka.

2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik adalah gabungan antara dua ilmu :Psikologi dan linguistik . Ilmu ini mula berkembang pada permulaan abad ke -20 di Jerman manakala di benua Amerika kaitan antara ilmu jiwa dengan bahasa ini juga mula muncul dan terbahagi kepada empat tahap perkembangana iaitu tahap formatif, tahap linguistik, tahap kognitif dan tahap teori psikolinguistik merangkumi realiti psikologi dan ilmu kognitif.

2.1 Tahap Formatif

Bermula pada abad ke-20 ramai sarjana psikologi barat mula menggabungkan kedua-dua ilmu psikologi dan linguistik. Mereka telah merintis keberkaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini dan dilanjutkan di Universiti Indiana pada tahun 1953. Hasil daripada pertemuan ini, mereka telah menjalankan pelbagai penyelidikan terarah pada kaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini(Osgood dan Sebeok, 1954) . Akhirnya muncullah istilah psikolinguistik yang pertama kali digunakan dan kelompok ini kemudiannya mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa (Benjaamin lee Whorf(1956) mahupun universal bahasa oleh Greenberg(1963).

2.2 Tahap Linguistik
Ilmu linguistik berkembang berorientasikan kapada aliran behaviorisme dan
kemudian beralih ke aliran mentalisme atau nativisme. Chomsky menjelaskan tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa. Walau di mana jua kanak-kanak dibesarkan, mereka memperoleh bahasa dengan menggunakan strategi yang sama. Setelah kemunculan perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan,1987) dan biolinguistik (Lenneberg 1967; Jenkins,2000) dan digabungkan dengan ilmu psikolinguistik menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang ketara antara pemerolehan bahasa haiwan dan manusia walaupun telah dijalankan pelbagai penyelidikan terhadap haiwan. Kegagaalan semua penyelidikan ini membuktikan bahawa perolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia sahaja. Hal ini adalah kerana pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik berbanding dengan haiwan yang hanya boleh meniru gaya berbahasa manusia tanpa boleh menggabungkan perkataan untuk membina ayat apatah lagi untuk bertutur dengan baik. Hal ini disokong oleh kajian neurolinguistik (Caplan,1987) menunujukkan manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain dan menurut (Chomsky ,1959 ) manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah membantu manusia mengembangkan bahasa. Hal-hal lisan sememangnya dapat membezakan manusia dan haiwan. Oleh itu tahap linguistik ini memberi fokus kepada perkembangan bahasa manusia sejak dari umur bayi, kanak-kanak sehinggalah waktu dewasa.

2.3 Tahap kognitif

Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif kerana pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam perolehan bahasa. Oleh itu tatabahasa, misalnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Setiap ujaran yang dihasilkan mestilah membentuk unit-unit konstituen yang berhieraki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Oleh itu pada tahap ini pertumbuhan bahasa sesorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya

2.4 Tahap teori psikolinguistik.

Pada tahap ini, psikolinguistik telah menjadi ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Gabungan ilmu-ilmu ini membantu pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa manusia . Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitarannya sebaliknya banyak bergantung kepada kudrat neurologi yang dikurniakan Allah sejak lahir lagi. Jelas di sini membuktikan bahawa tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang lengkap pasti tidak akan membantu manusia berbahasa.3.0 Pragmatik itu apa?
Pragmatik merupakan peraturan yang membimbing manuisa untuk berbahasa dengan betul dan wajar . Ia bukanlah satu komponen dalam bahasa sebaliknya lebih mementingkan kesan sebenar sesuatu daripada cirri-ciri teori dan sebagainya. Bersifat praktikal, banyak memperhiyungkan keadaan dan akibat yang sebenarnya terdapat atau akan timbul. Menurut ( Jucker,1998) pragmatik sebenarnya merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan pernutur lain. Pragmatik boleh dikatakan sebagai satu peraturan bagi seseorang penutur dengan penutur lain atau orang ketiga mengikut tahap umur, topik yang dibincangkan, tahap pengetahuan, situasi , panggilan kehormat dengan orang yang diajak bertutu dan juga status serta laras bahasa yang dipilih untuk menjelaskan sesuatu.

Roshaslinda said...

Ros Haslinda Hayati bt Mohd Mohyi
1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.
Psikolinguistik ialah ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Terdapat pelbagai definisi yang dikemukakan oleh para sarjana barat seperti Aitchison(1998:1) member definisi sebagai suatu” kajian tentang bahasa dan minda.” Harley(2001:1) pula member maksud sebagai suatu kajian tentang proses mental dalam penggunaan bahasa.” Clark dan Clark(1977:4) menjelaskan bahawa bidang ini berkaitan dengan tiga hal utama:Kefahaman, penghasilan dan perolehan bahasa. Psikolinguistik juga dikatakan bidang yang mengkaji bagaiamanakah manusia yang lahir tanpa tahu apa-apa sehingga mahir berbahasa pada tempoh tertentu. Bidang ini juga mengkaji perlakuan menyusun tahap pola-pola ayat serta proses berbahasa kanak-kanak daripada yang tidak tahu berbahasa sehinggalah mereka mahir berbahasa dengan baik melalui proses-proses tertentu. Sebagai kesimpulannya, psikolinguistik merupakan bidang kajian melibatkan ilmu bahasa dan perlakuan individu untuk membentuk kemahiran berbahasa yang baik daripada peringkat bayi, kanak-kanak hinggalah dewasa setelah melalui proses yang betul dan contoh –contoh yang ada di persekitaran mereka.

2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik adalah gabungan antara dua ilmu :Psikologi dan linguistik . Ilmu ini mula berkembang pada permulaan abad ke -20 di Jerman manakala di benua Amerika kaitan antara ilmu jiwa dengan bahasa ini juga mula muncul dan terbahagi kepada empat tahap perkembangana iaitu tahap formatif, tahap linguistik, tahap kognitif dan tahap teori psikolinguistik merangkumi realiti psikologi dan ilmu kognitif.

2.1 Tahap Formatif

Bermula pada abad ke-20 ramai sarjana psikologi barat mula menggabungkan kedua-dua ilmu psikologi dan linguistik. Mereka telah merintis keberkaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini dan dilanjutkan di Universiti Indiana pada tahun 1953. Hasil daripada pertemuan ini, mereka telah menjalankan pelbagai penyelidikan terarah pada kaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini(Osgood dan Sebeok, 1954) . Akhirnya muncullah istilah psikolinguistik yang pertama kali digunakan dan kelompok ini kemudiannya mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa (Benjaamin lee Whorf(1956) mahupun universal bahasa oleh Greenberg(1963).

2.2 Tahap Linguistik
Ilmu linguistik berkembang berorientasikan kapada aliran behaviorisme dan
kemudian beralih ke aliran mentalisme atau nativisme. Chomsky menjelaskan tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa. Walau di mana jua kanak-kanak dibesarkan, mereka memperoleh bahasa dengan menggunakan strategi yang sama. Setelah kemunculan perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan,1987) dan biolinguistik (Lenneberg 1967; Jenkins,2000) dan digabungkan dengan ilmu psikolinguistik menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang ketara antara pemerolehan bahasa haiwan dan manusia walaupun telah dijalankan pelbagai penyelidikan terhadap haiwan. Kegagaalan semua penyelidikan ini membuktikan bahawa perolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia sahaja. Hal ini adalah kerana pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik berbanding dengan haiwan yang hanya boleh meniru gaya berbahasa manusia tanpa boleh menggabungkan perkataan untuk membina ayat apatah lagi untuk bertutur dengan baik. Hal ini disokong oleh kajian neurolinguistik (Caplan,1987) menunujukkan manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain dan menurut (Chomsky ,1959 ) manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah membantu manusia mengembangkan bahasa. Hal-hal lisan sememangnya dapat membezakan manusia dan haiwan. Oleh itu tahap linguistik ini memberi fokus kepada perkembangan bahasa manusia sejak dari umur bayi, kanak-kanak sehinggalah waktu dewasa.

2.3 Tahap kognitif

Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif kerana pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam perolehan bahasa. Oleh itu tatabahasa, misalnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Setiap ujaran yang dihasilkan mestilah membentuk unit-unit konstituen yang berhieraki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Oleh itu pada tahap ini pertumbuhan bahasa sesorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya

2.4 Tahap teori psikolinguistik.

Pada tahap ini, psikolinguistik telah menjadi ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Gabungan ilmu-ilmu ini membantu pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa manusia . Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitarannya sebaliknya banyak bergantung kepada kudrat neurologi yang dikurniakan Allah sejak lahir lagi. Jelas di sini membuktikan bahawa tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang lengkap pasti tidak akan membantu manusia berbahasa.3.0 Pragmatik itu apa?
Pragmatik merupakan peraturan yang membimbing manuisa untuk berbahasa dengan betul dan wajar . Ia bukanlah satu komponen dalam bahasa sebaliknya lebih mementingkan kesan sebenar sesuatu daripada cirri-ciri teori dan sebagainya. Bersifat praktikal, banyak memperhiyungkan keadaan dan akibat yang sebenarnya terdapat atau akan timbul. Menurut ( Jucker,1998) pragmatik sebenarnya merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan pernutur lain. Pragmatik boleh dikatakan sebagai satu peraturan bagi seseorang penutur dengan penutur lain atau orang ketiga mengikut tahap umur, topik yang dibincangkan, tahap pengetahuan, situasi , panggilan kehormat dengan orang yang diajak bertutu dan juga status serta laras bahasa yang dipilih untuk menjelaskan sesuatu.

Roshaslinda said...

Ros Haslinda Hayati bt Mohd Mohyi
1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.
Psikolinguistik ialah ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Terdapat pelbagai definisi yang dikemukakan oleh para sarjana barat seperti Aitchison(1998:1) member definisi sebagai suatu” kajian tentang bahasa dan minda.” Harley(2001:1) pula member maksud sebagai suatu kajian tentang proses mental dalam penggunaan bahasa.” Clark dan Clark(1977:4) menjelaskan bahawa bidang ini berkaitan dengan tiga hal utama:Kefahaman, penghasilan dan perolehan bahasa. Psikolinguistik juga dikatakan bidang yang mengkaji bagaiamanakah manusia yang lahir tanpa tahu apa-apa sehingga mahir berbahasa pada tempoh tertentu. Bidang ini juga mengkaji perlakuan menyusun tahap pola-pola ayat serta proses berbahasa kanak-kanak daripada yang tidak tahu berbahasa sehinggalah mereka mahir berbahasa dengan baik melalui proses-proses tertentu. Sebagai kesimpulannya, psikolinguistik merupakan bidang kajian melibatkan ilmu bahasa dan perlakuan individu untuk membentuk kemahiran berbahasa yang baik daripada peringkat bayi, kanak-kanak hinggalah dewasa setelah melalui proses yang betul dan contoh –contoh yang ada di persekitaran mereka.

2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik adalah gabungan antara dua ilmu :Psikologi dan linguistik . Ilmu ini mula berkembang pada permulaan abad ke -20 di Jerman manakala di benua Amerika kaitan antara ilmu jiwa dengan bahasa ini juga mula muncul dan terbahagi kepada empat tahap perkembangana iaitu tahap formatif, tahap linguistik, tahap kognitif dan tahap teori psikolinguistik merangkumi realiti psikologi dan ilmu kognitif.

2.1 Tahap Formatif

Bermula pada abad ke-20 ramai sarjana psikologi barat mula menggabungkan kedua-dua ilmu psikologi dan linguistik. Mereka telah merintis keberkaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini dan dilanjutkan di Universiti Indiana pada tahun 1953. Hasil daripada pertemuan ini, mereka telah menjalankan pelbagai penyelidikan terarah pada kaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini(Osgood dan Sebeok, 1954) . Akhirnya muncullah istilah psikolinguistik yang pertama kali digunakan dan kelompok ini kemudiannya mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa (Benjaamin lee Whorf(1956) mahupun universal bahasa oleh Greenberg(1963).

2.2 Tahap Linguistik
Ilmu linguistik berkembang berorientasikan kapada aliran behaviorisme dan
kemudian beralih ke aliran mentalisme atau nativisme. Chomsky menjelaskan tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa. Walau di mana jua kanak-kanak dibesarkan, mereka memperoleh bahasa dengan menggunakan strategi yang sama. Setelah kemunculan perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan,1987) dan biolinguistik (Lenneberg 1967; Jenkins,2000) dan digabungkan dengan ilmu psikolinguistik menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang ketara antara pemerolehan bahasa haiwan dan manusia walaupun telah dijalankan pelbagai penyelidikan terhadap haiwan. Kegagaalan semua penyelidikan ini membuktikan bahawa perolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia sahaja. Hal ini adalah kerana pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik berbanding dengan haiwan yang hanya boleh meniru gaya berbahasa manusia tanpa boleh menggabungkan perkataan untuk membina ayat apatah lagi untuk bertutur dengan baik. Hal ini disokong oleh kajian neurolinguistik (Caplan,1987) menunujukkan manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain dan menurut (Chomsky ,1959 ) manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah membantu manusia mengembangkan bahasa. Hal-hal lisan sememangnya dapat membezakan manusia dan haiwan. Oleh itu tahap linguistik ini memberi fokus kepada perkembangan bahasa manusia sejak dari umur bayi, kanak-kanak sehinggalah waktu dewasa.

2.3 Tahap kognitif

Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif kerana pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam perolehan bahasa. Oleh itu tatabahasa, misalnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Setiap ujaran yang dihasilkan mestilah membentuk unit-unit konstituen yang berhieraki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Oleh itu pada tahap ini pertumbuhan bahasa sesorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya

2.4 Tahap teori psikolinguistik.

Pada tahap ini, psikolinguistik telah menjadi ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Gabungan ilmu-ilmu ini membantu pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa manusia . Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitarannya sebaliknya banyak bergantung kepada kudrat neurologi yang dikurniakan Allah sejak lahir lagi. Jelas di sini membuktikan bahawa tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang lengkap pasti tidak akan membantu manusia berbahasa.3.0 Pragmatik itu apa?
Pragmatik merupakan peraturan yang membimbing manuisa untuk berbahasa dengan betul dan wajar . Ia bukanlah satu komponen dalam bahasa sebaliknya lebih mementingkan kesan sebenar sesuatu daripada cirri-ciri teori dan sebagainya. Bersifat praktikal, banyak memperhiyungkan keadaan dan akibat yang sebenarnya terdapat atau akan timbul. Menurut ( Jucker,1998) pragmatik sebenarnya merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan pernutur lain. Pragmatik boleh dikatakan sebagai satu peraturan bagi seseorang penutur dengan penutur lain atau orang ketiga mengikut tahap umur, topik yang dibincangkan, tahap pengetahuan, situasi , panggilan kehormat dengan orang yang diajak bertutu dan juga status serta laras bahasa yang dipilih untuk menjelaskan sesuatu.

Roshaslinda said...

Ros Haslinda Hayati bt Mohd Mohyi
1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.
Psikolinguistik ialah ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Terdapat pelbagai definisi yang dikemukakan oleh para sarjana barat seperti Aitchison(1998:1) member definisi sebagai suatu” kajian tentang bahasa dan minda.” Harley(2001:1) pula member maksud sebagai suatu kajian tentang proses mental dalam penggunaan bahasa.” Clark dan Clark(1977:4) menjelaskan bahawa bidang ini berkaitan dengan tiga hal utama:Kefahaman, penghasilan dan perolehan bahasa. Psikolinguistik juga dikatakan bidang yang mengkaji bagaiamanakah manusia yang lahir tanpa tahu apa-apa sehingga mahir berbahasa pada tempoh tertentu. Bidang ini juga mengkaji perlakuan menyusun tahap pola-pola ayat serta proses berbahasa kanak-kanak daripada yang tidak tahu berbahasa sehinggalah mereka mahir berbahasa dengan baik melalui proses-proses tertentu. Sebagai kesimpulannya, psikolinguistik merupakan bidang kajian melibatkan ilmu bahasa dan perlakuan individu untuk membentuk kemahiran berbahasa yang baik daripada peringkat bayi, kanak-kanak hinggalah dewasa setelah melalui proses yang betul dan contoh –contoh yang ada di persekitaran mereka.

2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik adalah gabungan antara dua ilmu :Psikologi dan linguistik . Ilmu ini mula berkembang pada permulaan abad ke -20 di Jerman manakala di benua Amerika kaitan antara ilmu jiwa dengan bahasa ini juga mula muncul dan terbahagi kepada empat tahap perkembangana iaitu tahap formatif, tahap linguistik, tahap kognitif dan tahap teori psikolinguistik merangkumi realiti psikologi dan ilmu kognitif.

2.1 Tahap Formatif

Bermula pada abad ke-20 ramai sarjana psikologi barat mula menggabungkan kedua-dua ilmu psikologi dan linguistik. Mereka telah merintis keberkaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini dan dilanjutkan di Universiti Indiana pada tahun 1953. Hasil daripada pertemuan ini, mereka telah menjalankan pelbagai penyelidikan terarah pada kaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini(Osgood dan Sebeok, 1954) . Akhirnya muncullah istilah psikolinguistik yang pertama kali digunakan dan kelompok ini kemudiannya mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa (Benjaamin lee Whorf(1956) mahupun universal bahasa oleh Greenberg(1963).

2.2 Tahap Linguistik
Ilmu linguistik berkembang berorientasikan kapada aliran behaviorisme dan
kemudian beralih ke aliran mentalisme atau nativisme. Chomsky menjelaskan tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa. Walau di mana jua kanak-kanak dibesarkan, mereka memperoleh bahasa dengan menggunakan strategi yang sama. Setelah kemunculan perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan,1987) dan biolinguistik (Lenneberg 1967; Jenkins,2000) dan digabungkan dengan ilmu psikolinguistik menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang ketara antara pemerolehan bahasa haiwan dan manusia walaupun telah dijalankan pelbagai penyelidikan terhadap haiwan. Kegagaalan semua penyelidikan ini membuktikan bahawa perolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia sahaja. Hal ini adalah kerana pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik berbanding dengan haiwan yang hanya boleh meniru gaya berbahasa manusia tanpa boleh menggabungkan perkataan untuk membina ayat apatah lagi untuk bertutur dengan baik. Hal ini disokong oleh kajian neurolinguistik (Caplan,1987) menunujukkan manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain dan menurut (Chomsky ,1959 ) manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah membantu manusia mengembangkan bahasa. Hal-hal lisan sememangnya dapat membezakan manusia dan haiwan. Oleh itu tahap linguistik ini memberi fokus kepada perkembangan bahasa manusia sejak dari umur bayi, kanak-kanak sehinggalah waktu dewasa.

2.3 Tahap kognitif

Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif kerana pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam perolehan bahasa. Oleh itu tatabahasa, misalnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Setiap ujaran yang dihasilkan mestilah membentuk unit-unit konstituen yang berhieraki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Oleh itu pada tahap ini pertumbuhan bahasa sesorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya

2.4 Tahap teori psikolinguistik.

Pada tahap ini, psikolinguistik telah menjadi ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Gabungan ilmu-ilmu ini membantu pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa manusia . Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitarannya sebaliknya banyak bergantung kepada kudrat neurologi yang dikurniakan Allah sejak lahir lagi. Jelas di sini membuktikan bahawa tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang lengkap pasti tidak akan membantu manusia berbahasa.3.0 Pragmatik itu apa?
Pragmatik merupakan peraturan yang membimbing manuisa untuk berbahasa dengan betul dan wajar . Ia bukanlah satu komponen dalam bahasa sebaliknya lebih mementingkan kesan sebenar sesuatu daripada cirri-ciri teori dan sebagainya. Bersifat praktikal, banyak memperhiyungkan keadaan dan akibat yang sebenarnya terdapat atau akan timbul. Menurut ( Jucker,1998) pragmatik sebenarnya merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan pernutur lain. Pragmatik boleh dikatakan sebagai satu peraturan bagi seseorang penutur dengan penutur lain atau orang ketiga mengikut tahap umur, topik yang dibincangkan, tahap pengetahuan, situasi , panggilan kehormat dengan orang yang diajak bertutu dan juga status serta laras bahasa yang dipilih untuk menjelaskan sesuatu.

Anonymous said...

Ros Haslinda Hayati bt Mohd Mohyi
1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.
Psikolinguistik ialah ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Terdapat pelbagai definisi yang dikemukakan oleh para sarjana barat seperti Aitchison(1998:1) member definisi sebagai suatu” kajian tentang bahasa dan minda.” Harley(2001:1) pula member maksud sebagai suatu kajian tentang proses mental dalam penggunaan bahasa.” Clark dan Clark(1977:4) menjelaskan bahawa bidang ini berkaitan dengan tiga hal utama:Kefahaman, penghasilan dan perolehan bahasa. Psikolinguistik juga dikatakan bidang yang mengkaji bagaiamanakah manusia yang lahir tanpa tahu apa-apa sehingga mahir berbahasa pada tempoh tertentu. Bidang ini juga mengkaji perlakuan menyusun tahap pola-pola ayat serta proses berbahasa kanak-kanak daripada yang tidak tahu berbahasa sehinggalah mereka mahir berbahasa dengan baik melalui proses-proses tertentu. Sebagai kesimpulannya, psikolinguistik merupakan bidang kajian melibatkan ilmu bahasa dan perlakuan individu untuk membentuk kemahiran berbahasa yang baik daripada peringkat bayi, kanak-kanak hinggalah dewasa setelah melalui proses yang betul dan contoh –contoh yang ada di persekitaran mereka.

2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik adalah gabungan antara dua ilmu :Psikologi dan linguistik . Ilmu ini mula berkembang pada permulaan abad ke -20 di Jerman manakala di benua Amerika kaitan antara ilmu jiwa dengan bahasa ini juga mula muncul dan terbahagi kepada empat tahap perkembangana iaitu tahap formatif, tahap linguistik, tahap kognitif dan tahap teori psikolinguistik merangkumi realiti psikologi dan ilmu kognitif.

2.1 Tahap Formatif

Bermula pada abad ke-20 ramai sarjana psikologi barat mula menggabungkan kedua-dua ilmu psikologi dan linguistik. Mereka telah merintis keberkaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini dan dilanjutkan di Universiti Indiana pada tahun 1953. Hasil daripada pertemuan ini, mereka telah menjalankan pelbagai penyelidikan terarah pada kaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini(Osgood dan Sebeok, 1954) . Akhirnya muncullah istilah psikolinguistik yang pertama kali digunakan dan kelompok ini kemudiannya mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa (Benjaamin lee Whorf(1956) mahupun universal bahasa oleh Greenberg(1963).

2.2 Tahap Linguistik
Ilmu linguistik berkembang berorientasikan kapada aliran behaviorisme dan
kemudian beralih ke aliran mentalisme atau nativisme. Chomsky menjelaskan tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa. Walau di mana jua kanak-kanak dibesarkan, mereka memperoleh bahasa dengan menggunakan strategi yang sama. Setelah kemunculan perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan,1987) dan biolinguistik (Lenneberg 1967; Jenkins,2000) dan digabungkan dengan ilmu psikolinguistik menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang ketara antara pemerolehan bahasa haiwan dan manusia walaupun telah dijalankan pelbagai penyelidikan terhadap haiwan. Kegagaalan semua penyelidikan ini membuktikan bahawa perolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia sahaja. Hal ini adalah kerana pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik berbanding dengan haiwan yang hanya boleh meniru gaya berbahasa manusia tanpa boleh menggabungkan perkataan untuk membina ayat apatah lagi untuk bertutur dengan baik. Hal ini disokong oleh kajian neurolinguistik (Caplan,1987) menunujukkan manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain dan menurut (Chomsky ,1959 ) manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah membantu manusia mengembangkan bahasa. Hal-hal lisan sememangnya dapat membezakan manusia dan haiwan. Oleh itu tahap linguistik ini memberi fokus kepada perkembangan bahasa manusia sejak dari umur bayi, kanak-kanak sehinggalah waktu dewasa.

2.3 Tahap kognitif

Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif kerana pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam perolehan bahasa. Oleh itu tatabahasa, misalnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Setiap ujaran yang dihasilkan mestilah membentuk unit-unit konstituen yang berhieraki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Oleh itu pada tahap ini pertumbuhan bahasa sesorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya

2.4 Tahap teori psikolinguistik.

Pada tahap ini, psikolinguistik telah menjadi ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Gabungan ilmu-ilmu ini membantu pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa manusia . Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitarannya sebaliknya banyak bergantung kepada kudrat neurologi yang dikurniakan Allah sejak lahir lagi. Jelas di sini membuktikan bahawa tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang lengkap pasti tidak akan membantu manusia berbahasa.3.0 Pragmatik itu apa?
Pragmatik merupakan peraturan yang membimbing manuisa untuk berbahasa dengan betul dan wajar . Ia bukanlah satu komponen dalam bahasa sebaliknya lebih mementingkan kesan sebenar sesuatu daripada cirri-ciri teori dan sebagainya. Bersifat praktikal, banyak memperhiyungkan keadaan dan akibat yang sebenarnya terdapat atau akan timbul. Menurut ( Jucker,1998) pragmatik sebenarnya merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan pernutur lain. Pragmatik boleh dikatakan sebagai satu peraturan bagi seseorang penutur dengan penutur lain atau orang ketiga mengikut tahap umur, topik yang dibincangkan, tahap pengetahuan, situasi , panggilan kehormat dengan orang yang diajak bertutu dan juga status serta laras bahasa yang dipilih untuk menjelaskan sesuatu.

Ros Haslinda Hayati bt Mohd Mohyi said...

Ros Haslinda Hayati bt Mohd Mohyi
1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.
Psikolinguistik ialah ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Terdapat pelbagai definisi yang dikemukakan oleh para sarjana barat seperti Aitchison(1998:1) member definisi sebagai suatu” kajian tentang bahasa dan minda.” Harley(2001:1) pula member maksud sebagai suatu kajian tentang proses mental dalam penggunaan bahasa.” Clark dan Clark(1977:4) menjelaskan bahawa bidang ini berkaitan dengan tiga hal utama:Kefahaman, penghasilan dan perolehan bahasa. Psikolinguistik juga dikatakan bidang yang mengkaji bagaiamanakah manusia yang lahir tanpa tahu apa-apa sehingga mahir berbahasa pada tempoh tertentu. Bidang ini juga mengkaji perlakuan menyusun tahap pola-pola ayat serta proses berbahasa kanak-kanak daripada yang tidak tahu berbahasa sehinggalah mereka mahir berbahasa dengan baik melalui proses-proses tertentu. Sebagai kesimpulannya, psikolinguistik merupakan bidang kajian melibatkan ilmu bahasa dan perlakuan individu untuk membentuk kemahiran berbahasa yang baik daripada peringkat bayi, kanak-kanak hinggalah dewasa setelah melalui proses yang betul dan contoh –contoh yang ada di persekitaran mereka.

2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik adalah gabungan antara dua ilmu :Psikologi dan linguistik . Ilmu ini mula berkembang pada permulaan abad ke -20 di Jerman manakala di benua Amerika kaitan antara ilmu jiwa dengan bahasa ini juga mula muncul dan terbahagi kepada empat tahap perkembangana iaitu tahap formatif, tahap linguistik, tahap kognitif dan tahap teori psikolinguistik merangkumi realiti psikologi dan ilmu kognitif.

2.1 Tahap Formatif

Bermula pada abad ke-20 ramai sarjana psikologi barat mula menggabungkan kedua-dua ilmu psikologi dan linguistik. Mereka telah merintis keberkaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini dan dilanjutkan di Universiti Indiana pada tahun 1953. Hasil daripada pertemuan ini, mereka telah menjalankan pelbagai penyelidikan terarah pada kaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini(Osgood dan Sebeok, 1954) . Akhirnya muncullah istilah psikolinguistik yang pertama kali digunakan dan kelompok ini kemudiannya mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa (Benjaamin lee Whorf(1956) mahupun universal bahasa oleh Greenberg(1963).

2.2 Tahap Linguistik
Ilmu linguistik berkembang berorientasikan kapada aliran behaviorisme dan
kemudian beralih ke aliran mentalisme atau nativisme. Chomsky menjelaskan tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa. Walau di mana jua kanak-kanak dibesarkan, mereka memperoleh bahasa dengan menggunakan strategi yang sama. Setelah kemunculan perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan,1987) dan biolinguistik (Lenneberg 1967; Jenkins,2000) dan digabungkan dengan ilmu psikolinguistik menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang ketara antara pemerolehan bahasa haiwan dan manusia walaupun telah dijalankan pelbagai penyelidikan terhadap haiwan. Kegagaalan semua penyelidikan ini membuktikan bahawa perolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia sahaja. Hal ini adalah kerana pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik berbanding dengan haiwan yang hanya boleh meniru gaya berbahasa manusia tanpa boleh menggabungkan perkataan untuk membina ayat apatah lagi untuk bertutur dengan baik. Hal ini disokong oleh kajian neurolinguistik (Caplan,1987) menunujukkan manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain dan menurut (Chomsky ,1959 ) manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah membantu manusia mengembangkan bahasa. Hal-hal lisan sememangnya dapat membezakan manusia dan haiwan. Oleh itu tahap linguistik ini memberi fokus kepada perkembangan bahasa manusia sejak dari umur bayi, kanak-kanak sehinggalah waktu dewasa.

2.3 Tahap kognitif

Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif kerana pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam perolehan bahasa. Oleh itu tatabahasa, misalnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Setiap ujaran yang dihasilkan mestilah membentuk unit-unit konstituen yang berhieraki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Oleh itu pada tahap ini pertumbuhan bahasa sesorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya

2.4 Tahap teori psikolinguistik.

Pada tahap ini, psikolinguistik telah menjadi ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Gabungan ilmu-ilmu ini membantu pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa manusia . Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitarannya sebaliknya banyak bergantung kepada kudrat neurologi yang dikurniakan Allah sejak lahir lagi. Jelas di sini membuktikan bahawa tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang lengkap pasti tidak akan membantu manusia berbahasa.3.0 Pragmatik itu apa?
Pragmatik merupakan peraturan yang membimbing manuisa untuk berbahasa dengan betul dan wajar . Ia bukanlah satu komponen dalam bahasa sebaliknya lebih mementingkan kesan sebenar sesuatu daripada cirri-ciri teori dan sebagainya. Bersifat praktikal, banyak memperhiyungkan keadaan dan akibat yang sebenarnya terdapat atau akan timbul. Menurut ( Jucker,1998) pragmatik sebenarnya merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan pernutur lain. Pragmatik boleh dikatakan sebagai satu peraturan bagi seseorang penutur dengan penutur lain atau orang ketiga mengikut tahap umur, topik yang dibincangkan, tahap pengetahuan, situasi , panggilan kehormat dengan orang yang diajak bertutu dan juga status serta laras bahasa yang dipilih untuk menjelaskan sesuatu.

Roshaslinda said...

Ros Haslinda Hayati bt Mohd Mohyi
1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.
Psikolinguistik ialah ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Terdapat pelbagai definisi yang dikemukakan oleh para sarjana barat seperti Aitchison(1998:1) member definisi sebagai suatu” kajian tentang bahasa dan minda.” Harley(2001:1) pula member maksud sebagai suatu kajian tentang proses mental dalam penggunaan bahasa.” Clark dan Clark(1977:4) menjelaskan bahawa bidang ini berkaitan dengan tiga hal utama:Kefahaman, penghasilan dan perolehan bahasa. Psikolinguistik juga dikatakan bidang yang mengkaji bagaiamanakah manusia yang lahir tanpa tahu apa-apa sehingga mahir berbahasa pada tempoh tertentu. Bidang ini juga mengkaji perlakuan menyusun tahap pola-pola ayat serta proses berbahasa kanak-kanak daripada yang tidak tahu berbahasa sehinggalah mereka mahir berbahasa dengan baik melalui proses-proses tertentu. Sebagai kesimpulannya, psikolinguistik merupakan bidang kajian melibatkan ilmu bahasa dan perlakuan individu untuk membentuk kemahiran berbahasa yang baik daripada peringkat bayi, kanak-kanak hinggalah dewasa setelah melalui proses yang betul dan contoh –contoh yang ada di persekitaran mereka.

2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik adalah gabungan antara dua ilmu :Psikologi dan linguistik . Ilmu ini mula berkembang pada permulaan abad ke -20 di Jerman manakala di benua Amerika kaitan antara ilmu jiwa dengan bahasa ini juga mula muncul dan terbahagi kepada empat tahap perkembangana iaitu tahap formatif, tahap linguistik, tahap kognitif dan tahap teori psikolinguistik merangkumi realiti psikologi dan ilmu kognitif.

2.1 Tahap Formatif

Bermula pada abad ke-20 ramai sarjana psikologi barat mula menggabungkan kedua-dua ilmu psikologi dan linguistik. Mereka telah merintis keberkaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini dan dilanjutkan di Universiti Indiana pada tahun 1953. Hasil daripada pertemuan ini, mereka telah menjalankan pelbagai penyelidikan terarah pada kaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini(Osgood dan Sebeok, 1954) . Akhirnya muncullah istilah psikolinguistik yang pertama kali digunakan dan kelompok ini kemudiannya mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa (Benjaamin lee Whorf(1956) mahupun universal bahasa oleh Greenberg(1963).

2.2 Tahap Linguistik
Ilmu linguistik berkembang berorientasikan kapada aliran behaviorisme dan
kemudian beralih ke aliran mentalisme atau nativisme. Chomsky menjelaskan tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa. Walau di mana jua kanak-kanak dibesarkan, mereka memperoleh bahasa dengan menggunakan strategi yang sama. Setelah kemunculan perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan,1987) dan biolinguistik (Lenneberg 1967; Jenkins,2000) dan digabungkan dengan ilmu psikolinguistik menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang ketara antara pemerolehan bahasa haiwan dan manusia walaupun telah dijalankan pelbagai penyelidikan terhadap haiwan. Kegagaalan semua penyelidikan ini membuktikan bahawa perolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia sahaja. Hal ini adalah kerana pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik berbanding dengan haiwan yang hanya boleh meniru gaya berbahasa manusia tanpa boleh menggabungkan perkataan untuk membina ayat apatah lagi untuk bertutur dengan baik. Hal ini disokong oleh kajian neurolinguistik (Caplan,1987) menunujukkan manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain dan menurut (Chomsky ,1959 ) manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah membantu manusia mengembangkan bahasa. Hal-hal lisan sememangnya dapat membezakan manusia dan haiwan. Oleh itu tahap linguistik ini memberi fokus kepada perkembangan bahasa manusia sejak dari umur bayi, kanak-kanak sehinggalah waktu dewasa.

2.3 Tahap kognitif

Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif kerana pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam perolehan bahasa. Oleh itu tatabahasa, misalnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Setiap ujaran yang dihasilkan mestilah membentuk unit-unit konstituen yang berhieraki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Oleh itu pada tahap ini pertumbuhan bahasa sesorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya

2.4 Tahap teori psikolinguistik.

Pada tahap ini, psikolinguistik telah menjadi ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Gabungan ilmu-ilmu ini membantu pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa manusia . Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitarannya sebaliknya banyak bergantung kepada kudrat neurologi yang dikurniakan Allah sejak lahir lagi. Jelas di sini membuktikan bahawa tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang lengkap pasti tidak akan membantu manusia berbahasa.3.0 Pragmatik itu apa?
Pragmatik merupakan peraturan yang membimbing manuisa untuk berbahasa dengan betul dan wajar . Ia bukanlah satu komponen dalam bahasa sebaliknya lebih mementingkan kesan sebenar sesuatu daripada cirri-ciri teori dan sebagainya. Bersifat praktikal, banyak memperhiyungkan keadaan dan akibat yang sebenarnya terdapat atau akan timbul. Menurut ( Jucker,1998) pragmatik sebenarnya merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan pernutur lain. Pragmatik boleh dikatakan sebagai satu peraturan bagi seseorang penutur dengan penutur lain atau orang ketiga mengikut tahap umur, topik yang dibincangkan, tahap pengetahuan, situasi , panggilan kehormat dengan orang yang diajak bertutu dan juga status serta laras bahasa yang dipilih untuk menjelaskan sesuatu.

Roshaslinda said...

Ros Haslinda Hayati bt Mohd Mohyi
1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.
Psikolinguistik ialah ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Terdapat pelbagai definisi yang dikemukakan oleh para sarjana barat seperti Aitchison(1998:1) member definisi sebagai suatu” kajian tentang bahasa dan minda.” Harley(2001:1) pula member maksud sebagai suatu kajian tentang proses mental dalam penggunaan bahasa.” Clark dan Clark(1977:4) menjelaskan bahawa bidang ini berkaitan dengan tiga hal utama:Kefahaman, penghasilan dan perolehan bahasa. Psikolinguistik juga dikatakan bidang yang mengkaji bagaiamanakah manusia yang lahir tanpa tahu apa-apa sehingga mahir berbahasa pada tempoh tertentu. Bidang ini juga mengkaji perlakuan menyusun tahap pola-pola ayat serta proses berbahasa kanak-kanak daripada yang tidak tahu berbahasa sehinggalah mereka mahir berbahasa dengan baik melalui proses-proses tertentu. Sebagai kesimpulannya, psikolinguistik merupakan bidang kajian melibatkan ilmu bahasa dan perlakuan individu untuk membentuk kemahiran berbahasa yang baik daripada peringkat bayi, kanak-kanak hinggalah dewasa setelah melalui proses yang betul dan contoh –contoh yang ada di persekitaran mereka.

2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik adalah gabungan antara dua ilmu :Psikologi dan linguistik . Ilmu ini mula berkembang pada permulaan abad ke -20 di Jerman manakala di benua Amerika kaitan antara ilmu jiwa dengan bahasa ini juga mula muncul dan terbahagi kepada empat tahap perkembangana iaitu tahap formatif, tahap linguistik, tahap kognitif dan tahap teori psikolinguistik merangkumi realiti psikologi dan ilmu kognitif.

2.1 Tahap Formatif

Bermula pada abad ke-20 ramai sarjana psikologi barat mula menggabungkan kedua-dua ilmu psikologi dan linguistik. Mereka telah merintis keberkaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini dan dilanjutkan di Universiti Indiana pada tahun 1953. Hasil daripada pertemuan ini, mereka telah menjalankan pelbagai penyelidikan terarah pada kaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini(Osgood dan Sebeok, 1954) . Akhirnya muncullah istilah psikolinguistik yang pertama kali digunakan dan kelompok ini kemudiannya mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa (Benjaamin lee Whorf(1956) mahupun universal bahasa oleh Greenberg(1963).

2.2 Tahap Linguistik
Ilmu linguistik berkembang berorientasikan kapada aliran behaviorisme dan
kemudian beralih ke aliran mentalisme atau nativisme. Chomsky menjelaskan tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa. Walau di mana jua kanak-kanak dibesarkan, mereka memperoleh bahasa dengan menggunakan strategi yang sama. Setelah kemunculan perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan,1987) dan biolinguistik (Lenneberg 1967; Jenkins,2000) dan digabungkan dengan ilmu psikolinguistik menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang ketara antara pemerolehan bahasa haiwan dan manusia walaupun telah dijalankan pelbagai penyelidikan terhadap haiwan. Kegagaalan semua penyelidikan ini membuktikan bahawa perolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia sahaja. Hal ini adalah kerana pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik berbanding dengan haiwan yang hanya boleh meniru gaya berbahasa manusia tanpa boleh menggabungkan perkataan untuk membina ayat apatah lagi untuk bertutur dengan baik. Hal ini disokong oleh kajian neurolinguistik (Caplan,1987) menunujukkan manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain dan menurut (Chomsky ,1959 ) manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah membantu manusia mengembangkan bahasa. Hal-hal lisan sememangnya dapat membezakan manusia dan haiwan. Oleh itu tahap linguistik ini memberi fokus kepada perkembangan bahasa manusia sejak dari umur bayi, kanak-kanak sehinggalah waktu dewasa.

2.3 Tahap kognitif

Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif kerana pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam perolehan bahasa. Oleh itu tatabahasa, misalnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Setiap ujaran yang dihasilkan mestilah membentuk unit-unit konstituen yang berhieraki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Oleh itu pada tahap ini pertumbuhan bahasa sesorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya

2.4 Tahap teori psikolinguistik.

Pada tahap ini, psikolinguistik telah menjadi ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Gabungan ilmu-ilmu ini membantu pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa manusia . Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitarannya sebaliknya banyak bergantung kepada kudrat neurologi yang dikurniakan Allah sejak lahir lagi. Jelas di sini membuktikan bahawa tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang lengkap pasti tidak akan membantu manusia berbahasa.3.0 Pragmatik itu apa?
Pragmatik merupakan peraturan yang membimbing manuisa untuk berbahasa dengan betul dan wajar . Ia bukanlah satu komponen dalam bahasa sebaliknya lebih mementingkan kesan sebenar sesuatu daripada cirri-ciri teori dan sebagainya. Bersifat praktikal, banyak memperhiyungkan keadaan dan akibat yang sebenarnya terdapat atau akan timbul. Menurut ( Jucker,1998) pragmatik sebenarnya merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan pernutur lain. Pragmatik boleh dikatakan sebagai satu peraturan bagi seseorang penutur dengan penutur lain atau orang ketiga mengikut tahap umur, topik yang dibincangkan, tahap pengetahuan, situasi , panggilan kehormat dengan orang yang diajak bertutu dan juga status serta laras bahasa yang dipilih untuk menjelaskan sesuatu.

Roshaslinda said...

Ros Haslinda Hayati bt Mohd Mohyi
1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.
Psikolinguistik ialah ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Terdapat pelbagai definisi yang dikemukakan oleh para sarjana barat seperti Aitchison(1998:1) member definisi sebagai suatu” kajian tentang bahasa dan minda.” Harley(2001:1) pula member maksud sebagai suatu kajian tentang proses mental dalam penggunaan bahasa.” Clark dan Clark(1977:4) menjelaskan bahawa bidang ini berkaitan dengan tiga hal utama:Kefahaman, penghasilan dan perolehan bahasa. Psikolinguistik juga dikatakan bidang yang mengkaji bagaiamanakah manusia yang lahir tanpa tahu apa-apa sehingga mahir berbahasa pada tempoh tertentu. Bidang ini juga mengkaji perlakuan menyusun tahap pola-pola ayat serta proses berbahasa kanak-kanak daripada yang tidak tahu berbahasa sehinggalah mereka mahir berbahasa dengan baik melalui proses-proses tertentu. Sebagai kesimpulannya, psikolinguistik merupakan bidang kajian melibatkan ilmu bahasa dan perlakuan individu untuk membentuk kemahiran berbahasa yang baik daripada peringkat bayi, kanak-kanak hinggalah dewasa setelah melalui proses yang betul dan contoh –contoh yang ada di persekitaran mereka.

2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik adalah gabungan antara dua ilmu :Psikologi dan linguistik . Ilmu ini mula berkembang pada permulaan abad ke -20 di Jerman manakala di benua Amerika kaitan antara ilmu jiwa dengan bahasa ini juga mula muncul dan terbahagi kepada empat tahap perkembangana iaitu tahap formatif, tahap linguistik, tahap kognitif dan tahap teori psikolinguistik merangkumi realiti psikologi dan ilmu kognitif.

2.1 Tahap Formatif

Bermula pada abad ke-20 ramai sarjana psikologi barat mula menggabungkan kedua-dua ilmu psikologi dan linguistik. Mereka telah merintis keberkaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini dan dilanjutkan di Universiti Indiana pada tahun 1953. Hasil daripada pertemuan ini, mereka telah menjalankan pelbagai penyelidikan terarah pada kaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini(Osgood dan Sebeok, 1954) . Akhirnya muncullah istilah psikolinguistik yang pertama kali digunakan dan kelompok ini kemudiannya mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa (Benjaamin lee Whorf(1956) mahupun universal bahasa oleh Greenberg(1963).

2.2 Tahap Linguistik
Ilmu linguistik berkembang berorientasikan kapada aliran behaviorisme dan
kemudian beralih ke aliran mentalisme atau nativisme. Chomsky menjelaskan tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa. Walau di mana jua kanak-kanak dibesarkan, mereka memperoleh bahasa dengan menggunakan strategi yang sama. Setelah kemunculan perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan,1987) dan biolinguistik (Lenneberg 1967; Jenkins,2000) dan digabungkan dengan ilmu psikolinguistik menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang ketara antara pemerolehan bahasa haiwan dan manusia walaupun telah dijalankan pelbagai penyelidikan terhadap haiwan. Kegagaalan semua penyelidikan ini membuktikan bahawa perolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia sahaja. Hal ini adalah kerana pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik berbanding dengan haiwan yang hanya boleh meniru gaya berbahasa manusia tanpa boleh menggabungkan perkataan untuk membina ayat apatah lagi untuk bertutur dengan baik. Hal ini disokong oleh kajian neurolinguistik (Caplan,1987) menunujukkan manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain dan menurut (Chomsky ,1959 ) manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah membantu manusia mengembangkan bahasa. Hal-hal lisan sememangnya dapat membezakan manusia dan haiwan. Oleh itu tahap linguistik ini memberi fokus kepada perkembangan bahasa manusia sejak dari umur bayi, kanak-kanak sehinggalah waktu dewasa.

2.3 Tahap kognitif

Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif kerana pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam perolehan bahasa. Oleh itu tatabahasa, misalnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Setiap ujaran yang dihasilkan mestilah membentuk unit-unit konstituen yang berhieraki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Oleh itu pada tahap ini pertumbuhan bahasa sesorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya

2.4 Tahap teori psikolinguistik.

Pada tahap ini, psikolinguistik telah menjadi ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Gabungan ilmu-ilmu ini membantu pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa manusia . Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitarannya sebaliknya banyak bergantung kepada kudrat neurologi yang dikurniakan Allah sejak lahir lagi. Jelas di sini membuktikan bahawa tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang lengkap pasti tidak akan membantu manusia berbahasa.3.0 Pragmatik itu apa?
Pragmatik merupakan peraturan yang membimbing manuisa untuk berbahasa dengan betul dan wajar . Ia bukanlah satu komponen dalam bahasa sebaliknya lebih mementingkan kesan sebenar sesuatu daripada cirri-ciri teori dan sebagainya. Bersifat praktikal, banyak memperhiyungkan keadaan dan akibat yang sebenarnya terdapat atau akan timbul. Menurut ( Jucker,1998) pragmatik sebenarnya merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan pernutur lain. Pragmatik boleh dikatakan sebagai satu peraturan bagi seseorang penutur dengan penutur lain atau orang ketiga mengikut tahap umur, topik yang dibincangkan, tahap pengetahuan, situasi , panggilan kehormat dengan orang yang diajak bertutu dan juga status serta laras bahasa yang dipilih untuk menjelaskan sesuatu.

Roshaslinda said...

Ros Haslinda Hayati bt Mohd Mohyi
1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.
Psikolinguistik ialah ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Terdapat pelbagai definisi yang dikemukakan oleh para sarjana barat seperti Aitchison(1998:1) member definisi sebagai suatu” kajian tentang bahasa dan minda.” Harley(2001:1) pula member maksud sebagai suatu kajian tentang proses mental dalam penggunaan bahasa.” Clark dan Clark(1977:4) menjelaskan bahawa bidang ini berkaitan dengan tiga hal utama:Kefahaman, penghasilan dan perolehan bahasa. Psikolinguistik juga dikatakan bidang yang mengkaji bagaiamanakah manusia yang lahir tanpa tahu apa-apa sehingga mahir berbahasa pada tempoh tertentu. Bidang ini juga mengkaji perlakuan menyusun tahap pola-pola ayat serta proses berbahasa kanak-kanak daripada yang tidak tahu berbahasa sehinggalah mereka mahir berbahasa dengan baik melalui proses-proses tertentu. Sebagai kesimpulannya, psikolinguistik merupakan bidang kajian melibatkan ilmu bahasa dan perlakuan individu untuk membentuk kemahiran berbahasa yang baik daripada peringkat bayi, kanak-kanak hinggalah dewasa setelah melalui proses yang betul dan contoh –contoh yang ada di persekitaran mereka.

2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik adalah gabungan antara dua ilmu :Psikologi dan linguistik . Ilmu ini mula berkembang pada permulaan abad ke -20 di Jerman manakala di benua Amerika kaitan antara ilmu jiwa dengan bahasa ini juga mula muncul dan terbahagi kepada empat tahap perkembangana iaitu tahap formatif, tahap linguistik, tahap kognitif dan tahap teori psikolinguistik merangkumi realiti psikologi dan ilmu kognitif.

2.1 Tahap Formatif

Bermula pada abad ke-20 ramai sarjana psikologi barat mula menggabungkan kedua-dua ilmu psikologi dan linguistik. Mereka telah merintis keberkaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini dan dilanjutkan di Universiti Indiana pada tahun 1953. Hasil daripada pertemuan ini, mereka telah menjalankan pelbagai penyelidikan terarah pada kaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini(Osgood dan Sebeok, 1954) . Akhirnya muncullah istilah psikolinguistik yang pertama kali digunakan dan kelompok ini kemudiannya mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa (Benjaamin lee Whorf(1956) mahupun universal bahasa oleh Greenberg(1963).

2.2 Tahap Linguistik
Ilmu linguistik berkembang berorientasikan kapada aliran behaviorisme dan
kemudian beralih ke aliran mentalisme atau nativisme. Chomsky menjelaskan tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa. Walau di mana jua kanak-kanak dibesarkan, mereka memperoleh bahasa dengan menggunakan strategi yang sama. Setelah kemunculan perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan,1987) dan biolinguistik (Lenneberg 1967; Jenkins,2000) dan digabungkan dengan ilmu psikolinguistik menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang ketara antara pemerolehan bahasa haiwan dan manusia walaupun telah dijalankan pelbagai penyelidikan terhadap haiwan. Kegagaalan semua penyelidikan ini membuktikan bahawa perolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia sahaja. Hal ini adalah kerana pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik berbanding dengan haiwan yang hanya boleh meniru gaya berbahasa manusia tanpa boleh menggabungkan perkataan untuk membina ayat apatah lagi untuk bertutur dengan baik. Hal ini disokong oleh kajian neurolinguistik (Caplan,1987) menunujukkan manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain dan menurut (Chomsky ,1959 ) manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah membantu manusia mengembangkan bahasa. Hal-hal lisan sememangnya dapat membezakan manusia dan haiwan. Oleh itu tahap linguistik ini memberi fokus kepada perkembangan bahasa manusia sejak dari umur bayi, kanak-kanak sehinggalah waktu dewasa.

2.3 Tahap kognitif

Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif kerana pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam perolehan bahasa. Oleh itu tatabahasa, misalnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Setiap ujaran yang dihasilkan mestilah membentuk unit-unit konstituen yang berhieraki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Oleh itu pada tahap ini pertumbuhan bahasa sesorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya

2.4 Tahap teori psikolinguistik.

Pada tahap ini, psikolinguistik telah menjadi ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Gabungan ilmu-ilmu ini membantu pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa manusia . Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitarannya sebaliknya banyak bergantung kepada kudrat neurologi yang dikurniakan Allah sejak lahir lagi. Jelas di sini membuktikan bahawa tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang lengkap pasti tidak akan membantu manusia berbahasa.3.0 Pragmatik itu apa?
Pragmatik merupakan peraturan yang membimbing manuisa untuk berbahasa dengan betul dan wajar . Ia bukanlah satu komponen dalam bahasa sebaliknya lebih mementingkan kesan sebenar sesuatu daripada cirri-ciri teori dan sebagainya. Bersifat praktikal, banyak memperhiyungkan keadaan dan akibat yang sebenarnya terdapat atau akan timbul. Menurut ( Jucker,1998) pragmatik sebenarnya merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan pernutur lain. Pragmatik boleh dikatakan sebagai satu peraturan bagi seseorang penutur dengan penutur lain atau orang ketiga mengikut tahap umur, topik yang dibincangkan, tahap pengetahuan, situasi , panggilan kehormat dengan orang yang diajak bertutu dan juga status serta laras bahasa yang dipilih untuk menjelaskan sesuatu.

Anonymous said...

Ros Haslinda Hayati bt Mohd Mohyi
1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.
Psikolinguistik ialah ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Terdapat pelbagai definisi yang dikemukakan oleh para sarjana barat seperti Aitchison(1998:1) member definisi sebagai suatu” kajian tentang bahasa dan minda.” Harley(2001:1) pula member maksud sebagai suatu kajian tentang proses mental dalam penggunaan bahasa.” Clark dan Clark(1977:4) menjelaskan bahawa bidang ini berkaitan dengan tiga hal utama:Kefahaman, penghasilan dan perolehan bahasa. Psikolinguistik juga dikatakan bidang yang mengkaji bagaiamanakah manusia yang lahir tanpa tahu apa-apa sehingga mahir berbahasa pada tempoh tertentu. Bidang ini juga mengkaji perlakuan menyusun tahap pola-pola ayat serta proses berbahasa kanak-kanak daripada yang tidak tahu berbahasa sehinggalah mereka mahir berbahasa dengan baik melalui proses-proses tertentu. Sebagai kesimpulannya, psikolinguistik merupakan bidang kajian melibatkan ilmu bahasa dan perlakuan individu untuk membentuk kemahiran berbahasa yang baik daripada peringkat bayi, kanak-kanak hinggalah dewasa setelah melalui proses yang betul dan contoh –contoh yang ada di persekitaran mereka.

2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik adalah gabungan antara dua ilmu :Psikologi dan linguistik . Ilmu ini mula berkembang pada permulaan abad ke -20 di Jerman manakala di benua Amerika kaitan antara ilmu jiwa dengan bahasa ini juga mula muncul dan terbahagi kepada empat tahap perkembangana iaitu tahap formatif, tahap linguistik, tahap kognitif dan tahap teori psikolinguistik merangkumi realiti psikologi dan ilmu kognitif.

2.1 Tahap Formatif

Bermula pada abad ke-20 ramai sarjana psikologi barat mula menggabungkan kedua-dua ilmu psikologi dan linguistik. Mereka telah merintis keberkaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini dan dilanjutkan di Universiti Indiana pada tahun 1953. Hasil daripada pertemuan ini, mereka telah menjalankan pelbagai penyelidikan terarah pada kaitan antara kedua-dua disiplin ilmu ini(Osgood dan Sebeok, 1954) . Akhirnya muncullah istilah psikolinguistik yang pertama kali digunakan dan kelompok ini kemudiannya mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa (Benjaamin lee Whorf(1956) mahupun universal bahasa oleh Greenberg(1963).

2.2 Tahap Linguistik
Ilmu linguistik berkembang berorientasikan kapada aliran behaviorisme dan
kemudian beralih ke aliran mentalisme atau nativisme. Chomsky menjelaskan tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa. Walau di mana jua kanak-kanak dibesarkan, mereka memperoleh bahasa dengan menggunakan strategi yang sama. Setelah kemunculan perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan,1987) dan biolinguistik (Lenneberg 1967; Jenkins,2000) dan digabungkan dengan ilmu psikolinguistik menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang ketara antara pemerolehan bahasa haiwan dan manusia walaupun telah dijalankan pelbagai penyelidikan terhadap haiwan. Kegagaalan semua penyelidikan ini membuktikan bahawa perolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia sahaja. Hal ini adalah kerana pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik berbanding dengan haiwan yang hanya boleh meniru gaya berbahasa manusia tanpa boleh menggabungkan perkataan untuk membina ayat apatah lagi untuk bertutur dengan baik. Hal ini disokong oleh kajian neurolinguistik (Caplan,1987) menunujukkan manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain dan menurut (Chomsky ,1959 ) manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah membantu manusia mengembangkan bahasa. Hal-hal lisan sememangnya dapat membezakan manusia dan haiwan. Oleh itu tahap linguistik ini memberi fokus kepada perkembangan bahasa manusia sejak dari umur bayi, kanak-kanak sehinggalah waktu dewasa.

2.3 Tahap kognitif

Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif kerana pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam perolehan bahasa. Oleh itu tatabahasa, misalnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Setiap ujaran yang dihasilkan mestilah membentuk unit-unit konstituen yang berhieraki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Oleh itu pada tahap ini pertumbuhan bahasa sesorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya

2.4 Tahap teori psikolinguistik.

Pada tahap ini, psikolinguistik telah menjadi ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Gabungan ilmu-ilmu ini membantu pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa manusia . Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitarannya sebaliknya banyak bergantung kepada kudrat neurologi yang dikurniakan Allah sejak lahir lagi. Jelas di sini membuktikan bahawa tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang lengkap pasti tidak akan membantu manusia berbahasa.3.0 Pragmatik itu apa?
Pragmatik merupakan peraturan yang membimbing manuisa untuk berbahasa dengan betul dan wajar . Ia bukanlah satu komponen dalam bahasa sebaliknya lebih mementingkan kesan sebenar sesuatu daripada cirri-ciri teori dan sebagainya. Bersifat praktikal, banyak memperhiyungkan keadaan dan akibat yang sebenarnya terdapat atau akan timbul. Menurut ( Jucker,1998) pragmatik sebenarnya merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan pernutur lain. Pragmatik boleh dikatakan sebagai satu peraturan bagi seseorang penutur dengan penutur lain atau orang ketiga mengikut tahap umur, topik yang dibincangkan, tahap pengetahuan, situasi , panggilan kehormat dengan orang yang diajak bertutu dan juga status serta laras bahasa yang dipilih untuk menjelaskan sesuatu.

rahim barmawi said...

ABDUL RAHIM BIN BARMAWI
(M20072000596).

Jawapan
Soalan 1.

Menurut Mengantar Simanjuntak (1986: 1),psikolinguistik adalah hasil gabungan perkataan antara dua ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik juga menyangkut bidang-bidang ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi dan genetik. Hal ini membawa pengertian bahawa psikolinguistik merupakan ilmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.
Pada 1998:1, Aitchison mendefinisikan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Manakala Harley (2001:1), menyatakan psikolinguistik sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Menurut Clark and Clark (1977:4), psikologi bahasa berkaitan tiga hal utama iaitu kefahaman, penghasilan dan pemerolehan bahasa.
Jelaslah psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam proses membina pengetahuan berbahasa.

Soalan 2.
Perkembangan psikolinguistik dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a.Tahap Formatif
Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya.
Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan pokok dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000).

c. Tahap Kognitif
Psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.
Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.


Soalan 3.
Pragmatik berfungsi memberikan perspektif kepada bahasa. Pragmatik mempunyai kaitan dengan makna tetapi lebih merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1988).
Disebabkan penggunaan bahasa dalam interaksi, maka pragmatif juga melihat kepada aspek-aspel lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara penutur dengan pendengar dan pelbagai laluan ujaran (speech acts). Contohnya dalam ayat;
‘He bough a pair of alligator shoes’
Disebabkan kita memiliki pengetahuan dunia, kita tahu bahawa alligator shoes (dalam ayat) bukan kasut untuk buaya tetapi kasut diperbuat daripada kulit buaya dan kita juga tahu buaya tidak memakai kasut.

Contoh percakapan antara dua orang yang saling mengenali;
A: Ada rokok, tak?
B: Ada.
Akan menjadi satu keganjilan jika B tidak mengeluarkan rokoknya setelah bekata ’ada’ kerana ayat A bukan semata-mata bertanya tetapi juga bermaksud meminta sebatang rokok.

Jelaslah bahawa pragmatik adalah merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi bukan satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan untuk membimbing penutur untuk berbahasa yang wajar.

hasuenah wohseng said...

Hasnah Bt Wohseng (m20082000313)

Jawapan :
Soalan 1.
Psikolinguistik adalah ilmu gabungan antara dua ilmu: psikologi dan linguistik. ilmu inisudah tampak pada permulaan abad ke-20 tatkala sarjana psikologi Jerman Wilhelm Wundt. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa.” Sementara itu, Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman, penghasilan, dan pemerolehan bahasa. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membna pengetahuan berbahasa
dan psikolinguistik mempelajari empat topik utama: (a) kefahaman b) penghasilan (c) dasar biologi dan (d) pemerolehan bahasa

Hasuenah Bt Wohseng (20082000313)

Jawapan:
Soalan 2.
Perkembangan ilmu psikolinguistik pada (kess,1992) dibahagi kwpada empat tahap (a) tahap formatif John W. Gardner seorang sarjana psikologi dari Amerika mula penggabungan kedua ilmu ini dan dikembangkan oleh sarjana psikologi lain John B. Carroll tahun 1951 di Universiti Cornell dan di lanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana.Hasil pertemuan ini membuat gema di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954).Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.(b)tahap linguistik
Perkembangan ilmu linguistik yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme yang sering juga disebut sebagai nativisme pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky Syntactic Structures dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang.
Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967 Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat yang lain.baik dalam struktur mahupun fungsinya.Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada.Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Waktu dilahirkan, manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Menurut Chomsky, manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir, dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa.(c)tahap kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.(d) tahap yang akhir tahap teori psikolinguistik Psikolinguistik ini tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.

Hasuenah Bt Wohseng (M20082000313)

Jawapan:
Soalan 3.
Pragmatik ialah Memberikan perspektif kepada bahasa.Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna semantik.Pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam bahasa alami tidak memperhatikan konteks kagian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1998).Memperhatikan pula aspek-aspek laindalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge) hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga dan macam-macam lakuan ujaran (speech acts). Dalam ayat

(a) He bought a pair of horse shoes
(b) He bought a pair of alligator shoes

kita tahunya bahawa horse shoes adalah kasut untuk kuda sedangkan alligator shoes bukan kasut untuk buaya tetapi kasut daripada kulit buaya adalah kerana kita memiliki pengetahuan dunia, yakni, di dunia di mana kita hidup kuda itu memang ada yang memakai kasut sedangkan buaya tidak. Kita juga tahu bahawa tidak ada kasut yang dibuat daripada kulit kuda.Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar.

shariah binti zulkifly said...

PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

TUGASAN 1
NAMA : SHARIAH BINTI
ZULKIFLY
SEKOLAH : SJK© ST.
MICHAEL & ALL
ANGELS, KAMPUNG
TAWAS, 30010
IPOH, PERAK.
TELEFON : 0175269094
NO. MATRIK : M20082000005


1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik mempunyai pelbagai definisi . Menurut Aitchison (1998:1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda.” Harley ( 2001:1 ) pula mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa.” Sementara Clark dan Clark (1977 : 4 ) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama : kefahaman, penghasilan, dan perolehan bahasa. manakala John Field dalam bukunya Psyckologuistics menyatakan “Psycholinguistics explores the relationship between the human mind and language .
Kesimpulan yang boleh kita tafsirkan daripada definisi-definisi di atas ialah psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa.


2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.
Tahap perkembangan ilmu psikolinguistik terbahagi kepada 4 tahap iaitu :
(a) Tahap Fomatif.
Pada pertengahan abad ke-20 John W.Gardner menggagaskan penggabungan dua ilmu : psikologi dan linguistik. Idea ini kemudian dikembangkan oleh John B. Carroll dengan menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini . Rentetan ini menyebabkan banyak penyelidikan telah dilakukan. (Osgood dan Sebeok,1954 ) Pada masa itu istilah psikolinguistik pertama kali digunakan.

(b) Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik mulanya berorientasikan kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih kepada aliran mentalisme ( nativisme ). Kritikan oleh Chomsky membuatkan psikolinguistik diminati orang kerana pandangan beliau tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa, khususnya “Mengapa kanak-kanak di mana pun juga memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan ini didukung oleh perkembangan ilmu neurolinguistik ( Caplan, 1987 ) dan biolinguistik ( Lenneberg,1967 ; Jenkins, 2000 ) Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. Hanya manusia mempunyai bahagian otak khusus untuk kebahasaan. Dari aspek biologi manusia mempunyai mulut yang memiliki struktur yang sesuai untuk mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza.
Biolinguistik cuba menjawab pertanyaan oleh Chomsky iaitu : (1) Apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan mengenai bahasa ? (2) Bagaimana pengetahuan itu diperoleh ? (3) Bagaimana pengetahuan itu diterapkan (4) Mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini ? (5) Bagaimana pengetahuan itu berfungsi dalam spesies manusia ( Jenkins,2000 )
Kaitan antara bahasa dengan neurobiology ini pandangan Chomsky yang mengatakan pertumbuhan bahasa pada manusia terancang secara genetik. Manusia sudah mempunyai kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah yang membuatnya dapat mengembangkan bahasa.


(c) Tahap Kognitif
Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam pemerolehan bahasa.Perolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif.
Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realit psikologis.
Kesimpulannya pertumbuhan bahasa seorang manusia berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

(d) TahapTeori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik tetapi menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi,filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawa sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsinya mustahil manusia dapat berbahasa.


3. Pragmatik ?
Dari segi definisinya, pragmatik ditakrifkan sebagai bidang bahasa yang mengkaji cara sesuatu ujaran itu mendapat makna apabila digunakan dalam konteks tertentu. Pragmatik mengutamakan penginterpretasian makna ujaran yang ada hubungannya dengan kontek situasi, tujuan penutur itu menghasilkan ujaran, dan cara pendengar menerima dan memahami ujaran itu.
Contoh :
A. Makan nasi!
B. Terima kasih. Saya sudah kenyang.

Melalui dialog ini, kita akan dapat melihat bahawa penutur B memahami maksud penutur A yang mengajaknya makan nasi walaupun ayat yang dituturkan hanya menggunakan dua perkataan sahaja. Pemahaman ini berlandaskan hubungan antara pembicara dengan pendengar.
Justeru, bidang pragmatik cuba menyerlahkan peraturan sosial yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dan fungsi bahasa mengikut konteks. Kajian pragmatik tidak mengutamakan struktur bahasa dalam menginterpretasi makna ujarannya tetapi lebih kepada hubungan antara struktur bahasa dengan peraturan perlakuan para penggunanya. Oleh sebab itu, kajian linguistik ini tidak boleh dimasukkan linguistik yang sebenarnya, sebaliknya harus dibangunkan menggunakan teori-teori yang dapat menunjukkan bahawa makna ujaran adalah berbeza daripada makna nahu yang bersifat bebas konteks. Dengan cara ini , makna pragmatik dapat dibezakan daripada makna nahu ( semantik ), tetapi pada masa yang sama kedua-dua bidang ini bergabung dalam satu ruang lingkup yang padu untuk mengkaji makna bahasa.BIBLIOGRAFI

1. Azman Wan Chik, Trend-Trend Baru Dalam Bidang Pendidikan Bahasa, Jabatan Pendidikan Bahasa, Fakulti Pendelikon Universiti Malaya.

2. Frank Parker ; Penterjemah :Raja Rahawani Raja Mamat, 1994, Linguistik untuk Bukan Ahli Linguistik, DBP, Kuala Lumpur.

3. John Field, Routled , 2003, Psycholinguistics , A Resourse Book for Student, Taylor and Francis Group London and New York.

4. John Lyons ;1994, Penterjemah : Ramli Salleh, Toh Kim Hoi, Bahasa dan Linguistik, Suatu Pengenalan, DBP

5. Soenjono Dardjowidjojo, editor siri : Prof. Emeritus Abdullah Hassan, 2007, psikolinguistik, Memahami Asas Pemerolehan Bahasa, Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, PTS Professional, Kuala Lumpur.

6. Zaitul Azma Zainon Hamzah, 2006, Memahami Pertuturan Kanak-Kanak Melalui Analisis Pragmatik,Universiti Putra Malaysia, Serdang.

shariah binti zulkifly said...

PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

TUGASAN 1 :
NAMA : SHARIAH BINTI
ZULKIFLY
SEKOLAH : SJK© ST.
MICHAEL & ALL
ANGELS, KAMPUNG
TAWAS, 30010
IPOH, PERAK.
TELEFON : 0175269094
NO. MATRIK : M20082000005


1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik mempunyai pelbagai definisi . Menurut Aitchison (1998:1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda.” Harley ( 2001:1 ) pula mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa.” Sementara Clark dan Clark (1977 : 4 ) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama : kefahaman, penghasilan, dan perolehan bahasa. manakala John Field dalam bukunya Psyckologuistics menyatakan “Psycholinguistics explores the relationship between the human mind and language .
Kesimpulan yang boleh kita tafsirkan daripada definisi-definisi di atas ialah psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa.


2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.
Tahap perkembangan ilmu psikolinguistik terbahagi kepada 4 tahap iaitu :
(a) Tahap Fomatif.
Pada pertengahan abad ke-20 John W.Gardner menggagaskan penggabungan dua ilmu : psikologi dan linguistik. Idea ini kemudian dikembangkan oleh John B. Carroll dengan menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini . Rentetan ini menyebabkan banyak penyelidikan telah dilakukan. (Osgood dan Sebeok,1954 ) Pada masa itu istilah psikolinguistik pertama kali digunakan.

(b) Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik mulanya berorientasikan kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih kepada aliran mentalisme ( nativisme ). Kritikan oleh Chomsky membuatkan psikolinguistik diminati orang kerana pandangan beliau tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa, khususnya “Mengapa kanak-kanak di mana pun juga memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan ini didukung oleh perkembangan ilmu neurolinguistik ( Caplan, 1987 ) dan biolinguistik ( Lenneberg,1967 ; Jenkins, 2000 ) Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. Hanya manusia mempunyai bahagian otak khusus untuk kebahasaan. Dari aspek biologi manusia mempunyai mulut yang memiliki struktur yang sesuai untuk mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza.
Biolinguistik cuba menjawab pertanyaan oleh Chomsky iaitu : (1) Apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan mengenai bahasa ? (2) Bagaimana pengetahuan itu diperoleh ? (3) Bagaimana pengetahuan itu diterapkan (4) Mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini ? (5) Bagaimana pengetahuan itu berfungsi dalam spesies manusia ( Jenkins,2000 )
Kaitan antara bahasa dengan neurobiology ini pandangan Chomsky yang mengatakan pertumbuhan bahasa pada manusia terancang secara genetik. Manusia sudah mempunyai kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah yang membuatnya dapat mengembangkan bahasa.


(c) Tahap Kognitif
Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam pemerolehan bahasa.Perolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif.
Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realit psikologis.
Kesimpulannya pertumbuhan bahasa seorang manusia berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

(d) TahapTeori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik tetapi menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi,filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawa sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsinya mustahil manusia dapat berbahasa.


3. Pragmatik ?
Dari segi definisinya, pragmatik ditakrifkan sebagai bidang bahasa yang mengkaji cara sesuatu ujaran itu mendapat makna apabila digunakan dalam konteks tertentu. Pragmatik mengutamakan penginterpretasian makna ujaran yang ada hubungannya dengan kontek situasi, tujuan penutur itu menghasilkan ujaran, dan cara pendengar menerima dan memahami ujaran itu.
Contoh :
A. Makan nasi!
B. Terima kasih. Saya sudah kenyang.

Melalui dialog ini, kita akan dapat melihat bahawa penutur B memahami maksud penutur A yang mengajaknya makan nasi walaupun ayat yang dituturkan hanya menggunakan dua perkataan sahaja. Pemahaman ini berlandaskan hubungan antara pembicara dengan pendengar.
Justeru, bidang pragmatik cuba menyerlahkan peraturan sosial yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dan fungsi bahasa mengikut konteks. Kajian pragmatik tidak mengutamakan struktur bahasa dalam menginterpretasi makna ujarannya tetapi lebih kepada hubungan antara struktur bahasa dengan peraturan perlakuan para penggunanya. Oleh sebab itu, kajian linguistik ini tidak boleh dimasukkan linguistik yang sebenarnya, sebaliknya harus dibangunkan menggunakan teori-teori yang dapat menunjukkan bahawa makna ujaran adalah berbeza daripada makna nahu yang bersifat bebas konteks. Dengan cara ini , makna pragmatik dapat dibezakan daripada makna nahu ( semantik ), tetapi pada masa yang sama kedua-dua bidang ini bergabung dalam satu ruang lingkup yang padu untuk mengkaji makna bahasa.BIBLIOGRAFI

1. Azman Wan Chik, Trend-Trend Baru Dalam Bidang Pendidikan Bahasa, Jabatan Pendidikan Bahasa, Fakulti Pendelikon Universiti Malaya.

2. Frank Parker ; Penterjemah :Raja Rahawani Raja Mamat, 1994, Linguistik untuk Bukan Ahli Linguistik, DBP, Kuala Lumpur.

3. John Field, Routled , 2003, Psycholinguistics , A Resourse Book for Student, Taylor and Francis Group London and New York.

4. John Lyons ;1994, Penterjemah : Ramli Salleh, Toh Kim Hoi, Bahasa dan Linguistik, Suatu Pengenalan, DBP

5. Soenjono Dardjowidjojo, editor siri : Prof. Emeritus Abdullah Hassan, 2007, psikolinguistik, Memahami Asas Pemerolehan Bahasa, Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, PTS Professional, Kuala Lumpur.

6. Zaitul Azma Zainon Hamzah, 2006, Memahami Pertuturan Kanak-Kanak Melalui Analisis Pragmatik,Universiti Putra Malaysia, Serdang.

shariah binti zulkifly said...

PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

TUGASAN 1 :
NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY
SEKOLAH : SJK© ST. MICHAEL & ALL ANGELS, KAMPUNG
TAWAS, 30010 IPOH, PERAK.
TELEFON : 0175269094
NO. MATRIK : M20082000005


1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik mempunyai pelbagai definisi . Menurut Aitchison (1998:1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda.” Harley ( 2001:1 ) pula mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa.” Sementara Clark dan Clark (1977 : 4 ) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama : kefahaman, penghasilan, dan perolehan bahasa. manakala John Field dalam bukunya Psyckologuistics menyatakan “Psycholinguistics explores the relationship between the human mind and language .
Kesimpulan yang boleh kita tafsirkan daripada definisi-definisi di atas ialah psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa.


2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.
Tahap perkembangan ilmu psikolinguistik terbahagi kepada 4 tahap iaitu :
(a) Tahap Fomatif.
Pada pertengahan abad ke-20 John W.Gardner menggagaskan penggabungan dua ilmu : psikologi dan linguistik. Idea ini kemudian dikembangkan oleh John B. Carroll dengan menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini . Rentetan ini menyebabkan banyak penyelidikan telah dilakukan. (Osgood dan Sebeok,1954 ) Pada masa itu istilah psikolinguistik pertama kali digunakan.

(b) Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik mulanya berorientasikan kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih kepada aliran mentalisme ( nativisme ). Kritikan oleh Chomsky membuatkan psikolinguistik diminati orang kerana pandangan beliau tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa, khususnya “Mengapa kanak-kanak di mana pun juga memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan ini didukung oleh perkembangan ilmu neurolinguistik ( Caplan, 1987 ) dan biolinguistik ( Lenneberg,1967 ; Jenkins, 2000 ) Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. Hanya manusia mempunyai bahagian otak khusus untuk kebahasaan. Dari aspek biologi manusia mempunyai mulut yang memiliki struktur yang sesuai untuk mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza.
Biolinguistik cuba menjawab pertanyaan oleh Chomsky iaitu : (1) Apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan mengenai bahasa ? (2) Bagaimana pengetahuan itu diperoleh ? (3) Bagaimana pengetahuan itu diterapkan (4) Mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini ? (5) Bagaimana pengetahuan itu berfungsi dalam spesies manusia ( Jenkins,2000 )
Kaitan antara bahasa dengan neurobiology ini pandangan Chomsky yang mengatakan pertumbuhan bahasa pada manusia terancang secara genetik. Manusia sudah mempunyai kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah yang membuatnya dapat mengembangkan bahasa.


(c) Tahap Kognitif
Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam pemerolehan bahasa.Perolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif.
Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realit psikologis.
Kesimpulannya pertumbuhan bahasa seorang manusia berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

(d) TahapTeori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik tetapi menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi,filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawa sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsinya mustahil manusia dapat berbahasa.


3. Pragmatik ?
Dari segi definisinya, pragmatik ditakrifkan sebagai bidang bahasa yang mengkaji cara sesuatu ujaran itu mendapat makna apabila digunakan dalam konteks tertentu. Pragmatik mengutamakan penginterpretasian makna ujaran yang ada hubungannya dengan kontek situasi, tujuan penutur itu menghasilkan ujaran, dan cara pendengar menerima dan memahami ujaran itu.
Contoh :
A. Makan nasi!
B. Terima kasih. Saya sudah kenyang.

Melalui dialog ini, kita akan dapat melihat bahawa penutur B memahami maksud penutur A yang mengajaknya makan nasi walaupun ayat yang dituturkan hanya menggunakan dua perkataan sahaja. Pemahaman ini berlandaskan hubungan antara pembicara dengan pendengar.
Justeru, bidang pragmatik cuba menyerlahkan peraturan sosial yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dan fungsi bahasa mengikut konteks. Kajian pragmatik tidak mengutamakan struktur bahasa dalam menginterpretasi makna ujarannya tetapi lebih kepada hubungan antara struktur bahasa dengan peraturan perlakuan para penggunanya. Oleh sebab itu, kajian linguistik ini tidak boleh dimasukkan linguistik yang sebenarnya, sebaliknya harus dibangunkan menggunakan teori-teori yang dapat menunjukkan bahawa makna ujaran adalah berbeza daripada makna nahu yang bersifat bebas konteks. Dengan cara ini , makna pragmatik dapat dibezakan daripada makna nahu ( semantik ), tetapi pada masa yang sama kedua-dua bidang ini bergabung dalam satu ruang lingkup yang padu untuk mengkaji makna bahasa.BIBLIOGRAFI

1. Azman Wan Chik, Trend-Trend Baru Dalam Bidang Pendidikan Bahasa, Jabatan Pendidikan Bahasa, Fakulti Pendelikon Universiti Malaya.

2. Frank Parker ; Penterjemah :Raja Rahawani Raja Mamat, 1994, Linguistik untuk Bukan Ahli Linguistik, DBP, Kuala Lumpur.

3. John Field, Routled , 2003, Psycholinguistics , A Resourse Book for Student, Taylor and Francis Group London and New York.

4. John Lyons ;1994, Penterjemah : Ramli Salleh, Toh Kim Hoi, Bahasa dan Linguistik, Suatu Pengenalan, DBP

5. Soenjono Dardjowidjojo, editor siri : Prof. Emeritus Abdullah Hassan, 2007, psikolinguistik, Memahami Asas Pemerolehan Bahasa, Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, PTS Professional, Kuala Lumpur.

6. Zaitul Azma Zainon Hamzah, 2006, Memahami Pertuturan Kanak-Kanak Melalui Analisis Pragmatik,Universiti Putra Malaysia, Serdang.

shariah binti zulkifly said...

PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

TUGASAN 1 :
NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY
SEKOLAH : SJK© ST. MICHAEL & ALL ANGELS, KAMPUNG
TAWAS, 30010 IPOH, PERAK.
TELEFON : 0175269094
NO. MATRIK : M20082000005


1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik mempunyai pelbagai definisi . Menurut Aitchison (1998:1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda.” Harley ( 2001:1 ) pula mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa.” Sementara Clark dan Clark (1977 : 4 ) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama : kefahaman, penghasilan, dan perolehan bahasa. manakala John Field dalam bukunya Psyckologuistics menyatakan “Psycholinguistics explores the relationship between the human mind and language .
Kesimpulan yang boleh kita tafsirkan daripada definisi-definisi di atas ialah psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa.


2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.
Tahap perkembangan ilmu psikolinguistik terbahagi kepada 4 tahap iaitu :
(a) Tahap Fomatif.
Pada pertengahan abad ke-20 John W.Gardner menggagaskan penggabungan dua ilmu : psikologi dan linguistik. Idea ini kemudian dikembangkan oleh John B. Carroll dengan menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini . Rentetan ini menyebabkan banyak penyelidikan telah dilakukan. (Osgood dan Sebeok,1954 ) Pada masa itu istilah psikolinguistik pertama kali digunakan.

(b) Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik mulanya berorientasikan kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih kepada aliran mentalisme ( nativisme ). Kritikan oleh Chomsky membuatkan psikolinguistik diminati orang kerana pandangan beliau tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa, khususnya “Mengapa kanak-kanak di mana pun juga memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan ini didukung oleh perkembangan ilmu neurolinguistik ( Caplan, 1987 ) dan biolinguistik ( Lenneberg,1967 ; Jenkins, 2000 ) Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. Hanya manusia mempunyai bahagian otak khusus untuk kebahasaan. Dari aspek biologi manusia mempunyai mulut yang memiliki struktur yang sesuai untuk mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza.
Biolinguistik cuba menjawab pertanyaan oleh Chomsky iaitu : (1) Apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan mengenai bahasa ? (2) Bagaimana pengetahuan itu diperoleh ? (3) Bagaimana pengetahuan itu diterapkan (4) Mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini ? (5) Bagaimana pengetahuan itu berfungsi dalam spesies manusia ( Jenkins,2000 )
Kaitan antara bahasa dengan neurobiology ini pandangan Chomsky yang mengatakan pertumbuhan bahasa pada manusia terancang secara genetik. Manusia sudah mempunyai kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah yang membuatnya dapat mengembangkan bahasa.


(c) Tahap Kognitif
Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam pemerolehan bahasa.Perolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif.
Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realit psikologis.
Kesimpulannya pertumbuhan bahasa seorang manusia berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

(d) TahapTeori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik tetapi menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi,filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawa sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsinya mustahil manusia dapat berbahasa.


3. Pragmatik ?
Dari segi definisinya, pragmatik ditakrifkan sebagai bidang bahasa yang mengkaji cara sesuatu ujaran itu mendapat makna apabila digunakan dalam konteks tertentu. Pragmatik mengutamakan penginterpretasian makna ujaran yang ada hubungannya dengan kontek situasi, tujuan penutur itu menghasilkan ujaran, dan cara pendengar menerima dan memahami ujaran itu.
Contoh :
A. Makan nasi!
B. Terima kasih. Saya sudah kenyang.

Melalui dialog ini, kita akan dapat melihat bahawa penutur B memahami maksud penutur A yang mengajaknya makan nasi walaupun ayat yang dituturkan hanya menggunakan dua perkataan sahaja. Pemahaman ini berlandaskan hubungan antara pembicara dengan pendengar.
Justeru, bidang pragmatik cuba menyerlahkan peraturan sosial yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dan fungsi bahasa mengikut konteks. Kajian pragmatik tidak mengutamakan struktur bahasa dalam menginterpretasi makna ujarannya tetapi lebih kepada hubungan antara struktur bahasa dengan peraturan perlakuan para penggunanya. Oleh sebab itu, kajian linguistik ini tidak boleh dimasukkan linguistik yang sebenarnya, sebaliknya harus dibangunkan menggunakan teori-teori yang dapat menunjukkan bahawa makna ujaran adalah berbeza daripada makna nahu yang bersifat bebas konteks. Dengan cara ini , makna pragmatik dapat dibezakan daripada makna nahu ( semantik ), tetapi pada masa yang sama kedua-dua bidang ini bergabung dalam satu ruang lingkup yang padu untuk mengkaji makna bahasa.BIBLIOGRAFI

1. Azman Wan Chik, Trend-Trend Baru Dalam Bidang Pendidikan Bahasa, Jabatan Pendidikan Bahasa, Fakulti Pendelikon Universiti Malaya.

2. Frank Parker ; Penterjemah :Raja Rahawani Raja Mamat, 1994, Linguistik untuk Bukan Ahli Linguistik, DBP, Kuala Lumpur.

3. John Field, Routled , 2003, Psycholinguistics , A Resourse Book for Student, Taylor and Francis Group London and New York.

4. John Lyons ;1994, Penterjemah : Ramli Salleh, Toh Kim Hoi, Bahasa dan Linguistik, Suatu Pengenalan, DBP

5. Soenjono Dardjowidjojo, editor siri : Prof. Emeritus Abdullah Hassan, 2007, psikolinguistik, Memahami Asas Pemerolehan Bahasa, Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, PTS Professional, Kuala Lumpur.

6. Zaitul Azma Zainon Hamzah, 2006, Memahami Pertuturan Kanak-Kanak Melalui Analisis Pragmatik,Universiti Putra Malaysia, Serdang.

shariah binti zulkifly said...

PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

TUGASAN 1 :
NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY
SEKOLAH : SJK© ST. MICHAEL & ALL ANGELS, KAMPUNG
TAWAS, 30010 IPOH, PERAK.
TELEFON : 0175269094
NO. MATRIK : M20082000005


1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik mempunyai pelbagai definisi . Menurut Aitchison (1998:1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda.” Harley ( 2001:1 ) pula mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa.” Sementara Clark dan Clark (1977 : 4 ) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama : kefahaman, penghasilan, dan perolehan bahasa. manakala John Field dalam bukunya Psyckologuistics menyatakan “Psycholinguistics explores the relationship between the human mind and language .
Kesimpulan yang boleh kita tafsirkan daripada definisi-definisi di atas ialah psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa.


2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.
Tahap perkembangan ilmu psikolinguistik terbahagi kepada 4 tahap iaitu :
(a) Tahap Fomatif.
Pada pertengahan abad ke-20 John W.Gardner menggagaskan penggabungan dua ilmu : psikologi dan linguistik. Idea ini kemudian dikembangkan oleh John B. Carroll dengan menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini . Rentetan ini menyebabkan banyak penyelidikan telah dilakukan. (Osgood dan Sebeok,1954 ) Pada masa itu istilah psikolinguistik pertama kali digunakan.

(b) Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik mulanya berorientasikan kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih kepada aliran mentalisme ( nativisme ). Kritikan oleh Chomsky membuatkan psikolinguistik diminati orang kerana pandangan beliau tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa, khususnya “Mengapa kanak-kanak di mana pun juga memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan ini didukung oleh perkembangan ilmu neurolinguistik ( Caplan, 1987 ) dan biolinguistik ( Lenneberg,1967 ; Jenkins, 2000 ) Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. Hanya manusia mempunyai bahagian otak khusus untuk kebahasaan. Dari aspek biologi manusia mempunyai mulut yang memiliki struktur yang sesuai untuk mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza.
Biolinguistik cuba menjawab pertanyaan oleh Chomsky iaitu : (1) Apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan mengenai bahasa ? (2) Bagaimana pengetahuan itu diperoleh ? (3) Bagaimana pengetahuan itu diterapkan (4) Mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini ? (5) Bagaimana pengetahuan itu berfungsi dalam spesies manusia ( Jenkins,2000 )
Kaitan antara bahasa dengan neurobiology ini pandangan Chomsky yang mengatakan pertumbuhan bahasa pada manusia terancang secara genetik. Manusia sudah mempunyai kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah yang membuatnya dapat mengembangkan bahasa.


(c) Tahap Kognitif
Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam pemerolehan bahasa.Perolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif.
Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realit psikologis.
Kesimpulannya pertumbuhan bahasa seorang manusia berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

(d) TahapTeori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik tetapi menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi,filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawa sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsinya mustahil manusia dapat berbahasa.


3. Pragmatik ?
Dari segi definisinya, pragmatik ditakrifkan sebagai bidang bahasa yang mengkaji cara sesuatu ujaran itu mendapat makna apabila digunakan dalam konteks tertentu. Pragmatik mengutamakan penginterpretasian makna ujaran yang ada hubungannya dengan kontek situasi, tujuan penutur itu menghasilkan ujaran, dan cara pendengar menerima dan memahami ujaran itu.
Contoh :
A. Makan nasi!
B. Terima kasih. Saya sudah kenyang.

Melalui dialog ini, kita akan dapat melihat bahawa penutur B memahami maksud penutur A yang mengajaknya makan nasi walaupun ayat yang dituturkan hanya menggunakan dua perkataan sahaja. Pemahaman ini berlandaskan hubungan antara pembicara dengan pendengar.
Justeru, bidang pragmatik cuba menyerlahkan peraturan sosial yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dan fungsi bahasa mengikut konteks. Kajian pragmatik tidak mengutamakan struktur bahasa dalam menginterpretasi makna ujarannya tetapi lebih kepada hubungan antara struktur bahasa dengan peraturan perlakuan para penggunanya. Oleh sebab itu, kajian linguistik ini tidak boleh dimasukkan linguistik yang sebenarnya, sebaliknya harus dibangunkan menggunakan teori-teori yang dapat menunjukkan bahawa makna ujaran adalah berbeza daripada makna nahu yang bersifat bebas konteks. Dengan cara ini , makna pragmatik dapat dibezakan daripada makna nahu ( semantik ), tetapi pada masa yang sama kedua-dua bidang ini bergabung dalam satu ruang lingkup yang padu untuk mengkaji makna bahasa.BIBLIOGRAFI

1. Azman Wan Chik, Trend-Trend Baru Dalam Bidang Pendidikan Bahasa, Jabatan Pendidikan Bahasa, Fakulti Pendelikon Universiti Malaya.

2. Frank Parker ; Penterjemah :Raja Rahawani Raja Mamat, 1994, Linguistik untuk Bukan Ahli Linguistik, DBP, Kuala Lumpur.

3. John Field, Routled , 2003, Psycholinguistics , A Resourse Book for Student, Taylor and Francis Group London and New York.

4. John Lyons ;1994, Penterjemah : Ramli Salleh, Toh Kim Hoi, Bahasa dan Linguistik, Suatu Pengenalan, DBP

5. Soenjono Dardjowidjojo, editor siri : Prof. Emeritus Abdullah Hassan, 2007, psikolinguistik, Memahami Asas Pemerolehan Bahasa, Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, PTS Professional, Kuala Lumpur.

6. Zaitul Azma Zainon Hamzah, 2006, Memahami Pertuturan Kanak-Kanak Melalui Analisis Pragmatik,Universiti Putra Malaysia, Serdang.

shariah binti zulkifly said...

PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

TUGASAN 1 :
NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY
SEKOLAH : SJK© ST. MICHAEL & ALL ANGELS, KAMPUNG
TAWAS, 30010 IPOH, PERAK.
TELEFON : 0175269094
NO. MATRIK : M20082000005


1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik mempunyai pelbagai definisi . Menurut Aitchison (1998:1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda.” Harley ( 2001:1 ) pula mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa.” Sementara Clark dan Clark (1977 : 4 ) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama : kefahaman, penghasilan, dan perolehan bahasa. manakala John Field dalam bukunya Psyckologuistics menyatakan “Psycholinguistics explores the relationship between the human mind and language .
Kesimpulan yang boleh kita tafsirkan daripada definisi-definisi di atas ialah psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa.


2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.
Tahap perkembangan ilmu psikolinguistik terbahagi kepada 4 tahap iaitu :
(a) Tahap Fomatif.
Pada pertengahan abad ke-20 John W.Gardner menggagaskan penggabungan dua ilmu : psikologi dan linguistik. Idea ini kemudian dikembangkan oleh John B. Carroll dengan menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini . Rentetan ini menyebabkan banyak penyelidikan telah dilakukan. (Osgood dan Sebeok,1954 ) Pada masa itu istilah psikolinguistik pertama kali digunakan.

(b) Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik mulanya berorientasikan kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih kepada aliran mentalisme ( nativisme ). Kritikan oleh Chomsky membuatkan psikolinguistik diminati orang kerana pandangan beliau tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa, khususnya “Mengapa kanak-kanak di mana pun juga memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan ini didukung oleh perkembangan ilmu neurolinguistik ( Caplan, 1987 ) dan biolinguistik ( Lenneberg,1967 ; Jenkins, 2000 ) Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. Hanya manusia mempunyai bahagian otak khusus untuk kebahasaan. Dari aspek biologi manusia mempunyai mulut yang memiliki struktur yang sesuai untuk mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza.
Biolinguistik cuba menjawab pertanyaan oleh Chomsky iaitu : (1) Apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan mengenai bahasa ? (2) Bagaimana pengetahuan itu diperoleh ? (3) Bagaimana pengetahuan itu diterapkan (4) Mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini ? (5) Bagaimana pengetahuan itu berfungsi dalam spesies manusia ( Jenkins,2000 )
Kaitan antara bahasa dengan neurobiology ini pandangan Chomsky yang mengatakan pertumbuhan bahasa pada manusia terancang secara genetik. Manusia sudah mempunyai kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah yang membuatnya dapat mengembangkan bahasa.


(c) Tahap Kognitif
Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam pemerolehan bahasa.Perolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif.
Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realit psikologis.
Kesimpulannya pertumbuhan bahasa seorang manusia berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

(d) TahapTeori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik tetapi menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi,filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawa sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsinya mustahil manusia dapat berbahasa.


3. Pragmatik ?
Dari segi definisinya, pragmatik ditakrifkan sebagai bidang bahasa yang mengkaji cara sesuatu ujaran itu mendapat makna apabila digunakan dalam konteks tertentu. Pragmatik mengutamakan penginterpretasian makna ujaran yang ada hubungannya dengan kontek situasi, tujuan penutur itu menghasilkan ujaran, dan cara pendengar menerima dan memahami ujaran itu.
Contoh :
A. Makan nasi!
B. Terima kasih. Saya sudah kenyang.

Melalui dialog ini, kita akan dapat melihat bahawa penutur B memahami maksud penutur A yang mengajaknya makan nasi walaupun ayat yang dituturkan hanya menggunakan dua perkataan sahaja. Pemahaman ini berlandaskan hubungan antara pembicara dengan pendengar.
Justeru, bidang pragmatik cuba menyerlahkan peraturan sosial yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dan fungsi bahasa mengikut konteks. Kajian pragmatik tidak mengutamakan struktur bahasa dalam menginterpretasi makna ujarannya tetapi lebih kepada hubungan antara struktur bahasa dengan peraturan perlakuan para penggunanya. Oleh sebab itu, kajian linguistik ini tidak boleh dimasukkan linguistik yang sebenarnya, sebaliknya harus dibangunkan menggunakan teori-teori yang dapat menunjukkan bahawa makna ujaran adalah berbeza daripada makna nahu yang bersifat bebas konteks. Dengan cara ini , makna pragmatik dapat dibezakan daripada makna nahu ( semantik ), tetapi pada masa yang sama kedua-dua bidang ini bergabung dalam satu ruang lingkup yang padu untuk mengkaji makna bahasa.BIBLIOGRAFI

1. Azman Wan Chik, Trend-Trend Baru Dalam Bidang Pendidikan Bahasa, Jabatan Pendidikan Bahasa, Fakulti Pendelikon Universiti Malaya.

2. Frank Parker ; Penterjemah :Raja Rahawani Raja Mamat, 1994, Linguistik untuk Bukan Ahli Linguistik, DBP, Kuala Lumpur.

3. John Field, Routled , 2003, Psycholinguistics , A Resourse Book for Student, Taylor and Francis Group London and New York.

4. John Lyons ;1994, Penterjemah : Ramli Salleh, Toh Kim Hoi, Bahasa dan Linguistik, Suatu Pengenalan, DBP

5. Soenjono Dardjowidjojo, editor siri : Prof. Emeritus Abdullah Hassan, 2007, psikolinguistik, Memahami Asas Pemerolehan Bahasa, Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, PTS Professional, Kuala Lumpur.

6. Zaitul Azma Zainon Hamzah, 2006, Memahami Pertuturan Kanak-Kanak Melalui Analisis Pragmatik,Universiti Putra Malaysia, Serdang.

shariah binti zulkifly said...

PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

TUGASAN 1 :
NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY
SEKOLAH : SJK© ST. MICHAEL & ALL ANGELS, KAMPUNG
TAWAS, 30010 IPOH, PERAK.
TELEFON : 0175269094
NO. MATRIK : M20082000005


1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik mempunyai pelbagai definisi . Menurut Aitchison (1998:1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda.” Harley ( 2001:1 ) pula mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa.” Sementara Clark dan Clark (1977 : 4 ) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama : kefahaman, penghasilan, dan perolehan bahasa. manakala John Field dalam bukunya Psyckologuistics menyatakan “Psycholinguistics explores the relationship between the human mind and language .
Kesimpulan yang boleh kita tafsirkan daripada definisi-definisi di atas ialah psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa.


2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.
Tahap perkembangan ilmu psikolinguistik terbahagi kepada 4 tahap iaitu :
(a) Tahap Fomatif.
Pada pertengahan abad ke-20 John W.Gardner menggagaskan penggabungan dua ilmu : psikologi dan linguistik. Idea ini kemudian dikembangkan oleh John B. Carroll dengan menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini . Rentetan ini menyebabkan banyak penyelidikan telah dilakukan. (Osgood dan Sebeok,1954 ) Pada masa itu istilah psikolinguistik pertama kali digunakan.

(b) Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik mulanya berorientasikan kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih kepada aliran mentalisme ( nativisme ). Kritikan oleh Chomsky membuatkan psikolinguistik diminati orang kerana pandangan beliau tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa, khususnya “Mengapa kanak-kanak di mana pun juga memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan ini didukung oleh perkembangan ilmu neurolinguistik ( Caplan, 1987 ) dan biolinguistik ( Lenneberg,1967 ; Jenkins, 2000 ) Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. Hanya manusia mempunyai bahagian otak khusus untuk kebahasaan. Dari aspek biologi manusia mempunyai mulut yang memiliki struktur yang sesuai untuk mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza.
Biolinguistik cuba menjawab pertanyaan oleh Chomsky iaitu : (1) Apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan mengenai bahasa ? (2) Bagaimana pengetahuan itu diperoleh ? (3) Bagaimana pengetahuan itu diterapkan (4) Mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini ? (5) Bagaimana pengetahuan itu berfungsi dalam spesies manusia ( Jenkins,2000 )
Kaitan antara bahasa dengan neurobiology ini pandangan Chomsky yang mengatakan pertumbuhan bahasa pada manusia terancang secara genetik. Manusia sudah mempunyai kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah yang membuatnya dapat mengembangkan bahasa.


(c) Tahap Kognitif
Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam pemerolehan bahasa.Perolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif.
Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realit psikologis.
Kesimpulannya pertumbuhan bahasa seorang manusia berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

(d) TahapTeori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik tetapi menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi,filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawa sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsinya mustahil manusia dapat berbahasa.


3. Pragmatik ?
Dari segi definisinya, pragmatik ditakrifkan sebagai bidang bahasa yang mengkaji cara sesuatu ujaran itu mendapat makna apabila digunakan dalam konteks tertentu. Pragmatik mengutamakan penginterpretasian makna ujaran yang ada hubungannya dengan kontek situasi, tujuan penutur itu menghasilkan ujaran, dan cara pendengar menerima dan memahami ujaran itu.
Contoh :
A. Makan nasi!
B. Terima kasih. Saya sudah kenyang.

Melalui dialog ini, kita akan dapat melihat bahawa penutur B memahami maksud penutur A yang mengajaknya makan nasi walaupun ayat yang dituturkan hanya menggunakan dua perkataan sahaja. Pemahaman ini berlandaskan hubungan antara pembicara dengan pendengar.
Justeru, bidang pragmatik cuba menyerlahkan peraturan sosial yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dan fungsi bahasa mengikut konteks. Kajian pragmatik tidak mengutamakan struktur bahasa dalam menginterpretasi makna ujarannya tetapi lebih kepada hubungan antara struktur bahasa dengan peraturan perlakuan para penggunanya. Oleh sebab itu, kajian linguistik ini tidak boleh dimasukkan linguistik yang sebenarnya, sebaliknya harus dibangunkan menggunakan teori-teori yang dapat menunjukkan bahawa makna ujaran adalah berbeza daripada makna nahu yang bersifat bebas konteks. Dengan cara ini , makna pragmatik dapat dibezakan daripada makna nahu ( semantik ), tetapi pada masa yang sama kedua-dua bidang ini bergabung dalam satu ruang lingkup yang padu untuk mengkaji makna bahasa.BIBLIOGRAFI

1. Azman Wan Chik, Trend-Trend Baru Dalam Bidang Pendidikan Bahasa, Jabatan Pendidikan Bahasa, Fakulti Pendelikon Universiti Malaya.

2. Frank Parker ; Penterjemah :Raja Rahawani Raja Mamat, 1994, Linguistik untuk Bukan Ahli Linguistik, DBP, Kuala Lumpur.

3. John Field, Routled , 2003, Psycholinguistics , A Resourse Book for Student, Taylor and Francis Group London and New York.

4. John Lyons ;1994, Penterjemah : Ramli Salleh, Toh Kim Hoi, Bahasa dan Linguistik, Suatu Pengenalan, DBP

5. Soenjono Dardjowidjojo, editor siri : Prof. Emeritus Abdullah Hassan, 2007, psikolinguistik, Memahami Asas Pemerolehan Bahasa, Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, PTS Professional, Kuala Lumpur.

6. Zaitul Azma Zainon Hamzah, 2006, Memahami Pertuturan Kanak-Kanak Melalui Analisis Pragmatik,Universiti Putra Malaysia, Serdang.